Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 5. 8. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu a také prostřednictvím on-line služby ZOOM


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski (přihlášena online), Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Tomáš Beňa, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Dagmar Musilová, Kryštof Jelínek, Mgr. Petra Vedralová, Kpt. Mgr. Jan Pistorius, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Ing. Petra Vacková

Nepřítomni: Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Ing. Jindřich Krátký (omluven), Mgr. Zdeněk Kleisner (omluven)

Hosté: veřejnost 1 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2020

7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně pro období 2021–2030

8. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

9. Revokace usnesení č. 6/6/2020 ze dne 17. 6. 2020

10. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

11. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na pozemek parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně

12. Kupní smlouva na převod infrastruktury 4. a 5. etapy se společností EMBALADOR s.r.o.

13. Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce ze dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.

15. Demontáž, přeprava a montáž kontejnerové školky v Chýni – výběr dodavatele

16. Schválení přijetí dotace na zakázky „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I.“

17. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Chýně – chodník podél ulice Hlavní - etapa I.

18. Smlouva o spolupráci na výstavbě chodníku a veřejného osvětlení s vloženou budoucí kupní smlouvou na pozemek parc. č. 828 v k.ú. Chýně

19. Diskuse

20. Závěr
 
Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tyto změny programu:

• vypuštění bodu 9 z programu „Revokace usnesení č. 6/6/2020 ze dne 17. 6. 2020“

• vypuštění bodu 17 z programu „Výběrové řízení na veřejnou zakázku Chýně – Chodník podél ulice Hlavní, etapa I.“

• doplnění bodu „Schválení dodavatele na Demontáž, přepravu a montáž kontejnerové školy v Chýni“ (bod č. 15 programu).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 5. 8. 2020.
Hlasování: pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/8/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 6. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: Mgr. Veronika Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Musilová a Ing. Tomáš Beňa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Musilovou a Ing. Tomáše Beňu.
Hlasování: pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/8/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 26 367 926,13 Kč. Stav účtu v ČNB je 5 339 851,12 Kč a TRINITY BANK je 2 512 984,12 Kč.

2. Došlo k realizaci a také k vyúčtování akce „Vysázení stromů v parku Opatovka“. Bylo vysázeno 50 ks stromů.

3. Probíhá příprava na realizaci vítězných projektů z participativního rozpočtu. Na schůzi Rady byla odsouhlasena cenová nabídka na dodavatele vodního hřiště u Strahovského rybníku. U workoutového hřiště se čeká na vyjádření odboru územního plánování v Černošicích (pravděpodobná realizace v září 2020). U freestylového parku za tratí se v současné době připravuje projektová dokumentace ve spolupráci s autorem projektu. U vítězného návrhu na výsadbu aleje starých odrůd ovocných stromů byly již stromy objednány.

4. Nadále probíhají přípravné práce na demontáž, přepravu a montáž kontejnerové mateřské školy. V současnosti se projektová dokumentace na základové pasy nechává posoudit dalším statikem, jelikož projekt je zbytečně předimenzován a teď se hledají levnější řešení. Snahou je dostat se na částku kolem 700 000 Kč za zhotovení základových pasů. Také se měnil způsob umístění jeřábů. Obec zajišťuje sama plynové přípojky, přípojky na vodu, kanalizaci a elektřinu. Připravuje se výběrové řízení na interiérové vybavení vyjma stolů, židlí a vybavení koupelen, jež byly součástí kupní smlouvy na školku. Ke kompletní realizaci by mohlo dojít v prvních týdnech v říjnu.

5. Obec Chýně začala spolupracovat se sociální službou Černošice v rámci projektu „Pomoc v nouzi“ z důvodu, že do obce migrují bezdomovci z okolních vesnic, zejména z Hostivice. Sociální služba v Černošicích má zřízenou funkci koordinátora, který poskytuje informace v této oblasti. Zároveň se v této oblasti rozvinula spolupráce také s městem Hostivice, které nově poskytuje i služby denní péče, tzn., že obec Chýně by ve spolupráci se sociální službou v Hostivici měla možnost nabídnout pomoc těm občanům, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat (denní hygiena, nákupy apod.). Obec Chýně má na tuto oblast v rozpočtu vyčleněné finanční prostředky a jednou z možnosti je i vytvoření jednoho pracovního místa na půl úvazku, kdy by tento zaměstnanec měl tyto služby v rámci obce na starosti.

6. Paní starostka uvedla, že zaměstnanci obecního úřadu zaznamenali několik pochval na služby poskytované společností Pohoda Transport, které začíná využívat čím dál více občanů. Začíná se i víc využívat služba asistence u lékaře.

7. Obec Chýně jedná s developerem BEMETT s.r.o. o odkupu dvou nebytových prostor, které by chtěla využít jako ordinace pro lékaře. Pravděpodobně se bude jednat o pediatra a pak zubaře nebo gynekologa.

8. Paní starostka v závěru poděkovala obecní policii Chýně za její činnost zejména ve spolupráci s Policí ČR.

6. Rozpočtové opatření č. 4

Paní starostka sdělila, že dopisem z Ministerstva financí byla obec vyzvána k úpravám rozpočtu na stránce příjmové. Konkrétně se jedná o snížení příjmů u daně z příjmu fyzických osob a u daně z příjmu právnických osob, a to ve výši 10 % a dále příjmů z DPH o 15 %. Rezerva rozpočtu je 1 684 715,33 Kč.

V rozpočtovém opatření jsou dále zohledněny kompletní náklady na realizaci kontejnerové školky, byly o něco pokráceny náklady na stavbu nové základní školy, došlo k aktualizaci výdajů na stavbu vodojemu dle skutečnosti, byla navýšena položka SFDI - I. etapa, 2. část chodníku k Pivovaru o přijatou dotaci, byly zrušeny položky na kulturní akce, byla snížena položka na vybudování fotbalového hřiště a opětovně se navýšila částka na krizové řízení.

V podrobnostech odkázala paní starostka na rozpočtové opatření č. 4 uveřejněné na webových stránkách obce Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2020.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/8/2020.

7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně pro období 2021–2030 (PFO)

Paní starostka sdělila, že povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací je legislativně předepsána zákonem o vodovodech a kanalizacích. Rovněž je povinností vlastníka vodohospodářské infrastruktury vytvářet dle zákona rezervu finančních prostředků na obnovu a evidovat jejich použití pro tyto účely. Obsah plánu financování obnovy včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis k uvedenému zákonu.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace musí každoročně zahrnovat do kalkulace ceny pro vodné a pro stočné částky účelově určené k obnově vodovodů a kanalizací podle PFO s tím, že tyto prostředky lze použít pouze na účel, na který byly vytvořeny, tedy jen na obnovu vodovodů a kanalizací.

Dle slov paní starostky má tento postup zajistit, aby uživatel nesl náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její skutečnou cenu. Tvorba prostředků na obnovu by však měla probíhat v takovém režimu, aby nezpůsobila výrazné skokové navýšení ceny pro vodné a pro stočné a na tuto skutečnost je potřeba brát zřetel již při zpracování PFO.

Důvodem aktualizace PFO je hlavně dokončení stavby vodojemu a jeho uvedení do provozu a je nutné promítnout veškeré náklady na jeho výstavbu a provoz do obnovy vodohospodářské infrastruktury. Zároveň se obec v minulých letech hodně rozrůstala a přebírala do svého vlastnictví infrastrukturu od developerů, přičemž majetek obce v této oblasti vzrostl na dvojnásobek. Z uvedeného důvodu již neodpovídá výše nájemného, jež 1. VHS platí obci za pronájem této infrastruktury a je potřeba ho zaktualizovat.

Paní starostka sdělila, že kvůli výstavbě vodojemu dojde k nárůstu vodného a stočného nejméně o 3 %. Na základě přidělené dotace na výstavbu vodojemu má obec povinnost přenést 40 % veškerých nákladů na své občany po dobu dvaceti let.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně – 1. aktualizace pro období 2021-2030.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.4/8/2020.

8. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

Paní starostka uvedla, že tento bod byl na programu zasedání zastupitelstva v květnu a také v červnu 2020.
Paní starostka navrhla tento bod ještě dále odložit a vyčkat do září, zda společnost Development Chýně, s.r.o. podá návrh na insolvenci nebo ne a podle toho pak bude obec jednat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo odkládá projednání dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/8/2020.
 
9. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

Paní starostka uvedla, že nejprve shrne body z pracovního zastupitelstva ze dne 3. 8. 2020, na kterých se zastupitelé shodli, že by měly být obsaženy v Dodatku č. 6.
Po jejich zapracování do návrhu dodatku bude tento bod opětovně zařazen do programu zastupitelstva na září 2020.

Jedná se zejména o následující body:

• zastupitelé požadují, aby cena komerčních prostor byla stanovena na částku ve výši max. 1 600 000 s DPH; při realizaci ordinací lékařů zastupitelé požadují, aby tato cena byla za prostory kompletně dokončené a plně vybavené základním standardem tak, jak jsou vybavené byty, nikoliv jako „holoprostor“, jenž by byl ze strany obce potřeba dodělávat;

• kompenzaci ve výši 500 000 Kč za půdní vestavbu, jež byla realizována v rozporu se smlouvou o spolupráci;

• navržené úpravy u workoutového hřiště (7 etapa) budou při současných cenách v min. výši 1 700 000 Kč místo navržených 300 000 Kč; 

Ostatní kompenzace (včetně počtu parkovacích míst), jež BEMETT navrhuje, obec akceptuje.

Paní starostka pro doplnění uvedla, že také společnost BEMETT s.r.o. vybudovala chodník kolem vysílače k vodojemu, tzn., že pro lokalitu Na Vyhlídce vzniklo pro pěší další propojení s obcí. 

Paní starostka uvedla, že dne 7. 8. 2020 proběhne se společností BEMETT další kolo jednání.

Tento bod programu se odkládá na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2020.

10. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na pozemek parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně

Tento bod byl na programu zastupitelstva již 17. 6. 2020 odložen z důvodu, že společnost Silver development s.r.o. měla vůči obci určité nesplněné závazky (např. přepojení tlakové kanalizace, vybudovat schody mezi zastávkou Chýně – Na Vyhlídce a veřejným parkovištěm, jež v této lokalitě nově vzniklo).

Tyto závazky byly k dnešnímu dni splněny.

Paní starostka dále sdělila, že uzavření této budoucí smlouvy souvisí s uzavřením dodatku č. 6 se společností BEMETT, jehož součástí je dohoda o převodu pozemku parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně (pozemek mezi vodojemem a výstavbou společnosti Silver Development s.r.o.) od vlastníka pozemku společnosti OAKLAND TRADE a.s., přičemž společnost Silver Development s.r.o. se vzdává svého předkupního práva vůči tomuto pozemku.
Od tohoto pozemku bude oddělena část pozemku v předpokládané výměře 129,47 m2 a bude odprodána společnosti Silver development s.r.o. za kupní cenu 1 400 Kč za m2. Tato část pozemku společně s pozemky parc. č. 156/770 a 1635 v k.ú. Chýně budou využity pro stavbu dvouřadového domu nebo stavbu domu s více (dvěma) samostatnými bytovými jednotkami.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. o pozemku parc. č. 156/762, k.ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/8/2020.

11. Kupní smlouva na převod infrastruktury 4. a 5. etapy se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka uvedla, že tento bod věcně souvisí s bodem 12 a 13.

Na základě plánovací smlouvy ze dne 21. 12. 2011 ve znění jednotlivých dodatků se obec zavázala přebírat do svého majetku technickou infrastrukturu vybudovanou společností EMBALADOR s.r.o. v katastru obce. Jedná se o vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení.

Předmětná infrastruktura byla pro společnost EMBALADOR s.r.o. vybudovaná společností KDS-stavební s.r.o. Z tohoto důvodu uzavírá obec se společností EMBALADOR s.r.o. také Dohodu o postoupení práv a vad ze záruky, na jejímž základě postupuje společnosti EMBALADOR s.r.o. práva z vadného plnění a ze záruky ve vztahu k infrastruktuře, které má společnost EMBALODOR s.r.o. vůči společnosti KDS-stavební s.r.o.
Předmětem Dodatku č. 5 je úhrada připojovacího poplatku obci ve výši 485 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na převod infrastruktury 4. a 5. etapy se společností EMBALADOR s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/8/2020.

12. Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o postoupení práv z vad a ze záruky na 4. a 5. etapu se společností EMBALADOR s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dohody.
Hlasování pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.8/8/2020.

13. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce ze dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce ze dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č.9/8/2020.

14. Demontáž, přeprava a montáž kontejnerové školky v Chýni - schválení výjimky ze směrnice o zadávání VZMR č. 1/2018

Paní starostka uvedla, že tento bod souvisí s bodem 13. programu zastupitelstva.

Paní starostka sdělila, že dle bodu 7 Směrnice obce Chýně č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se zadávání zakázek III. kategorie, tj. zakázky od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč pro dodávky a služby a od 500 000 Kč do 6 000 000 Kč pro stavební práce musí uskutečnit prostřednictvím výběrového řízení.

U zakázky na demontáž, přepravy a montáže kontejnerové školky se jedná o stavební zakázku v hodnotě 2 607 901 bez DPH, tzn., že dle směrnice by mělo na ní být vyhlášeno výběrové řízení. Společnost ALGECO s.r.o., která by měla danou zakázku realizovat, je zároveň z technických a také právních důvodů jediný dodavatel, jež může plnit tento předmět veřejné zakázky. Obec Dolní Břežany, od které obec Chýně kontejnerovou školku koupila, měla firmu ALGECO s.r.o. jako výhradního dodavatele pro montáž a také demontáž školky, což bylo podmínkou pro poskytnutí záruk a práv z vad. Tyto práva z vad a záruk byly na obec Chýně prodejem kontejnerové školky převedeny. Firma ALGECO s.r.o. je zároveň výrobce těchto kontejnerů a má svoje určité know how.

Paní starostka sdělila, že proto, aby obec neporušila svoji směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, je potřeba, aby zastupitelé schválili výjimku z nutnosti zadat tuto zakázku ve výběrovém řízení.

Cenová nabídka od firmy ALGECO s.r.o. obsahuje demontáž a montáž školky, 2 x jeřáb a přepravu v celkové hodnotě 1 908 360 Kč bez DPH a částku 399 903 Kč bez DPH za pokládku nových podlah, sádrokartony, izolace a vymalování.

Doba realizace je dle smlouvy stanovena na 6 týdnů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z bodu 7 směrnice o zadávání VZMR č. 1/2018. Touto výjimkou zastupitelstvo umožňuje zadání zakázky “Demontáž, přeprava a montáž kontejnerové školky v Chýni” firmě ALGECO s.r.o. bez výběrového řízení. Firma ALGECO s.r.o. je jediným možným dodavatelem této zakázky vzhledem k smluvním závazkům prodejce kontejnerové školky vůči firmě ALGECO s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č.10/8/2020.

15. Výběr dodavatele na demontáž, přepravu a montáž kontejnerové školky v Chýni

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Firmu ALGECO s.r.o. jako dodavatele zakázky “Demontáž, přeprava a montáž kontejnerové školky v Chýni” s celkovou cenou zakázky 3 155 560,21 vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.11/8/2020.

16. Schválení přijetí dotace na zakázku „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I.“

Paní starostka uvedla, že byla obci schválena dotace od SFDI na akci „Chýně – chodník podél ulice hlavní – etapa I“ ve výši 5 168 475 Kč. Celkové náklady budou činit včetně dešťové kanalizace cca 13 000 000 Kč.
Jedná se o část chodníku od ulice Za Školou po Pivovarský dvůr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na zakázku „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I.“ od SFDI s celkovou výší dotace 5 168 475 Kč.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.12/8/2020.
 
17. Smlouva o spolupráci na výstavbě chodníku a veřejného osvětlení s vloženou budoucí kupní smlouvou na pozemek parc. č. 828 v k.ú. Chýně

Paní starostka sdělila, že se jedná o smlouvu mezi obcí Chýně a panem Antonínem Duškem.

Tento bod souvisí s projektem na obnovu historické polňačky mezi Chýní a Rudnou, jenž se umístil na prvním místě v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Bude se jednat o cyklostezku, jež navazuje na připravenou projektovou dokumentaci obce, a to cyklostezku, která má vést od zastávky Chýně – Jih podél tratě. Propojením těchto dvou projektů umožní dostat se na kole až do Rudné bez nutnosti použít silnice.

Aby se obec mohla napojit na tuto polní cestu, domluvila se s panem Duškem na odkoupení části jeho pozemku (pruh o šířce 2–3 m) podél tratě tak, aby tam mohla vybudovat „chodník, nebo mlatovou cestu“ a zároveň se tím panu Duškovi vybuduje přístupová cesta na jeho pozemek. Tímto dojde k napojení na zastávku Chýně – Jih.

Zároveň tento bod souvisí s povinností společnosti BEMETT s.r.o. v těchto místech vybudovat přejezd přes koleje včetně přechodu pro pěší. Tímto dojde k propojení celé horní lokality Chýně se zastávkou Chýně – Jih.

Současně bude podél chodníku vysázeno stromořadí.

Ve smlouvě je dále obsaženo ujednání, že pokud nedojde k uzavření smlouvy ze strany pana Duška, uhradí obci veškerou škodu, jež jí v důsledku tohoto jednání vznikla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci na výstavbě cesty a veřejného osvětlení s vloženou budoucí smlouvou kupní na část pozemku parc. č. 828 v k.ú. Chýně s panem Antonínem Duškem a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.13/8/2020.

18. Diskuse

Pan Netrefa se dotázal, zda by bylo možné zasadit se o to, aby se vyznačila krajnice na komunikaci kolem chrášťanské skládky zejména v zatáčce mezi lokalitou Hostivice-jih a Chýní, jelikož se jedná o velice nebezpečný úsek, silnice je úzká a auta tam jezdí velice rychle.

Paní starostka přislíbila, že se pokusí zjistit, jaké by byly v této věci možnosti.

Paní Vacková se dotázala, zda by Obecní policie Chýně nemohla pro zastupitele připravit vždy na konci každého měsíce přehled svých činností, aby zastupitelé měli představu o tom, co všechno v obci vykonávají.

Paní Vacková se dále dotázala, zda by obec neměla pro občany připravit nějakou informaci ve vztahu k množícím se dopravním nehodám v obci.

Paní starostka odpověděla, že v nejbližším Chýňském zpravodaji bude věnována jedna dvojstránka právě dopravní situaci v obci a jejím okolí. Paní starostka uvedla, že např. u vjezdu do ulice Hájecká, Ke Skále a Ecksteinova je max povolená rychlost 30 km/hod, což málokdo dodržuje. Měření ukázalo, že hlavně v ulici Ke Skále tuto rychlost nedodržuje téměř nikdo.

Co se týče křižovatek směrem na Hostivice, na kterých k těm velkým nehodám dochází, je v plánu sjednotit přednost jízdě na obou křižovatkách stejně. Nicméně je to záležitost obce Hostivice a ne Chýně. 

Pan Palatinus sdělil, že dle jeho názoru by měla mít obecní policie v Chýňském zpravodaji pravidelnou rubriku a v ní informovat občany o své činnosti.

19. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 20:30 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 13. 8. 2020   

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Beňa

                                 Mgr. Dagmar Musilová

                                  Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz