Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

  1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
  2. zprávu místostarostky o činnosti obecního úřadu
    zprávu kontrolního výboru (zápis KV č. 3)
    zprávu místostarostky o finanční situaci obce

B. zahájí jednání o ceně vodného a stočného na rok 2007 s 1. Vodohospodářskou, s.r.o.

C. schvaluje

  1. prodej pozemku p. č. 538/33 v k.ú. Chýně o výměře 48 m2 za celkovou cenu 12 300,- Kč panu JUDr. Smrkovskému a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
  2. nevycházet v žádném případě vstříc investorům, kteří by chtěli stavět mimo plochy, které jsou k tomu určeny územním plánem
  3. půjčku ve výši 1 000 000,- Kč, která byla sjednána dne 15.12.2006

D. ukládá starostovi

  1. zveřejnit na internetových stránkách obce seznam zastupitelů s určením jejich funkcí a příp. kontaktů.

V Chýni dne 21.2.2007

M.I.M. Jiří Klem, starosta

Ing. Věra Kovářová, místostarostka 

Vyvěšeno dne 26.2.2007

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz