Přítomni: pp. Barek, Jelínek, Kovářová, Klem, Čáp

Omluveni: p. Bělková

Hosté: 25 občanů

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti
6. Přivaděč vody Chýně – napojení na pražský vodovod
7. Pronájem nebytových prostor v mateřské škole – secondhand pí Haně Řeřichové
8. Pronájem bývalé mlékárny p. Františkovi Bártovi
9. Schválení výše měsíční odměny starosty obce
10. Územní plán obce
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přečetl návrh programu a doplnil jej o bod č. 11. - žádost firmy ALDIS CZ spol. s r.o. o schválení dvou hracích automatů a bod č. 12. - připojovací poplatky k bytovým domům a rodinným domům s větším počtem bytových jednotek s tím, že stávající body 11. - 13. (diskuse, usnesení, závěr) se posunují jako body 13. - 15.
Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy návrh programu jednání.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.4.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny. Firma BERGER BETON předá obci finanční dar, jakmile bude mít stavební povolení na další silo, na hřišti byl vyvěšen Provozní řád, veřejnoprávní smlouva na řešení přestupků byla podepsána a postoupena městu Hostivice k podpisu a dalšímu postupu, u polyfunkčního domu se čeká, až firma OXES předloží projekt s tím, že musí být stanoven dostatečný počet parkovacích míst, audit v obci začne běžet.
4.Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p. Čáp; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Barek a pí Kovářová; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 5 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Starosta obce přednesl, že došlo k neplatné rezignaci zastupitelů a náhradníků z kandidátky Nezávislí Chýně, vysvětlil proč byla rezignace neplatná a dále sdělil informaci o neplatné rezignaci p. Fingerhuta na členství v kontrolní a revizní komisi, která nebyla ustavena. Místostarostka obce přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu:
a) vyslovila poděkování paní Pechové, která iniciativně zaznamenala registrační značku osobního vozidla, které poškodilo sloupek před Obecním úřadem Chýně; pomohla tak odhalit pachatele tohoto činu, který se obci sám přihlásil a způsobenou škodu napravil;
b) informovala o chystaném jednání s policií a zástupci odboru dopravy z Černošic, na kterém bude projednáno
- omezení průjezdu obcí nákladními auty nad 6 t
- dopravní značení v obci (ul. Družstevní, křižovatka u BERGER BETON, ul. Hájecká a nad Baštou, křižovatka ul. Rudenská a Ke Skále, ul. Hlavní u ZŠ – přechod pro děti, ul. Rudenská a Květnová)

- chrášťanský vrch – svodidla;
c) informovala o umístění sloupků s odrazkami na hrázi rybníka Bašta po odstranění stromů
d) sdělila, že do 31.10.2007 by mělo být provedeno odvodnění chrášťanského vrchu po pravé straně směrem na Chrášťany;
e) vyzvala občany obce, aby dali návrhy na dopravní značení v obci;
f) podala informaci, proč nesvítilo v některých částech obce veřejné osvětlení – došlo ke zkratu pravděpodobně způsobeného dětmi při míčových hrách;
g) informovala o brigádě mládežníků ve Višňovce v sobotu 19.5.2007; obec za to přislíbila malý finanční příspěvek na oslavu máje;
h) sdělila informace o schůzce se zástupci dobrovolných hasičů v obci a z kraje; výsledkem schůzky je dohoda o tom, že posečkají se svým rozhodnutím ukončit činnost v obci; hasičské vozidlo je funkční, chybí však funkční čerpadlo; obec se pokusí čerpadlo zajistit;
i) sdělila, že u černé skládky v ulici Ke Skále instaloval p. Čelikovský traverzy, aby se zamezilo dalšímu navážení na skládku; bezprostředně poté firma Strabag kontaktovala obec, že potřebuje část zeminy, kterou na skládku navezla, odvézt pryč a instalovaná traverza se musela za tím účelem na čas odstranit;
j) seznámila přítomné s tím, že firma O. K. Trans předala obci finanční dar ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci jídelny v MŠ;
k) sdělila, že obec uvažuje o posílení autobusové dopravy směrem z obce na Zličín, konkrétně o novém spoji v ranních hodinách; na webu obce je možno hlasovat, zda je vhodnější spoj v 7,15 hod. nebo v 7,30 hod.;
l) poděkovala bratrům Fouskovým za čas a práci, kterou věnovali pro obec ve věci cyklostezky; bratři Fouskové navrhli novou trasu, která by nahradila stávající trasu vedoucí po silnici;
m) informovala o schůzce mezi obcí, ROPID a odborem regionálního rozvoje na kraji ve věci obnovení vlakové dopravy z obce Chýně, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že silniční doprava bude stále více zahuštěná jak směrem na Chrášťany a Zličín, tak směrem na Hostivici;
n) podala informaci o tom, že naproti firmě DUNI začala firma Šandera stavět sklad zeleniny s tím, že obci firma přislíbila sponzorství sportu v obci a levnější zeleninu pro občany Chýně prodávanou v možném budoucím obchodu v obci;
o) sdělila občanům, že se začíná pracovat na informačním systému v obci, který by umožnil všem lépe se orientovat; zatím je ve fázi jednání, obec se snaží, aby celá záležitost nezatížila obecní pokladnu;
p) informovala, že o. s. Arbor chystá dětský den, a to 9.6.2007;
q) seznámila přítomné s tím, že obec má 23.5.2007 jednání s firmou OXES;
Starosta obce doplnil místostarostku oznámením, že v obci dochází velmi často ke krádežím (rozvody veřejného osvětlení, kryty kanálů apod.). Dále vyzval občany, aby na OÚ Chýně hlásili všechna porušení pravidel silničního provozu v obci, která zjistí.
6. Místostarostka obce informovala přítomné o tom, že v současné době probíhají jednání a práce související s přivaděčem vody do obce a jeho napojením na pražský přivaděč (uzavírání smluv o smlouvách budoucích na věcné břemeno, vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu na cyklostezku, která povede nad rozvody přivaděče, problémy s vlastníky pozemků apod.); pro stavební povolení na tuto stavbu je potřeba souhlas zastupitelstva obce s touto stavbou – místostarostka obce proto vyzvala zastupitele k vyjádření; realizace stavby přivaděče vody a jeho napojení na pražský vodovod i stavby cyklostezky byla schválena 5 hlasy;
7. Dalším bodem programu bylo schválení pronájmu nebytových prostor v budově MŠ paní Haně Řeřichové na provozování dětského secondhandu; p. Barek navrhl, aby do smlouvy bylo zakotveno ustanovení o hygienických podmínkách provozování seconhandu; k tomu uvedla pí Řeřichová, že nakoupené oblečení vždy pere – jde o značkové oblečení z Anglie; pronájem nebytových prostor v MŠ paní Řeřichové za měsíční nájem 2 tis. Kč byl schválen 5 hlasy s tím, že starosta byl pověřen podpisem smlouvy po zapracování připomínek (hygienické podmínky);
8. V dalším bodu programu se projednávalo schválení pronájmu bývalé mlékárny v obci panu Bártovi. P. Bárta má dosud pronajatou bývalou mlékárnu jako živnostník na podnikání. Od 1.6.2006 by chtěl pronajmout tyto prostory jako fyzická osoba, která již nepodniká; rozvinula se diskuse (p. P. Fousek, p. Barek), zda má být tento prostor pronajat s právem předkupním v případě prodeje obcí; bylo dohodnuto, že předkupní právo nebude v následné uzavřené smlouvě uvedeno; smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a výše nájemného bude 500,- Kč měsíčně; nájemné bude placeno od ledna 2008; vedení obce provede kontrolu oprav, které měly být provedeny v roce 2006 a 2007 p. Bártou, namísto úhrady nájemného; pronájem bývalé mlékárny p. Bártovi za dohodnutých podmínek byl schválen 5 hlasy a starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy po zapracování připomínek;
9. V dalším bodu programu byla 5 hlasy schválena měsíční odměna starostovi obce ve výši 14 330,- Kč od 1.6.2007; důvodem je větší pracovní nasazení starosty a větší pracovní úvazek, než dosud;
10. Dalším bodem programu byl územní plán obce; místostarostka informovala občany o tom, že někteří majitelé pozemků v lokalitě Opatovka mají na svých soukromých pozemcích dle územního plánu točnu autobusu, zeleň a občanskou vybavenost; bývalý starosta p. Fingerhut v roce 2003 vystavil těmto majitelům potvrzení, že zastupitelstvo schválilo žádost těchto vlastníků o začlenění pozemků do nového ÚP pro výstavbu rodinných domů; v roce 2004 byl nový ÚP schválen, nicméně na pozemcích těchto vlastníků zůstala dle ÚP zeleň, točna a občanská vybavenost; uvedení vlastníci pozemků se obrátili na nové vedení obce, aby záležitost řešilo, neboť někteří z nich chtějí na svých pozemcích stavět rodinné domy; místostarostka informovala, že úprava ÚP byla dohodnuta s tvůrcem ÚP p. Zemanem; celá záležitost však není jednoduchá; někteří vlastníci pozemků (pí Reichardtová a pí Kuchařová) podali žádost o změnu ÚP; další vlastníci – p. Linz a p. K. Kejmar zatím ne; náklady na změnu ÚP budou hradit pí Reichardtová a pí Kuchařová; v současné době obec čeká na vyjádření stavebního odboru Hostivice, a kraje, zda by úprava ÚP nemohla být chápána pouze jako reklamace stávajícího ÚP; změna ÚP by se však netýkala té části pozemků, která zasahuje do místní komunikace Hájecká; na dotaz p. Nekvasila, co by bylo s točnou autobusu v dané lokalitě, odpověděla místostarostka obce, že točna nebude potřeba; v rámci dopravního řešení obce, na kterém se začalo pracovat, se uvažuje s tím, že každý občan by měl mít k dosažení dopravní obslužnost v kruzích cca 7 min. P. Barek k situaci vlastníků pozemků uvedl, že obec je povinna hájit zájmy občanů a měla by pro ně udělat maximum; zastupitelstvo schválilo 5 hlasy budoucí změnu územního plánu v lokalitě Opatovka tak, aby byla napravena újma, která vznikla vlastníkům parcel (Jana Reichardtová, Marie Kuchařová zastoupená p. Čížkem);
11. V dalším bodu programu zastupitelstvo schválilo 5 hlasy provoz dvou hracích automatů firmě ALDIS CZ spol. s r.o. na 2. pololetí 2007 pro restauraci U veselého kuchaře.
12. Jako další bod byla projednána záležitost týkající se připojovacích poplatků v obci; místostarostka uvedla, že v současné době jsou stejně velké připojovací poplatky jak za rodinný dům, tak za bytový dům, přičemž počet bytových jednotek v obou případech je diametrálně odlišný; zastupitelstvo schválilo 5 hlasy změnu v systému výběru připojovacích poplatků tak, aby poplatek u bytových domů a rodinných domů s větším počtem bytových jednotek byl vybírán za každou bytovou jednotku; pí Kovářová k tomuto bodu dodala, že připojovacími poplatky se rozumí poplatky na rozvoj obce, neboť obec do budoucna nese následky z výstavby (komunikace apod.);
13. V rámci diskuse
místostarostka obce informovala o záměru p. Havla vybudovat v obci dům pro seniory v lokalitě u MŠ; p. Havel má připravený projekt a žádá o změnu ÚP, neboť dané území je určeno pro výstavbu rodinných domů; pí Kovářová sdělila, že magistrát hl. města Prahy by si v tomto domě vyhradil místa a zároveň by přispěl na výstavbu domu; vyzvala občany obce, aby se do příštího zasedání zastupitelstva vyjádřili, zda v dané lokalitě chtějí rodinné domy či dům seniorů; p. P. Fousek k tématu uvedl, že rodinných domů je v obci již dost, a proto je domov seniorů v obci vítán; p. Jelínek dodal, že v minulém období p. Havel měnil návrhy na zastavěnou plochu a toto je nová verze s požadavky na ještě větší zastavěnou plochu; obec by měla ohlídat v případě schválení projektu, aby v dané lokalitě byla zachována veřejná zeleň; p. Jiří Nývlt dodal, že je nutné, aby kolem objektu byl dostatek parkovacích míst, aby auta s návštěvami neparkovala jinde v obci; v tom případě by se klidová zóna v obci značně proměnila; na dotaz občanky, co by bylo se skládkou, která v dané lokalitě je, odpověděla místostarostka obce, že p. Havel by skládku odstranil; p. Barek k tomuto tématu dodal, že obec by se měla zajímat o cenu pro seniory; pokud bude cena vysoká, pak to není určeno pro místní občany; k tomu dodala místostarostka, že toto obci nepřísluší zjišťovat; pí Vítková uvedla, že v podkladech pro příp.výstavbu by měla být klauzule, že domov seniorů bude určen i pro seniory z Chýně; dále bylo uvedeno, že p. Havel by chtěl v rámci projektu nabídnout místním lidem služby (solárium, bazén, obchod apod.); p. Mihula uvedl, že p. Havel bere domov seniorů určitě jako podnikatelský záměr (náklady výnosy, apod.) a z toho vyplyne, za jakých podmínek se bude dům seniorů provozovat; závěrem tohoto bodu bylo místostarostkou konstatováno, že obec získá do příštího zasedání zastupitelstva více informací a podá je veřejnosti;
p. Nekvasil se otázal, zda by mohl posunout dopravní značku, neboť tato je na HDS; místostarostka odpověděla, že se na to podívá; dále se p.Nekvasil zeptal, zda obec uvažuje o tom, že by udělala obrubníky v obci – např. v ulici Hlavní; místostarostka odpověděla, že v současné době začíná obec řešit dopravní systém v obci (šíři chodníků, parkovací plochy apod.); byly osloveny firmy v obci, aby obci postoupily své požadavky na parkovací plochy, vjezdy apod.; z analýzy by pak mělo vyplynout, zda má smysl dělat dílčí úpravy či řešit dopravní systém globálně;
p. Čácha navrhl, aby obec v rámci výstavby cyklostezky udělala v blízkosti firmy BERGER BETON přechod; došlo by i ke snížení rychlosti vozidel, které tudy projíždějí; dále sdělil, že na silnici u BERGER BETON je utržený cca 10-ti metrový pás silnice; dále se zeptal, zda se něco dělá s nakloněnými stromy do silnice, neboť nedávno spadla při větru do silnice silná větev; dále p. Čácha oznámil, že BERGER BETON provádí bagrování na svém pozemku a učinil dotaz, co tam firma bude dělat; k dotazům p. Čáchy odpověděla místostarostka, že obec vydala firmě BERGER BETON, na jejímž pozemku se stromy vyskytují, rozhodnutí o pokácení několika stromů, nejvíce ohrožujících bezpečný provoz na přilehlé silnici; BERGER BETON však v současné době nemůže vyznačené stromy pokácet, neboť SÚS Kladno vydalo zamítavé stanovisko k objížďce během kácení stromů, a to z toho důvodu, že jsou provedeny změny dopravního značení kvůli opravám komunikace v Sobíně a zároveň v době žádosti byla změna dopravního značení i do Hostivice; pí Kovářová slíbila, že se na danou záležitost podívá; dále místostarostka uvedla, že obec bude řešit i bagrování firmy na jejím pozemku a poškozenou silnici;
pí Nekvasilová se dotázala na stromy na hrázi rybníka Bašta; p. Jelínek k tomu uvedl, že byla vypracována studie dendrologa s navrženými úpravami; jde však o velice nákladnou záležitost (náklady na 1 strom činí cca 30 tis. Kč.
14. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 5 hlasy;
15. Starosta obce ukončil jednání ve 21,10 hod. a poděkoval přítomným za účast.
V Chýni dne 23.5.2007

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Barek

Věra Kovářová


starosta obce ….................................

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz