Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 23. 9. 2020 v obecní knihovně a také prostřednictvím on-line služby ZOOM


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer (přihlášena online), Ing. Tomáš Beňa (přihlášen online), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Dagmar Musilová (přihlášena online), Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Miroslav Sága, MBA (přihlášen online), Ing. Petra Vacková, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Alena Mazzolini (přihlášena online), Ing. Jindřich Krátký (přihlášen online)

Nepřítomni: Kpt. Mgr. Jan Pistorius (omluven), Kryštof Jelínek (omluven)

Hosté: zástupci společnosti Borneo Casino, veřejnost 2 osobně přítomni, 3 přihlášeny online 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

7. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

8. Natavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně

9. Koupě pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Chýně o výměře 20.304 m2

10. Koupě části pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře cca 6.951 m2

11. Architektonická soutěž o návrh nové školy v Chýně II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice

12. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 5/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně

13. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020 o regulaci hazardu v obci Chýně

14. Organizační a pracovní řád obecní policie Chýně

15. Pověření vedoucího strážníka obecní policie Chýně

16. Oprava komunikací v obci Chýně, ulice Ke Skále a Hájecká

17. Prodloužení nájmu pozemku parc. č. st. 321 v k.ú. Chýně Mysliveckému spolku Hostivice-Chýně

18. Diskuse

19. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 13 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tyto změny programu:

• s ohledem na přítomnost zástupců kasina přesunutí bodu 13 „Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020 o regulaci hazardu v obci Chýně“ místo bodu 6 a ostatní body budou posunuty o jedno pořadové číslo níž.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 23. 9. 2020.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.1/9/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 8. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: Mgr. Alena Mazzolini a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus;

2. ověřovatelé zápisu: Mgr. Veronika Brunhofer a Ing. Jindřich Krátký

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Alenu Mazzolini a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Mgr. Veroniku Brunhofer a Ing. Jindřicha Krátkého.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/9/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 29.960.460,42 Kč.

2. Byla zahájená montáž kontejnerové školky a realizace by měla být ukončena do půlky října 2020. Paní starostka uvedla, že se malinko zkomplikovalo připojení na elektřinu, kdy je potřebné vybudovat nový pilířek, jež by měl ČEZ vybudovat do konce listopadu 2020. Paní starostka je názoru, že termín otevření školky v lednu 2020 by se měl dodržet.

3. Společnost Bemett v koordinaci s výstavbou kontejnerové školky realizuje příjezdovou komunikaci a parkovací místa.

4. V souvislosti s COVID-19se každým dnem mění situace ve škole a také na obecním úřadě. Základní škola v Chýni prozatím nebude dávat pátky ředitelské volno, ačkoliv to ministr zdravotnictví doporučil. Prozatím se uvažuje o tom, že v případě zhoršení situace v nejbližších 14 dnech by mohlo dojít k uzavření druhého stupně.

5. Paní starostka uvedla, že obec byla vyzvána k obnovení činnosti krizového štábu s ohledem na aktuální epidemiologický vývoj v obci.

6. Paní starostka sdělila, že v provozně pošty Partner je ještě k dispozici dezinfekce, kdo má zájem, může si ji tam vyzvednout.

7. Byla zahájená rekonstrukce ulic Hájecká aKe Skále (samostatný bod programu).

8. Došlo k havárií kanalizace v ulici Hájecká. Paní starostka poděkovala za výborné zvládnutí celé situace paní místostarostce a jednotce dobrovolných hasičů v Chýni.

9. Paní starostka dále shrnula činnost obecní policie od posledního zastupitelstva (5. 8. 2020), a to následovně. Za toto období vykázala obecní policie 140 zásahů, většinou se jednalo o dopravní přestupky (z toho nejvíce za špatné parkování).

10. Byl zahájen provoz ve staré budově základní školy, na adrese Za Školou 55, kde probíhá výuka 1. ročníků. Vyskytly se tam problémy s dopravou a parkováním, což se bude v následujícím měsíci řešit.

6. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020 o regulaci hazardu v obci Chýně

Paní starostka sdělila, že vznik této vyhlášky byl iniciován ze strany zastupitelů na pracovním zastupitelstvu, na kterém byl prezentován záměr společnosti Borneo Casino otevřít v prostorách prodejny Billy provozovnu kasina. Tyto prostory by si společnost pronajala od společnosti EMBALADOR s.r.o. Tento záměr rozvířil mezi zastupiteli velice intenzivní diskuzi.

Paní starostka přivítala zástupce společnosti Borneo Casino, kteří přišli zastupitelům vysvětlit problematiku ohledně kasin a co by jeho existence pro obec Chýni znamenala.

Zástupce společnosti zdůraznil, že každý provozovatel kasina je ze zákona povinen provádět identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do kasina, ověřit jeho věk (zákaz vstupu osob mladších 18 let) a ověřit, zda není zapsán v rejstříku vyloučených osob. Pokud je nějaká osoba zapsaná v tomto rejstříku, nesmí být vpuštěna do kasina. Zároveň každé kasino je povinno vést denní evidenci všech návštěvníku.

Co se týče samotného vzhledu budovy, zástupce společnosti sdělil, že na budově nesmí být umístěna žádná reklama, která by jakkoli propagovala či upozorňovala na provozování hazardních her nebo získání výher. Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru jsou zatemněné a musí být zabezpečeny proti nahlížení dovnitř. Na vstupu je pouze název „Kasino“. Provozovatel kasina je dále povinen vybavit provozovnu monitorovacím zařízením umožňujícím pro celou dobu provozu v reálném čase zaznamenávat vstup do kasina, přičemž tyto záznamy jsou povinny uchovávat po dobu 2 let.

Dle slov zástupců společnosti se specializují na bohatší klientelu.

Zástupce společnosti sdělil, že by existence kasina pro obec znamenala významný přinos finančních příspěvků do jejího rozpočtu, kdy jenom ze zákona má kasino povinnost přispívat do rozpočtu obce částku cca 80.000 – 90.000 Kč ročně na jeden herní stroj, přičemž zákonné minimum je 30 strojů na jedno kasino plus nějaká forma živé hry (ruleta, texas atd.), občas se pořádají turnaje. Kromě těchto odvodů kasino v obcích, kde mají své provozovny, podporuje jako sponzor různé sportovní a kulturní akce. S obcemi se snaží vždy navázat přátelskou a partnerskou spolupráci.

Paní Vacková se dotázala, jakým způsobem bude ovlivněn život lidí v této lokalitě. Dodala, že se bude jednat o plně zastavěnou lokalitu rodinnými domy a je přesvědčena, že se to majitelům nemovitostí v této lokalitě líbit nebude. Paní Vacková dále dodala, že vlastníkům těchto nemovitostí developer již v minulosti přislíbil např. velký park, což se neuskutečnilo. Paní Vacková dodala, že v Chýni zatím není vybudována téměř žádná infrastruktura a zároveň obec nemá mnoho možností, kde nebo kam služby pro své občany umístit, proto se paní Vackové nelíbí myšlenka, že do prostoru, který byl developerem přislíben na provoz nějaké služby pro občany, bude umístěno kasino. Paní Vacková sdělila, že ji zajímá hlavně, jak to bude s hlukem, jaký typ lidí se tam bude pohybovat atd.

Zástupce společnosti sdělil, že kasino rozhodně neprodukuje žádný hluk, v samotné budově hraje jenom tlumená televize, nebo je provoz úplně bez zvuku, tzn., že ven nejsou slyšet vůbec žádné zvuky. Typická klientela těchto kasin si tam dle slov zástupce společnosti přijde v klidném prostředí zrelaxovat a uvolnit.

Paní Vedralová sdělila, že ona sama pochází z vesnice, kde se takových kasin provozovalo hned několik, a potvrdila slova zástupců společnosti, že tyto kasina nijak nenarušovaly poklidný život v obci, většina obyvatel o nich ani nevěděla, natož aby je navštěvovala. Naopak dle jejích slov viděla velký přinos těchto kasin pro obec ve formě finančních příspěvků, které obci velice pomohly a také v podobě nových pracovních příležitosti pro obyvatele obce.
Zástupce kasina toto potvrdil a sdělil, že kasina od devadesátých let prošla velkým vývojem, nicméně si je mnoho lidí pamatuje ještě v této podobě a mají proto k nim averzi. Nicméně dle slov zástupce již samotný zákon o hazardu nastavuje pro kasina velice tvrdé podmínky a už jenom z tohoto důvodu může být obec klidná, že se nebude jednat o nějaké problémové místo.

Poté si vzal slovo pan Palatinus, který připomenul, že na programu zastupitelstva je schválení nebo neschválení vyhlášky regulující v obci hazard. Dále pan Palatinus uvedl, že podle metodiky ministerstva vnitra je pro spouštění kasina v obci potřeba také souhlas zastupitelstva, proto se zastupitelé nemusí obávat toho, že v případě neschválení nebo odložení předmětné vyhlášky by obec již neměla příležitost v této věci zasáhnout.

Zástupce kasina sdělil, že pokud by předložil obci žádost, jež by splňovala veškeré podmínky zákona a zároveň by obec neměla účinnou vyhlášku o regulaci hazardu, tak by žádost nemohla být zamítnuta. Společnost Borneo Casino chce však s obcí jednat partnersky a má zájem o dlouhodobou spolupráci, proto pokud by obec nesouhlasila s tímto záměrem, žádost by určitě nepodávali.

Paní místostarostka sdělila, že na pracovním zastupitelstvu byla většina zastupitelů zásadně proti tomuto záměru. Sama za sebe sdělila, že se s touto myšlenkou neztotožňuje, ráda by v těchto prostorech viděla nějaké služby s přínosem pro všechny občany, např. lékárna, drogérie. Nicméně chápe, že při výši nájmu, který společnost EMBALADOR s.r.o. požaduje, tam tyto služby vzniknout nemůžou. Paní místostarostka sdělila, že na pracovním zastupitelstvu měla pocit, že největším kamenem úrazu byly herní automaty a také lokalita, proto vyzvala ostatní zastupitelé, aby se vyjádřili k nově sděleným informacím.

Slovo si následně vzala paní Musilová. Sdělila, že v současné době hodně měst a vesnic ruší herny a dle jejích slov zřejmě moc dobře vědí, proč to dělají. Dle názoru paní Musilové je gamblerství v ČR velký problém, a ona by se nerada dožila toho, aby z dětí vyrůstajících v naší obci vyrostli gambleři jenom proto, že budou mít v obci tuto možnost a příležitost. Paní Musilová zdůraznila, že je zásadně proti tomu, aby bylo v obci vybudováno kasino.

Zástupce společnosti následně reagoval tím, že je skutečně pravdou, že jsou některé herny rušeny. Důvodem však není jejich problémové působení v obci, ale zpřísňující se požadavky zákona. Mnohé z nich jsou finančně nákladné a provozovatelé si tyto investice nemohou (např. doplnit počet hracích strojů za zákonné minimum 30 ks) dovolit. Dále zástupce společnost uvedl, že on vidí větší riziko gamblerství v hraní po internetu, kde je kontrola nulová.

Pan Vajnlich se ujal slova s tím, že dle jeho názoru z toho, co zatím zaznělo, nevidí kromě finanční stránky žádný přínos pro obec. Z předneseného vyznělo, že do kasina jezdí většinou přespolní, místní tam chodit nebudou, z evidence kasina si běžně vyžadují záznamy policie a celníci, z čehož vyplývá, že je zřejmě v kasinech pohyb nežádoucích osob a obecní mládež tam zřejmě na brigádu chodit nebude.
Zástupce kasina na to reagoval tím, že i obsluha musí být samozřejmě starší 18 let.

Paní Vacková si opětovně vzala slovo a sdělila, že nechápe, jak vůbec mohla nastat taková situace. Developer sliboval i v rámci jednání s obcí a v rámci smlouvy o spolupráci úplně jiné provozy, tak jak teď může přijít s tím, že tam nechá vybudovat kasino, přičemž paní Vacková dodala, že to samozřejmě není otázka pro zástupce kasina, ale spíše pro pana Urbáška, jako jednoho z jednatelů společnosti EMBALADOR s.r.o.

Paní Chvojková sdělila, že s panem Urbáškem měla v minulém týdnu jednání, a proto je schopná některé věci vysvětlit. Co se týče výše nájmu, tak ten se odvíjí od výše tržní hodnoty stavby tak, aby byla cena stavby v čase umořena, přičemž je zřejmé, že takto vysoký nájem není schopná zaplatit žádná restaurace, ani drogérie, nebo jiné provozy.

Paní starostka se dále vyjádřila, že určitě není ekonomické hledisko celé věci prvořadé, nicméně v dnešní komplikované době rozhodně není zanedbatelné. Paní starostka uvedla, že zmiňovaný příspěvek kasina by z hlediska příjmu tvořil 5 % obecního rozpočtu, což není zanedbatelná částka a při současném snižování příjmu do rozpočtu obce o cca 18 % a zároveň při záměru stavby druhé základní školy, je o to významnější.

Paní starostka se dále dotázala, zda by byla společnost Borneo Casino ochotná uzavřít s obcí nějakou smlouvu o spolupráci, kde by byly nastaveny základní principy fungování kasina v obci a v případě, že by došlo na obavy zastupitelů (např. rvačky, opilství atd.), tak by byla vzájemná spolupráce ukončena. Případně zda by bylo možné jednat i o kratší době, než je požadovaných 10 let.

Zástupci společnosti uvedli, že sice takové smlouvy s obcemi neuzavírají, nicméně jsou si natolik jistí svým záměrem, že by v žádném případě neměli problém takový typ smlouvy uzavřít. Co se týče doby trvání, tak by byli ochotni jednat o době cca 7–8 let z důvodu návratnosti velkých investic, případně se domluvit na prolongaci v případě dodržení určitých domluvených podmínek. Zástupci kasina opětovně zdůraznili, že většina obav, jež v průběhu zasedání ze strany zastupitelů zazněla, ošetřuje již samotný zákon.

Paní starostka požádala přítomné zastupitele o náhled na celou problematiku s tím, co by obec mohla za finanční příspěvek od společnosti Borneo Casino pořídit. Sdělila, že obec např. jedná se společnosti Bemett o odkupu dvou nebytových prostor, ve kterých by pak mohla obec za tyto peníze vybudovat ordinace dvou lékařů, což by byl například kýžený přinos pro občany obce.

Paní starostka sdělila, že cíl dnešního jednání vidí v tom, aby zastupitelé vyjádřili svoji vůli tento záměr podpořit nebo nikoliv. V případě podpory vzniku kasina by bylo předmětem dalších jednání stanovení bližších podmínek. Proto vyzvala zastupitelé, aby se vyjádřili, zda ještě chtějí čas na rozmyšlenou, a tedy tento bod programu odložit, nebo chtějí rovnou hlasovat o vyhlášce.

Zastupitelé se po vzájemné diskuzi domluvili, že budou dle programu hlasovat o vyhlášce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 4/2020 o regulaci hazardu v obci Chýně.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 5        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/9/2020.
 
7. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

Paní starostka uvedla, že tento bod byl na programu zasedání zastupitelstva od května 2020.

Paní starostka uvedla, že má informace, že byl podán exekuční návrh společnosti, proto navrhuje předmětný dodatek zamítnout a nečinit žádné další kroky ve vztahu ke spolupráci se společností Development Chýně, s.r.o.
Jako další krok by pak navazovalo rozvázání spolupráce s touto společností.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č.4/9/2020.

8. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

Paní starostka uvedla, že tento bod byl na programu zasedání zastupitelstva v květnu, v červnu a také v srpnu 2020.

Paní starostka sdělila, že ještě stále běží ohledně podmínek další spolupráce intenzivní jednání se společností BEMETT, přičemž na 1. 10. 2020 je naplánováno další jednání.

Paní starostka navrhla tento bod ještě odložit z důvodu dojednání podmínek dodatku.

Tento bod programu se odkládá.

9. Nastavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně

Pan zastupitel Mgr. Sága se odhlásil z on-line vysílání ve 20:15.

Pan Palatinus si vzal slovo a dotázal se, zda rozumí dobře předmětu tohoto bodu programu, tj. bude se schvalovat základní rámec nastavení systému plateb za svoz odpadů, nejedná se tedy ještě o schvalování vyhlášky. Paní starostka toto potvrdila.

Paní starostka dále shrnula diskuzi probíhající mezi zastupiteli v posledních měsících následovně.

Vysoutěžená cena ve výběrovém řízení na svoz odpadů v Chýni je 3,5krát vyšší, než byla cena v minulosti. Z tohoto důvodu je nutné nově nastavit systém fungování a plateb za svoz odpadů. Z důvodu velkého počtu nepřihlášených občanů se upustilo od myšlenky vybírat poplatky za každého trvale hlášeného občana, ale budou se vybírat poplatky na domácnost bez ohledu na počet osob v ní žijících.

Vychází se z:

• 38 svozů za rok směsného komunálního odpadu (v zimních měsících svoz 1 x 14 dní, jinak 1 x týdně). Nejčastější frekvence svozů v obci je 1 x tři týdny;

• 22 svozů biologicky rozložitelného odpadu (hnědé popelnice), 1 x 14 dní v letních měsících, v podzimních a zimních měsících 1 x za měsíc vyjma prosince a ledna);

• svoz plastu a papíru v rámci pytlového svozu 1 x týdně vždy pro určitý počet BJ;

• svoz skla, 1 x 14 dní;

• svoz tuků 1 x měsíc;

• svoz kovů ze sběrného dvora;

• svoz velkoobjemového odpadu ze sběrného dvora (provoz sběrného dvora bude rozšířen).

Paní starostka předložila následující návrh systému platem za svoz odpadů:

• paušální částka na domácnost ve výši 1.000 Kč

• za jeden svoz popelnice o objemu 120 l: 240 Kč

• za jeden svoz popelnice o objemu 240 l: 480 Kč

• za jeden svoz kontejneru o objemu 1100 l: 1.600 Kč

Tento model nepočítá s dotací obce tak, jak to bylo doposud, kdy obec dotovala svoz odpadů v částce cca 1.200.000 Kč ve formě příspěvku podporující trvalé přihlášené osoby v obci, což se ukázalo jako neefektivní. Paní starostka navrhla podporu pro domácnosti, v níž žijí pouze osoby nad 65 let.

Paní starostka dále sdělila, že z hlediska cash flow a současné ekonomické situace by ráda, aby se svoz odpadů předplácel vždy na rok dopředu, tj. do 31. 12. předchozího kalendářního roku, a to následovně: paušální částka ve výši 1.000 Kč a 2/3 svozů.

Paušální částka ve výši 1.000 Kč bude zahrnovat svoz plastů, papíru a skla, jejichž svozy se platí také, ačkoliv si to mnozí občané vůbec neuvědomují. Dále v paušálu budou mít domácnosti zaplacen bioodpad a sběrný dvůr.

Na konci ledna pak všichni občané, kteří budou mít zaplaceno, dostanou nálepku s čárovým kódem a jenom těmto domácnostem bude odpad vyvážen. Prostřednictvím těchto čárových kódů si bude také obec nadále vést evidenci odpadů tak, aby měla jako doposud přehled o množství jednotlivých svozů a vyváženého odpadu. Zároveň občané obdrží sadu čárových kódů na pytle pro svoz plastů a papíru tak, aby docházelo i k evidenci tříděného odpadu.

Zároveň budou zachována některá hnízda s tříděnými popelnicemi pro situaci, že někteří již nebudou mít kapacitu popelnic doma tak aby měli možnost tříděný odpad někam vyhodit. Každý bytový dům bude mít jednu plastovou a jednu papírovou nádobu a pak na méně frekventovaných místech zůstane pár hnízd pro veřejnost (zmizí z ulice Hájecká, Ke Skále atd.).

Paní starostka dále dodala, že odpadům bude věnováno příští číslo Chýňského Zpravodaje.

Paní starostka dále uvedla, že dle minulých cen stál svoz odpadů cca 2.600.000 Kč ročně, podle nově vysoutěžené ceny to bude činit cca 7.800.000 Kč, proto je potřeba nastavit nový systém svozu odpadů tak, aby byl dlouhodobě udržitelný.

Cílem nastavení tohoto systému by měla být co nejmenší finanční zátěž pro obec, co největší pořádek v ulicích obce, přenesení odpovědnosti na tvůrce odpadů, tj. občany (dle systému zaplať, co vyprodukuješ) a zároveň zachovat motivační složku pro třídění odpadu a produkování co nejmenšího množství směsného odpadu.

Pan Palatinus doplnil, že svoz tříděného odpadu je skutečně velice drahý, a očekávaná cena za směsný odpad je cca 2,5 mil. a tříděný odpad cca 5,3 mil. U svozů se platí cena jednak za svoz a jednak za tunu materiálu.

Paní Vacková se dotázala, o jakou přesně půjde částku, kterou bude muset uhradit každá rodina po Vánocích, protože se jí zdá, že to pro některé rodiny může být problém.

Paní starostka odpověděla, že se jedná o částku 4.500 Kč a uvedla, že by neviděla problém domluvit se v individuálních případech např. na dvou splátkách.

Pan Palatinus sdělil, že on za sebe vnímá jako velký problém zmiňovaný paušál, který nezohledňuje počet osob v domácnosti, ačkoliv jedna osoba vyprodukuje menší množství odpadu než třeba čtyř nebo pětičlenná domácnost. Pro něj osobně je to nepřijatelné a nespravedlivé řešení, ale bohužel se nedá nastavit systém ideální pro všechny, a zároveň cítí, že většina zastupitelů inklinuje k paušálu, proto se přimlouval alespoň za to, aby byl paušál co nejnižší.

Dále pan Palatinus navrhl, aby se zálohy na svozy počítali podle historie množství svozů v každé domácnosti v minulosti.

Paní starostka uvedla, že s tímto návrhem se dá souhlasit za předpokladu, že to půjde vyexportovat z dosavadního systému. Co se týče nastavení systému plateb bez paušálu, a tedy navýšení ceny za jednotlivé svozy popelnic (cca 350 Kč za popelnici), tak jako nevýhodu paní starostka uvedla, že většina lidi neví, že je v tom schovaný i svoz tříděného odpadu, a proto může extrémně narůst svoz plastů. Paní starostka dále uvedla, že největší obavy má asi z toho, že se nahromadí odpad u všech hnízd a obec to nebude při tom poměru směsného a plastové odpadu schopná financovat. Zároveň se paní starostka obává, že při tak vysoké ceně za popelnici by někteří občané přesouvali odpad jinam.

Pan Palatinus pro upřesnění uvedl, že při paušále 1000 Kč a svozu odpadu 1 x 14 dní zaplatí domácnost částku 7 200 Kč za rok. Pan Palatinus ještě doplnil, že by navrhoval za rok vyhodnotit nastavený systém, nebo jako u elektřiny každý rok nově platby nastavovat, jelikož teď je příliš mnoho neznámých v celém systému a teprve časem se ukáže, jak se celý systém bude chovat.

Paní starostka závěrem zdůraznila, že se na dnešním zastupitelstvu jedná o nastavení základních parametrů plateb a další podrobnosti včetně přípravy nové vyhlášky se budou řešit následovně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje základní parametry plateb za svoz a nakládání s odpady v obci Chýně:
• roční paušální platba za domácnost: 1000 Kč
• platba za jeden svoz popelnice o objemu 120 l: 240 Kč
• platba za jeden svoz popelnice o objemu 240 l: 480 Kč
• platba za jeden svoz kontejneru o objemu 1100 l: 1600 Kč
Domácnostem obývaným pouze obyvateli nad 65 let věku bude poskytnuta sleva.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/9/2020.

10. Koupě pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Chýně o výměře 20.304 m2

Paní zastupitelka Mgr. Petra Vedralová opustila zasedání ve 20:37.

Paní starostka uvedla, že tento bod má souvislost se záměrem obce postavit druhou základní školu, a to jako svazkovou školu Chýně – Hostivice. Pro tento záměr se vytipovalo několik pozemků, kde by mohla druhá základní škola stát, a proběhly jednání s majiteli těchto pozemků.

Pro umístění budovy nové základní školy II byly nakonec dojednány dva pozemky, a to pozemek parc. č. 771/1 a pozemek parc. č. 770/1, které jsou svojí polohou ideální pro kooperaci s městem Hostivice a ze všech míst je pěší dostupnost pro spádové lokality.

S majiteli předmětného pozemku (Marie Horáková, Milena Jedličková, Michal Kokrda, Václav Kokrda Dis a Monika Kokrdová) se nakonec obec domluvila o odkupu celého pozemku, jedná se o 20.304 m2 za částku 200 Kč za m2. Tento pozemek je v současné době vedený v územním plánu jako orná půda, proto bude muset dojít k jeho změně tak, aby jej bylo možné zastavit. V září 2023 by mělo v rámci etapizace výstavby dojít k otevření prvního stupně.

Paní starostka uvedla, že výše uvedené se týká i bodu 11 programu, tj. odkupu pozemku parc. č. 770/3 v k. ú. Chýně, kde bude obec ještě s majitelem pozemku panem Josefem Machem uzavírat Dohodu o spolupráci ohledně další směny pozemků tak, aby pro stavbu školy vznikl tvarově příznivější pozemek. Jedná se o pozemek o velikosti 6.951 m2 za cenu 150 Kč za m2.

Paní starostka vyjádřila poděkování všem vlastníkům těchto pozemků za konstruktivní přístup při celém jednání s tím, že obec si je vědomá toho, že s ohledem na dlouhodobé vlastnictví těchto pozemků se nikomu z nich neprodávalo lehce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Chýně o výměře 20.304 m2 za celkovou cenu 4.060.800 Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/9/2020.

11. Koupě části pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře cca 6.951 m2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 770/3 v k.ú. Chýně o výměře 6.951 m2 za celkovou cenu 1.042.650 Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/9/2020.

12. Architektonická soutěž o návrh nové školy v Chýně II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice

Paní starostka uvedla, že cílem dnešního zasedání zastupitelstva je shodnout se na tom, zda se definitivně při projektování nové základní školy půjde cestou architektonické soutěže nebo nikoliv.

Paní starostka uvedla, že si je vědomá úskalí, které to přináší, nicméně je toho názoru, že jde v tomto způsobu výběru lépe pracovat s kvalitou celého projektu než jenom v prostém výběrovém řízení. Paní starostka sdělila, že město Hostivice také preferuje tento typ soutěže. Celková cena soutěže je cca 1.500.000 Kč. Následně pak probíhá jednací řízení bez uveřejnění se třemi vysoutěženými návrhy.

Paní starostka zdůraznila, že nejde o schválení zadání architektonické soutěže, ale o schválení jejího konceptu tak, aby subjekt, který pak bude pro obec danou architektonickou soutěž připravovat a pořádat věděl, v jakém rozsahu tato soutěž bude probíhat a měl již nějaké základní parametry, s nimiž může pracovat.

Mezi základní parametry patří, že se jedná o školu s kapacitou 3 x 9 tříd (390 žáků pro 1. stupeň a 336 žáků pro 2. stupeň), bude kladen větší důraz na odborné učebny, nebude vybudovaná druhá sportovní hala, jsou navrženy tři běžné tělocvičny (jedna menší pro první stupeň, jedna menší využitelná jako taneční sál a jedna větší využitelná pro druhý stupeň a míčové hry).

Dále je v nové škole počítáno s větším zázemím pro pedagogy a skladovými prostory, knihovnou pro školu a školní jídelna s kapacitou 1 000 jídel denně (samotná jídelna by měla obsloužit 280 dětí a zaměstnanců najednou, všichni žáci by se měli vystřídat ve třech intervalech). Součástí projektu je také normované fotbalové hřiště včetně atletického oválu. Zároveň je v předmětném dokumentu navržen základní energetický koncept.

Předpokládané náklady na stavbu školy jsou 480 mil Kč bez DPH. Dle jednání s MŠMT by mohla být žádost o dotaci předložena na jaře 2021 jako stavba nové svazkové školy s výší dotace 85 %. Zbývajících 15 % by bylo spolufinancováno takto: 2/3 Chýně a 1/3 Hostivice dle předpokladu vytížení školy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyhlásit architektonickou soutěž o návrh Nové školy v Chýni II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice.
Hlasování pro návrh: 11   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.8/9/2020.

13. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 5/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o vyhlášku, jejíž návrh vznikl na podnět strážníků obecní policie, jelikož se množí v Chýni případy opilectví, výtržnictví, shromažďovaní se osob pod vlivem alkoholu v okolí prodejen potravin atd.

Paní starostka přednesla návrh vyhlášky, jež obsahoval následné omezení.

Na území obce Chýně je zakázáno požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem:

• v okruhu 100 m od autobusových nebo vlakových zastávek,

• v okruhu 100 m od škol a školských zařízení,

• v okruhu 100 m od zdravotnických zařízení,

• na dětských a sportovních hřištích,

• prostranství v okruhu 50 metrů před prodejnou č.p. 56, ulice Hlavní,

• prostranství v okruhu 50 metrů před prodejnou u č.p. 28, ulice Družstevní,

• prostranství v okruhu 50 metrů u supermarketu BILLA, ulice Pražská,

• na návsi, ohraničené ulicemi Rudenská, Květnová a Hlavní, parc. č. 538/1 a 174 v k.ú. Chýně,

• na zatravněné ploše přilehající k budově Obecního úřadu Chýně sloužící k odpočinku, parc. č. 175/2 v k.ú. Chýně.

Zákaz konzumace alkoholu by se nevztahoval na prostory restauračních zahrádek a na akce velikonoční trhy, vánoční trhy, silvestrovské a novoroční oslavy.

Někteří zastupitelé vyslovili obavy ohledně „funkčnosti“ dané vyhlášky v tom ohledu, že na zamýšlený okruh adresátů mít vliv nebude a ostatním občanům to bude komplikovat život ve smyslu pořádání různých místních kulturních, sportovních či jiných akcí.

Pan Krátký byl naopak pro schválení vyhlášky, třeba jenom na nějakou „zkušební dobu“, aby se vidělo, zda se dosáhlo kýženého záměru, a uvedl, že např. ve městě Hostivici takovou vyhlášku mají a funguje, v důsledku čehož se někteří potížisti přesunuli k nám do obce. Vyslovil názor, že minimálně v okolí místních obchodů s potravinami to má smysl alespoň zkusit.

Pan Palatinus se vyjádřil, že je také velice skeptický k účinnosti této vyhlášky, nicméně pokud by se okleštila pouze na obchody a zastávky, byl by ochoten o tom uvažovat.

Zastupitelé se nakonec po diskuzi domluvili, že ve vyhlášce nechají pouze obchody a autobusové a vlakové zastávky (sníží se na okruh 50 m). Shodli se na tom, že v případě, že by se časem skutečně ukázalo, že je vyhláška zcela nefunkční, je možné ji přehodnotit a zrušit.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 5/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 1        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č.9/9/2020.

14. Organizační a pracovní řád obecní policie Chýně

Paní starostka uvedla, že v současné době má obec tři strážníky obecní policie. S ohledem na rostoucí množství agendy a zároveň fakt, že se jedná o samostatný orgán obce, je nutné, aby měli vlastní organizační a pracovní řád, jež se bude vztahovat na všechny zaměstnance obce zařazené do obecní policie.

Organizační řád upravuje vnitřní organizaci obecní policie a vymezuje úkoly obecní policie obecně, jakož i úkoly při jejím řízení.

Pracovní řád blíže rozvádí vybraná ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů, týkajících se pracovněprávních vztahů a konkretizuje je na podmínky obecní policie Chýně. Vztahuje se k zajištění vnitřního pořádku a dodržování pracovních povinností, k vymezení pracovních povinností zaměstnanců a jejich práv vyplývajících z pracovně právního vztahu vůči zaměstnavateli.

Zároveň tento organizační a pracovní řád specifikuje pracovní pozici vedoucího obecní policie, což je určený strážník, kterého zastupitelstvo obce pověřilo plněním některých úkolů při řízení obecní policie. Vedoucí obecní policie je podřízen starostovi obce a je nadřízen všem zaměstnancům zařazeným do obecní policie. Úkolem vedoucího policie by bylo řídit a organizovat činnosti obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plněním dalších úkolů podle zvláštních zákonů a dle pokynu zaměstnavatele.

Paní starostka navrhla jako vedoucího obecní policie pana Jana Hladiše, který je strážníkem nejdelší dobu a má i největší zkušenosti, včetně lidského přístupu a kvalit pro vedení lidí.

Při tvorbě tohoto organizačního a pracovního řádu se vycházelo z praxe obecní a městské policie v jiných obcích či městech.

Paní starostka dále upozornila zastupitele na novou činnost obecní policie, a to měření rychlosti ve vytýčených lokalitách. Na základě tohoto měření bylo zjištěno masivní nedodržování předepsané rychlosti v obci. Např. v ulici Ke Skále je to pravidlem, ačkoliv je tam max. povolená rychlost 30 km/hod není výjimka ani jízda o rychlosti 70 km/hod.

Pan Netrefa z veřejnosti podotkl, že se mu zdá max. povolená rychlost 30 km/hod jako nesmyslná, kterou pak nedodržuje vůbec nikdo a přimlouval se za 50 km/hod. S touto myšlenkou někteří zastupitelé souhlasili.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační a pracovní řád obecní policie Chýně.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.10/9/2020.
 
15. Pověření vedoucího strážníka obecní policie Chýně

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje ve smyslu §3 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, v aktuálním znění, Jana Hladiše plněním některých úkolů při řízení obecní policie stanovených v Organizačním a pracovním řádu Obecní policie Chýně.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.11/9/2020.

16. Oprava komunikací v obci Chýně, ulice Ke Skále a Hájecká

Paní starostka uvedla, že se jedná o opravu komunikací v ulici Ke Skále a Hájecká, konkrétně o pokládku asfaltu.
Obec oslovila pět firem, z čehož pouze jedna z nich předložila cenovou nabídku, a to ve výši 567. 439 Kč bez DPH. Součásti cenové nabídky je řez živice, vybourání živice podél obrubníku, okolo šoupat a napojení na vedlejší komunikaci, vyrovnání živicových propadů v podkladní vrstvě, penetrační postřik, pokládka živice a ošetření spár.
Paní starostka zároveň poděkovala občanům Chýně za jejich trpělivost při opravě těchto komunikací. K plánovému ukončení realizace by mělo dojít do 15. října.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec Chýně schvaluje firmu Pergl Jiří – Asfalt, IČO 498 38 695, jako dodavatele zakázky Oprava komunikací v obci Chýně (ul. Ke Skále a Hájecká) s celkovou cenou zakázky 567.439.30 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.12/9/2020.

17. Prodloužení nájmu pozemku parc. č. st. 321 v k.ú. Chýně Mysliveckému spolku Hostivice-Chýně

Paní starostka sdělila, že se jedná o pozemek v areálu sběrného dvora, kde myslivci vlastní budovu s č.p. 292, kde mají svoji myslivnu. Pozemek pod touto stavbou je ve vlastnictví obce.

Paní starostka sdělila, že obec již neměla v plánu prodlužovat tento nájem a domlouvala se se spolkem na jeho přemístění do jiných prostorů. Jelikož však prozatím nedošlo k přesunu sběrného dvora, jak to bylo v plánu, tak se obec se spolkem ještě dohodla na prodloužení nájmu o další dva roky. Do té doby by se již mělo podařit najít místo, kde by se mohli scházet a mít svoji základnu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc. č. st. 321 v k. ú. Chýně s Mysliveckým spolkem Hostivice – Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Pozemek je pronajímán na dva roky.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.13/9/2020.
 
18. Diskuse

Pan Netrefa poděkoval zastupitelům za nákup pozemků pro stavbu nové základní školy, což pokládá za velice záslužný počin.
Pan Vajnlich si vzal slovo a sdělil, že je to zásluha hlavně paní starostky, která jednak přišla s tímto nekonvenčním řešením a zároveň se ji povedlo tuto myšlenku i velice rychle zrealizovat, za což paní starostce jménem všech zastupitelů poděkoval.

19. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 21:30 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 2.10. 2020    

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Veronika Brunhofer

                                 Ing. Jindřich Krátký

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz