Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 17. 6. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu a také prostřednictvím on-line služby ZOOM


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Petra Vedralová, Ing. Tomáš Beňa, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Petra Vacková (přihlášena online), Mgr. Dagmar Musilová, Mgr. Zdeněk Kleisner, Kryštof Jelínek, Ing. Jindřich Krátký

Nepřítomni:  Kpt. Mgr. Jan Pistorius (omluven), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven)

Hosté: veřejnost 3 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Přijetí dotace pro ZŠ Chýně – O2 Chytrá škola – vnitřní zdroje

7. Přijetí dotace pro ZŠ Chýně – podpora vzdělávání cizinců

8. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

9. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

10. Darovací smlouva se společností BEMETT investiční, a.s. na komunikace a inženýrské sítě, 3. a 4. etapa

11. Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT investiční, a.s na pozemky parc. č. 1404, 1405, 1406, 1603, 1556, 1604, 156/908, 1125/2, 156/964, 156/965, 156/966, 156/967, 156/968, 156/969, 156/970, 1589, 1590 v k.ú. Chýně

12. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 8 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., se společností BEMETT investiční, a.s.

13. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na pozemek parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně

14. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku "Svoz a likvidace komunálního odpadu, svoz a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)"

15. Revokace usnesení č. 11/9/2019 ze dne 25. 9. 2019 (schválená Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 v k.ú. Chýně)

16. Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 v k.ú. Chýně na rozšíření ČOV

17. Předkupní právo k pozemkům parc. č. st. 484, st. 485, st. 494, st. 495, st. 496, st. 497, st. 498, st. 499, st. 488, st. 486, t. 490, st. 492 a st. 493 v k. ú. Chýně

18. Revokace usnesení č. 7/10/2019 ze dne 23. 10. 2019 (schválení Smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně)

19. Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně

20. Schválení kroniky obce Chýně pro rok 2019

21. Diskuse

22. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tyto změny programu:

• vypuštění bodu 17 z programu „Předkupní právo k pozemkům parc. č. st. 484, st. 485, st. 494, st. 495, st. 496, st. 497, st. 498, st. 499, st. 488, st. 486, t. 490, st. 492 a st. 493 v k.ú. Chýně“

• doplnění bodu „Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002 Provozní řád veřejného pohřebiště Chýně“ (bod 17 programu)

• doplnění bodu „Kupní smlouva se společností Development Chýně s.r.o. na odkup pozemku parc. č. 156/122 v k.ú. Chýně” (bod 21 programu)

• doplnění bodu „Přistoupení území obce Chýně k MAS Jihozápad“ (bod 22 programu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2020.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/6/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 5. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: Mgr. Veronika Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus;

2. ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Musilová a Ing. Jindřich Krátký

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Musilovou a Ing. Jindřicha Krátkého.
Hlasování: pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/6/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 32 568 927,06 Kč. Stav účtu v ČNB je 8 858 619 Kč.

2. Byla dokončena projektová dokumentace na stavbu lávky na Baštu, na stavbu je již vydáno stavební povolení. Do půlky července by měl být vyhlášen dotační titul, obec již připravuje žádost o dotaci.

3. V rámci zásobníku projektů obec čeká, zda se po navýšení alokace dostane i na rekonstrukci chodníku směrem k pivovaru od SFDI.

4. Pokračují práce na rozšíření ČOV. Již byl vyroben stroj na hrubé předčištění. K jeho zprovoznění je potřeba ještě stavebních úprav, které jsou právě projektovány.

5. Byl dokončen chodník v ulici Bolzanova, který navazuje na přechod do ulice Johančina. Přechod pro chodce bude namalován v prvních červencových týdnech.

6. V rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje se freestyle park v Chýni umístil na druhém místě a obec obdrží na jeho realizaci dotaci 324 000 Kč. Freestyle park se bude nacházet v lokalitě Za tratí. Nejdříve je potřeba upravit s navrhovatelem projektovou dokumentaci, poté se přistoupí k realizaci.

7. Na prvním místě se v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje umístil projekt na obnovu historické polňačky mezi Chýní a Rudnou. Bude se jednat o cyklostezku, jež navazuje na připravenou projektovou dokumentaci obce, a to cyklostezku, která má vést od zastávky Chýně – Jih podél tratě. Propojením těchto dvou projektů umožní dostat se na kole bez nutnosti použít silnice až do Rudné. S Rudnou je ještě potřeba dořešit převedení cyklistů přes most.

8. Probíhají jednání se společností Zásilkovna o umístění Z-boxu. Jedná se o formu poštovní služby, kdy si bude možné 24 hodin denně vyzvednout balíček. Tento box by byl umístěn u jižní strany budovy obecního úřadu. Cena služby je 1 000 Kč za měsíc. Cílem je kromě zavedení další služby občanům také ulehčit provozování poště Partner. Zároveň paní starostka požádala občany o slušné jednání se zaměstnanci pošty Partner, jelikož za časté problémy s doručováním balíků nemohou, toto jde výhradně za Českou poštu. Tento bod bude zařazen na schůzi Rady dne 22. 6. 2020.

9. Připravuje se stavba nové kontejnerové mateřské školy. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace na základové pasy. V plánu je otevření školky k lednu 2021. Přijímací řízení se uskuteční pravděpodobně v listopadu 2020. V současné době se počítá s přijetím 48 dětí.

10. Podnikají se další kroky k výstavbě nové základní školy. Na programu dnešního zasedání je kupní smlouva na nákup pozemku pro stavbu školy.

11. Na stavebním úřadu byl ukončen pracovní poměr s vedoucím stavebního odboru panem Budilem.

12. Uskutečnilo se jednání s odborem územního plánování v Černošicích ohledně nového územního plánu po jeho dlouhodobější nečinnosti. Procházeli se jednotlivé námitky a připomínky, které byly doručeny. Přibližně v září 2020 se bude konat opakované veřejné projednání z důvodu, že některé námitky a připomínky byly akceptovány a dojde tak k další úpravě návrhu územního plánu. Po tomto opakovaném veřejném projednání bude územní plán předložen zastupitelům ke schválení (prosinec 2020–leden 2021). 

13. Byla opět obnovena „Káva se starostkou“ na kterou paní starostka občany srdečně pozvala.

14. Byly zahájeny stavební práce na zateplení obecního úřadu a výměna oken. Stavební práce probíhají dle harmonogramu. V současnosti probíhá odvlhčení a odizolování základů.

15. Proběhla jednání ohledně projektování a výstavby fotbalového hřiště. Obec také prověřuje, zda i přes skutečnost, že není vlastníkem pozemku, může čerpat dotaci nebo získat jiné finanční prostředky na výstavbu tohoto hřiště.

16. Paní starostka se účastnila dne 16. 6. 2020 jednání ohledně školství v lokalitě Praha – západ s předsedou vlády panem Babišem, s ministryní pro místní rozvoj paní Dostálovou a ministrem školství panem Plagou. Jednání se zároveň účastnila starostka obce Drahelčice. Dle slov paní starostky pan premiér přislíbil v rámci dotačního programu „MŠMT prstenec 1“ podpořit dotaci pro obec Chýně na výstavbu druhé základní školy ve výši 500 000 000 Kč (tato skutečnost je zanesena i v dokumentu ministra školství o potřebnosti kapacit v prstenci 1). V rámci prstence 1 obdrží dotaci na výstavbu školy zatím celkově 8 obcí včetně Drahelčic. Podmínkou je, že se musí jednat o svazkové školy. Tyto prostředky budou odsouhlaseny vládou v průběhu příštích týdnů. Obec Chýně se dohodla na svazkové škole s městem Hostivice o velikosti 3 x 9 tříd s počtem max. 24 žáků (2 x 9 tříd pro potřeby obce Chýně a 1 x 9 tříd pro potřeby města Hostivice). Dotace vychází z investičních nákladů přímo na žáka, a to ve výši 750 000 Kč na jednoho žáka, výše dotace je pak 85 %. Zbylé náklady se pak rozdělí mezi obci Chýně a městem Hostivice. Zůstává ještě na zváženou, zda se otevře i přípravná třída nebo ne (navýšení objemu školy).

17. Dalším bodem tohoto jednání byly dotace na výstavbu mateřských škol. Paní ministryně pro místní rozvoj přislíbila rozšíření dotací i na obce od 3 000 do 10 000 obyvatel. Obec plánuje předložit žádost o dotaci na stavbu čtyřtřídní mateřské školy.

18. Dalším bodem jednání byly rekonstrukce komunikací. V důsledku koronavirové situace obec nevyhlásila výběrové řízení na realizaci rekonstrukce ulic Dlouhá, Obecní, Zahradní a Oblouková. Ministerstvo pro místní rozvoj rozesílá v těchto dnech dotazník na zásobník projektů, které by bylo možné z nových dotací podpořit a tento by do kritérií mohl zapadnout. Paní starostka zároveň vyjádřila vděk paní poslankyni Věře Kovářové za její aktivitu a podporu obce při veřejných prezentacích.

6. Přijetí dotace pro ZŠ Chýně – O2 Chytrá škola – vnitřní zdroje

Paní starostka sdělila, že ve zřizovací listině základní a mateřské školy Chýně je stanoveno, že veškeré dotace, které škola obdrží, musí schválit obec jako zřizovatel, jelikož se tím změní rozpočet.
Paní starostka uvedla, že nadace prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.
Škola obdrží dotaci ve výši 50 000 Kč na projekt spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, mladistvých a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace O2-Chytrá škola od Nadace O2 pro ZŠ Chýně ve výši 50 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/6/2020.

7. Přijetí dotace pro ZŠ Chýně – podpora vzdělávání cizinců

Paní starostka sdělila, že se jedná o dotaci ze Středočeského kraje na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců na školách“. Účelem dotace je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců a úprava podmínek vzdělávání tak, aby škola mohla ve třídách přizpůsobit počty žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci žáků-cizinců.
Škola obdržela dotaci ve výši 146 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace Podpora vzdělávání cizinců od Středočeského kraje pro ZŠ Chýně ve výši 146 000 Kč. 
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/6/2020.

8. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

Paní starostka uvedla, že tento bod byl na programu zasedání zastupitelstva v květnu 2020. Na předmětném dodatku se intenzivně pracuje, nicméně ještě není návrh zpracovaný do finální podoby.
Paní starostka proto navrhla tento bod ještě odložit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/6/2020.

9. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

Paní starostka uvedla, že v mezidobí přípravy návrhu tohoto dodatku společnost BEMETT doručila obci kompletní projektovou dokumentaci na stavbu parku, takže i to je součástí obsahu dodatku. 
Předmětem dodatku je nová dohoda mezi obcí a společnosti BEMETT týkající se koupě nebytových prostor obcí v bytovém domě „S“. V původní smlouvě měla obec předkupní právo na byt v rámci dané lokality. Společnost BEMETT měla obec dle smlouvy vyzvat ke koupi, nicméně tak neudělala. Obec si proto nárokuje nebytové prostory v bytovém domě „S“, které by ráda využila např. pro ordinace lékařů.
Součástí dodatku je dále dohoda o převodu pozemku parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně (pozemek mezi vodojemem a výstavbou společnosti Silver development s.r.o.) od vlastníka pozemku společnosti OAKLAND TRADE a.s. za cenu 1 400 Kč za m2.
Součástí dodatku je dále dohoda o realizaci workoutového hřiště pro věkovou kategorii 3–15 let v rámci 7. – 8.  etapy výstavby společnosti BEMETT. Přílohou dodatku bude projekt tohoto hřiště, aby v budoucnu nedošlo k problémům ohledně výsledné podoby hřiště.
Dále je předmětem dodatku podrobnější dohoda o realizaci přístupové cesty, chodníku, 18 parkovacích stání a inženýrských sítí pro pozemky mateřské školky (parc. č. 156/719 až 156/722 v k.ú. Chýně) nejpozději do 30. 10. 2020.
Dalším bodem dodatku je vzdání se společnosti BEMETT ve vztahu k jeho nároku na garantovanou kapacitu ČOV dle dodatku č. 4 Smlouvy pro 6 pozemků pro výstavbu rodinných domů (156/801, 156/754, 156/755, 156/756, 156/757 a 156/758 v k.ú. Chýně v 6. etapě záměru a přesunutí těchto pozemků do 8. etapy záměru včetně rezervace kapacity ČOV za stejných podmínek jako u ostatních pozemků 8. etapy záměru.
Dalším bodem dodatku je stanovení počtu parkovacích stání ve vztahu k 6., 7. a 8. etapě záměru společnosti BEMETT, a to minimálně 2 parkovací místa na jednu bytovou jednotku.
Zároveň je v dodatku nově včleněno ustanovení o sankcích, kde je stanovena sankce ve výši 50 000 Kč za každé porušení této smlouvy i jejích předchozích ujednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru BEMETT investiční, a.s., OAKLAND TRADE a.s. a Obce Chýně a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 12   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/6/2020.

10. Darovací smlouva se společností BEMETT investiční, a.s. na komunikace a inženýrské sítě, 3. a 4. etapa

Paní starostka uvedla, že tento bod věcně souvisí s bodem 11 a 12 programu, kdy jedna smlouva se týká darování pozemků a druhá staveb na nich umístěných (komunikace, splašková kanalizace, vodovod, dešťová kanalizace). Jedná se pozemky ve 3. a 4. etapě výstavby společnosti BEMETT.

Tato smlouva vyplývá ze smlouvy o vzájemné spolupráci, kdy je v ní ujednáno, že obec převezme po kolaudaci do svého vlastnictví veškerou infrastrukturu a pozemky, na kterých je umístěná. Zároveň si obec přebírá i 24 veřejných parkovacích míst, což opětovně z části pomůže v řešení špatné parkovací situace v obci. 

V souvislosti s těmito smlouvami a převzetím si do vlastnictví vodovod a kanalizaci v lokalitě Na Dušnicku musí dojít k uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Po uzavření této smlouvy bude tento majetek předán do správy 1. VHS.

Infrastruktura je obci předávána bez vad a nedodělků.

Paní starostka dále uvedla, že plánuje opět mezi občany udělat osvětu ohledně toho, co se nesmí házet do odpadních vod a to především u majitelů bytů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu se společností BEMETT investiční, a.s., kterou tato společnost daruje komunikace a inženýrské sítě vybudované v rámci 3. a 4. etapy výstavby a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/6/2020.

11. Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT investiční, a.s na pozemky parc. č. 1404, 1405, 1406, 1603, 1556, 1604, 156/908, 1125/2, 156/964, 156/965, 156/966, 156/967, 156/968, 156/969, 156/970, 1589, 1590 v k.ú. Chýně
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu se společností OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT investiční, a.s., kterou jmenované společnosti darují pozemky parc. č. 1404, 1405, 1406, 1603, 1556, 1604, 156/908, 1125/2, 156/964, 156/965, 156/966, 156/967, 156/968, 156/969, 156/970, 1589, 1590 v k.ú. Chýně do vlastnictví obce, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/6/2020.

12. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 8 odst. 3 záj, č. 274/2001 Sb., se společnostní BEMETT investiční, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., se společností BEMETT investiční, a.s., a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/6/2020.

13. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na pozemek parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně

Paní starostka sdělila, že uzavření této budoucí smlouvy souvisí s uzavřením dodatku č. 6 se společností BEMETT, jehož součástí je dohoda o převodu pozemku parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně (pozemek mezi vodojemem a výstavbou společnosti Silver Development s.r.o.) od vlastníka pozemku společnosti OAKLAND TRADE a.s.

Od tohoto pozemku bude oddělena část pozemku v předpokládané výměře 129,47 m2 a bude odprodána společnosti Silver development s.r.o. za kupní cenu 1 400 Kč za m2. Tato část pozemku společně s pozemky parc. č. 156/770 a 1635 v k.ú. Chýně budou využity pro stavbu dvouřadového domu nebo stavbu domu s více (dvěma) samostatnými bytovými jednotkami.

Paní starostka dále sdělila, že společnost Silver development by měla mít dle uzavřené plánovací smlouvy v současné době zkolaudované veškeré stavby, jež v obci realizovala. Nicméně stále obci dluží přepojení tlakové kanalizace. Proto paní starostka navrhla odložit tento bod programu až do doby splnění povinnosti společnosti Silver development vůči obci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání smlouvy o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na prodej části pozemku parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/6/2020.

14. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku "Svoz a likvidace komunálního odpadu, svoz a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)"

Paní starostka uvedla, že v rámci výběrového řízení byly obci doručeny tři nabídky, a to společnosti RUMPOLD-P s.r.o. s nabídkovou cenou 3 992 789 Kč bez DPH, dále společnosti FCC Regions, a.s. s nabídkovou cenou 4 076 264 Kč bez DPH a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s nabídkovou cenou 4 094 137 Kč bez DPH. Podávání nabídek proběhlo elektronickou formou.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla tedy podána společností RUMPOLD-P s.r.o. Paní starostka uvedla, že se jedná o cenu 2,5 x vyšší, než je cena, kterou vysoutěžila obec před čtyřmi lety.

Smlouva bude uzavřena k 1. 7. 2020 a s ohledem na vysoutěženou cenu bude muset obec přenastavit vybírání poplatků za odvoz odpadů v obci.

Paní starostka sdělila, že obec již zahájila spolupráci se společností JRK, která udělá analýzu možností poplatků tak, aby byl zachován motivační prvek pro občany k třídění odpadů. Zároveň se bude muset změnit frekvence svozu tříděných složek odpadu, zároveň vzniknou nová odpadní hnízda (vytipování míst probíhalo ve spolupráci s občany), přibyde svoz plastů a papíru v pytlech přímo od jednotlivých nemovitostí. Paní starostka dále dodala, že směsný odpad bude od 1. 10. 2020 odvážen 1 x za 14 dní, v letních měsících svoz 1 x týdně zůstane zachován.

Paní starostka dále uvedla jako jednu z variant, že od 1. 1. 2021 bude pravděpodobně svoz odpadu hrazen paušálně za počet svozů za rok (ve smlouvě nastaveno na 32 svozů za rok) a bude hrazen za domácnost a nebude se odvíjet od počtu členů jednotlivé domácnosti. V tomto poplatku bude zahrnut svoz veškerých složek odpadu. V případě nevyužití celého počtu svozů budou poskytovány slevy. Zároveň bude k 1. 1. 2020 zrušen příspěvek obce Chýně na svoz odpadů na trvale hlášeného člena domácnosti.

Paní starostka závěrem uvedla, že se jedná o navýšení finanční zátěže pro obec o 2 500 000 Kč ročně. Z uvedeného důvodu bude muset obec převést 75 % těchto nákladů na občany a z 25 % je bude nadále dotovat, jak to bylo doposud.

Paní starostka dále dodala, že v příštím vydání Zpravodaje má v plánu informovat občany o změně systému svozu odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost RUMPOLD-P s.r.o., IČO 617 78 516, jako dodavatele zakázky "Svoz a likvidace komunálního odpadu, svoz a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)", a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s dodavatelem.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/6/2020.

15. Revokace usnesení č. 11/9/2019 ze dne 25. 9. 2019 (schválená Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 v k.ú. Chýně)

Paní starostka uvedla, že tento bod věcně souvisí s bodem 16 programu.
Paní starostka uvedla, že v původní smlouvě nebylo uvedeno, jak bude nakládáno s DPH, přičemž dle daňových předpisů je prodej pozemků pro plánovanou stavbu v režimu s DPH.
Z uvedeného důvodu je nutné tuto smlouvu znovu schválit s tím, že v novém znění bude uvedena kupní cena s DPH, tzn. 1 333 860 Ke bez DPH a 1 613 971 Kč s DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 11/9/2019 ze dne 25. 9. 2019.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/6/2020.

16. Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 v k.ú. Chýně na rozšíření ČOV

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 v k.ú. Chýně v celkové ceně 1 613 971 Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/6/2020.

17. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002 Provozní řád veřejného pohřebiště Chýně

Paní tajemnice obecního úřadu uvedla, že 1. 9. 2017 nabyl účinnosti zák. č. 193/2017, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Na základě legislativních změn je nezbytné upravit doposud vydané řády veřejných pohřebišť a to dle zákona nejpozději do 1. 9. 2020. Každá změna řádu veřejného pohřebiště podléhá schválení krajského úřadu.
V rámci novely zákona došlo mj. k nárůstu administrativy při evidenci související s provozováním veřejných pohřebišť, která musí být vedena ve formě svázané hřbitovní knihy. Po novele zákona je zapotřebí respektovat změnu při přechodu nájmu hrobového místa, kdy již nelze trvat na předložení rozhodnutí o dědictví, neboť přechází na osoby uvedené v zákoně, resp. na osobu, kterou si původní nájemce coby zůstavitel zvolil. K dalším změnám došlo v případě zajišťování sociálních pohřbů, kdy obec může pro tyto účely uzavřít veřejnoprávní smlouvu.
Platný řád veřejného pohřebiště byl přijat formou obecně závazné vyhlášky, proto může být změněn nebo zrušen také pouze formou obecně závazné vyhlášky, což je v kompetenci zastupitelstva. Nový řád veřejného pohřebiště bude předložen ke schválení na schůzi Rady dne 22. 6. 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002 “Provozní řád veřejného pohřebiště Chýně”
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/6/2020

18. Revokace usnesení č. 7/10/2019 ze dne 23. 10. 2019 (schválení Smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně)

Paní starostka uvedla, že tento bod souvisí s bodem 19 programu.
Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k. ú. Chýně již byla schválená na zastupitelstvu dne 23. 10. 2019, přičemž smlouva byla dne 27. 11. 2019 podepsána a dne 16. 12. 2019 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Nedílnou součástí smlouvy byl geometrický plán č. 188-37/97.
Dne 27. 1. 2020 obec obdržela vyrozumění z katastrálního úřadu o tom, že navrhovaný vklad nelze povolit, neboť přiložený geometrický plán není technicky způsobilý k zápisu do katastrální mapy v digitální formě, jelikož byl vyhotoven v místním souřadnicovém systému.
Obec na základě výše uvedeného nechala vyhotovit nový geometrický plán, proto byl vyhotoven nový návrh smlouvy, přičemž smlouva ze dne 27. 11. 2019 bude touto smlouvou nahrazena. Z uvedeného důvodu je také nutné revokovat usnesení č. 7/10/2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 7/10/2019 ze dne 23. 10. 2019
Hlasování: pro návrh: 12 proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.15/6/2020

19. Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/6/2020

20. Schválení kroniky obce Chýně pro rok 2019

Paní starostka připomněla, že obec má novou kronikářku paní Olgu Cepkovou, která se v úvodu kroniky představila. Kronika dále obsahuje výběr z historie obce a výběr z událostí ze světa (např. volby do Evropského parlamentu atd.), dále jsou to obecní záležitosti (zastupitelstvo obce, rada obce, majetek obce a čerpání rozpočtu obce na rok 2019 a přehled realizovaných projektů na rok 2019). Dalšími kapitolami jsou obecní úřad, zdravotnictví, školství, spolky a sdružení, kalendář kulturních a vzdělávacích akcí v obci, přehled počasí a fotodokumentace.
Po schválení zastupitelstvem a po jazykových korekturách bude kronika v elektronické podobě uveřejněna na webových stránkách obce Chýně. Kronika bude také svázaná, přičemž jeden svazek bude k nahlédnutí na obecním úřadě a druhý bude zaslán od oblastního archivu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce Chýně za rok 2019.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/6/2020

21. Kupní smlouva se společností Development Chýně s.r.o. na odkup pozemku parc. č. 156/122 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o koupi pozemku o výměre 8 804 m2 v k.ú. Chýně za účelem výstavby nové základní školy v obci Chýně. Zároveň se v blízkosti tohoto pozemku plánuje vybudovat fotbalové hřiště, které se také bude využívat pro účely provozu školy.

Kupní cena byla stanovena na částku 12 000 000 Kč bez DPH.

Kupní cena nebude obcí vyplacena, ale ve smlouvě je stanoveno, že obec složí tuto částku na speciální vázaný účet zřízený pro tento účel s tím, že tato cena bude společnosti Development zaplacena formou zápočtu za plnění pohledávek vůči obci, které vznikly na základě povinností stanovených společnosti Development v Plánovací smlouvě uzavřené s obcí dne 15. 5. 2017. Konktrétně se jedná o následující plnění:

• část kupní ceny bude započtena s částkou uvedenou v daňovém dokladu, která bude obcí vyúčtována za nacenění prací souvisejících s výstavbou obchvatové komunikace;

• část kupní ceny bude započtena s částkami uvedenými v daňových dokladech, které budou obcí vyúčtovány za realizaci díla – výstavba obchvatové komunikace;

• část kupní ceny bude započtena s částkami tzv. kompenzačního poplatku, vyúčtovanými na základě podmínek plánovací smlouvy.

Plánovaná budova základní školy bude o 1/3 větší, než je budova současné nové základní školy, tzn. že se nejspíše bude jednat o třípodlažní budovu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu se společností Development Chýně s.r.o. na odkup pozemku parc. č. 756/122 v k.ú. Chýně v ceně 12 000 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/6/2020

22. Přistoupení území obce Chýně k MAS Jihozápad

Paní starostka uvedla, že v roce 2021 začne nové programovací období, jež bude trvat do roku 2027. Místní akční skupina (MAS) sdružuje obce v rámci regionu a na základě této místní příslušnosti pak obec podává jednotlivé projektové žádosti o dotaci, které musí být v souladu s koordinací v rámci celého regionu. Do konce června 2020 je nutné zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj informaci o územní působnosti obce Chýně k evidenci přistoupivších obcí, aby bylo zřejmé, které obce patří, do které akční skupiny.
Paní starostka uvedla, že se nejedná o schvalování členství v MAS Jihozápad, jedná se pouze o místní příslušnost. Je to předpoklad k tomu, abychom v budoucnu mohli žádat o jakoukoliv dotaci v oblasti školství, odpadů, silnic, cyklostezek apod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení svého území do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/6/2020.

23. Diskuse

Dotaz veřejnosti: Neměla společnost Silver development s.r.o. dle smlouvy o spolupráci vysadit na pozemku parc. č. 156/762 kolem parkoviště stromy jako protihlukovou zeď?
Paní starostka odpověděla, že tuto povinnost společnost Silver má. Je to vyřešeno tak, že společnost Silver poskytne obci bankovní záruku formou pozastávky, přičemž k samotné realizaci má dojít na podzim 2020.
Dotaz veřejnosti: Je již definovaná finální podoba budoucího veřejného prostranství na pozemku parc. č. 156/779?

Paní starostka odpověděla, že se jedná o pozemek v rámci výstavby společnosti Embalador s.r.o. Přílohou dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci je i půdorysné znázornění podoby veřejných prostranství, přesnější výkresovou podobu by měla obci dodat společnost Embalador do konce roku.

Dotaz veřejnosti: Bude řešen přístup k autobusové zastávce z lokality Na Vyhlídce?
Paní starostka odpověděla, že tam bude vybudovaná mlatová cesta. Proto, aby tam mohl být vybudován chodník ze zámkové dlažby, nesplňuje terén potřebný sklon. Paní starostka závěrem dodala, že do budoucna (cca 2 roky) je v plánu předmětnou autobusovou zastávku přesunout na jiné místo.

Paní Vacková se dotázala, zda nějak pokročila snaha prodat vak, jež sloužil jako dočasný vodojem.
Paní starostka odpověděla, že byl zadán znalecký posudek a od jeho výsledku se budou odvíjet další kroky.

Dotaz pana Toboly: Co přesně znamená, když je nějaké území zařazeno v územním plánu jako veřejná zeleň? Konktrétně se jedná o val za bytovými domy u dráhy.
Paní starostka odpověděla, že v současné době obec posuzuje veškeré stavby podle stavu projednání nového územního plánu. Předmětný val je v novém územním plánu vedený jako veřejná zeleň. Přímou definici veřejné zeleně by poskytl odbor územního plánování v Černošicích, který je pro tuto záležitost nejvíce kompetentní. Nejtypičtějším znakem veřejného prostranství je to, že musí zůstat veřejně přístupné, tzn. nemůže být oploceno, a to bez ohledu na vlastnictví pozemku.
Pan Tobola odpověděl, že se na odboru územního plánu dotázal a bylo mu řečeno, že tam může vzniknout park.
Paní starostka sdělila, že teoreticky a čistě hypoteticky tato možnost existuje, nicméně obec v žádném případě neplánuje v uvedené lokalitě zřídit park a neví, kde se tato informace vzala. Je v zájmu obce, aby tento val nadále plnil funkci hlukové bariéry od železniční tratě.

Pan Palatinus se dotázal přítomné paní Aksamit, proč má obavy z toho, že by se na valu vytvořil park.
Paní Aksamit odpověděla, že jelikož tam bydlí, nechce, aby na její nemovitost navazoval park a tím bylo narušeno soukromí všech vlastníku přilehlých bytových jednotek. Dále dodala, že je majitelkou části valu a vůbec nechápe, jak se mohlo stát, že bez jejího vědomí byl val v rámci nového územního plánu zařazen jako veřejná zeleň. Jako majitelka pozemku vůbec nebyla obeslána ani jinak informována.
Paní starostka odpověděla, že vlastník pozemku může kdykoliv v rámci projednávání územního plánu podat svoji připomínku nebo námitku. Nicméně nový územní plán je již v takové fázi rozpracovanosti (již se konalo první veřejné projednání a na podzim po zapracování připomínek a námitek se bude konat druhé veřejné projednání), že již nelze nové připomínky nebo námitky projednat. Nově podané námitky však mohou být podnětem pro vyvolání změny územního plánu nebo nového územního plánu.

Paní Aksamit se opětovně dotázala, zda neměla být informována o tom, že její pozemek bude zařazen do veřejného prostranství.
Paní starostka odpověděla, že doručování proběhlo veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Chýně v souladu se zákonem a uveřejňováno to bylo průběžně cca 2,5 roku.

Pan Tobola se dále dotázal na pozemek parc. č. 156/893, přes který má údajně vést chodník.
Paní starostka odpověděla, že se jedná o pozemek, který vede k železniční trati a bude sloužit pouze jako přípojná komunikace k jednotlivým přilehlým pozemkům.

Pan Tobola se dále dotázal, zda a jak bude obec řešit protizákonné parkování v lokalitě U Dráhy. Pan Tobola vyjádřil nespokojenost s tím, že strážníci řešili pouze nesprávné parkování jeho automobilu, který pak přeparkoval. Na tomto místě teď parkují jiná auta, a to již nikdo neřeší. 
Paní starostka odpověděla, že parkování v Chýni je velký problém. V současné době již skončila doba „hájení“ a obecní policie již přistoupila k udělování pokut za nesprávné parkování, jelikož upozorňování a domluvy se dlouhodobě míjely účinkem.

Paní starostka dodala, že v blízké době proběhne v Chýni akce „3 m pro život“ v rámci dne požární bezpečnosti. V rámci této preventivní akce pojedou hasiči v dopoledních a odpoledních hodinách se zásahovou technikou zjistit, zda jsou všude zachovány 3 metry pro průjezd vozidel IZS. Cílem akce není pokutovat, ale pouze upozornit na případných problémových místech, že tyto 3 metry mohou v případě ohrožení velmi chybět.

Závěrem paní starostka pozvala všechny občany na letní kino, jež se uskuteční dne 4. 7. 2020. Dále paní starostka sdělila, že dne 9. 7. 2020 pořádá společnost Metrostav a.s. den otevřených dveří ve vodojemu. Dále paní starostka sdělila, že dne 26. 6. 2020 bude ukončen školní rok. Paní starostka dále pozvala občany na tradiční Chýňský festiválek, který se bude konat dne 18. 7. 2020.

Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 5. 8. 2020.

Závěr
Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 20:30 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 26. 6. 2020   


Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Krátký

                                 Mgr. Dagmar Musilová

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz