Přítomni: pp. Barek, Jelínek, Kovářová, Klem, Fingerhut, Rajtora, Čáp

Omluveni: pp. Bělková, Mach

Hosté: 31 občanů

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu
 6. Vodné, stočné – stanovení ceny na rok 2007
 7. Prodej pozemku p. č. 538/33 v k. ú. Chýně o výměře 48 m2 – ostatní plocha
 8. Územní plán a výstavba v obci
 9. Zpráva kontrolního výboru
 10. Finanční situace obce
 11. Usnesení
 12. Závěr.

Průběh zasedání:

 1. Zasedání zahájil v 19,30 hod. starosta obce, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 2. Starosta přečetl návrh programu a zároveň jej doplnil o bod 10a) – diskuse. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy návrh programu jednání. Sedmý přítomný člen zastupitelstva p. Rajtora se dostavil až po hlasování o návrhu programu.
 3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2006 a konstatoval, že jednotlivé body usnesení buď byly splněny nebo jsou řešeny a sdělil jak.
 4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise byl zvolen p. Jelínek a p. Rajtora. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Barek a p. Čáp. Volba členů návrhové komise i ověřovatelů zápisu proběhla jednohlasně, tj. 7 hlasy. Zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
 5. Místostarostka obce přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu. Seznámila přítomné

  a) s výsledky veřejného projednání záložní betonárny Chýně, které proběhlo na Obecním úřadu Chýně dne 14.2.2007 – firma BERGER BETON neplní některé stanovené podmínky provozu stávající betonárny (hlučnost, prašnost apod.); Krajský úřad Středočeského kraje se vyjádří jak dále postupovat;

  b) s oznámením pí Alice Sýkorové na odbor ŽP Černošice ve věci skládky v ulici Ke Skále; zástupce odboru ŽP Černošice provedl šetření v obci na místě a uložil obci úkoly s termíny plnění; dále bude zahájeno řízení o uložení pokuty, jejíž výše dosud nebyla stanovena; ke skládce se vyjádřil bývalý starosta p. Fingerhut; uvedl, že skládka v obci na daném místě byla od nepaměti; na skládce je uložena ornice, která by se měla použít na rekultivaci skládky; firma OXES vrátí ornici zpět na úpravy nových lokalit a bude se podílet na rekultivaci skládky tak, jak bylo dohodnuto; na dnešní skládce by měl vzniknout prostor pro ozelenění a kopec pro sáňkování dětí; nejedná se o skládku v pravém slovy smyslu, na daném místě je pouze ornice a inertní materiál; k tomu uvedla pí Kovářová, že na místě byl zjištěn i jiný odpad – např. plasty apod.; obec nyní musí prostor skládky oplotit, vytřídit příměsný odpad a stanovit konečné řešení tohoto místa; zároveň pí Kovářová sdělila občanům, že obec vítá jejich pomoc a nápady v předmětné záležitosti;

  c) s tím, že obec současné době jedná s firmou OXES o uzavření dohody, ve které by se obě strany zavázaly k plnění stanovených povinností ve věci výstavby ulice Ke Skále, výstavby chodníků v nových lokalitách, ozelenění valů, úpravy návsi, vytýčení pozemků pro zastávku ČD apod.

  d) o uzavřením dodatku ke smlouvě s firmou Rumpold – navýšení ceny o inflaci a zvýšení ceny o 100,- Kč na 1 t odpadu na základě příslušné legislativy;

  e) s faktem, že 31.12.2007 zanikne platnost většiny povolení týkajících se odběru vody; sdělila občanům základní fakta s tím, že občané dostanou informaci, kam se v této záležitosti obracet a jaké doklady budou potřebovat k novým žádostem; bližší údaje jsou uvedeny na www.zanikpovoleni.cz; na OÚ Chýně jsou k dispozici formuláře pro občany a zároveň je možno volat dotazy na OÚ-ten je zaznamená a zjistí odpovědi;

  f) s tím, že obec požádala SÚS Kladno o vyspravení silnice na křižovatce u BERGER BETON a pokácení topolů v daném místě;

  g) s faktem, že občané z lokality Háje budou informováni ze strany obce v nutných případech (neteče voda apod.) pomocí mailů, pokud tyto mailové adresy sdělí OÚ Chýně;

  h) s dopisem pí Derunxové, ve věci přípojky na její pozemek a doplatku za připojení; k tomu uvedl p. Fingerhut, že pí Derunxová v době, kdy obec prováděla výstavbu sítí, nemohla být napojena vzhledem k tomu, že čerpadlo nebylo do čeho napojit – na pozemku pí Derunxové bylo pouze 220 V, k připojení je nutno 380 V, pí Derunxová v době napojení v obci nebydlela; výstavba sítí vč. čerpadla byla prováděna z dotace – celková cena na 1 občana vycházela cca 60 tis. Kč;

 6. Pí Kovářová seznámila dále přítomné s kalkulací vodného a stočného pro rok 2007, kterou obci předložila 1. Vodohospodářská, s.r.o.; pí Kovářová uvedla, že s p. Ivanovem bude o této kalkulaci dále jednáno neboť cenu stále zvyšuje, přestože bylo dohonuto v minulosti, že při zvýšení odběru při zvýšeném počtu obyvatel by cena měla klesat; navíc p. Ivanov od r. 2004 nehradí obci nájemné za provoz zařízení; k tomu dodal p. Fingerhut, že pokud obec bude požadovat nájemné, p. Ivanov o to zvýší cenu vodného a stočného; pí Kovářová sdělila, že rovněž p. Ivanov by měl provádět svá vlastní opatření ke snižování nákladů; p. Jelínek dodal, že v roce 2003 p. Ivanov platil nájem a přesto cena vodného a stočného byla mnohem nižší, než je dnes.
 7. Dalším bodem programu byla žádost JUDr. Smrkovského o koupi obecního pozemku p. č. 538/33 v k. ú. Chýně o výměře 48 m2 – ostatní plocha. K tomuto bodu programu uvedla pí Kovářová, že obec jednala s panem Smrkovským i s panem Márinkou; p. Smrkovský se zavázal zpřístupnit p. Márinkovi prostor před jeho domem v případě udržby a opravy domu. P. Smrkovský sdělil, že na obecním pozemku výše uvedeném v současné době vybudoval pouze malý plůtek za tím účelem, aby mu děti nenahlížely do oken a v zimě u jeho domu nesáňkovaly. Prodej pozemku byl schválen za cenu 12 300,- Kč 6 hlasy, p. Rajtora se zdržel hlasování. Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy mezi obcí a p. Smrkovským.
 8. V dalším bodu programu navrhl starosta p. Klem, aby zastupitelstvo schválilo stanovisko, že územní plán obce se nebude měnit ve prospěch zastavěných ploch, resp., že plocha která není v ÚP určena k zastavění se nebude měnit ve prospěch výstavby. K tomu uvedla pí Kovářová, že měla jednání s komorou architektů, kde bylo řečeno, že každá obec musí schválit svůj ÚP v horizontu 5 let; obec Chýně by měla postupně (cca do 1 roku ) zahájit přípravy na nový ÚP. Diskuse kolem ÚP a výstavby v obci byla zakončena tím, že zastupitelstvo schválilo 7 hlasy, že nebude nevycházet v žádném případě vstříc investorům, kteří by chtěli stavět mimo plochy, které jsou k tomu určeny územním plánem.
 9. Dalším bodem programu byla zpráva kontrolního výboru, kterou přednesl její předseda p. Jelínek. Zpráva se týkala uzavřených smluv za minulé volební období. P. Jelínek přečetl zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 15.2.2007. Upozornil na smlouvy, kterým již vypršela platnost, dále navrhl u některých smluv uzavřít dodatky, dále uvedl, u kterých smluv byly zjištěny nedostatky a v jakém smyslu a konečně uvedl, které smlovy jsou neplatné a z jakého důvodu. Konkrétně hovořil o neplatnostri smluv uzavřených s OPS Strahovský rybník. Dále doporučil u smluv uzavřených jako veřejné zakázky vytvořit systém odkazů tak, aby bylo možné ke smlouvě dohledat materiály týkající se výběrového řízení. Pí Kovářová k tomu uvedla, že u neplatných smluv uzavřených s OPS Strahovský rybník je nutno stanovit, kdo se o rybníky v obci bude nadále starat. K tomu uvedl p. Fingerhut, že správní rada OPS by měla iniciovat schůzku na OÚ Chýně za účelem další dohody s obcí. K tomu ještě dodal, že Strahovský rybník se nesmí používat jako rybochovné zařízení, neboť byl pořízen z dotací.
 10. Dalším bodem programu byla finanční situace obce. Pí Kovářová uvedla, že na pracovní poradě dne 17.1.2007 oznámila, že obec si vzala půjčku od firmy FISA, s.r.o., Smečenská 117, Slaný ve výši 1 mil. Kč v polovině prosince 2006 a že obec nechá tuto půjčku dodatečně schválit zastupitelstvem obce. Je si vědoma toho, že došlo k pochybení a půjčka měla být schválena zastupitelstvem dříve, než si ji obec vzala. Pí Kovářová vysvětlila situaci, proč byla obec nucena k půjčce přistoupit – v době nástupu nového vedení obce do funkce byla finanční situace obce velmi špatná. Obec musela do konce roku zaplatit pravidlené splátky na ČOV, Strahovský rybník a kanalizaci (jinak obci hrozilo penále za neuhrazené splátky ve výši 100%), fakturu firmě Ateliér Zeman, 1 300 tis. Kabelové televizi, částky provozních nákladů OÚ, fakturu za odpady apod. Kromě toho obec obdržela dotaci na výstavbu II. etapy vodovodu a nové vedení obce zjistilo, že lhůta stavebního povolení na tuto výstavbu končí. Pokud by lhůta propadla, obec by dotaci nedostala. Na základě této dotace obec musela na konci roku zaplatit firmě realizující výstavbu II. etapy vodovodu částku 500 tis. Kč (tzv. limitka). První 3 týdny nové vedení tedy muselo věnovat veškerý čas vyřizování prodloužení termínu stavebního povolení, což byla akce časově náročná. Minulé vedení obce ujišťovalo nové vedení, že na účet obce přijdou peníze od FÚ, které ovšem nepřišly. Obec tak byla na konci roku v zoufalé situaci a pokud se obec nechtěla dostat do platební nechopnosti, nezbývalo nic jiného, než si vzít půjčku. V tomto časovém i finančním stresu došlo k tomu, že obec si půjčila peníze dříve, než tuto půjčku nechala schválit zastupitelsvem obce. Dále pí Kovářová uvedla, že jedna čtvrtina půjčky – 250 tis. Kč již byla uhrazena koncem roku 2006, druhá čtvrtina bude uhrazena do konce března 2007 a zbylých 500 tis. Kč bude uhrazeno do konce roku 2007 po dohodě s firmou FISA. K tomuto bodu se vyjádřil p. Fingerhut, který připustil, že původní vedení obce opomnělo tu skutečnost, že stavební povolení na stavbu II. etapy vodovodu končí, uvedl však, že nové vedení mělo možnost svolat zastupitelstvo ze dne na den a půjčku schválit před jejím přijetím. Dále p. Fingerhut sdělil, že on měl schválený dar obci ve výši 3 mil. Kč do konce roku 2006. K této informaci se rozvinula diskuse (pí Kovářová, p. Barek, p. Klem ) v tom smyslu, že je nanejvýš zarážející, že dar byl dohodnutý pro obec, ale v okamžiku odchodu p. Fingerhuta z pozice starosty dar nebyl předán. Záležitost se jeví tak, že šlo o osobní dar vázaný na pouze na osobu p. Fingerhuta, nikoliv na obec. K tomu dodal p. Klem, že na základě shodného nezávislého posouzení tří právních kanceláří byla obec v době výměny vedení „zralá“ buď na režim krizového štábu nebo na konkurzní řízení. Půjčka, kterou si obec vzala od firmy FISA byla schválena 5 hlasy, pp. Fingerhut a Rajtora se zdrželi hlasování.

  10a. Diskuse

  - p Fingerut uvedl, že někteří členové zastupitelstva si připadají jako “druhořadí” (např. p. Fingerhut, pí Bělková), neboť nemají informace o některých záležitostech, které obec řeší – např. přehodnocení stanoviska obce k žádosti o výstavbu čerpací stanice PH; k tomu uvedl p. Kovář, že byl zmocněn vedením obce jednat v této záležitosti s tím, že obec má jiný názor na věc než minulé vedení obce; šlo o kolizy názorů s armádou ČR - VUS; pí Kovářová k tomu dodala, že nechápe investora, který předem ví, že chce stavět v ochranném vojenském pásmu, kde má stát své strategické zájmy; p. Fingerhut uvedl, že bývalé vedení obce nebylo proti výstavbě čerpací stanice PH, nicméně upozornilo investora, že si musí projednat celou záležitost s VUS; dále dodal, že v r. 2005 bylo vydáno Hostivici stanovisko, že do dvou let bude tento objekt vydán Hostivici;

  - p. Rajtora v rámci diskuse uvedl, že za minulého zastupitelstva opozice byla zvána každých 14 dnů na pracovní porady k projednání věcí obce, ale nyní tomu tak není; k tomu sdělil p. Barek, že od roku 2000 upozorňoval na nesmyslnost pracovních porad zastupitelstva, které vydávalo usnesení – na jeho popud toto bylo zrušeno; uvedl, že stávající jednání koalice nejsou pracovními poradami zastupitelstva, nýbrž koaličními jednáními, jejichž výstupy jsou pak přenášeny do zastupitelstva; tutéž možnost má opozice, kdy výstupy svých jednání rovněž může přenášet na jednání zastupitestva; opozice má možnost navrhovat body k projednání na zastupitelstvu obce stejně jako koalice a dále má možnost seznámit se předem s podklady na jednání zastupitelstva; jde o stejný systém jako je zaveden v parlamentu; pokud by v obci existovala rada, byli by v ní jen členové koalice; k tomu dodal p. Fousek, že dle zákona o obcích jsou zasedání zastupitelstva veřejná, vše ostatní je věcí dohody, jak se členové zastupitelstva schází; p. Mihula dodal, že před 3 týdny bylo veřejné setkání s občany a za opozici byla přítomna jen pí Bělková, přitom 60% bodů z dnešního jednání zastupitelsva se na tomto setkání diskutovalo; p. Bělka k tomuto tématu uvedl, že dohady mezi opozicí a koalicí povedou k rozdělení občanů obce na dvě části; p. Klem závěrem debaty k této záležitosti navrhl, aby byly organizovány “večery otevřených dveří”, kde mohou všichni přinášet témata, ze kterých se pak tvoří program zastupitelstva;

  - pí Vítková vznesla dotaz, kdy bude i ve staré zástavbě obce klidná zóna bez těžkých nákladních vozů a znečistění komunikací (Hájecká); K tomu uvedla pí Kovářová, že dopravní značka se zákazem vjezdu vozidel nad d 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) bude brzy osazena na roh ulice Hájecké a Hlavní; v současné době jedná obec s formou T-Debra a firmou p. Krejčího o možnosti přeložit panelovou cestu, kterou by jezdily těžké nákladní vozy vozící stavební materiál do nových lokalit a dále o možnosti udělat asfaltový povrch na komunikaci Hájecká od rohu ulice Boční a Hájecké směrem dozadu do výstavby; p. Kovář uvedl, že v současné době je obtížné udržovat ulici Hájeckou v čistotě, když jí tvoří pouze panely a bláto; dále dodal, že v nové studii o infrastruktuře obce bude uvedena jedna z variant, že ulice Hájecká bude tvořit okruh obcí (např. autobus MHD);

  - p. Bělka se otázal, proč nejezdí školní autobus z obce do Hostivice tak, aby děti stíhaly školu od 7,00 hod. ráno; pí Kovářová uvedla, že přes obec jede autobus ze zastávky Hlavní v 6,47 hod. do Hostivice; děti dojíždějící z lokality Háje mají možnost jet autobusem ze stanice Háje v 6,30 hod. do stanice Hlavní a tam přestoupit na autobus do Hostivice;

  - Pí Kovářová v rámci diskuse ještě doplnila informaci, že byla v obci ukradena stará čerpadla a nová byla pachateli vyřazena z provozu, takže po určitou dobu v obci netekla voda; čerpadla se našla ve sběrných surovinách a pachatelé byli dopadeni; dále pí Kovářová poděkovala p. Rajtorovi za úklid sněhu v obci v době sněhové kalamity a iniciativní dovoz vody do lokality Háje v době, kdy netekla voda;

  - p. Fingerhut požádal, aby na webové stránky obce byla umístěna jména členů zastupitelstva s jejich funkcemi a kontakty;

  - p. Rajtora se otázal, zda vedení obce řeší projekt školy a školky v lokalitě Háje; pí Kovářová sdělila, že zastupitelsvo se tímto projektem bude zabývat, v současné době však se řeší prioritně ČOV a vodovod. P. Fingerhut dodal, že krajský úřad je schopen dát dotaci na cyklostezku.

 11.  Na závěr jednání p. Jelínek seznámil přítomné s návrhem usnesení vzešlého ze zasedání zastupitelstva; návrh usnesení byl schválen všemi, tj. 7 hlasy.
 12. Starosta obce ukončil jednání ve 22,00 hod. a poděkoval  přítomným za účast.

V Chýni dne 22.2.2007

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Barek, Petr Čáp

 

starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz