Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

 1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu
 3. vypracovaný Strategický plán rozvoje Chýně s tím, že hotový dokument bude ještě podroben veřejné diskusi;

B. schvaluje

 1. OZV č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 2. změnu č. 3 rozpočtu obce na rok 2007
 3. rozpočet obce na rok 2008
 4. nájemné za bývalou mlékárnu pro rok 2008 ve výši 500,- Kč měsíčně; v případě, že nájemce p. Bárta odmítne podepsat dodatek ke smlouvě, ve kterém bude zrušeno předkupní právo, bude mu nájemní smlouva vypovězena
 5. přijetí daru obci – od p. Lince pozemek p. č. 186/162 a od pí Kuchařové pozemek p. č. 186/161 v k. ú. Chýně
 6. poskytnutí peněžitého daru TJ Sokol Chýně ve výši 10 tis. Kč s tím, že peníze budou použity pro potřeby fotbalového oddílu
 7. Ing. Ladislava Vicha jako výkonného pořizovatele a Ing. Stanislava Zemana jako zpracovatele změny č. 1 územního plánu obce
 8. žádost firmy ALDIS o povolení provozování 5 výherních hracích přístrojů na dobu od 1.1.2008 do 30.6.2008
 9. žádost firmy Berger Beton o zřízení nadzemní nádrže PHM za podmínek, že:
            - nádrž bude používána pouze pro potřeby firmy Berger Beton
            - nádrž PHM včetně záchytné jímky bude v bezpečné výši nad stávajícím terénem pro případ záplav
            - firma Berger Beton daruje obci 150 tis. Kč do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení
 10. udělení výjimky p. Nedvědovi, týkající se sklonu a tvaru střechy jeho rodinného domu v lokalitě Háje
 11. zahájení poptávkového řízení na výběr firmy pro zakázku Chýně - rozšíření ČOV a Chýně - napojení na pražský vodovod; budou osloveny firmy PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem, SIGOS s.r.o. Kladno a KUBÝ s.r.o. Praha 2;

C. neschvaluje

 1. návrh zastavovací studie firmy Oakland Trade z prosince 2007 v lokalitě Dušnicko
 2. směnu pozemků mezi obcí a firmou OXES - části pozemku p. č. 568/2 o výměrách 55m2, 48 m2, 2 m2, 138 m2, 17 m2, 3 m2, části pozemku p. č. 298/7 o výměře 105 m2, a pozemku PK 284 o výměře 255 m2; obecní pozemky budou nabídnuty k prodeji; směna pozemků není pro obec výhodná.

V Chýni dne 21.12.2007

Jiří Klem, starosta

Ing. Věra Kovářová, M.I.M. ,místostarostka

Vyvěšeno dne 27.12.2007

Sejmuto dne 12.1.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz