Přítomni: pp. Jelínek, Klem, Čáp, Novotný, Mach, Chyba, pí Kovářová a pí Bělková

Omluven: p. Barek

Hosté: 23 občanů

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva místostarostky o činnosti
 6. Změna č. 1 územního plánu obce
 7. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2007
 8. Nové chodníky v obci
 9. Odpadové hospodářství – změna ceny pytlů na plasty
 10. Schválení přijetí daru obci – pozemku p. č. 166/36 od Václava Jeřábka, Tomáše Strnada, Kamily Štolbové
 11. Schválení směny (příp. prodeje) pozemků mezi obcí a firmou OXES, s.r.o. - části pozemku p. č. 568/2 o výměrách 55m2, 48 m2 2 m2, 138 m2, 17 m2, 3 m2, části pozemku p. č. 298/7 o výměře 105 m2, a pozemku PK 284 o výměře 255 m2
 12. Schválení peněžitého daru vybraným zastupitelům obce
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr. 

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 2. Starosta přečetl návrh programu a doplnil jej o další body 13 až 16: bod 13 a 14 – personální změny v kontrolním výboru a úkoly kontrolního výboru, bod 15 – výjimka z územního plánu pro manžele Nedvědovy a bod 16 – výjimka z počtu žáků základní školy v obci; stávající body programu jednání zastupitelstva č. 13 až 15 se mění na body 17 až 19.
  Zastupitelstvo schválilo 8 hlasy návrh programu jednání.
 3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.7.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny; žádost p. Lince o změnu ÚP obce bude zahrnuta do návrhu změn ÚP obce; smlouva s OXES byla podepsána dne 27.7.2007; strategický plán rozvoje obce je před dokončením za stanovenou cenu; OZV č. 2/2007 bude na základě sdělení MV doplněna o cenové kalkulace, resp. bude zrušena a nahrazena novou vyhláškou.
 4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Chyba a p. Čáp; jako ověřovatelé zápisu byly zvoleni pí Bělková a p Mach; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 8 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
 5. Místostarostka obce informovala o
  a) brzkém otevření obchodu v obci vedle restaurace U veselého kuchaře (v průběhu měsíce listopadu);
  b) aktivitách místní mláděže – byly natřeny lavičky u pomníku padlých, p. Kučera některé z nich opravil;
  c) provedení průzkumu ROPID o vytíženosti linky 347; bylo zjištěn vysoký počet cestujících zejména v ranní špičce; dále informovala o zavedení nových spojů linky 347 – ve 20,15 ze Zličína do obce od 1.9.2007, autobus v 15,15 ze Zličína zajiždí na Háje; uvažuje se o posílení spoje v ranních hodinách od března 2008 – nový spoj v 7,30 z obce na Zličín;
  d) jejím setkání s občany z nových lokalit – bylo předběžně dohodnuto, že namísto pronájmu kontejnerů u bytových domů hrazených obcí bude posílena a uhrazena obcí autobusová doprava; kontejnery si budou obyvatelé bytových domů hradit sami tak, jako si svozové nádoby hradí majitelé rodinných domů.
 6. Dalším bodem programu byla změna č. 1 územního plánu obce; pí Kovářova vysvětlila přítomným jednotlivé pojmy, používané ve stavebním zákonu a dalších příslušných legislativních dokumentech ve věci změny ÚP a seznámila je s prvními kroky, které musí vedení obce provést v této záležitosti; uvedla, že v první fázi zastupitelstvo musí schválit pořízení změny č. 1 ÚP a dále stanovit člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem ÚP; pořízení změny ÚP bylo schváleno 8 hlasy a zástupcem obce pro pořízení změny ÚP byla stanovena pí Kovářová – schváleno 8 hlasy.
 7. Sedmým bodem programu bylo schválení změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2007; pí Kovářová vysvětlila přítomným, které změny a proč byly do rozpočtu zahrnuty, vč. vysvětlení stanovených částek; u daňových příjmů má obec propad z důvodu společného zdanění manželů, nedaňové příjmy se zvýšily o dar věnovaný firmami na rekonstruzkci MŠ, o pokutu, kterou firma OXES zaplatila obci, kapitálové příjmy se zvýšily o částky za prodej pozemků firmě OXES a připojovací poplatky – obojí OXES uhradil za doby minulé; kapitálové výdaje – zvýšení v návaznosti na vodovod II. etapa;
  Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2007 byla schválena 8 hlasy.
 8. V dalším bodu programu pí Kovářová informovala o potřebě vybudovat nové chodníky v obci; prioritou je vybudování chodníku z centra obce do lokality Háje z důvodů bezpečnosti občanů; výstavba chodníku se měla podchytit v minulosti tak, aby chodník vybudoval na své náklady investor (OXES); odhadovaná částka činí cca 1,5 mil. Kč – obec nemá v současné době na tuto stavbu finance; proběhnou další jednání s firmou OXES; dále se pí Kovářová zmínila o připravované rekonstrukci ulice Hlavní, kterou bude provádět SÚS Kladno v roce 2008. S touto rekonstrukcí by bylo vhodné spojit i vybudování chodníků kolem ulice Hlavní, nebo alespoň osazení obrubníků, aby se vymezila plocha na síři ulice Hlavní při rekonstrukci. Zastupitelstvo by mělo schválit zadání projektu na vybudování stavby vč. zaměření stavby.
  Zastupitelstvo schválilo 8 hlasy zaměření a zpracování projektu na chodníky před započetím rekonstrukce ulice Hlavní.

  K tomuto bodu proběhla diskuse z řad občanů – zejména z lokality Na Vyhlídce – občané chtějí rovněž vybudovat chodník z této lokality směrem do obce, neboť cesta po silnici směrem od Rudné je také nebezpečná; k tomu uvedla pí Kovářová, že firma EUFI - Projekt Chýně Na Vyhlídce, která je investorem v dané lokalitě, slíbila občanům zde žijícím v minulosti nesplnitelné; v současné době obec hradí autobusy v obci, osvětlení, odpadové záležitosti, školu apod. a není schopna ze svého rozpočtu hradit záležitosti slibované firmou EUFI; pokud firma slibovala občanům občanskou vybavenost, měla by sama tyto záležitosti financovat; byla učiněna dohoda, že vedení obce bude podporovat požadavky občanů v lokalitě Na Vyhlídce vůči firmě EUFI – bude zorganizována schůzka s firmou za účasti vedení obce a občanů obce; k požadovanému chodníku z lokality Na Vyhlídce pí Kovářová uvedla, že kromě finančních problémů obce je tu ještě další problém, a to, že obec nevlastní pozemek na kterém by mohla vybudovat chodník a majitelé pozemku, který by byl vhodný na výstavbu chodníku (Premonstrátský řád), nehodlá poskytnout pozemek na tuto výstavbu. V této souvislosti pí Kovářová znovu zdůraznila nutnost občanů hlásit se k trvalému pobytu v obci; obec má roční rozpočet cca 7 mil. Kč, z toho nový přivaděč vody z Prahy bude stát cca 33 mil. Kč, rozšíření ČOV bude rovněž drahé, je nutné rozšířit ZŠ a MŠ – obec na to nemá finance; pí Bělková dodala, že rovněž ve starší zástavbě v obci nejsou dosud vybudovány chodníky a občané zde bydlí již desítky let – v nových lokalitách nejde budovat vše naráz;
 9. V dalším bodu programu schválilo zastupitelstvo 8 hlasy zvýšení ceny pytlů na plasty z 5,- Kč na 10,- Kč; důvodem je nízká cena, která evokuje některé občany k tomu, že užívají pytle za jiným účelem, než ke kterému mají sloužit a obec přitom platí za 1 pytel 32,- Kč. OÚ eviduje případy, kdy občan požadoval nákup 50 pytlů naráz; zvýšená cena by měla odpovídat alespoň minimální ceně obdobných pytlů prodávaných v obchodních řetězcích (např. TESCO).
  Zvýšení ceny pytlů na 10,- Kč bylo schváleno 8 hlasy; k tomuto bodu podala dále pí Kovářová informaci o tom, že v obci je možno kromě první soboty v měsíci odkládat velkoobjemový odpad a svázaný papír na místo k tomu určené nad hřbitovem, a to každou třetí sobotu v měsíci od 9 do 11 hod. za účasti zaměstnanců obce; bylo konstatováno, že tato informace musí být více medializována, aby se všichni občané o ní dověděli.
 10. V dalším bodu programu zastupitelstvo schválilo přijetí daru obci – pozemku p. č. 166/36 v k. ú. Chýně od pp. Václava Jeřábka, Tomáše Strnada a Kamily Štolbové; pí Kovářová vysvětlila důvod přijetí daru;
  Přijetí daru bylo schváleno 8 hlasy.
 11. Dalším bodem programu byla směna (příp. prodej) pozemků mezi obcí a firmou OXES, s.r.o. - části pozemku p. č. 568/2 o výměrách 55m2, 48 m2 2 m2, 138 m2, 17 m2, 3 m2, části pozemku p. č. 298/7 o výměře 105 m2, a pozemku PK 284 o výměře 255 m2; zastupitestvo odložilo 8 hlasy své vyjádření na směnu pozemků mezi obcí Chýně a firmou OXES s tím, že změna navrhovaná firmou OXES se nezdá být pro obec výhodná a budou probíhat další jednání na toto téma s firmou OXES;
 12. V dalším bodu jednání zastupitelstvo obce schválilo peněžitý dar místostarostce obce pí Kovářové ve výši 15 tis. Kč a členu zastupitelstva p. Jelínkovi ve výši 5 tis. Kč; starosta obce zdůvodnil návrh – probíhala zdlouhavá jednání mezi investory v obci a pí Kovářovou a p. Jelínkem z řad členů zastupitelstva, nad rámec pracovních povinností obou zastupitelů. Na základě těchto jednání se podařilo do obecní pokladny získat od investorů a firem působících v obci pro obec finanční částky, které byly a budou použity na financování nezbytných obecních potřeb. Rovněž byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi obcí a firmou OXES, na základě které obec již získala a dále získá další finanční prostředky do svého rozpočtu
 13. V rámci dalšího bodu programu zastupitelstvo schválilo 8 hlasy doplnění členů kontrolního výboru o Ing. Marii Vrančíkovou za abdikujícího p. Fingerhuta. K tomuto bodu podotkl p. Horák, že místo mělo být obsazeno z řad „nezávislých – Chýně“. K tomu bylo řečeno že před 3 měsíci starosta nabídl toto volné místo k dispozici, avšak tato nabídka nebyla ze strany „nezávislých – Chýně“ využita.
 14. Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor dále
  - zjištěním stavu sběrného místa vedle hřbitova; jedná se o lokalitu nad hřbitovem,   kam  mohou občané každou 3. sobotu v měsíci odkládat svázaný papír a velkoobjemový odpad; v současné době je stav tohoto místa neutěšený, kontrolní výbor byl pověřen v rámci zjištění stavu navrhnout opatření na zlepšení; p. Rajtora podotkl, že z místa se stává skládka a je potřeba, aby toto místo bylo uklízeno; starosta obce, odpověděl, že úklid budou provádět zaměstnanci obce k tomu určení;
  - kontrolou systému evidence smluv na OÚ Chýně.
  Pověření bylo schváleno 8 hlasy.
 15. Dalším bodem programu bylo udělení výjimky manželům Nedvědovým z územního  plánu obce; výjimka se měla týkat tvaru střechy (pultová), který není v souladu s ÚP na pozemku p. č. 156/22 v k. ú. Chýně. K tomuto bodu se rozvinula debata, ve které zaznělo, že by se měl změnit přístup k regulativům ÚP a zároveň zaznělo, že některé výjimky z ÚP byly v minulosti již povoleny a pultová střecha patří do venkovské zástavby.
  Zastupitelstvo výjimku neschválilo, 7 zastupitelů se zdrželo hlasování, 1 hlas byl pro.
 16. Dalším bodem programu bylo udělení výjimky z počtu žáků zdejší ZŠ. V současné době má škola pouze 23 žáků, dle platné legislativy musí mít 24 žáků, avšak zastupitelstvo může udělit výjimku z tohoto počtu s tím, že obec bude přispívat na financování ZŠ.
  Výjimka z počtu žáků v ZŠ byla schválena 8 hlasy.
 17. V rámci diskuse
  - se dotázal p. Rajtora, jak je to s možností ukládání nebepečného odpadu ze strany občanů Chýně; pí Kovářová sdělila, že na trase z obce směrem na Litovice je firma, která v současné době je povinna odebrat od občanů elektronický odpad zdarma; firma nabízí i svoz dalšího nebezpečného odpadu – obec o tom jedná; bližší informace budou uvedeny v místním zpravodaji;
  - p. Jamrich požádal o opravu osvětlení na rohu Spojové ulice;
  - p. Staněk se dotázal na opravu místního rozhlasu; pí Kovářová sdělila, že obec si nechala udělat cenovou nabídku od firmy – dle této cenové nabídky by oprava - nový zesilovač s mixážním pultem umístěným v budově OÚ, CD (DVD) přehrávač, mikrofon a montáž stála cca 30 tis. Kč;
  - zazněl dotaz, proč se lidé trvale žijící v obci nehlásí k trvalému pobytu v Chýni – pí Kovářová odpověděla, že důvody jsou 2 – buď někteří lidé nadále vlastní byty v Praze, které pronajímají nebo z důvodů kontrol týkajících se jejich živnosti mají raději sídlo v Praze, kde jim nehrozí časté kontroly od ŽÚ, SSZ apod., na rozdíl od Prahy západ, kde bývají kontroly mnohem častější;
  - pí Kovářová informovala o strategickém plánu rozvoje obce, na kterém vedení obce pracuje jako na důležitém dokumentu pro další rozvoj v obci – dokument se finalizuje; upozornila, že nejde dělat všechny plánované aktivity naráz, jinak obec nevybuduje nic; je zapotřebí stanovit priority a těm se přednostně věnovat;
 18. Na závěr jednání p. Čáp seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 8 hlasy;
 19. Starosta obce ukončil jednání ve 21,45 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 29.10.2007

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Jitka Bělková

Josef Mach, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz