Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu
využití bývalých vojenských prostor
infomace firmy ROPID
dopravní značení – vyloučení těžké dopravy z obce
oprava vozovek
příspěvky na rekonstrukci školní kuchyně
4. zprávu starosty o postupu při řešení neplatných smluv
5. zprávu p. Čápa o znečišťování komunikací v lokalitě Háje

B. schvaluje
1. změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2007
2. veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi Chýně a Hostivice ve věci přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
3. provoz dvou hracích automatů firmě ALDIS CZ spol. s r.o.
4. přijetí daru od pí Vančurové – pozemek p. č. 182/42 v k.ú. Chýně
5. provozní řád hřiště v obci Chýně ve znění zapracovaných změn
6. zadání auditu hospodaření obce
7. výstavbu čtvrtého sila firmě BERGER BETON za finanční příspěvek obci ve výši 150 tis. Kč na provoz MŠ a ZŠ bez dalších podmínek a pověřuje starostu podpisem smlouvy

C. odkládá
1. prodej pozemku PK 85 v k. ú. Chýně; v jednání se bude pokračovat až po vyjasnění okolností v návaznosti na pozemkové úpravy

D. neschvaluje
1. žádost p. Bělohlávka o udělení výjimky z výměry pozemku p. č. 185/65 dle územního plánu

E. pověřuje starostu obce
1. dohodnout podmínky výstavby polyfunkčního domu včetně souvisejících ploch tak, aby byly v souladu s právními předpisy platnými pro výstavbu objektů tohoto typu – zejména parkovací místo, za podmínky, že přízemí domu bude kolaudováno jako občanská vybavenost (potraviny, restaurace, cukrárna).

V Chýni dne 20.4.2007

Ing. Věra Kovářová, M.I.M. Jiří Klem
místostarostka starosta

Vyvěšeno dne 24.4.2007
Sejmuto dne 9.5.2007

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz