Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.7.2007

Přítomni: pp. Barek, Jelínek, Kovářová, Klem, Čáp a pí Bělková

Hosté: 16 občanů

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starosty o činnosti

6. Smlouva mezi obcí a firmou OXES

7. Strategický plán rozvoje obce

8. Žádost o změnu územního plánu

9 . Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 19,10 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starosta přečetl návrh programu a doplnil jej o další body – bod č. 8a) – obecně závazná vyhláška č. 2/2007, bod č. 8b – názvy ulic v lokalitě Kaliště I. a II. Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy návrh programu jednání (p. Čáp se dostavil až v průběhu zasedání) .

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny; oznámil, že proběhlo šetření obce ve věci záměru p. Havla postavit v obci dům pro seniory; p. Havel upřesní požadavky na změnu územního plánu; dále p. Jelínek sdělil, že darovací smlouva na pozemky p. č. 166/110 o rozloze 1169 m2, p. č. 166/37 o rozloze 318 m2 a p. č. 166/38 o rozloze 145 m2 v k. ú. Chýně zatím nebyla podepsána.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p. Barek; jako ověřovatelé zápisu byly zvoleny pí Bělková a pí Kovářová; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 5 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starosta obce informoval o

a) dopravní situaci v obci; na základě stále se zvyšující frekvence průjezdu nákladních aut přes obec dochází k poškozování vozovek – na ulici Hlavní před nemovitostmi bratří Fousků se vytvořila hluboká výduť v těsné blízkosti plynovodu; obec je v kontaktu se Středočeskou plynárenskou v této věci;

b) chování některých občanů, kteří ukládají u sběrného dvora vše, co se jim nehodí;

c) probíhajících úpravách ve Višňovce; tato lokalita by měla být ve finále odpočinkovou zónou;

d) rekonstrukci hráze rybníka Bašta;

Informace starosty doplnila místostarostka pí Kovářová:

po skončení žní bude bahno z rybníka Bašta vyvezeno jako hnojivo na pole; bude provedena uzavírka přilehlé silnice a proběhne rekonstrukce hráze rybníka; na schůzce s rybáři došlo k souhlasu s instalací mola a vybudování pláže u rybníka;
cena Petra Parléře – obec je v užším výběru ve věci úpravy návsi, cesty ke škole a místa zvaného Kačenka;
proběhla ochutnávka vín spojená s doplněním kolekce výstavy oděvů, probíhající na OÚ Chýně;
byly objednány dopravní značky, které budou umístěny v obci (např. před nemovitostí manželů Nekvasilových).
6. Dalším bodem programu bylo schválení dohody mezi obcí a firmou OXES – starosta přečetl znění dohody; p. Jelínek k tomu dodal, že součástí smlouvy musí být tři zmíněné přílohy; p. Fingerhut se otázal, zda uvedená štěrková cesta je celá v majetku obce, p. Jelínek odpověděl, že ano; znění dohody včetně pověření starosty podpisem dohody bylo schváleno 6 hlasy (dostavil se p. Čáp);
7. Sedmým bodem programu byl strategický plán rozvoje obce – pí Kovářová uvedla, že obec má zájem tento dokument vypracovat a využívat jej jako nástroj řízení obce; v dokumentu se stanoví mise a vize obce včetně analýzy silných a slabých stránek a na základě toho se stanoví projekty potřebné pro obec včetně časového harmonogramu, zdrojů financování apod.; strategický plán je rovněž důležitý při předkládání žádostí obce o dotace; pí Kovářová sdělila, že pod vedením specialisty Ing. Tesaře již proběhlo úvodní školení zastupitelů a dalších vybraných občanů obce v této záležitosti; cena pro vypracování dokumentu pod vedením uvedeného specialisty byla předběžně stanovena na 30 tis. Kč; vypracování strategického plánu rozvoje obce bylo schváleno 6 hlasy;
8. V dalším bodu programu se projednávala žádost p. Stanislava Lince o změnu územního plánu v lokalitě u cihelny podél ulice Hájecká; p. Linc žádá namísto stávající točny autobusu a veřejné zeleně dle územního plánu vytvořit v této lokalitě změnou územního plánu plochu pro výstavbu rodinných domů; změna ÚP bude financována žadatelem; zahrnutí navrhovaných změn do připravované změny ÚP obce za stanovených podmínek bylo schváleno 6 hlasy;
8a. Dále byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006, o místních poplatcích; touto vyhláškou se v obci zavádí nový poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v ceně 40,- Kč za m2 zhodnoceného stavebního pozemku; k tomuto bodu uvedla pí Kovářová, že s investory v obci, např. při výstavbě bytových domů, bude dále jednáno o uzavření smlouvy o spolupráci, na základě které by investoři obci uhradili další částky za připojení jednotlivých bytových jednotek; obecně závazná vyhláška č. 2/2007 byla schválena 6 hlasy;
8b. V dalším bodu programu byly projednány nové názvy ulic v lokalitě Kaliště I. a II., a to ulice Růžová, Zvonková, Liliová, Šeříková, Slunečnicová a Levandulová; návrh byl schválen 6 hlasy;
9. V rámci diskuse
starosta obce upozornil na nákladní vozy, projíždějící obcí přes zákaz dopravní značky „zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy“ s tím, že řidiči tvrdí, že jsou dopravní obsluha; po konzultaci s nadřízenými orgány vozidlo, které je dopravní obsluhou, musí mít tuto informaci umístěnou za předním sklem vozidla; k tomu uvedl p. Fingerhut, že nákladní vozidlo vezoucí materiál na stavbu, je rovněž dopravní obsluhou; pí Kovářová dodala, že dopravní situace v obci není jednoduchá a obec bude dále podnikat kroky vedoucí k omezení dopravy v obci;
pí Kovářová informovala, že p. Kuchař hledá v obci prodavače nebo prodavačku pro budoucí nový obchod v budově restaurace U veselého kuchaře;
p. Klem informoval o tom, že p. Fingerhut rezignoval na členství v kontrolním výboru zřízeném zastupitelstvem obce; na příštím zasedání zastupitelstva bude nominován jiný člen tohoto výboru; p. Klem navrhl pí Vrančíkovou;
p. Rajtora se otázal, zda obec řešila dopravní situaci s firmou INDOS – pí Kovářová odpověděla, že ano, nicméně někteří řidiči nerespektují pokyny nadřízeného;
na dotaz pí Nekvasilové, zda existuje v obci stavební komise, bylo odpovězeno, že nikoliv;
na dotaz p. Fingerhuta, zda se plánuje změna územního plánu v objektu Hájek, odpověděla pí Kovářová, že ano; obec se připojí k vlastníkům pozemků za účelem jejich nového využití; stávající objekty v Hájku jsou pro obec zátěží a obec se jich hodlá zbavit;
v dalším bodu diskuse se hovořilo na téma zpracování bioodpadu v obci; pí Kovářová sdělila, že obec nemá zájem rozvíjet dále projekt na zpracování bioodpadu uvažovaný bývalým vedením obce; jde o nákladnou a obec zatěžující záležitost; k tomu dodal p. Barek, že obec není podnikatelský subjekt a má se zabývat správou věcí veřejných;
posledním bodem diskuse byla výměna názorů mezi p. Fingerhutem a stávajícím vedením obce na způsob práce bývalého a současného zastupitelstva obce;
10. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 6 hlasy;
11. Starosta obce ukončil jednání ve 21,15 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 26.7.2007

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Bělková

Věra Kovářová


starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz