Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18. 11. 2020 v hale ZŠ a MŠ Chýně, Bolzanova 800 a prostřednictvím on-line služby ZOOM

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Kryštof Jelínek, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Dagmar Musilová (přihlášena online), Kpt. Mgr. Jan Pistorius, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Alena Mazzolini, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Petra Vacková (přihlášena online), Mgr. Petra Vedralová (přihlášena online)

Nepřítomni: 0

Veřejnost: 33 osobně, 100 přihlášeno online 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Plán preventivní údržby vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021

7. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 220/8 a pozemku parc. č. 220/20 v k.ú. Chýně – účelová komunikace Březová, veřejné osvětlení

8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu

9. Diskuze

10. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tuto změnu programu:

• zařazení bodu „Žádost o dotaci na projekt "Chýně – rekonstrukce místních komunikací v severozápadní části obce“ místo bodu 10 a ostatní body budou posunuty o jedno pořadové číslo níž.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2020.

Hlasování: pro návrh: 15   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/11/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 10. 2020.

Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:


1. návrhová komise: Mgr. Veronika Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

2. ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek a Ing. Jindřich Krátký

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Ing. Jindřicha Krátkého.

Hlasování: pro návrh: 15   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/11/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stavy účtů v KB 20 668 925,14 Kč v ČNB 12 564 639 Kč.

2. Bylo provedeno a odevzdáno poslední vyúčtování vodojemu a zároveň proběhlo závěrečné vyhodnocení akce. V této souvislosti následně probíhala jednání s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ve věci navýšení možných dodávek vody do vodojemu v Chýni.

3. V roce 2017 proběhlo jednání s Pražskou vodohospodářskou společností, TS Rudná a.s., projektanty VDJ Chýně ve věci zásobení obce vodou. V průběhu jednání byl vytvořen závazný zápis, který byl součástí žádosti o dotaci. V zápise byly definované povinnosti obce Chýně (tj. stavba vodojemu s kapacitou zajišťující 48 h) pro možné navýšení dodávek vody do Chýně.  Obec kolaudací vodojemu tyto podmínky splnila. Nicméně smlouva je uzavřená mezi PVS a TS Rudná. Obec Chýně dále jednala s PVS a snažila se o smluvní zakotvení navýšených dodávek pro jistotu zásobování vodou i do budoucna. Ze strany Pražské vodohospodářské společnosti a.s. bylo dne 16. 11. 2020 potvrzeno, že k navýšení dodávek vody již může dojít. Technické služby Rudná jsme informovali v pondělí hned po obdržení této informace o tom, že budou ze strany PVS kontaktováni pro navýšení kapacity a zároveň jsme požadovali změnu přílohy Dohody o provozně souvisejících vodovodech a kanalizací o vyjednané navýšení 200.000 m3.

4. Dále proběhla jednání s TS Rudná ve věci odkupu přivaděče – jedná se o část vodovodního přivaděče vedoucího z vodojemu do předávacího místa v ulici Lomená o délce 700 m. Došlo k dohodě o znění budoucí kupní smlouvy a v současné době jsou připravovány přílohové části včetně zadání posudku na cenu přivaděče.

5. Proběhla výměna řezacích nožů u čerpadel a oprava na čerpací stanici v ulici Ecksteinova. Paní starostka opětovně upozornila občany, aby nevhazovali do kanalizace věci, které tam nepatří.

6. Byla vyhotovena projektová dokumentace na 2. tlakové pásmo vody v obci.

7. Byly předány podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektu rozšíření ČOV 1. etapa. 

8. Pokračují práce na kontejnerové mateřské školce v lokalitě Opatovka, kde jsou dokončovány vnitřní práce a čeká se na dodávku nábytku a vnitřního vybavení. Prostory byly vymalovány a probíhají venkovní terénní úpravy.

9. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele finálního oplocení a realizaci chodníku u kontejnerové mateřské školky. Byly také objednány venkovní herní prvky.

10. Probíhala jednání se společností ROPID o zajištění autobusových linek pro rok 2021. S ohledem na změny na úrovni Středočeského kraje a původní jednání, je nárůst cen na rok 2021 „pouhých“ 20 %. Nicméně i tento nárůst je poměrně vysoký. To znamená, že pro příští rok se jedná o částku ve výši 1 156 000 Kč na zajištění dopravní obslužnosti linky 347 a se Středočeským krajem budou nadále pokračovat jednání o zachování linky 358.

11. Probíhají jednání o zřízení dobrovolného svazku obcí s městem Hostivice za účelem plnění úkolů v oblasti školství souvisejících s výstavbou nové budovy základní školy a zajištěním provozu této školy pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí. Tento bod by měl být zařazen na zasedání zastupitelstva v prosinci 2020.

12. Došlo k nabytí právní moci stavebního povolení na realizaci parku Opatovka a tato informace byla sdělena společnosti BEMETT a.s. s tím, aby obci sdělila harmonogram prací s termínem provedení. Bude se jednat o terénní úpravy a stavbu propojeného chodníku. Tímto budou naplněny závazky plynoucí ze smlouvy o spolupráci se společností BEMETT a.s.

13. Došlo k nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu schodů v parku Višňovka. V současnosti probíhá příprava výběrového řízení, nicméně o jeho vyhlášení se rozhodne až po určení priorit v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2021.

14. Došlo k první koordinační schůzce ve vztahu realizaci chodníku ul. Hlavní směrem k pivovaru. Dodavatel předpokládá zahájení realizace od 15. března a ukončení realizace v polovině června 2021.

15. Připravuje se projektová dokumentace na zpevnění hráze návesného rybníku. Hráz je v havarijním stavu. Vhledem ke škodám na okolních nemovitostech je zpevnění hráze akutní.

16. Probíhají úpravy dalších tříd v budově staré základní školy včetně akustických úprav tak, aby mohly být uvedeny do provozu v dalším školním roce.

6. Plán preventivní údržby vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021

Paní starostka uvedla, že z koncesní smlouvy mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací a obcí Chýně vyplývá povinnost pro provozovatele vypracovat každoročně návrh plánu preventivní údržby na následující kalendářní rok a předložit jej vlastníkovi ke schválení vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku.

Návrh Plánu preventivní údržby musí být v souladu s provozními řády, popř. návody k údržbě strojů a zařízení a se zavedenou odbornou praxí. Návrh plánu preventivní údržby musí obsahovat dílčí části, které budou dostatečně určité pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů a povinností souvisejících s monitorovacím systémem koncesní smlouvy mezi provozovatelem a vlastníkem:

• revize požárních hydrantů (v obci Chýně nejsou definovány požární hydranty), údržbu významných zařízení, čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů;

• preventivní kontrolu úniků na vodovodních řadech jako součásti vodovodů;

• revize vodovodů a kanalizací; čištění kanalizace;

• kalibrace měřících přístrojů k řízení čistírny odpadních vod

Návrh plánu preventivní údržby splňuje veškeré zákonné i smluvní náležitosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán preventivní údržby vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021.

Hlasování: pro návrh: 15   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/11/2020.

7. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 220/8 a pozemku parc. č. 220/20 v k.ú. Chýně – účelová komunikace Březová, veřejné osvětlení

Paní starostka uvedla, že se jedná o účelovou komunikaci, jež byla vybudovaná mimo jiné na pozemcích parc. č. 220/8 a 220/20 v k.ú. Chýně, nazvanou jako „komunikace Březová“. Paní starostka sdělila, že tato komunikace je jedinou přístupovou cestou k jednotlivým nemovitostem v této lokalitě a byla dlouholetým předmětem sporu mezi vlastníky jednotlivých nemovitostí a soukromou firmou, jež tuto komunikaci vlastnila.
Tuto komunikaci v loňském roce odkoupili někteří sousední jednotliví vlastníci nemovitostí ve veřejné dražbě. Následně komunikaci darovali obci. Ve spolupráci s obcí Chýně proběhla řádná kolaudace. Paní starostka poděkovala Ing. Arch Juhovi za spolupráci.
Součástí předávané komunikace je zámková dlažba, obrubníky a 5 ks lamp veřejného osvětlení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s manželi Juhovými, manželi Mazúrovými, manželi Vaculovými, Petrem Markem, Ing. Karlem Bečkou, manželi Rahmovými, Jarmilou Štěpánkovou, a Ing. Milošem Krasňanem jako dárci na straně jedné, a obcí Chýně jako obdarovaným na straně druhé, na pozemek parc. č. 220/8 a pozemek parc. č. 220/20 v k.ú. Chýně, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro návrh: 14   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/11/2020.

8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu
Paní starostka uvedla, že se jedná o Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 na pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu.
Předmětem dodatku je nutnost provést změny realizace díla o méněpráce. Na základě změnového listu byla celková cena méněprací 74 227,14 Kč bez DPH, tzn. cena díla po změně činí 1 196 995,10 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.

Hlasování: pro návrh: 14   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/11/2020.

9. Žádost o dotaci na projekt "Chýně – rekonstrukce místních komunikací v severozápadní části obce

Paní starostka uvedla, že předmětem projektu je kompletní rekonstrukce uličního profilu v šesti ulicích (ul. Boční, ul. Nad Baštou, ul. Obecní, ul. Dlouhá, ul. Zahradní a ul. Oblouková) v severozápadní části obce Chýně. Součástí stavby je rekonstrukce kompletního souvrství průběžné vozovky včetně přidruženého prostoru přilehajícího k vozovce.
Přepokládaná cena projektu činí 14 570 435 Kč bez DPH. Maximální výše možné dotace je 70 % uznatelných výdajů, max. však 10 000 000 Kč. O přijetí či nepřijetí dotace bude rozhodnuto až ve druhé polovině roku 2021, takže ohledně vlivu na rozpočet bude již možné rozhodnout na základě vývoje za prvních 6 měsíců roku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt “Chýně – rekonstrukce místních komunikací – severozápadní část” do programu Podpora rozvoje region 2021, podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli, DT 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na rok 2021 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce.

Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/11/2020.

10. Diskuse

Na základě zájmu ze strany občanů proběhla obsáhlá diskuze ohledně nastavení nového systému svozu odpadů v obci a plateb za tento svoz.

Jako první si vzala slovo paní starostka s panem Palatinusem (zastupitel obce Chýně) a v rámci prezentace občanům vysvětlili, jakým způsobem, na základě jakých podkladů a vstupních dat bylo zastupiteli na zasedání zastupitelstva navrženo natavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně.

Pan Palatinus sdělil, že pro nastavení systému plateb jsou klíčové následující požadavky:

• systém musí být legálně (systému musí být v souladu se zákonem) a technicky proveditelný (např. s ohledem na nutnost použití jiného typu vozidla společnost RUMPOLD s.r.o. není schopná zajistit pytlový svoz každý týden, pouze 1 x 14 dní);

• musí být pohodlný (např. dostatečný počet svozů, nastavený systému odpadů by neměl produkovat nepořádek v obci – proto návrh pytlového svozu, který by měl eliminovat nepořádek kolem hnízd s odpadem atd.). Z uvedeného důvodu zastupitelé navrhli zavést pytlový svoz odpadů od jednotlivých nemovitostí;

• finančně vyrovnaný (zastupitelé se shodli na tom, že obecní rozpočet by neměl dotovat náklady za likvidaci odpadů s tím, že odpad by měl zaplatit ten, kdo ho produkuje, v případě dotování svozu odpadů ze strany obce by došlo zase ke škrtům v jiných položkách investic obce);

• spravedlivý (odhadované roční náklady za svoz odpadu jsou 6 100 000 Kč bez DPH, tj. 1 400 Kč bez DPH na osobu, tzn. tuto částku je potřebné rozdělit do poplatku za svoz odpadu). Nejspravedlivější je systém, kdy každý zaplatí to, co vyprodukuje (vážení odpadu prozatím není technicky možné). Platba za osobu ani za domácnost spravedlivá není, jelikož ten, kdo vyprodukuje méně odpadu platí stejně jako ten, kdo vyprodukuje odpadu více. Zároveň v obci žije odhadem 10–15 % obyvatel, kteří nemají v obci hlášený trvalý pobyt. Po zavedení poplatku svozu za osobu by osoby bez trvalého pobytu v obci měly svoz zdarma. U poplatku na domácnost je zase rozdíl, zda v domácnosti žije jedna nebo pět osob. Z vedených důvodů se zastupitelé pokusili nastavit systém plateb tak, aby se odvíjel od množství svezeného odpadu, tj. počtu odvezených popelnic (zásada plať, kolik vyprodukuješ). 

• motivující ke třídění (bohužel v současnosti platí, že obec za svoz směsného odpadu platí svozové firmě méně než za svoz tříděného odpadu, což je s ohledem na trend celosvětového odpadového hospodářství absurdní, tzn. že pokud by se nastavil systém tak, že by se platilo za svoz tříděného odpadu stejně nebo více, tak by tento systém k třídění nemotivoval. Situaci lze řešit přenesením veškerých nákladů za svoz tříděného odpadu do odpadu směsného, nebo přispívat na svoz tříděného odpadu nějakým paušálem. Pan Palatinus zdůraznil, že této otázce nastavení spravedlivých plateb svozu odpadů věnovali zastupitelé desítky hodin.

Pan Palatinus po shrnutí základních principů svozu odpadů sdělil, že při opětovné diskusi o poplatcích bylo zjištěno, že množství jednotlivých svozů plastových pytlů bylo nadhodnoceno (1 pytel týdně na nemovitost), přičemž množství pytlů s celkovou cenou hýbe nejvíce právě z důvodu, že se jedná o nejdražší složku svozu jednotlivých odpadů (snížila se frekvence svozu plastových pytlů oproti předpokladu ze schůze zastupitelstva konaného v září 2020). Zároveň byl z navrhovaných poplatků vyčleněn svoz bioodpadu jako samostatná složka. Bylo by nespravedlivé, aby na tuto složku přispívaly i nemovitosti, které bioodpad nesvážejí (např. byty bez zahrádek apod.).

Pan Palatinus uvedl, že poplatek na svoz tříděného odpadu vychází na 1 000 Kč bez DPH za osobu ročně. Jelikož není možné legálně zjistit, kolik osob žije v jedné domácnosti, není možné tento poplatek určit na osobu a bylo by nespravedlivé podporovat občany, kteří nejsou v obci trvale hlášeni. Poplatek za domácnost by vycházel na 2 400 Kč ročně, což by bylo nespravedlivé vůči malým domácnostem. Zastupitelé se nakonec dohodli a aktuálně navrhli paušální poplatek 500 Kč/rok na domácnost + 500 Kč/rok za přihlášenou popelnici na biologický odpad. Zbývající cena za tříděný odpad bude rozpuštěna do ceny za směsný odpad.

Aktuální návrh výše poplatků:

• svoz popelnice 120 l     180 Kč
• svoz popelnice 240 l     360 Kč
• svoz kontejneru 1100 l    1200 Kč
• roční paušální poplatek za domácnost  500 Kč
• roční paušální poplatek za svoz bioodpadu  500 Kč
• svoz pytlů s plastem a papírem   zdarma/v rámci paušálu
• svoz kontejnerů na tříděný odpad   zdarma/v rámci paušálu

Pan Palatinus zdůraznil, že se jedná prozatím pouze o návrh, jak tomu bylo i v případě navržených poplatků na zastupitelstvu dne 23. 9. 2020, jelikož ještě spolupracující společnost JRK analyzuje předmětnou problematiku a může ještě navrhnout řešení na snížení jednotlivých poplatků. K navýšení výše navržených poplatků již nedojde s tím, že po půl roce fungování systému se vyhodnotí výsledky a ceny budou upraveny podle aktuální situace.
Následně přednesl zástupce SVJ Bolzanova 728, SVJ Ecksteinova 727, SVJ Ecksteinova 724 a za většinu domácnosti z bytových domů a řadových domů vystavěných společností Silver development s.r.o. (pan Koutecký) svoji prezentaci, ze které (a také z následné diskuze) vzešly tyto nejdůležitější okruhy otázek, nebo podnětů k diskuzi.

• Jak probíhalo zadání veřejné zakázky?

Předmětné výběrové řízení proběhlo v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, nabídky byly podávány v souladu s § 211 odst. 3 zákona elektronicky. Do výběrového řízení podaly svoje nabídky 3 společnosti, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka společnosti RUMPOLD-P s.r.o. Jako hodnotící kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Při výběrovém řízení se vycházelo z předpokládaných množstevních jednotek (množství tun – vážné lístky) a předpokládaného počtu svozů, jež vzešly z ročních výkazů svozové firmy RUMPOLD s.r.o. a z analýzy společnosti INCIEN. Z uvedeného zadání vzešly nabídky na cenu za jednotku, a to jednotkovou cenu za 1 tunu svezeného odpadu a cena za jeden svoz odpadu. Výsledná roční suma, která se rozpočítává mezi jednotlivé občany se zakládá na odhadu počtu svozů a počtu tun svezeného odpadu v příštím roce, nicméně je to pouze odhad a nelze tuto částku určit přesně, jelikož ji ovlivňuje mnoho faktorů.

V případě, že by byl zjištěn na konci roku přeplatek na vybraných poplatcích za svoz odpadu, v souladu se zákonem o odpadech bude tento přeplatek rozpočítán a vrácen občanům, nebo převeden do dalšího platebního období. Vyhodnocení plateb svozu odpadů se počítá za šest měsíců.

V současné době je svoz odpadů fakturován tak, že je fakturován pouze svoz popelnic načtených čárovým kódem a zároveň množství odpadů dle vážného lístku (dle nové smlouvy již může obec provádět kontrolu svozové firmy náhodným vážením).

• Pytlový versus nepytlový svoz tříděného odpadu.

Pan Koutecký ukončil svoji prezentaci s tím, že u pytlového svozu vidí největší prostor pro úsporu (cena za svoz jednoho pytle o velikosti 120 l činí 28 Kč) a také, že velká část veřejnosti nevidí v pytlovém svozu žádný přínos.

Z prezentace veřejnosti vzešel návrh, že v případě, že by se od pytlového svozu úplně upustilo a zároveň by se v obci přidalo cca 20 % nádob na tříděný odpad, tak by celková částka za svoz odpadů za rok vyšla cca 5mil. Kč s DPH.

Pan Palatinus zareagoval na podnět vysvětlením, že když zastupitelé zadali do svých výpočtů svozy bez pytlů, vyšly částky shodné s částkou prezentovanou veřejností. Tzn. že je teď nutné rozhodnout, zda pytlový svoz ano nebo ne. Paní starostka ještě uvedené doplnila o informaci, že o pytlový svoz by se jednalo pouze u rodinných domů, u bytových domů by zůstaly nadále kontejnery na tříděný odpad. Každý bytový dům by měl jeden kontejner na plast a jeden na papír a svážely by se 2 x týdně.

Paní starostka ještě upozornila na blížící se novou legislativu v odpadovém hospodářství, kdy od roku 2021 mají poplatky za ukládání odpadů růst o tzv. skládkovné. Obec bude muset zajistit dosažení procenta vytříděnosti vázaných k jednotlivým rokům. Znamená to, že obec bude muset dosáhnout množství vytříděných odpadů ve výši 60 % z celkového množství komunálních odpadů, jejichž původcem je obec neboli občané. V případě, že obec dodrží určitý poměr mezi odděleně soustřeďovanými recyklovatelnými odpady, dostanou se na nižší částku za tunu skládkovaného odpadu, tzv. třídící sleva. Zároveň pro zvýšení motivace je doporučován adresný zdroj původce odpadu. Nicméně zmiňovaná legislativa se vrátila zpět do Sněmovny. Paní starostka dodala, že pytlový svoz je ideální pro zjištění poměru jednotlivých složek odpadu za jednotlivé nemovitosti.

Paní starostka dále sdělila, že dalším důvodem návrhu na zavedení pytlových svozů je ulehčit jednotlivým kontejnerovým hnízdům a eliminovat nepořádek kolem nich. Hnízda jsou neustále přeplněná, velký podíl odpadů v nich tvoří odpad směsný a obecní zaměstnanci musí tyto kontejnery přetříďovat, aby je svozová firma vůbec vyvezla. Toto dle názoru paní starostky nemá jiné řešení než zabezpečit svoz tříděného odpadu jiným způsobem. Ze strany veřejnosti zaznělo několik souhlasných příspěvků ve vztahu k velkému nepořádku u hnízd, a dokonce padl i návrh na pořízení kamer v těchto místech.

Dle slov paní starostky by se pytlovým svozem odpadů docílilo i lepšího vytřídění odpadů.  Ukazují to zkušeností z obcí a měst, kde tento systém již zavedli a tím pádem mají možnost s tímto vytříděním odpadem nakládat jako s komoditou, a ne jako s odpadem.

Řešení ve formě navýšení počtu hnízd je dle slov paní starostky obtížené i z důvodu umístění, nikdo je nechce mít před svojí nemovitostí. Obec má již k dispozici mapku s možným umístěním kontejnerových hnízd v uličním prostoru, nedisponuje však žádnými pozemky ve svém vlastnictví, které by mohla k tomuto účelu využít. Paní starostka uvedla, že na základě dnešní diskuze se pokusí rozšířit předmětnou mapku mezi občany a na základě reakcí občanů na umístění nových kontejnerových hnízd v dotčené lokalitě zastupitelé vyhodnotí, zda ještě nebude nutné nové setkání s občany.

Další námitkou ze strany veřejnosti k pytlovému svozu odpadů byla jeho neekologičnost kvůli velké produkci plastových pytlů jako obalového materiálu.

Paní starostka na to odpověděla, že celý návrh je kompromisem názorů 15 zastupitelů, a i toto téma bylo značně mezi zastupiteli diskutováno, bohužel se však nenašlo jiné funkčnější řešení.

Z veřejnosti padl další návrh, aby se upustilo od pytlového svozu tak, že každá nemovitost si pořídí samostatnou popelnici na směsný odpad, plast i papír. Odpadly by tím potíže s nepořádkem u hnízd, také s nepořádkem z rozsypaných pytlů, zároveň by si každá nemovitost mohla samostatně regulovat svozy.

Paní starostka sdělila, že toto bylo zamýšleno jako cílový stav, přičemž by si občané možná ani nemuseli plně tyto popelnice kupovat, jelikož by se obec pokusila na ně získat dotaci nebo výhodnější cenu. Pytlový svoz je možné zkombinovat i s možností individuálního svozu malých popelnic na tříděný odpad, což je ideálním cílem pro celou obec.

• Jak se podílí škola, školka a podnikající osoby v obci na poplatcích za svoz odpadů?

Paní starostka odpověděla, že každá právnická osoba (podnikatelská, státní organizace, neziskové organizace, školy aj.) nebo podnikající fyzická osoba musí mít dle zákona o odpadech zajištěnou likvidaci svých odpadů. Likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech jsou tyto subjekty povinné náležitě doložit.
Škola a školky mají uzavřené samostatné smlouvy.

• Proč se ruší sleva na trvale hlášeného občana?

Paní starostka odpověděla, že obec již nebude dotovat svoz odpadů z obecního rozpočtu a zastupitelé jsou názoru, že každý je zodpovědný za množství odpadu, který vyprodukuje a který následně i zaplatí. Je na každém, jak k této problematice přistupuje, zda jedná uvážlivě při nakupování, třídění odpadů atd., a snaží se tak snížit produkci odpadů. Je to stejný princip, jako např. u vody, kdy v případě, že si někdo napustí vanu každý den, tak zaplatí jinou spotřebu vody než někdo, kdo s vodou zachází uvážlivě apod.

Z veřejnosti byl sdělen názor, že pokud by byl nastaven poplatek za domácnost bez ohledu na počet osob, bylo by to krajně nespravedlivé, jelikož by se pro jednočlenné domácnosti jednalo až o pětinásobní zdražení. Zejména v bytových domech je mnoho jednočlenných domácnosti a tento fakt by měl být při nastavování systému poplatků zohledněn.

Paní starostka odpověděla, že v současné době má obec 3 990 obyvatel, z čehož cca 40 % tvoří obyvatele bytových domů. Společnost JRK ještě provádí analýzu dané problematiky, tak se možná ještě ukáže nějaké jiné vhodnější řešení.

• Motivace ke třídění

Ze strany veřejnosti zazněl protest, že nově nastavený systém bude svádět k netřídění, jelikož občané budou chtít ušetřit za svoz popelnic se směsným odpadem tak, že směsný odpad budou vyhazovat např. do kontejnerů s plastem, papírem nebo se budou vytvářet černé skládky.

Jako jeden z dalších návrhu veřejnosti bylo zavedení zpětného bonusu za třídění odpadu.

Zpětný bonus dle slov paní starostky zatím diskutován nebyl.

Pan Palatinus sdělil, že si naopak myslí, že zastupitelstvem nastavený systém ke třídění motivuje tím, že čím více člověk vytřídí, tím méně mu zbyde směsného odpadu, a tedy i bude mít méně svozů.

• Proč obec nezaloží vlastní technické služby a nesváží odpad sama?

Paní starostka uvedla, že tato myšlenka vznikla již v roce 2018 na základě záměru vytvořit s městem Hostivice společné Technické služby po vzoru Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., jež sdružuje sedm obcí, a to hlavně za účelem samostatného provozovávání vodovodů a kanalizací.

Z těchto jednání nakonec sešlo, jelikož na konci roku 2019 město Hostivice muselo odvolat ředitele technických služeb a probíhalo výběrové řízení na nového ředitele. Výběrového řízení na svoz odpadu v obci Chýně se neúčastnili, jelikož nesplňovali požadovaná kritéria veřejné zakázky. Ve druhém výběrovém řízení, kdy byly požadavky na reference zmírněné, se TS Hostivice výběrového řízení nezúčastnily právě z důvodu personálních problémů a nedostatečné kapacity. Na základě domluvy s obcí Chýně vypracovaly pouze informativně pro porovnání cenovou nabídku, která byla vyšší, než obec Chýně nakonec vysoutěžila.

Paní starostka sdělila, že v současné době pro rok 2020 není zřízení technických služeb prioritou a obecní úřad zřizuje technické služby jako jedno ze svých oddělení.

Paní starostka dále uvedla, že zastupitelé před odsouhlasením finálního návrhu systému plateb za odpady ještě projdou jednotlivé podněty vzešlé z této diskuze a zároveň bude známo vyhodnocení od firmy JRK. Poté zastupitelé nastaví finální systém, jež bude veřejnosti odprezentován v rámci besedy (bude probíhat i online), formou letáků a v Chýňském zpravodaji a po přijetí či nepřijetí zákona o odpadech v PSP ČR a bude zveřejněn formou Vyhlášky. Se spuštěním novému systému se počítá pravděpodobně od 1. 2. 2021 a jeho následné zhodnocení o šest měsíců od jeho spuštění.

Nový systém plateb za svoz odpadů bude schvalován pravděpodobně na zasedání zastupitelstva v prosinci 2020.

11. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:45 hod. z důvodu zákazu pohybu osob ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 25.11. 2020    

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek

                                 Ing. Jindřich Krátký


Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz