Přítomni: pp. Barek, Jelínek, Kovářová, Klem, Čáp, Mach

Omluveni: pp. Fingerhut, Bělková ( p. Rajtora rezignoval)

Hosté: 27 občanů

Program:

Zahájení
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu (využití bývalých vojenských prostor Hájek apod.
Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2007
Prodej pozemku PK 85 v k. ú. Chýně o výměře 223 m2 firmě Šandera
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi Chýně a Hostivice ve věci přenesené působnosti dle zákona o přestupcích
Schválení 2 hracích automatů firmě ALDIS CZ spol s r. o.
Přijetí daru od pí Vančurové – pozemek p. č. 182/42 o výměře 161 m2
Schválení provozního řádu hřiště v obci Chýně
Audit hospodaření obce Chýně
Řešení neplatných smluv
Znečišťování komunikací v lokalitě Háje
Diskuse
Usnesení
Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přečetl návrh programu a místostarostka jej zároveň doplnila o bod č. 15. - žádost p. Miroslava Bělohlávka o výstavbu dvou rodinných domů na pozemku p. č. 185/65, bod č. 16. - žádost firmy BERGER BETON o instalaci dalšího sila na provoz betonárny a bod č. 17. - žádost firmy OXES o schválení výstavby polyfunkčního domu v lokalitě Háje s tím, že stávající body 15. - 17. (diskuse, usnesení, závěr) se posunují jako body 18. - 20.

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy návrh programu jednání; šestý přítomný člen zastupitelstva p. Mach se dostavil až v průběhu zasedání zastupitelstva (viz dále); starosta obce oznámil rezignaci p. Rajtory na funkci člena zastupitelstva obce dnem 18.4.2007. 3

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.2.2007 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení se buď průběžně plní nebo byly splněny. Cena vodného na rok 2007 byla stanovena ve výši 32,46 Kč vč. DPH a stočného ve výši 21,53 Kč vč. DPH; na prodej pozemku p. č. 538/33 v k.ú. Chýně o výměře 48 m2 byla podepsána smlouva a byl učiněn návrh na vklad do KN; seznam zastupitelů byl umístěn na webu obce; parcely bývalých potoků p. č. 568/2 jsou stále v řešení – firma OXES ještě nedodala podklady; smlouva s firmou Europotraviny na částku 1,2 nil. Kč byla již podepsána.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p. Čáp; jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Barek a pí Kovářová; volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu byla schválena 5 hlasy; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. Místostarostka obce přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu; seznámila přítomné
a) s výsledky jednání s majiteli pozemků v lokalitě Hájek, na kterých stojí budovy v majetku obce převedené armádou ČR; místostarostka sdělila, že majitelé pozemků byli vyzváni, aby předložili své návrhy na využití předmětných budov v dané lokalitě; p. Fingerhut navrhl, aby zde bylo vybudováno recyklační středisko a zpracování kalů s tím, že obec by požádala o dotaci; šlo by o pilotní projekt; navrhl, aby si obec tyto pozemky pronajala, aby vlastníci pozemků nemuseli platit daň z nemovitosti; názor obce k návrhu je následující – návrh p. Fingerhuta je pro obec velkým rizikem; obec by obdržela z dotace pouze část prostředků (60 – 80%), zbytek by musela hradit ze svých zdrojů, které nemá k dispozici; dále by to znamenalo mít zaměstnance obce, který by se o získání dotace staral; středisko by muselo být životaschopné několik let, jinak by obec musela dotaci vracet; v současné době obec řeší základní věci pro obec – vodovod, ČOV apod.; obec nemá ani čas, ani finance na to, realizovat riskantní návrh p. Fingerhuta; návrh obce je, aby si sám p. Fingerhut požádal o dotaci a středisko recyklace sám vybudoval a provozoval; p. Fingerhut tvrdí, že obec dostala budovy v ceně 100 mil. Kč, účetní hodnota je však mnohem nižší (25 mil. Kč); obec by mohla nabídnout vlastníkům pozemků odkup budov za mnohem nižší cenu, než 100 mil. Kč; závěrem tohoto bodu místostarostka obce uvedla, že se dále bude jednat s vlastníky pozemků v lokalitě Hájek a občané budou informováni; starosta obce k tomu podotkl, že dle získaných informací se zatím nikomu nepodařilo recyklační středisko tohoto typu nastartovat, nehledě na to, že při zpracování odpadu vzniká zápach a znečišťuje se ovzduší;
b) s jednáním mezi obcí Chýně, firmou ROPID a Středočeským krajem ve věci zprovoznění trati ČD na trase Chýně – Hostivice – Masarykovo nádraží Praha; v souvislosti s rozsáhlou výstavbou na Zličíně se automobilová a autobusová doprava v této lokalitě velmi zahustí a doprava ČD by byla vhodným náhradním řešením; dle informace pí Kovářové však pro svůj nápad nezískala podporu Středočeského kraje, který sdělil, že na projekt nemá peníze; ROPID by návrh obce podpořil; dál se v této věci bude jednat;
c) s tím, že obec obdržela od občanů žádosti o posílení autobusové dopravy na Zličín, zejména v ranních hodinách; obec bude podporovat zavedení nového spoje v 7,30 z lokality Háje na Zličín v září 2007; jde však o další peníze z obecní pokladny a obec musí zvážit, zda na to bude mít finanční zdroje;
d) s úmyslem obce umístit v intravilánu obce dopravní značení za účelem vyloučení těžké nákladní dopravy z obce;
e) s tím, že SÚS Kladno vyfrézovalo vozovky v obci, dále vyznačí přechod před budovou OÚ Chýně a odvodní vozovku pod chrášťanským vrchem; svodidla z druhé strany vozovky nelze umístit, neboť je není kam upevnit;
f) s krádeží dopravní značky směrem od obce na Chrášťany (u DUNI); SÚS Kladno požádalo o výrobu nové dopravní značky;
g) s tím, že obec zahájila jednání s firmami v obci ve věci jejich darů obci na rekonstrukci MŠ, která musí být provedena do konce roku 2007; informovala, které firmy již slíbily finanční pomoc a dále o tom, že se všemi firmami (investory) probíhají jednání o spolupráci mezi nimi a obcí Chýně; k tomu dodal starosta obce, že investoři v obci již pochopili, že žádost obce o finanční příspěvek je zcela legitimní a obec bude žádat finanční příspěvky každoročně; investoři svou činností poškozují obec (vozovky, ovzduší, ČOV apod.), a proto musí do obecní pokladny přispívat;
h) s informací o brigádách, které proběhly v obci o 2 sobotách a poděkovala občanům, kteří se brigád zúčastnili, či přispěli finanční pomocí při úklidu obce;
i) s informací o rekultivaci skládky v ulici Ke Skále;
j) s faktem, že investoři v obci jsou „od dobře informovaného občana“ informováni, že obec je klame v tom smyslu, že má již přislíbeny dotace na pražský přivaděč vody a ČOV, a přesto od nich žádá finanční příspěvky na totéž; pí Kovářová sdělila, že cílem tohoto občana je poškodit obec a dodala, že pokud má tento občan lepší informace než vedení obce, nechť je obci sdělí; dále pí Kovářová uvedla, že dle informací starostky města Hostivice pí Koptové p. Fingerhut obchází okolní obce a sděluje, že Chýně je nevděčná, a proto nabízí okolním obcím služby jedné firmy na získání dotací pro tyto obce; podivila se, proč nenabízí tyto služby obci Chýně, zvláště s přihlédnutím k tomu, že je členem zastupitelstva obce Chýně;
k) s informací, že firma Cajthaml, která znečišťuje ČOV, již učinila opatření na zlepšení situace, ČOV však má stále 2 hodnoty nad limit; dle zprávy odborných firem je ČOV rovněž značně znečišťována Pivovarským dvorem, který vypouští do čističky kvasinky, jež mají negativní vliv na čistící proces; k tomu dodal starosta, že zástupce firmy Pivovarský dvůr na jednání se zástupci firem v obci hovořil irrelevantně k tématu; bylo mu na tomto jednání sděleno, že firma působí kvasinkami negativně na čistící proces v ČOV a v zimním období způsobovala firma kluzkou vozovku vypouštěním vody; reakce zástupce firmy p. Mikulici byla, že obec Pivovarský dvůr vydírá;
6. P. Stoklasa seznámil přítomné se změnou č. 1 rozpočtu obce na rok 2007; sdělil, že tato změna vyplývá z legislativy – konkrétně ze změny v částce dotace na provoz státní zprávy za I. Q. 2007 a z dalších změn (příspěvek firmy Europotraviny, splátka firmě FISA apod.); změna rozpočtu byla schválena 5 hlasy;
Poté se dostavil na jednání zastupitelstva p. Mach a bylo tudíž přítomno 6 členů zastupitelstva;
7 Dalším bodem programu bylo schválení prodeje pozemku PK 85 v k. ú. Chýně o výměře 223 m2 firmě Šandera dle programu; původně mělo být zapsáno na uvedeném pozemku věcné břemeno za účelem napojení se firmy na vodovodní řad v obci; později bylo rozhodnuto, že pro obec bude výhodnější prodej pozemku; k tomu uvedla pí Kovářová, že obec obdržela informaci od Pozemkového fondu v tom smyslu, že část uvedeného pozemku je zahrnuta do pozemkových úprav a budou následovat na Pozemkovém fondu jednání v tomto smyslu – záleží na výsledku jednání; v návaznosti na tuto skutečnost doporučila pí Kovářová nehlasovat o prodeji pozemku a vyčkat výsledku jednání na Pozemkovém fondu;
8. V dalším bodu programu přečetl starosta obce návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Chýně a Hostivice ve věci přenesené působnosti dle zákona o přestupcích a vysvětlil důvod uzavření smlouvy; uzavření smlouvy bylo schváleno 6 hlasy a starosta obce byl pověřen jejím podpisem;
9. V dalším bodu programu bylo jednáno o žádosti firmy ALDIS CZ spol s r. o. o schválení 2 hracích automatů; bylo konstatováno, že schválením žádosti přibudou do obecní pokladny finanční prostředky a žádost byla schválena 5 hlasy, p. Mach se zdržel hlasování;
10. Dále bylo projednáváno přijetí daru obcí od pí Vančurové – pozemek p. č. 182/42 o výměře 161 m2; přijetí daru bylo schváleno 6 hlasy, a to za účelem výstavby místní komunikace Dlouhá;
11. V dalším bodu programu byl projednáván provozní řád hřiště v obci; do navrženého znění řádu byly zapracovány připomínky týkající se provozní doby hřiště, pravidel chování návštěvníků hřiště a dále byly doplněny společenské akce konané na hřišti se souhlasem provozovatele hřiště; provozní řád hřiště byl se zapracovanými připomínkami schválen 6 hlasy;
12. V dalším bodu programu starosta obce přednesl důvod návrhu forézního auditu hospodaření obce; sdělil, že některé uzavřené smlouvy v obci jsou nezákonné, nebyly předány bývalým starostou tak, aby se na ně mohlo navázat, některé dokumenty nebyly předány novému vedení v obci vůbec, nové vedení obce převzalo dluh obce od starého vedení v částce cca 5 mil. Kč apod.; starosta uvedl, že smyslem forézního auditu je hájení zájmů obce; v této souvislosti starosta sdělil, že vedení obce jednalo se zástupci OPS Strahovský rybník a se správní radou OPS projednalo nedostatky; dále uvedl, že vedení obce se zúčastnilo valné hromady rybářského sdružení v obci;
13. V dalším bodu jednání, týkajícím se řešení neplatných smluv uzavřených obcí v minulosti, uvedl starosta, že v návaznosti na předchozí bod 12 zápisu se po výsledku forézního auditu odvodí další platnost či neplatnost uzavřených smluv bývalým vedením obce; výsledkem auditu pak budou nové smlouvy či nová výběrová řízení;
14. Dalším bodem jednání bylo znečišťování komunikací v lokalitě Háje; p. Čáp uvedl, že stavebníci RD v nových lokalitách znečišťují vozovky zeminou a tu rovněž vyvážejí na černou skládku v ulici Ke Skále; vedení obce vyzvalo občany, aby při zjištění jakýchkoliv nepravostí v této záležitosti informovalo vedení obce; zejména, pokud jde o registrační značky vozidel, neboť obec pak požádá Policii ČR o sdělení majitele vozidla a může dále podnikat další kroky k nápravě nedostatků; v této souvislosti informovala místostarostka obce ve věci dalšího postupu obce na černé skládce v ulici Ke Skále; p. Čelikovský zabuduje traverzy u skládky tak, aby auta nemohla najíždět na tuto skládku; OÚ Chýně vyzve všechny stavebníky v nových lokalitách, aby předložili informaci o tom, kam odvážení zeminu ze svých pozemků a dále doklad o zaplacení o odvozu a umístění zeminy na místě k tomu určeném; v této souvislosti uvedl p. Nývlt, že došlo k poničení obrubníků lemujících nové komunikace v lokalitě Háje; místostarostka k tomu sdělila, že p. Beran – firma OXES prodal pozemky soukromým vlastníkům v nových lokalitách a nyní se hájí tím, že s poškozováním nemá nic společného; OXES bude však obcí požádán, aby jako zhotovitel a stavebník těchto komunikací, dal tuto záležitost do pořádku; dále místostarostka obce uvedla, že v lokalitě Na Dušnicku by měla stavět rodinné a bytové domy firma Oakland Trade; obec bude požadovat na základě plánovací dohody, aby lokality na stavbu RD a BD byly od sebe odděleny komunikací; dále uvedla, že investor, když uzavírá smlouvu s budoucími vlastníky pozemků, by měl ve smlouvě uvádět, že v dané lokalitě se bude po určitou dobu stavět;
15. V dalším bodu přednesla místostarostka žádost p. Miroslava Bělohlávka o výstavbu dvou rodinných domů na pozemku p. č. 185/65 o výměře 1372 m2; na jeden rodinný dům tedy vychází 686 m2 , což je v rozporu s územním plánem obce, kde na 1 rodinný dům je stanoveno minimálně 800 m2; místostarostka uvedla, že obec by měla územní plán obce dodržovat; k tomuto bodu proběhla diskuse; p. Nývl se otázal, zda OXES prodává stavebníkům pozemky o minimální výměře 800 m2; p. P. Fousek se otázal, zda minimální výměru pozemků splňují rodinné domy Na Vyhlídce a podotkl, že schválení výjimky p. Bělohlávkovi by bylo nebezpečným precedentem; žádost o udělení výjimky z územního plánu ve věci minimální výměry pozemku na rodinný dům nebyla zastupitelstvem obce schválena (4 hlasy byly proti, dva zastupitelé se zdrželi hlasování);
16. Dále se projednávala žádost firmy BERGER BETON o instalaci dalšího (čtvrtého) sila v místní betonárně; bylo řečeno, že firma má stavební povolení na kapacitu 360 m3; chybou výrobce však byla vyrobena již instalovaná 3 sila o menší kapacitě, než bylo uvedeno ve stavebním povolení; při instalaci čtvrtého sila by byla vytvořena kapacita 400 m3; bylo konstatováno, že navýšení kapacity sil nemusí znamenat nárůst dopravy v obci; při zvýšení kapacity výroby je firma schopna vyrobit více betonu a nemusí prodlužovat pracovní dobu; místostarostka uvedla, že lze u firmy kontrolovat pracovní dobu; p. Fr. Fousek konstatoval, že firma BERGER BETON vybudovala val na svém pozemku a tím přispěla ke zlepšení prostředí v obci; pí Kovářová uvedla, že povolení obce na instalaci čtvrtého sila je vázáno na podmínku, že firma věnuje obci finanční dar na rekonstrukci MŠ v obci; byla navržena suma 150 tis. Kč; bylo konstatováno, že firma BERGER BETON je ochotna finanční dar obci věnovat, avšak s podmínkou, že obec firmě ještě odsouhlasí vybudování nádrže na naftu na pozemku firmy; vedení obce navrhlo schválit instalaci čtvrtého sila za podmínky poskytnutí výše uvedeného finančního daru bez dalších podmínek, tj. bez podmínky povolení nádrže na naftu; finanční dar bude obec po firmě žádat každoročně; instalace čtvrtého sila v obci byla schválena 5 hlasy, p. Mach se zdržel hlasování;
17. V dalším bodu jednání byla projednána žádost firmy OXES o schválení výstavby polyfunkčního domu v lokalitě Háje; dle žádosti by v přízemí domu o rozloze 600 m2 měla být občanská vybavenost ( pizeria, obchod cukrárna apod.); v 1. patře polyfunkčního domu bude 7 bytů, v podkroví rovněž 7 bytů; u domu by mělo být vybudováno 21 parkovacích stání, p. Beran z firmy OXES ještě navrhl dalších 5 stání; vedle nultého bytového domu by měla být vybudována další parkovací stání dle územního plánu; k tomuto bodu se rozvinula diskuse na téma, aby firma vybudovala další parkovací stání v podzemí za účelem zvýšení počtu stání, aby 1. patro budovy bylo ponecháno rovněž pro komerční zónu, neboť v obci i v dané lokalitě chybí obchody a občanská vybavenost; k tomu uvedla místostarostka, že firma Oakland Trade plánuje vybudovat bytové domy, v jejichž přízemí má být občanská vybavenost a obává se, aby se daná lokalita nezahltila obchody, které se neuživí; na dotaz občana, komu by patřil polyfunkční dům odpověděla místostarostka, že zatím se neví – buď jej firma OXES ponechá ve svém vlastnictví a bude pronajímat nebo jej prodá; zastupitelstvo všemi 6 hlasy schválilo pověření starosty obce dohodnout podmínky výstavby polyfunkčního domu včetně souvisejících ploch tak, aby byly v souladu s právními předpisy platnými pro výstavbu objektů tohoto typu – zejména parkovací místo, za podmínky, že přízemí domu bude kolaudováno jako občanská vybavenost (potraviny, restaurace, cukrárna).
18. V dalším bodu programu jednání zastupitelstva proběhla diskuse:
p. Jelínek informoval o tom, že z bývalého objektu státního statku (vedle silnice vedoucí z Chýně do Úhonic) již několikrát vyběhl agresivní štěkající pes, který napadá kolemjdoucí a jedoucí občany; požádal, aby obec vyvolala jednání s obcí Úhonice, do jejíhož katastru objekt patří;
místostarostka obce informovala o otevření výstavní síně KAINA v obci Chýně, v budově Obecného úřadu Chýně; otevření síně bude zahájeno vernisáží výstavy místního sochaře p. Radoše Cvrčka dne 25.4.2007; pozvala všechny občany na shlédnutí výstavy;
19. Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen 5 hlasy, p. Mach se zdržel hlasování.
20. Starosta obce ukončil jednání ve 22,00 hod. a poděkoval přítomným za účast.

 

V Chýni dne 20.4.2007

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Barek

Věra Kovářová


starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz