Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
poškození vozovky na ulici Hlavní
úprava Višňovky
rekonstrukce Bašty
3.žádost pana Stanislava Lince na změnu územního plánu; změna bude na náklady žadatele zahrnuta do připravovaných změn územního plánu a umožní na pozemcích výstavbu rodinných domů

B. schvaluje
1. dohodu o spolupráci s firmou OXES a pověřuje starostu po předložení příloh č. 1, 2 a 3 podpisem této dohody
2. vypracování strategického plánu rozvoje obce za předběžnou cenu 30 000,- Kč
3. obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 2/2007
4. názvy nových ulic v lokalitě Kaliště I. a II. následovně: ulice Růžová, Zvonková, Liliová, Šeříková, Slunečnicová a Levandulová.

V Chýni dne 26.7.2007
Jiří Klem
starosta

Ing. Věra Kovářová, M.I.M.
místostarostka

Vyvěšeno dne 27.7.2007

Sejmuto dne 11.8.2007

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz