Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu

B. schvaluje
1. pořízení změny č. 1 územního plánu obce s tím, že navrhovatelé mohou podávat své návrhy na změnu územního plánu do 1 měsíce, tj. do 24.11.2007
2. místostarostku obce Ing. Kovářovou jako osobu odpovědnou za změnu č. 1 územního plánu, která bude řídit průběh a spolupracovat s pořizovatelem a projektantem
3. změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2007
4. zaměření a zpracování projektu na chodníky před započetím rekonstrukce ulice Hlavní
5. zvýšení ceny pytlů na plasty na 10,- Kč za kus
6. přijetí daru obci – pozemku p. č. 166/36 v k. ú. Chýně
7. peněžitý dar místostarostce obce Ing. Kovářové ve výši 15 tis. Kč a členu zastupitelstva Ondřeji Jelínkovi ve výši 5 tis. Kč
8. personální doplnění kontrolního výboru o Ing. Marii Vrančíkovou
9. výjimku z počtu žáků v základní škole v obci

C. neschvaluje výjimku z územního plánu pro manžele Nedvědovy na tvar střechy rodinného domu

D. pověřuje kontrolní výbor
1. zjištěním stavu sběrného místa vedle hřbitova
2. kontrolou systému evidence smluv

E. odkládá směnu pozemků mezi obcí Chýně a firmou OXES


V Chýni dne 26.10.2007

Jiří Klem, starosta
Ing. Věra Kovářová, M.I.M., místostarostka


Vyvěšeno dne 29.10. 2007

Sejmuto dne 13.11.2007

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz