Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. zprávu o činnosti obecního úřadu

  • forenzní audit
  • vlakové spojení do Prahy
  • dobrovolní hasiči v obci
  • dopravní značení v obci
  • rekonstrukce ulice Hájecká
  • úprava Višňovky

3. zprávu kontrolního výboru o dokončení kontroly dříve uzavřených smluv
4. žádost o zřízení mateřského centra a souhlasí s tím, že obec bude podporovat toto centrum a poskytne mu prostor v mateřské škole za symbolickou cenu
5. žádost pana Havla na schválení projektu penzionu pro seniory s tím, že jednání s panem Havlem bude nadále pokračovat a bezodkladně bude dohodnut termín schůzky spojené s místním šetřením.

B. schvaluje
1. darovací smlouvu na pozemky p. č. 166/110 o rozloze 1169 m2, p. č. 166/37 o rozloze 318 m2 a p. č. 166/38 o rozloze 145 m2 v k. ú. Chýně; obec dar přijme s tím, že jako protihodnotu budou dárcům pozemků prominuty připojovací poplatky za 4 připojovací místa na pozemcích p. č. 166/152, 166/153, 166/154, 166/155
2. provoz tří hracích automatů firmě ALDIS CZ spol. s r.o.
3. závěrečný účet obce za rok 2006
4. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 – Požární řád obce Chýně s tím, že do konečné verze budou zapracovány připomínky uvedené na zasedání zastupitelstva.

V Chýni dne 27.5.2007
Jiří Klem, starosta
Ing. Věra Kovářová, M.I.M., místostarostka

Vyvěšeno dne 2.7.2007

Sejmuto dne 17.7.2007

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz