Zastupitelstvo obce

bere na vědomí
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. zprávu o činnosti obecního úřadu

  • neplatné odstoupení zastupitelů a náhradníků za volební stranu Nezávislí - Chýně
  • řešení dopravy v obci a jejím okolí
  • brigáda ve Višňovce
  • dobrovolní hasiči v obci
  • dar od firmy O. K. Trans
  • nový spoj autobusu
  • cyklostezky
  • osobní vlaková doprava v Chýni
  • sklad zeleniny
  • informační systém v obci

3. informaci místostarostky obce o napojení na pražský vodovod

B. schvaluje
1. realizaci přivaděče vody a cyklostezky z Prahy do Chýně
2. pronájem nebytových prostor v MŠ paní Řeřichové za měsíční nájem 2 tis. Kč a pověřuje starostu obce po zapracování připomínek podpisem smlouvy
3. pronájem bývalé mlékárny panu Bártovi a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s tím, že ve smlouvě nebude zakotveno předkupní právo, smlouva bude na dobu neurčitou a výše nájemného bude 500,- Kč měsíčně; nájemné bude placeno od ledna 2008; vedení obce provede kontrolu oprav, které měly být provedeny v roce 2006 a 2007
4. měsíční odměnu starosty obce ve výši 14 330,- Kč od 1.6.2007
5. budoucí změnu územního plánu v lokalitě Opatovka tak, aby byla napravena újma, která vznikla vlastníkům parcel (Jana Reichardtová, Marie Kuchařová zastoupená p. Čížkem); vlastníci byli omezeni na svých právech tím, že i přes jejich nesouhlas byly pozemky vyčleněny na zřízení veřejné zeleně a občanské vybavenosti
6. provoz dvou hracích automatů firmě ALDIS CZ spol. s r.o.
7. změnu v systému výběru připojovacích poplatků tak, aby poplatek u bytových domů a rodinných domů s větším počtem bytových jednotek byl vybírán za každou bytovou jednotku.

V Chýni dne 23.5.2007
….....................................
Jiří Klem, starosta
…..............................................
Ing. Věra Kovářová, M.I.M. místostarostka

Vyvěšeno dne 23.5.2007
Sejmuto dne 7.6.2007

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz