Přítomni: pp. Barek, Jelínek, Kovářová, Klem, Čáp a Novotný

Hosté: 27 občanů

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti
6. Darovací smlouva – pozemek p. č. 166/110 – 1169m2
7. Závěrečný účet obce za rok 2006
8. Požární řád obce
9 . Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přečetl návrh programu a doplnil jej o další body – bod č. 5a) – zpráva kontrolního výboru, bod č. 7. - žádost firmy ALDIS CZ spol. s r.o. o schválení tří hracích automatů, bod č. 8. - vybudování mateřského centra v obci a bod č. 9. - žádost pana Havla na schválení projektu penzionu pro seniory s tím, že stávající body 7. - 11. programu se posunují jako body 10. - 14.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy návrh programu jednání.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.5.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny. Aktivity kolem přivaděče vody z Prahy do obce jsou v běhu, s pí Řeřichovou bude podepsána smlouva po předložení živnostenského listu, původně uvažovaná smlouva s panem Bártou se nebude realizovat a je připraven k podpisu dodatek č. 2 k původní smlouvě, změna ÚP v lokalitě Opatovka bude řešena komplexně spolu se změnou ÚP obce, obec zvažuje dva způsoby vybírání připojovacích poplatků – formou obecně závazné vyhlášky nebo formou smluv o spolupráci.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p. Čáp; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Barek a pí Kovářová; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 6 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starosta obce informoval o probíhajícím forenzním auditu u firmy BDO; závěrečná zpráva bude vypracována příští týden; závěry auditu budou zveřejněny; místostarostka obce
a) informovala o probíhajících jednáních se zástupci firmy DIPRO, ČD, ROPID, zástupci obcí Rudná a Hostivice, náměstkem g. ř. ČD a zástupci kraje ve věci železniční dopravy z Chýně do centra Prahy (Smíchov – hl. nádraží Praha, Masarykovo nádraží); na mapě ukázala budoucí možné trasy se dvěma zastávkami v obci a poukázala na problematiku, která musí být vyřešena ze strany obce (zejména změna ÚP, vybudování železničních zastávek, parkovacích stání apod.); zmínila, že zástupci uvedených obcí jsou společně nakloněni podniknout všechny kroky, aby železniční doprava v obcích byla funkční a umožnila doplnit či nahradit stávající dopravu silniční; celý proces bude trvat 3 – 5 let náběh by byl postupný – 1 zastávka se spoji v ranní a odpolední špičce;
b) seznámila občany s postupem obce ve věci zachování sboru dobrovolných hasičů v obci; stávající počet dobrovolných hasičů je minimální (3) a část techniky je nefunkční (čerpadlo); obec požádala kraj o finanční příspěvek na nákup techniky a zaslala dopis ministrovi vnitra se žádostí o pomoc ve věci nákupu vyřazené techniky od profesionálních hasičů;
c) informovala o schůzce se zástupci Policie Praha venkov a SÚS Kladno ve věci úpravy dopravního značení v obci; jednalo se zejména o křižovatky u firmy Berger Beton, u hřbitova a u restarurace U veselého kuchaře, dále o místní komunikace Hájecká a Nad Baštou; předmětem schůzky bylo rovněž odvodnění chrášťanského vrchu a rozšíření silnice vpravo na Chrášťany směrem od obce; obec také navrhla omezit tonáž vozidel projíždějících obcí - nad 6 t; většina návrhů obce byla zástupci policie a SÚS Kladno zamítnuta s tím, že stávající dopravní značení je zcela dostačující a jde o to, aby řidiči dodržovali pravidla dopravy; byla přislíbena změna dopravního značení u křižovatky Berger Beton směrem od Hostivice – ukazatel do Rudné nebude směřovat do obce, nýbrž na Chrášťany, čímž by se měla omezit doprava přes obec;
d) sdělila, že do začátku srpna 2007 by měla proběhnout kompletní rekonstrukce místní komunikace Hájecká, kterou bude finančně hradit investor, nikoliv obec;
e) informovala o setkání s mládeží obce ve věci rekonstrukce laviček v obci;
f) podala informaci o drobných úpravách Višňovky (úprava zeleně, zavážka strání, navezení ornice z Jenče apod.);
g) sdělila, že u křižovatky Begrer Beton staví firma Šandera sklad zeleniny;
Starosta obce znovu vyzval občany, aby na OÚ Chýně hlásili všechna porušení pravidel silničního provozu v obci, která zjistí (zejména průjezd kamionů obcí) s informací o datu, čase a registrační značce vozidla;
5a. P. Jelínek informoval o zprávě kontrolního výboru ve věci prověrky smluv, které obec uzavřela v předchozím období; roztřídění smluv bude na smlouvy
k archivaci
neplatné smlouvy
smlouvy týkající se převodu pozemků
smlouvy v běhu
smlouvy ve věci veřejných zakázek (kabelová televize, vodovod apod.);
6. Dalším bodem programu bylo schválení darovací smlouvy na pozemky p. č. 166/110 o rozloze 1169 m2, p. č. 166/37 o rozloze 318 m2 a p. č. 166/38 o rozloze 145 m2 v k. ú. Chýně; obec dar přijme s tím, že jako protihodnotu budou dárcům pozemků prominuty připojovací poplatky za 4 připojovací místa na pozemcích p. č. 166/152, 166/153, 166/154, 166/155; prominutí připojovacích poplatků obcí se však netýká příp. jiných vlastníků pozemků, kteří by např. od stávajících vlastníků pozemky odkoupili; darovací smlouva byla za uvedených podmínek schválena 6 hlasy; k tomuto bodu navrhl p. Fousek, aby obec jednala s majiteli dalších přilehlých parcel k dotčeným pozemkům tak, aby plně vznikl veřejně přístupný prostor;
7. Sedmým bodem programu bylo firmě ALDIS CZ spol. s r.o. schválen provoz 3 hracích automatů na 2. pololetí 2007, z toho 2 do restaurace U veselého kuchaře a 1 do místního bowlingu; provoz automatů byl schválen 6 hlasy;
8. V dalším bodu programu se projednávala žádost místních občanek o zřízení mateřského centra v budově mateřské školy; centrum by mělo být otevřeno od září 2007, a to zejména za účelem pravidelných setkání rodičů s malými předškolními dětmi, věnování se výtvarné tvorbě, cvičení pro maminky, do budoucna i výuky cizích jazyků a kurzů výpočetní techniky; obec bude podporovat toto centrum a pronajme mu prostor v mateřské škole za symbolickou cenu;
9. Dalším bodem programu byla žádost p. Havla na schválení projektu penzionu pro seniory v obci v lokalitě za MŠ; starosta obce seznámil přítomné s návrhem stavby; k tomuto bodu se rozvinula diskuse občanů – arch. Kovář uvedl, že záměr je dobrý a chválihodný, nutno však řešit před konečným vyjádřením obce mnoho záležitostí (změna ÚP, dopravní napojení na penzion, kapacita objektu apod.); na položenou otázku p. Kováře odpověděl p. Havel, že projekt byl konzultován s MPSV, s ředitelem domova důchodců v Hostivici, s ekonomy a architekty (i zahraničními); dále zazněly obavy některých zastupitelů i občanů, že v rámci projektu musí být vyřešeny přístupové a příjezdové komunikace k penzionu – zatím toto není vyřešeno a návrh p. Havla na příjezd (z ulice Hlavní kolem rybníku a kolem místní MŠ) není pro obec akceptovatelný; dále zazněly dotazy na financování projektu – p. Havel sdělil, že magistrát hl. města Prahy se měl podílet 75 mil. Kč, avšak nastal problém, vzhledem k tomu, že p. Havel neměl v dané době k dispozici vyjádření příslušných orgánů ve věci projektu; financování magistráru hl. města Prahy by mělo být v návaznosti na skutečnost, že tento by nárokoval místa pro pražské seniory v penzionu; občané dále vyjádřili názor, že nejprve je nutné výstavbu penzionu řádně prodiskutovat s občany a zanést do územního plánu obce, teprve poté se může zastupitelstvo vyjádřit k předloženému návrhu projektu; na dotaz občanů, zda penzion bude určen i pro občany Chýně uvedl p. Havel, že penzion bude soukromým objektem soukromého investora; k tomu uvedla pí Kovářová, že v tom případě se obec k investorovi penzionu bude chovat stejným způsobem, jako k ostatním soukromýn investorům v obci, tj. bude na něm požadovat finanční příspěvky obci; závěr zastupitelstva k tomuto bodu byl učiněn následovně: záměr je dobrý, jednání s panem Havlem ve věci projektu penzionu pro seniory bude nadále pokračovat a bezodkladně bude dohodnut termín schůzky spojené s místním šetřením, rovněž tak bude pokračovat diskuse s občany v této záležitosti;
10. Dalším bodem programu bylo schválení závěrečného účtu obce za rok 2006; p. Barek seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu – zastupitelstvo jej schválilo 6 hlasy;
11. V dalším bodu programu zastupitelstvo projednávalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 – Požární řád obce Chýně; p. Fousek upozornil na překlep v příloze č. 1 a p. Chlupatý upozornil, že v obci mohou být objekty se zvýšným požárním rizikem – např. nádrž pohonných hmot v O. K. Trans; bylo dohodnuto, že vytypované objekty budou zahrnuty do obsahu vyhlášky jako objekty se zvýšeným požárním nebezpečím; Požární řád obce po zapracování uvedených připomínek byl schválen 6 hlasy;
12. V rámci diskuse
starosta obce přivítal na zastupitelstvu nového člena zastupitelstva za „Nezávislí – Chýně“ a tajemnice OÚ pí Musilová informovala o personálních změnách v zastupitelstvu obce za tuto volební stranu;
dále starosta informoval o shromáždění starostů svazku obcí Poutní cesta k Hájku;
p. Fousek informoval o vybudování 2 parkovacích míst u areálu firmy O. K. Trans s tím, že u těchto míst je instalována značka, která je nebezpečná pro účastníky dopravního provozu na ulici Hlavní, neboť značka zasahuje do komunikace; pí Kovářová přislíbila tuto záležitost řešit;
p. Serba poukázal na skutečnost, že při příjezdu do obce Chýně směrem od Úhonic chybí dopravní značení „začátek obce“; Pí Kovářová vznese dotaz na SÚS Kladno;
dále bylo diskutováno o budoucím železničním spojení obce s Prahou;
13. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 6 hlasy;
14. Starosta obce ukončil jednání ve 21,20 hod. a poděkoval přítomným za účast.
V Chýni dne 27.6.2007

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Barek

Věra Kovářová

starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz