Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 21. 10. 2020 na Obecním úřadě Chýně, Hlavní 200, prostřednictvím on-line služby ZOOM


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Kryštof Jelínek, Ing. Zdeněk Vajnlich (přihlášení online), Mgr. Veronika Brunhofer (přihlášena online), Ing. Tomáš Beňa (přihlášen online), Mgr. Dagmar Musilová (přihlášena online), Kpt. Mgr. Jan Pistorius (přihlášen online) Mgr. Zdeněk Kleisner (přihlášen online), Mgr. Alena Mazzolini (přihlášena online), Ing. Jindřich Krátký (přihlášen online), Ing. Petra Vacková (přihlášena online)

Nepřítomni: Mgr. Petra Vedralová (omluvena)

Veřejnost: 1 přihlášen online 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Rozpočtové opatření č. 7

7. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

8. Koupě části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná – Chýně o délce 700 m

9. Revokace usnesení č. 13/8/2020 ze dne 5.8.2020

10. Prodej pozemku parc. č. 763/3 v k.ú. Chýně o výměře 138 m2

11. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku “Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I “

12. Kanalizační řád obec Chýně

13. Koupě pozemku parc.č. 770/3 v k.ú. Chýně o výměře 6 951 m² za účelem výstavby nové ZŠ

14. Diskuze

15. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tuto změnu programu:

• zařazení bodu „Koupě pozemku parc. č. 770/3 v k.ú. Chýně o výměře 6 951 m² za účelem výstavby nové ZŠ“ místo bodu 13 a ostatní body budou posunuty o jedno pořadové číslo níž.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 21. 10. 2020.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/10/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 9. 2020.

Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: Mgr. Veronika Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

2. ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek a Ing. Tomáš Beňa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Ing. Tomáše Beňu.
Hlasování: pro návrh: 14   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/10/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stavy účtů v KB 22 787 394,53 Kč v ČNB 10 799 363 Kč před platbou za výměnu veřejného osvětlení.

2. Došlo k přesunu skupiny bezdomovců z veřejných prostor před obchody s potravinami do vnitřního dvora pivovarské krčmy (dochází tam k silnému znečišťování a také přespávání). Tato situace musí být řešena s obecními strážníky.

3. Paní starostka apelovala na občany ve věci dodržování nařízení vlády ohledně pohybu ve venkovních prostorách v malých skupinkách do počtu 6 lidí. Zároveň upozornila matky s dětmi na problémy se shlukováním na dětských hřištích, kdy následně dochází ke vzájemným udáním na obecní policii. Paní starostka žádá o dodržování nařízení vlády a žádá rodiče dětí o plánování cílených procházek místo návštěv hřišť, případně nabádá ke vzájemné dohodě při využívání hřišť, aby bylo dodrženo určené množství návštěvníků. Porušování nařízení způsobuje mezi občany obce neshody.

4. Byly provedeny revize dětských hřišť a herních prvků v obci.

5. Hasiči provedli desinfekci herních prvků a hřišť v obci. Desinfekce byla provedena i na zastávkách autobusů a veřejných prostranstvích. Dnes bude ještě provedena desinfekce na hřištích ve školce. Nadále bude pokračovat pravidelná desinfekce společných prostranství.

6. Byla dokončena silnice v ul. Hájecká a v ul. Ke skále. Po otevření ulice Ke skále došlo během 24 hodin ke 3 dopravním nehodám, a to díky rychlé jízdě. Paní starostka vyzvala občany k dodržování povolené rychlosti v obci.

7.  Obecní policie v minulém týdnu kontaktovala a navštívila domácnosti v obci Chýně, kde žijí obyvatelé starší 70ti let s informací, jakou pomoc může obec zajistit a poskytnout v současné situaci. Od seniorů, kteří zde nemají jiné rodinné příslušníky nebo osoby, kteří by jim zajistili aktuální pomoc, byly zjištěny kontaktní údaje, které budou sloužit pro udržení spojení v případě potřeby pomoci v současné situaci. Pokud někdo ví o osamělé osobě, která je i mladší 70ti let, ale také by potřebovala pomoc obce, sdělte toto na obecním úřadu. Pomoc bude probíhat formou zprostředkování základních nákupů, odvozů k lékaři, zajištění léků a dovozu obědů. Byly předány roušky a jednorázové rukavice těm, kteří o to požádali.

8. Probíhá realizace prvků na workoutovém hřišti z participativního rozpočtu. Paní starostka upozornila na dodržení nutnosti nevyužívání prvků po dobu 3 dnů, kdy budou tvrdnout kotvící patky prvků. Dále bude ještě pokládán dopadový povrch. Až bude možné hřiště bezpečně užívat, budou odstraněny pásky.

9. Byl proveden výběr ovocných stromů k výsadbě v rámci participativního rozpočtu a vyměření jednotlivých míst k zasazení. Výsadba stromů proběhne během 14 dnů až 3 týdnů dle počasí.

10. Poslední bod z participativního rozpočtu – Vodní mlýnky – by měly být instalovány během 14ti dnů.

11. V současné době probíhá úprava biokoridoru Pod Duškánem zmlazení části vrb (kompletní seříznutí keřů), které se na území nacházejí, a to včetně štěpkování na místě. Úpravu provádějí zaměstnanci obce. Úprava je nutná, aby nedocházelo k utlačování stromů z dětské aleje, která byla vysázena před 10ti lety, tato alej bude také odborně upravena. Vrby na jaře opět obrazí a narostou.

12. Probíhá výběrové řízení na zhotovení chodníku u pivovaru, etapa I.

13. Vnitřní úpravy nové kontejnerové školky budou dokončeny tento týden. Na Radě byla vybrána spol. Kenast s.r.o. na dodávku nábytku do kontejnerové mateřské školy. Venkovní práce kolem školky budou prováděny následně.

14. Vzhledem k současné situaci (podstatné omezení ekonomiky v ČR) obec nabízí pracovní příležitost pro občany obce při venkovních úpravách v obci. Jedná se z části o stavební činnosti a z části o zahradnické práce a úklid chodníků. Více informací o nabízené dohodě o provedení prací najdete na webových stránkách obce Chýně.

15. Nadále probíhá komunikace se společností Rumpold s.r.o. ohledně nastavení nového systému svozu odpadů.

16. Paní starostka dále informovala o zaregistrování akce – stavba nové základní školy – na MŠMT pro budoucí čerpání dotace.

17. Proběhla výměna veřejného osvětlení v lokalitě Kamenice-Kaliště a Háje za ledkové osvětlení s cca 50 % úsporným utlumením světel v čase 24-04 hod., tento úsporný režim by měl přinést úsporu 40 % spotřeby el. energie. Paní starostka žádá o zpětnou vazbu od obyvatel, kteří bydlí v uvedené lokalitě, zda osvětlení funguje popsaným způsobem ve stanovených časech. Pro maximální využití úspory energie je nutné správné nastavení systému.

6. Rozpočtové opatření č. 7

Paní starostka informovala o rozpočtových opatřeních, která spočívají:

1) v přesunu úhrady za realizaci chodníku u pivovaru na příští rok 2021 v částce 13 860 000 Kč + 5 540 000 Kč. Po dohodě se Státním fondem dopravní infrastruktury bude uhrazeno celé v příštím roce

2) úprava výdajových částek

a. aktualizace částky na nákup pozemku na novou školu na 7 000 000 Kč

b. navýšení částky na svoz opadů – doplatek za polovinu roku dle nově uzavřené smlouvy – zvýšeno o 1 200 000 Kč na částku 2 300 000 Kč, po vyhodnocení se eventuálně upraví do dalšího rozpočtového opatření

c. navýšení u pojištění – vzniklé pořízením kontejnerové školky

3) přesun asfaltování povrchů – ul. Hájecká – ul. Ke skále – přesunuto do položky opravy komunikací

Paní starostka dále v podrobnostech odkázala občany, kteří nemají pracovní materiál před sebou na RO č. 7, jež bude uveřejněno na úřední desce obce Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2020.
Hlasování: pro návrh: 14   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/10/2020.

7. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

Paní starostka uvedla, že poslední schůzka proběhla v rámci pracovního zastupitelstva dne 10. 10. 2020 a následně ještě proběhla komunikace se společností BEMETT a panem Václavíkem ohledně některých úprav v předmětném dodatku, zejména co se týče realizace workoutového hřiště.

Finální podoba dodatku byla předložena zastupitelům prostřednictvím Confluence.

Ve smlouvě je uvedeno, že cena workoutového hřiště je 3 000 000 Kč bez DPH. Dále byly definitivně domluveny smluvní podmínky ohledně dvou ordinací (nebytových prostorů):

• ordinace č. 1 o velikosti 53,8 m² za cenu 1 578 000 Kč bez DPH,

• ordinace č. 2 o velikosti 55,7 m² za cenu 1 896 150 Kč bez DPH.

Jednotky budou vybaveny základními rozvody a bude zde instalováno WC a umyvadlo, ke každé jednotce bude patřit sklepní prostor a dvě parkovací místa a předzahrádky. Jednotky budou předány jako rozestavěné, kolaudovány budou až po provedení potřebných úprav dle potřeb nových nájemců (příčky a podlahové krytiny). Do každého prostoru je samostatný vstup z chodníku.

Dále jsou ve smlouvě dohodnuty podmínky zřízení workoutového hřiště, kdy obec má povinnost do 30. 11. 2020 zaslat spol. BEMETT přesnou specifikaci a nejlépe i vizualizaci hřiště. Obec oslovila 3 firmy ohledně zpracování návrhu hřiště. Hřiště by mělo být orientováno pro věkovou kategorii 9-16 let.

Dále Dodatek upravuje dohodu o vybudování kontejnerových míst v nových lokalitách obce, kde z důvodu vznikající nové husté zástavby narůstá obydlenost nových nemovitostí. Vzniká potřeba umístění nových kontejnerů dle dokončování jednotlivých etap výstavby společnosti Bemett.

Úprava smlouvy je dále ve výši sankcí při eventuálním porušení smlouvy. Po dohodě se výše pokuty ustálila na 250 000 Kč oproti původně požadovaným 500 000 Kč. Jednotlivá porušení jsou v dodatku specifikována.

Obec dále požadovala zřízení zákazu zcizení a prodeje pozemků, které mají následně náležet obci (pozemek s workoutovým hřištěm) a pozemek ohledně kupní smlouvy parc. č. 156/762 v k.ú Chýně.

Dodatek dále obsahuje specifikace závazků k vybudování workoutového hřiště, přechodu přes železniční trať na zastávku Chýně – jih, dále vybudování cesty přes park Opatovka a vybudování přístupové cesty ke kontejnerové školce včetně 18 parkovacích míst patřících ke školce a vybudování přechodu pro chodce v ulici Bolzanova tak, aby došlo k napojení na přístupovou cestu ke kontejnerové školce.

Pan Krátký se dotázal, zda v ceně 3 000 000 Kč za workoutové hřiště je již zahrnuta i protihluková zeď.

Paní starostka odpověděla, že 3 000 000 Kč bez DPH je celková cena včetně vybudování oplocení, vstupu, herních prvků, protihlukové zdi atd. V podstatě je to myšleno tak, že obec může rozhodnout, za co tu částku v rámci hřiště utratí (zda např. chce dražší herní prvky a levnější oplocení apod.).

Paní starostka dále dodala, že k realizaci hřiště dojde nejdříve v letech 2023–2025.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6. ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci se společností BEMETT a.s. ze dne 31. 8. 2014 a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/10/2020.

8. Koupě části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná-Chýně o délce 700 m

Paní starostka uvedla, že se jedná o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Obec Rudná je připravena podepsat smlouvu v tom rozsahu, jak byla zastupitelům poskytnuta na Confluence. Obec Rudná nesouhlasila s návrhem obce Chýně, že v případě, že rozdíl v ceně na základě oponentského odborného posudku bude víc jak 20 %, je možné od smlouvy odstoupit, přičemž náklady na vypracování posudku a geodetické zaměření ponese obec Rudná.

Při odstoupení od smlouvy obec Rudná trvá na úhradě ceny za předložený posudek ve výši 44 500 bez DPH + zajištění geometrického zaměření ve výši cca 5-10 000 Kč max však 20 000 Kč. Důvodem je, že obec Rudná tyto náklady vynaloží pouze v případě zájmu obce o odkup přivaděče, jinak by tyto náklady nevynaložila. 

Paní starostka ještě jednou vysvětlila, že se jedná o část vodovodního přivaděče vedoucího z vodojemu do předávacího místa v ulici Lomená, ideálně by toto vedení mělo být ve správě obce Chýně. Nejedná se o přivaděč do vodojemu. Z uvedeného důvodu, dle názoru paní starostky, by předmětná část přivaděče měla být majetkem obce.
Pomocí úhrady vodného od obyvatel dojde k postupné úhradě investice obce Rudná vložené do přivaděče, nicméně celý převaděč nikdy dle současných podmínek nebude ve vlastnictví obce.
Odhadovaná rámcová cena 700 m vedení je cca 1 000 000 Kč bez DPH – 1 500 000 Kč bez DPH. Další část přivaděče vede po soukromém pozemku a bude to nutné dořešit s jednotlivými vlastníky pozemků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní se společností Technické služby Rudná a.s. na koupi části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná-Chýně o délce cca 700 m a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/10/2020.
 
9. Revokace usnesení č 13/8/2020 ze dne 5. 8. 2020

Paní starostka uvedla, že se jedná o revokaci usnesení ohledně podpisu smlouvy s panem A. Duškem ohledně výstavby cesty, veřejného osvětlení a přístupové cesty na pozemku parc. č. 828 k.ú. Chýně.

Znění předmětného usnesení č. 13/8/2020 je následovné:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci na výstavbě cesty a veřejného osvětlení s vloženou budoucí smlouvou kupní na část pozemku parc. č. 828 v k.ú. Chýně s panem Antonínem Duškem a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.“

Pan Dušek před podpisem návrh smlouvy přehodnotil a žádal o výrazně vyšší částku za prodej pozemku, než bylo původně sjednáno. Z těchto důvodů k podpisu smlouvy nedošlo. Požadovaná částka již byla za hranicí tržní ceny pozemků v Chýni.

Po konzultaci s projektantem byla situace vyřešena zúžením přístupové cesty o 0,5 metru kolem trati, a to při dodržení všech povinných odstupových vzdáleností k drážnímu tělesu dle požadavků SŽDC. Na cestu bude zřízeno věcné břemeno. Cesta bude zbudována jako cesta mlatová o šířce 1,5 m, v případě změny názoru pana Duška je možné šířku cesty upravit na šířku 2 metry.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 13/8/2020 ze dne 5. 8. 2020.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/10/2020.

10. Prodej pozemku parc. č. 763/3 v k.ú. Chýně o výměře 138 m²

Paní starostka uvedla, že se jedná o část pozemku, který vznikl při záměru stavby školy mezi spol. Eurodevelopment s.r.o. a pí. Filípkovou o směně obecního pozemku. Dělením vznikl pozemek o výměře 138 m² na kterém jsou umístěny lampy osvětlení areálu Plzeňského Prazdroje, a.s., které nebyly součástí směny.

Obec Chýně vyvěsila v souladu s § 39 zák. o obcích záměr na prodej předmětného pozemku, na základě kterého společnost Plzeňský prazdroj vznesla dotaz na požadovanou nabídkovou cenu za m².

Na základě rozhodnutí zastupitelů byla společnosti sdělena částka ve výši min. 2 000 Kč/m². Plzeňský Prazdroj, a.s. nabídl 2 101 Kč/m², celková cena tak činí 289 938 Kč bez DPH.

Pan Sága vyjádřil nesouhlas s tímto prodejem a odkázal se na stanovisko zastupitelů z roku 2014, že obec nebude prodávat svůj nemovitý majetek.

Paní starostka k tomu pro vysvětlení uvedla, že společnost si pozemek měla odkoupit již v roce 2005, ale smlouva nakonec nebyla naplněna. Zároveň se jedná o pozemek nacházející se v areálu společnosti Plzeňský Prazdroj, na němž se nacházejí lampy veřejného osvětlení a všechny kabely.

Paní starostka uvedla, že získané finanční prostředky by se eventuelně použily na nákup herních prvků na hřiště u mateřské školy Opatovka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 763/3 v k.ú. Chýně o výměře 138 m² společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. za celkovou cenu 289 938 Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování pro návrh: 13   proti návrhu: 1        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/10/2020.

11. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku "Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I.",

Paní starostka seznámila zastupitele s nabídkami, které byly na tuto veřejnou zakázku v počtu 8 doručeny. Jako hodnotící kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena (85 %) a doba realizace v kalendářních dnech (15 %), a to vzhledem k vyšší frekvenci aut i chodců.

Nejlepší podmínky nabídla spol. HES stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 10 512 925,05 Kč bez DPH s dobou realizace 93 dní.

Na druhém místě se umístila spol. Chládek a Tintěra, a.s. za nabídkovou cenou 10 417 441,59 Kč bez DPH s dobou realizace 122 dní.

Na třetím místě se umístila spol. KDS-stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 10 526 908,83 Kč bez DPH s dobou realizace 120 dní.

Paní starostka dodala, že tím, že byla vysoutěžena nižší cena, než se předpokládalo, dojde i úměrně ke snížení přidělené dotace (max. 5 540 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost HES stavební s.r.o., IČO 281 43 213 jako dodavatele zakázky "Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I." s celkovou cenou zakázky 10 512 925,05 Kč bez DPH a s dobou realizace 93 dní.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/10/2020.

12. Kanalizační řád obce Chýně

Paní starostka uvedla podrobnosti ohledně aktualizace Kanalizačního řádu obce na nově vznikající lokality, které obec postupně přebírá od developerů.

V aktualizaci Kanalizačního řádu jsou uvedeny povinnosti údržby obce vůči provozovateli a je zde zahrnuta i gravitační čerpací stanice v ul. Ecksteinova.

Paní starostka uvedla, že vzhledem k časté výměně poškozených čerpadel v gravitační čerpací stanici je plánována osvěta v přilehlých domech a bytech ohledně používání této kanalizace s uvedením, co do kanalizace opravdu nepatří.

Součástí kanalizačního řádu je i mapová příloha s vyznačením výměr a vyznačením šachet.

Paní místostarostka doplnila, že následně musí kanalizační řád schválit provozovatel 1. VHS a poté musí být zaslán na vědomí vodoprávnímu úřadu v Černošicích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kanalizační řád obce Chýně aktualizovaný ke dni 21. 10. 2020.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/10/2020.

13. Koupě pozemku parc. č. 770/3 v k.ú. Chýně o výměře 6 951 m² za účelem výstavby nové ZŠ

Paní starostka uvedla, že se jedná o pozemek, jež byl na programu zastupitelstva dne 23. 9. 2020, kdy zastupitelstvo schválilo usnesením č. 6/9/2020 nákup pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Chýně o výměře 20.304 m2 za celkovou cenu 4.060.800 Kč, tzn. 150 Kč/m2.

Paní starostka uvedla, že domluva s panem Machem byla taková, že za odprodej pozemku se uskuteční za cenu 150 Kč/m².

Pan Mach svoji nabídku přehodnotil a žádá 300 Kč/m² a změnu v územním plánu. Jednalo by se tedy o celkovou cenu ve výši 2 085 300 Kč.

Paní starostko uvedla, že pozemek parc. č. 771/1 o výměře 20.304 m2, jež obec již od soukromých vlastníků zakoupila, je pro záměr výstavby nové základní školy včetně fotbalového hřiště dostatečný, a tedy obec není závislá na odkupu předmětného pozemku.

Zastupitelstvo obce tento bod odkládá.

14. Diskuse

Paní starostka uvedla, že obec již obdržela znalecký posudek vypracovaný Ing. Michalem Crkvou na velkokapacitní vak na pitnou vodu o objemu 250 m3 včetně armaturní komory. Obvyklá cena samotného vaku byla posudkem stanovena na 459 133 Kč a cena technologie na 1 191 784 Kč. Předmětem prodeje je pouze samotný vak.

Paní starostka sdělila, že v příštím týdnu přepošle znalecký posudek společnosti VAK Beroun s nabídkou k odprodeji.

Paní starostka dále informovala o nových opatření vlády v návaznosti na aktuální stav nakažených v obci (v Chýni prozatím 18 nakažených) a opětovně vyzvala občany k dodržování nařízení a také k trpělivosti.

Pan Pistorius se dotázal, kdy budou mít strážníci obecní policie zbrojní průkazy. Sdělil, že s ohledem na jejich současnou pracovní náplň je to již víc než žádoucí.

Paní starostka odpověděla, že se se strážníky domluvila na lhůtě do konce listopadu 2020, nicméně se uvidí s ohledem na současný nouzový stav, zda se bude zkoušet a zda budou střelnice v provozu. Na zkoušky jsou již všichni přihlášeni.

15. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 19:35 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 29.10. 2020    

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek

                                 Ing. Tomáš Beňa

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz