Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 16. 12. 2020 v aule ZŠ a MŠ Chýně, Bolzanova 800 a prostřednictvím on-line služby ZOOM

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Mgr. Miroslav Sága (přihlášen online), MBA, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Kryštof Jelínek, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Dagmar Musilová (přihlášena online), Kpt. Mgr. Jan Pistorius, Mgr. Zdeněk Kleisner, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Petra Vacková

Nepřítomni: Mgr. Petra Vedralová (omluvena), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena)

Veřejnost: Mgr. Jaroslav Novák (ředitel ZŠ a MŠ Chýně), 4 osobně, 27 přihlášeno online 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Rozpočtové opatření č. 8

7. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2021

8. Rozpočet obce na rok 2021

9. Střednědobý výhled rozpočtu

10. Odměny pro uvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020

11. Nastavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně

12. Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí Chýně-Hostivice"

13. Koupě pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře 10 000 m2

14. Pronájem nebytových prostor S.1.6.1. o velikosti 53,8 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě

15. Pronájem nebytových prostor S.1.5.1. o velikosti 55,7 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě

16. Odmítnutí dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje – „Můj kraj 2020“ na stavbu freestylového hřiště

17. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)

18. Smlouva o úschově finančních prostředků na koupi nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)

19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 10. 8. 2020 uzavřené se společností Silver development s.r.o.

20. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, prodej dálničních kupónů

21. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu

22. Diskuze

23. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 13 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

Paní místostarostka se v 18:10 vzdálila z jednací místnosti.

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tuto změnu programu:

• Vypuštění bodu 17 programu „Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)“

• Vypuštění bodu 18 programu „Smlouva o úschově finančních prostředků na koupi nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)“

• zařazení bodu „Záměr odkupu pozemku do vlastnictví obce parc. č. 197/2 v k. ú. Chýně o výměře 40,42 m2 za 100 Kč/m2“ – bod 17. programu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12.  2020.

Hlasování: pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0 nehlasoval: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/12/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 11. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: Mgr. Veronika Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

2. ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek a Ing. Tomáš Beňa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Ing. Tomáše Beňu.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/12/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stavy účtů v KB 17 631 397,36 Kč v ČNB 12 959 682,05 Kč a FIO bance 146 639,19 Kč.

2. Probíhaly schůzky ohledně přípravy architektonické soutěže na stavbu nové základní školy. V současnosti byly nastaveny parametry výběrového řízení na organizátora architektonické soutěže a je připraven návrh zadávací dokumentace. Tento bod by měl být schvalován na zasedání zastupitelstva v lednu 2021.

3. Paní starostka sdělila, že se účastnila zasedání zastupitelstva města Hostivice v souvislosti se založením společného svazku obcí a stavby svazkové základní školy. Bodem programu bylo schválení smlouvy o založení svazku obcí a stanov (bod programu č. 12 dnešního zastupitelstva).

4. Probíhala jednání se společnosti JRK ohledně nastavení systému odpadu v obci (bod 11. programu dnešního zasedání zastupitelstva).

5. Připravoval se rozpočet na rok 2021 (bod 8. programu dnešního zasedání zastupitelstva).

6. S účinnosti od 1. 1. 2021 bylo ukončeno ze strany Středočeského kraje dotování jízdného ve výši 25 %, čímž končí dotace pro žáky a seniory.

7. Probíhá výběrové řízení na rozšíření ČOV – první etapa (hrubé předčištění).

8. Bylo ukončeno výběrové řízení na stavbu schodů ve Višňovce. Na schůzi Rady dne 9. 12. 2020 byl schválen dodavatel stavby společnost Lukava Trading Corporation s.r.o. K zahájení realizace dojde, jakmile to klimatické podmínky dovolí (předpoklad zahájení březen 2021).

9. Probíhalo vyhodnocení žádosti na MMR v rámci MAS Jihozápad ohledně podání žádosti na stavbu chodníku podél Bašty. Do konce dubna 2021 by mělo být rozhodnuto, zda obec obdrží na tento projekt dotaci.

10. Na konci února proběhne schůzka ohledně stavby chodníku směrem k pivovaru.

11. Byla předložena žádost o prodloužení realizace projektu EFEKT na výměnu veřejného osvětlení (lokalita Kamenice, Kaliště a Háje), a to z důvodu zlepšení světelného toku úpravami na rozvodných skříních.

12. Proběhlo telefonické jednání s předsedou vlády A. Babišem ohledně kompenzací na investiční a infrastrukturní projekty, v souvislosti se schvalováním tzv. daňového balíčku, který bude mít negativní dopad na rozpočty krajů, měst a obcí. Bude podána žádost o zvýšení podílu státních dotací na investičních a infrastrukturních projektech obcí, případně podrobnosti budou projednány při osobní schůzce v lednu.

13. Proběhlo jednání s architektem a také pořizovatelem nového územního plánu ve vztahu k druhému veřejnému projednání územního plánu. Jeho uskutečnění se bude odvíjet od koronavirové situace a vyhlášeného nouzového stavu. Předpokládané konání druhého veřejného projednání se uskuteční nejdříve v březnu 2021.

14. Proběhlo jednání v rámci webináře, organizovaného sdružením místních samospráv, NAKITEM (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.) a ministerstvem vnitra, ohledně propojení webových stránek obce s portálem občana. Obec si bude moci vytvořit přihlašovací platformu přes portál občana a tím bude možné podávat veškeré žádosti online přes zřízený přístup do portálu občana. Po nastavení bude veřejnost informována na stránkách obce a ve Zpravodaji.

15. Proběhlo jednání se společností SENSUS ohledně trvalých odpočtových sítí, tzn., že na lampách veřejného osvětlení budou umístěny přijímače, z nichž se budou trvale dálkově odečítat stavy vodoměrů. Sběr dat tak bude kontinuální. V příštím roce bude umožněno, aby občané mohli v rámci dálkového přístupu nahlížet do odečtů vodoměrů online.

16. Uskutečnilo se jednání se společností EMBALADOR s.r.o. na kterém byla obci odprezentována studie mateřské školky v lokalitě V Roklích. Školka bude umístěna v blízkosti supermarketu BILLA. Předpokládaný termín kolaudace je červen 2022. Bude se jednat o nastavení sankcí v případě nedodržení dohodnutého termínu.

17. Probíhají dokončovací stavební práce na kontejnerové školce v ulici Ecksteinova. Byl již nainstalován nábytek, oplocení a provedeny venkovní úpravy. Paní starostka sdělila, že dosud není zajištěno trvalé připojení plynu a elektřiny. Další jednání probíhají s hygienou. Je pravděpodobné, že termín otevření mateřské školky v únoru 2021 nebude z výše uvedených důvodů dodržen.

18. Bylo dojednáno odkoupení druhého pozemku o velikosti 10 000 m2 na výstavbu svazkové základní školy (bod 13. programu dnešního zasedání zastupitelstva).

19. Proběhlo jednání se společností GEOMAP, která provozuje mapový portál obce, a v současnosti probíhají aktualizace systému ve všech jeho vrstvách (vodovodní sítě, kanalizace, elektřiny, plynu atd.)

20. Výše kalkulace vodného a stočného pro rok 2021 – bude schvalována v lednu 2021. Jednání o ceně se uskuteční zítra. Cena vody předané se navýší o 5 %. Navýší se složka nájemného za vodojem (700 000 – 1 000 000 Kč).

6. Rozpočtové opatření č. 8

Paní starostka uvedla, že v položce příjmů z daně z přidané hodnoty dojde k navýšení o 1 200 000 Kč a dále se bude navyšovat v položce u daně z hazardních her o 159 000 Kč. Výdajové složky: zaúčtování samostatné položky stavba veřejného osvětlení, oddělené z dotace na EFEKT-veřejné osvětlení do silnic v částce 1 971 046 Kč, u územního plánu bude tato položka ponížena o 150 000 Kč, díky projednání až v roce 2021. Máme nedočerpán rozpočet pro Základní a mateřskou školu a dále nebyl čerpán příspěvek na zaměstnance v předpokládané výši z loňského roku, snížení bude ve výši 200 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce Chýně na rok 2020.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/12/2020.

7. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2021

Paní starostka předala slovo panu řediteli ZŠ a MŠ Chýně, který v rámci prezentace přednesl svoji žádost.

Pan ředitel seznámil zastupitele s hospodařením školy. Bude navýšen počet žáků a s tím se navyšují i některé položky rozpočtu s tím související. Dále se navýšily náklady na údržbu starších budov a také např. dosluhují i některá zařízení ve školní kuchyni. V rámci doplňkové činnosti škola získává finanční prostředky pořádáním zájmových kroužků pro děti. V loňském školním roce 2019/2020 bylo nabízeno 26 kroužků, bylo doručeno necelých 300 přihlášek. V letošním roce bylo nabízeno 33 kroužků, bylo doručeno 330 přihlášek. Ne všechny děti pak na kroužky docházejí. Dalším zdrojem příjmu jsou pronájmy (ZUŠ, auly apod.) V tomto roce byla vzhledem k nařízeným opatřením vlády velká část finančních prostředků za kroužky vrácena. Také nebylo možné využívat ani pronájem auly apod. Z části bylo vráceno školkovné a platba za družinu. Dále byly vyjmenovány využívané dotace, např. na podporu vzdělávání cizinců, zařízení kompetenční laboratoře, úprava zahrady u školy v přírodním stylu.

Pan ředitel v žádosti žádá o schválení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Chýně pro rok 2021 ve výši 7 293 498 Kč, který se skládá z ukazatelů vyjmenovaných v přiložené tabulce. Rozpočet obsahuje i položku investiční dotace ve výši 172 053 Kč. Pan ředitel zároveň v žádosti uvedl, že nehodlá žádat o přesun prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Chýně pro rok 2021, který obsahuje příspěvek od zřizovatele v celkové výši 7 293 498 Kč v členění na závazné ukazatele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/12/2020.

8. Rozpočet obce na rok 2021

Paní starostka uvedla, že díky koronavirové situaci a probíhajícímu procesu schvalování tzv. daňového balíčku v parlamentu, zatím není zcela jasné, jak bude vypadat rozpočet ze strany státu směrem k obcím v roce 2021. Při sestavování rozpočtu obce bylo přihlíženo k predikcím od Sdružení místních samospráv a společnosti Fincentrum (pan Lukáš Tesař), která se specializuje na výpočet vývoje příjmů pro obce pro následující období. Také proběhla pracovní schůzka s finančním výborem, kde byly jednotlivé složky procházeny.

Příjmová složka rozpočtu tedy vychází ze situace tzv. daňového balíčku, kdy by měla být zrušena superhrubá mzda a dále, kdy nejsou v rozpočtu zahrnuty současné kompenzace. Paní starostka okomentovala vybrané částky rozpočtu. Podrobné informace jsou uvedené v návrhu rozpočtu, který je uveřejněn na webových stránkách obce Chýně. Až budou relevantní informace z vlády a z parlamentu, bude rozpočet patřičně upraven.
Pan Palatinus uvedené doplnil a sdělil, že se rozpočet formálně schvaluje jako schodkový, protože se z minulého roku převádí rezerva, jež se letos opět vytváří, takže formálně jsou výdaje vyšší než příjmy, ovšem v praxi se jedná o rozpočet vyrovnaný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Chýně na rok 2021 jako schodkový s celkovou výší příjmů 70 801 459 Kč a výdajů 79 830 892 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen převodem finančních prostředků z minulých období.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/12/2020.

9. Střednědobý výhled rozpočtu

Paní starostka uvedla, že příjmy a výdaje pro roky 2021-2023 jsou nastaveny jako vyrovnané. Bod věcně souvisí s předešlým bodem programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně pro roky 2021-2023.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/12/2020.

10. Odměny pro uvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020

Zastupitelstvo obce Chýně má pouze dva uvolněné zastupitele, a to starostku a místostarostku.
Slovo si vzal pan Ing. Krátký a za všechny zastupitele přednesl návrh na odměny pro uvolněné zastupitele, paní starostku Mgr. Annu Chvojkovou a místostarostku Marcelu Czerwinski.
Pan Krátký zdůraznil složitost celé situace s koronavirem a množství pracovních úkolů, které bylo potřeba řešit. Navržená výše odměny je jednonásobek měsíčního platu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu Mgr. Anně Chvojkové, starostce obce Chýně a místostarostce Marcele Czerwinski, ve výši jednonásobku jejich měsíčního platu, která jim v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jimi zastávané funkce za příslušný kalendářní měsíc. Důvodem pro schválení odměny jsou mimořádné činnosti související s epidemií nemoci COVID-19, na nichž se starostka a místostarostka řádně podílely a za něž lze udělit mimořádnou odměnu.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/12/2020.

11. Nastavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně

Paní starostka uvedla, že novela zákona o odpadech byla schválena před 10ti dny. A až na základě metodických pokynů a platných prováděcích vyhlášek bude možné nastavit nový systém. Paní starostka poděkovala všem, kteří o problematice diskutovali a vznášeli konkrétní návrhy.

Slovo si vzal zastupitel Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, který shrnul situaci a potvrdil, že se zatím opravdu jedná o návrh nastavení systému. Nový zákon nakládání s odpady bez prováděcích předpisů nám zatím neumožňuje použít nic z dosud prodiskutovaných řešení, neboť výklad není zcela jasný.

Nejsmysluplnější se ukazuje nastavit platby na principu„zaplať co vyprodukuješ“ + individuální svozy směsného i tříděného odpadu. Bez jasného výkladu zákona není možný posun.
Do doby účinnosti nové legislativy se systém nakládání s odpady měnit nebude. S ohledem na rozpočet obce je však nutné zrušit finanční příspěvek na úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem u trvale hlášených občanů ve výši 250 Kč na jednoho občana.

Náklady na svoz odpadu rychle rostou a značně zatěžují rozpočet obce, který silně ovlivňuje tzv. daňový balíček a také situace spojená s epidemií nemoci Covid-19. Je to krok nepopulární, ale naprosto nevyhnutelný ke stabilizaci rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Chýně za úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem č. 1/2016.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/12/2020.

12. Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí Chýně-Hostivice“

Paní starostka uvedla, že proběhla prezentace na jednání zastupitelstva města Hostivice. Je to dovršení spolupráce s městem Hostivice ohledně stavby svazkové školy.

Součástí smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Chýně-Hostivice“ jsou stanovy, které určují, jak bude v rámci školy rozhodováno. Škola je plánována jako 3 x 9 (tj. 3 třídy v každém ročníku krát 9 tříd s průměrným počtem žáků 26 žáků).

Žádost na dotaci byla předložena na celkovou výši investičních nákladů 592 mil Kč s tím, že v rámci svazku je dotace stanovena na 85 % z ceny a 15 % je spoluúčast obcí + úhrada neuznatelných nákladů, což činí 100–105 mil Kč. Škola bude ze 2/3 sloužit obci Chýni a z 1/3 městu Hostivice. Na základě stanov bude jmenováno 7 delegátů – 4 za Chýni a 3 za Hostivice. Pro platnost rozhodování je potřeba min. 5 hlasujících.

Obec Chýně vkládá do svazku dva pozemky ve svém vlastnictví o výměře cca 30 000 m².

Na zastupitelstvu v lednu 2021 budou schvalováni delegáti za obec Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení dobrovolného svazku obcí "Svazek obcí Chýně-Hostivice" a jeho Stanovy a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/12/2020.

13. Koupě pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře 10 000 m2

Paní starostka uvedla, že pozemek parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně byl odkoupen od soukromého majitele za účelem zvýšení rozlohy pozemku pro výstavbu svazkové školy. Pozemky na sebe navazují. Kupní cena byla dohodnuta na 232 Kč/m², což činí 2 320 000,- Kč a v územním plánu bude součástí plochy občanské vybavenosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Chýně o výměře 10 000 m² v ceně 2 320 000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/12/2020.

14. Pronájem nebytových prostor S.1.6.1. o velikosti 53,8 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě

Paní starostka uvedla, že bod 14 a 15 spolu věcně souvisí. Jedná se o pronájem dvou nebytových prostor, které obec odkupuje od společnosti BEMETT investiční a.s. na základě uzavřeného Dodatku č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci.
Tyto nebytové prostory se nacházejí v bytovém domě „S“ na pozemku parc. č. st. 1200 v k.ú. Chýně.
Obec v souladu s § 39 zák. o obcích uveřejnila záměr pronajmout tyto nebytové prostory za účelem provozování lékařských ordinací. Konkrétně ordinace zubní a ordinace ortopedie.
Obec obdržela dvě nabídky, a to nabídku pana MUDr. Davida Jonáše se záměrem provozování ortopedické ordinace a nabídku paní MDDr. Barbory Hankové na provozování zubní ordinace a dentální hygieny.
Se zájemci bude uzavřena Smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Jednotka bude převedena budoucímu pronajímateli v rozestavěném stavu (bez obkladů, dlažeb, finální krytiny podlah a vnitřních dveří) s tím, že tento ji dle potřeb budoucího nájemce, dokončí a zkolauduje. Max. výše příspěvku obce na dokončení Jednotky činí 200 000 Kč bez DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. Davidem Jonášem na pronájem nebytových prostor o velikosti 53,8 m² za účelem provozování lékařské ordinace a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/12/2020.

15. Pronájem nebytových prostor S.1.5.1. o velikosti 55,7 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě

Paní starostka uvedla, že bod 14 a 15 spolu věcně souvisí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě s MDDr. Barborou Hankovou na pronájem nebytových prostor o velikosti 55,7 m2 za účelem provozování lékařské ordinace, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/12/2020.

16. Odmítnutí dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje – „Můj kraj 2020“ na stavbu freestylového hřiště

Paní starostka uvedla, že dotace byla udělena z participativního rozpočtu Středočeského kraje – Můj kraj 2020. Jednalo by se o hřiště pro děti a mládež, určené k provozování tzv. mladých sportů jako parkour, skateboarding, street dance a workout. Navrhované umístění se nachází v těsné blízkosti křížení cest, které propojují Chýni s hustou sítí cyklostezek. Umístění je plánováno za tratí na pozemku parc. č. 862/1v k.ú. Chýně, který je celý ve vlastnictví obce
Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Projektu dle žádosti činí 414 000 Kč, výše poskytnuté dotace by činila 324 000 Kč. Minimální podíl obce: 90 000 Kč.
Podmínkou dotačního programu je zahájení stavby nejpozději do června 2020. Prioritou obce je aktuálně zřízení silnic a chodníků v obci v nevyhovujícím stavu.
Z důvodů ekonomických, časových a změny investičních priorit obec není schopna zajistit podmínky dotace a zrealizovat akci. Paní starostka dodala, že do budoucna nevylučuje realizaci této akce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se dotace z participativního rozpočtu Můj kraj 2020 od Středočeského kraje na stavbu freestylového hřiště ve výši 324 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/12/2020.

17. Záměr odkupu pozemku do vlastnictví obce parc. č. 197/2 v k. ú. Chýně o výměře 40,42 m2 za 100 Kč/m2

Paní starostka uvedla, že se jedná o záměr odkupu pozemku parc. č. 197/2 v k. ú. Chýně o výměře 40,42 m2 , související se o zřízením komunikace a  realizací povrchů v ulicích Dlouhá, Obecní, Boční, Nad Baštou, Zahradní a Oblouková. Celkem se jedná o cca 20 různých majitelů částí pozemků, dotčených plánovanou komunikací. Většina majitelů bude mít komunikaci jako věcné břemeno. Pro stavební povolení a k podání dotace je nutné mít souhlas všech majitelů přilehlých pozemků. Při žádosti o souhlas jeden z vlastníků žádá po obci odkup pozemku o výměře 40,42 m², nechce být vlastníkem komunikace a nechce nést následnou zodpovědnost při realizaci stavby. Navrhovaná kupní cena je 100 Kč/m², což je velice příznivá cena a děkuje za dohodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit část pozemku parc. č. 197/2 v k.ú. Chýně o výměře 40,42 m2 za 100 Kč/m2 a pověřuje starostku obce realizací záměru.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/12/2020.

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 10. 8. 2020 uzavřené se společností Silver development s.r.o.

Paní starostka uvedla, že obec uzavřela se společností Smlouvu o smlouvě budoucí na odkup pozemku parc. č. 156/762 v k. ú. Chýně od spol. Oakland trade, a.s. o výměře 7 540 m2 a zároveň spol. Silver development s.r.o. má zájem nabýt do vlastnictví část tohoto pozemku o výměře 129,47 m2.
Obec nevlastní žádné pozemky pro zřízení občanské vybavenosti, protože veškeré obecní pozemky byly v hluboké minulosti rozprodány. Z těchto důvodů jednala obec se společností Oakland trade, a.s. o odkupu pozemku a byla dohodnuta cena ve výši 1 400 Kč/m². Společnost Silver development s.r.o. se vzdala předkupního práva a bude na ni převedena jen vymezená menší část pozemku. Tato část pozemku umožní společnosti stavět na posledním pozemku, který v obci vlastní.
Předmětem dodatku je prodloužení lhůty pro splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 10. 8. 2020 uzavřené se společností Silver development s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/12/2020.

19. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, prodej dálničních kupónů

Paní starostka uvedla, že od 1. prosince začal platit nový způsob úhrady dálniční známky, tzv. elektronická dálniční známka. Tento způsob od 1. 1. 2021 zcela nahradí současnou podobu úhrady poplatků, tzv. dálniční kupóny.
Z uvedeného důvodu Česká pošta k 31. 12. 2020 ukončuje prodej dálničních kupónů na všech svých provozovnách a v provozovnách Pošty Partner a zavádí elektronický prodej dálničních známek. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu upravuje smluvně tuto změnu prodeje dálničních známek a umožňuje prodej elektronických dálničních známek v provozovně Pošty Partner v Chýni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/12/2020.

20. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu

Paní starostka uvedla, že k uzavření tohoto dodatku dojde z důvodu administrativního pochybení, zapříčiněném chybným odečtem méněprací v Dodatku č. 4 ze dne 16. 11. 2020. Tímto chybným odečtem byla výsledná cena díla po změně chybně nižší o 5 Kč.
Dotační orgán požadoval tuto chybu odstranit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/12/2020.

21. Diskuse

Pan Stejskal požádal o oficiální stanovisko ohledně průjezdnosti silnic v šířce min. 3 m v obou směrech, jelikož mu bylo strážníky obecní policie sděleno, že stačí celková průjezdnost o šířce 3 m. Pan Stejskal se domnívá, že to je v rozporu se silničním zákonem.

Paní starostka sdělila, že na tuto otázku není schopná odpovědět, proto bude vyžádáno oficiální stanovisko ze strany Policie ČR, které bude následně sděleno.

Paní Syblíková se dotázala, zda se v budoucnu neplánuje ve spolupráci s ČD vybudování přechodu přes koleje směrem ven z obce. V současné chvíli plot nové MŠ zahradil průchod směrem ven z obce, dá se ještě obejít přilehlými ulicemi, ale z lokality řadových a bytových domů od společnosti Bemett je nejbližší možnost přechodu přes koleje na rohu ulice U Dráhy (což není úplně ideální i z hlediska bezpečnosti a toto místo využívá mnoho lidí nejen pejskaři). Jiná nejbližší možnost vyjít ven z obce zde není.

Paní starostka odpověděla, že o povolení přechodu přes koleje žádala obec na SŽDC již před dvěma lety, což však bylo zamítnuto. Dle pravidel SŽDC pokud je v okruhu 500 m od plánovaného průchodu jiný průchod, není potřeba budovat průchod další. V současné době se o získání souhlasu obec pokouší znovu, s ohledem na záměr obce vybudovat propojovací komunikaci pro pěší se zastávkou Chýně – Jih. Stěžejním argumentem obce je bezpečnost občanů, kteří si přes trať stejně cestu zkracují. V případě, že by se to obci povedlo prosadit, jednalo by se o realizaci nejdříve v letech 2023–2025.

Pan Koutecký se dotázal, kdy bude otevřena ul. Uherova směrem k Vodojemu.

Paní starostka odpověděla, že ul. Uherova je v současné době již zkolaudována, předána obci bude v prvním kvartálu roku 2021 a ke zprovoznění by mělo následně dojít.

Z veřejnosti padl dotaz, kdy bude ukončena stavební uzávěra.

Paní starostka odpověděla, že stavební uzávěra měla být platná do 31. 12. 2020 nebo do účinnosti nového územního plánu. Návrh nového územního plánu je před druhým veřejným projednáním, které je naplánováno v březnu 2021. Pokud to nepůjde s ohledem na „koronavirovou situaci“, tak by se zvolila jiná varianta, a to jednání ve venkovních prostorách, nebo formou online připojení. Cílem je účinnost nového územního plánu ve 2. polovině roku 2021.
Paní starostka sdělila, že obecní úřad hledá zaměstnance na Poštu Partner a také k venkovním zaměstnanců a vyzvala případné zájemce o zkontaktování tajemnice obecního úřadu.

Závěrem paní starostka poděkovala všem zastupitelům za dobře odvedenou práci v roce 2020 a zdůraznila, že většina zastupitelů se vzdala svých odměn za výkon této funkce, což je také nemalý příspěvek do rozpočtu obce Chýně.

Zároveň popřála paní starostka všem občanům krásné, požehnané a spokojené prožití vánočních svátků. Vyjádřila naději, že se v novém roce budou na zastupitelstvu potkávat s veřejností v takovém počtu, jak to bylo v poslední době, jelikož rozhodování zastupitelstva se týká nás všech a vše je za aktivní účasti veřejnosti mnohem jednoduší. 

22. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:45 hod.

V Chýni, dne 23.12. 2020    

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek
                                 Ing. Tomáš Beňa

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz