Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20. 5. 2020 v aule ZŠ a MŠ Chýně a také prostřednictvím on-line služby ZOOM


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Petra Vedralová (přihlášena online), Ing. Tomáš Beňa, Kpt. Mgr. Jan Pistorius, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Petra Vacková (přihlášena online), Mgr. Dagmar Musilová, Mgr. Zdeněk Kleisner (přihlášen online), Mgr. Miroslav Sága, MBA, Kryštof Jelínek, Mgr. Alena Mazzolini


Nepřítomni:  Ing. Jindřich Krátký (omluven)


Hosté: veřejnost 6, ředitel ZŠ a MŠ Chýně Mgr. Jaroslav Novák k bodu č. 6


Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2019
7. Účetní závěrka obce Chýně za rok 2019
8. Závěrečný účet obce Chýně za rok 2019
9. Architektonická soutěž o návrh nové školy v Chýni II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací uzavřenou s 1. VHS
11. Kupní smlouva na koupi modulové kontejnerové školky
12. Předložení žádosti o dotaci na stavbu chodníku podél Bašty na MAS Jihozápad
13. Znovu předložení žádosti o dotaci na akci „Strategické plánování a řízení obce Chýně“ na MPSV do OPLZZ
14. Směna části pozemku parc. č. 166/37 v k.ú. Chýně za pozemek parc. č. 165/23 v k.ú. Chýně oddělený od pozemku 165/1 GP č. 1711-70/2020
15. Smlouva o umístění stavby chodníku (včetně souvisejících částí lávky přes přeliv, zábradlí, odvodnění a osvětlení) na Baště
16. Nakládání s nemovitostmi – budova bez čp / č. ev., jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 487, st. 488 v k.ú. Chýně
17. Nakládání s nemovitostmi – budovy bez čp / č. ev., jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 484; p. č. st. 485, st. 486; p. č. st. 493, st. 494, p. č. st. 495; p. č. st. 496; p. č. st. 497; p. č. st. 498; p. č. st. 499 vše v k.ú. Chýně
18. Nakládání s nemovitostmi – budovy bez čp / č. ev., jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 485, st. 486; p. č. st. 489, st. 490; p. č. st. 491, st. 492; p. č. st. 493, st. 494 vše v k.ú. Chýně
19. Koupě pozemků (předkupní právo) – pozemky druh zastavěná plocha a nádvoří, p.č. st. 484, st. 485, st. 494, st. 495, st. 496, st. 497, st. 498, st. 499, st. 488, st. 486, st. 490, st. 492 a st. 493 vše v k.ú. Chýně
20. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitých věcí – budova čp./ev. č., jiná stavba, stojící na pozemku p.č. st. 489, st. 490, st. 493, st. 494, st. 491, st. 492, st. 498, st. 485, st. 486, st. 495, st. 496, st. 497, st. 499, st. 484 (vše ve vlastnictví obce)
21. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitých věcí – budova čp./ev. č., jiná stavba, stojící na pozemku p.č. st. 487 a st. 488
22. Diskuse
23. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné a také přihlášené k internetové online službě ZOOM; poté konstatovala, že je přítomno a přihlášeno 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tyto změny programu:

• vypuštění bodu 16 z programu „Nakládání s nemovitostmi – budova bez čp / č. ev., jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 487, st. 488 v k.ú. Chýně“

• vypuštění bodu 17 z programu „Nakládání s nemovitostmi – budovy bez čp / č. ev., jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 484; p. č. st. 485, st. 486; p. č. st. 493, st. 494, p. č. st. 495; p. č. st. 496; p. č. st. 497; p. č. st. 498; p. č. st. 499 vše v k.ú. Chýně“

• vypuštění bodu 18 z program „Nakládání s nemovitostmi – budovy bez čp / č. ev., jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st. 485, st. 486; p. č. st. 489, st. 490; p. č. st. 491, st. 492; p. č. st. 493, st. 494 vše v k.ú. Chýně“

• vypuštění bodu 19 z programu „Koupě pozemků (předkupní právo) – pozemky druh zastavěná plocha a nádvoří, p.č. st. 484, st. 485, st. 494, st. 495, st. 496, st. 497, st. 498, st. 499, st. 488, st. 486, st. 490, st. 492 a st. 493 vše v k.ú. Chýně“

• doplnění bodu „Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu“ (bod 16 programu)

• doplnění bodu „Prodej Vaku, jež sloužil jako dočasný vodojem” (bod 17 programu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2020.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/5/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 4. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.
 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: Mgr. Veronika Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Musilová a Ing. Tomáš Beňa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Dr. rer. nat. Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Musilovou a Ing. Tomáše Beňu.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/5/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 31 345 016,79 Kč. Stav účtu v ČNB je 8 809 315,14 Kč.

2. Tento týden byl po ukončení nouzového stavu zahájen řádný provoz obecního úřadu. Byly trvale změněny úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost, a to každé pondělí a středu od 7:00 – 18:00 s přestávkou na oběd mez 12:00 – 13:00. V ostatní dny si je možné v případech, jež nesnesou odkladu, domluvit telefonicky termín.

3. V plném provozu je již i pošta Partner a knihovna. Byla otevřena i sportovní hala a venkovní hřiště u haly.

4. Na venkovním sportovním hřišti probíhají zároveň opravné práce na tribuně a také terénní úpravy.

5. Před dvěma týdny došlo v obci k havárii vody při výkopových pracích. Paní starostka se za společnost, jež danou havárií zavinila, omluvila občanům za způsobené problémy. Paní starostka zároveň dodala, že při opravných pracích byl zjištěn nesoulad projektových dokumentací a pasportu vodovodu a kanalizací se skutečností. Ukázalo se například, že v zemi je uložen jiný průměr potrubí, než je uvedeno v projektu. Na základě zjištěného bude obec v budoucnu dělat revizi potrubí.

6. Ve staré budově základní školy probíhají nadále práce na zprovoznění výuky prvních tříd od září 2020. V příštím týdnu bude probíhat měření akustiky. Poté obec předá podklady na hygienu potřebné ke kolaudaci tak, aby mohla být budova opětovně uvedena do provozu jako základní škola.

7. Ve staré části obce probíhá pod vedením paní místostarostky úprava záhonů (pletí, dosazování nových rostlin apod.).

8. Byla vyhotovena studie na stavbu fotbalového hřiště v areálu pod Plzeňským Prazdrojem. Byly provedeny veškeré hydrogeologické výpočty a bylo spočítáno nutné odvodnění předmětného pozemku.

9. Byly uzavřeny smlouvy o dílo ve věci zateplení obecního úřadu a také již v tomto týdnu došlo k předání staveniště. V příštím týdnu dojde k instalaci lešení. Celkový rozsah prací je počítán na 3–4 měsíce. V rámci zakázky dojde k zateplení budovy obecního úřadu, výměně oken, opravě střechy, instalaci fotovoltaiky atd.

10. Paní starostka sdělila, že byl obci doručen hromadný dopis paní ministryně financí Šilerové, v němž jsou obce vyzývány k solidaritě s ohledem na našetřené částky na svých účtech obcí. Dle slov paní ministryně hodlá část nároků z RUD použít formou kompenzačního bonusu živnostníkům a společníkům malých s.r.o. v rámci zmírnění dopadu nouzového stavu. Paní starostka sdělila, že s tímto nesouhlasí, pokud obce ušetřily nějaké peníze, tak jsou většinou určeny na dlouhodobě plánované investiční akce a nemyslí si, že by byly schopné poskytnout větší prostředky do nápravy důsledků, způsobených opatřeními vlády v posledních dvou měsících než ty, které vyvolá samotné snížení z výběru daní. Paní starostka sdělila, že za sebe bude podporovat akce vyvíjeny Sdružením místních samospráv a Svazem měst a obcí.

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2019

Paní starostka sdělila, že obci byla doručena žádost ZŠ a MŠ Chýně o schválení vyúčtování a návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 do fondu ZŠ a MŠ Chýně a žádost o vypořádání ztráty za rok 2017 ze dne 18. 5. 2020.

V předmětné žádosti je uvedeno, že hospodaření ZŠ a MŠ Chýně za rok 2019 skončilo v hlavní činnosti ztrátou. Nicméně v hospodářské činnosti skončilo s přebytkem. Celkový hospodářský výsledek je kladný. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí -119 454,74 Kč, hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí 484 257,07 Kč, celkový hospodářský výsledek ve výši 364 802,33 Kč byl navržen převést do rezervního fondu.

Zároveň pan ředitel Mgr. Jaroslav Novák v předložené žádosti požádal o schválení vypořádání účetní ztráty z roku 2017, která činí -197 506,77 Kč. Sdělil, že tuto ztrátu pokryje ZŠ a MŠ Chýně z rezervního fondu v jeho současné výši (bez započítání případného převodu částky do rezervního fondu za rok 2019). Dále uvedl následující: „Tehdy ta ztráta vznikla s přechodem do nové školy. Zároveň nikdy formálně nedošlo k vypořádání a jako zřizovatel jste nikdy neschválili toto vypořádání (nicméně si pamatuji, že jsme to projednávali a mluvili o tom a já jsem tehdy dával na vědomí, že jsme ve ztrátě a že to pokryjeme z rezervního fondu, ale nikdy jsme to oficiálně papírově neuzavřeli).“

Paní starostka vyzvala přítomného pana ředitele Mgr. Jaroslava Nováka, aby vysvětlil některé nejasnosti, na které se zastupitelé v rámci pracovního zastupitelstva dotazovali. 

Pan ředitel sdělil, že důvodem toho, že hlavní činnost skončila ve ztrátě, je již samotné nastavení rozpočtu, kde je od počátku počítáno s tím, že škola vyvíjí hospodářskou činnost a tyto zisky jsou promítány do jednotlivých položek z hlavní činnosti, a proto se hlavní činnost může dostat do mínusu.

Pan Palatinus se dotázal, proč je v rezervním fondu přes 2 000 000 Kč, z čehož jsou 1 700 000 Kč označeny jako prostředky nevyčerpaných dotací EU.

Pan ředitel odpověděl, že je to způsobené tím, že tam spadají peníze ze šablon (dotační program MŠMT z peněz EU, jež běží vždy 2 roky), a to cca ve výši 1 700 000 Kč. Až když je tato částka vyčerpána, tak přestane v rezervním fondu figurovat. Také jsou v tomto fondu zahrnuty účelové dary, jedná se však o pár tisíc.

Paní starostka se dále pana ředitele dotázala, zda je nutné převádět celý rezervní fond do rozpočtu na příští rok, když v současnosti probíhá úprava staré budovy základní školy a je potřebné ji dovybavit, přičemž bylo domluvené, že se škola bude spolupodílet. Paní starostka se dotázala, zda tedy pan ředitel počítá s tím, že část rezervního fondu bude využita právě na tento účel.

Pan ředitel odpověděl, že s tím počítá. V případě, že na konci roku zjistí, že škola překročila rozpočet, bude finanční prostředky pro tento účel čerpat z rezervního fondu a nebude požadovat po obci navýšení rozpočtu.

Pan ředitel sdělil, že v této chvíli samozřejmě neví, jak „zamává“ současná situace s rozpočtem školy, jelikož teď např. nevydělává tolik na kroužcích, ale zase dojde k úsporám na energiích, takže se na konci uvidí, jaký bude konečný výsledek. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chýně za účetní období 2019. Hospodářský výsledek ve výši 364 802,33 Kč bude ve výši 100 % převeden do rezervního fondu dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje, aby ztráta hospodaření z roku 2017 byla vypořádána převodem prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.3/5/2020.

7. Účetní závěrka obce Chýně za rok 2019

Paní starostka předala slovo předsedovi finančního výboru panu Palatinusovi. Pan Palatinus sdělil, že hospodaření obce v roce 2019 probíhalo v souladu s přijatým rozpočtem a se schválenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet obce za rok 2019 byl ukončen v plusových hodnotách, konkrétně přes 22 000 000 Kč. Pan Palatinus vysvětlil, že je to z velké části způsobeno převodem investic z minulého účetního období do letošního rozpočtu (např. část úhrady za vodojem, jež byl dostavěn až v tomto roce).

Pan Palatinus dále sdělil, že závěrečný účet (bod 8. programu zastupitelstva) podléhá kontrole ze strany krajského úřadu ve dvou fázích, přičemž v rámci tohoto auditu bylo konstatováno, že hospodaření obce za minulý rok nevykazuje žádné chyby a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výsledek auditu pokládá pan Palatinus za základní faktor toho, aby mohl být závěrečný účet schválen bez výhrad.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chýně za rok 2019.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.4/5/2020.

8. Závěrečný účet obce Chýně za rok 2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Chýně za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.5/5/2020.

9. Architektonická soutěž o návrh nové školy v Chýni II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice

Paní starostka uvedla, že název bodu je malinko zavádějící a jedná se primárně o prodiskutování možnosti spolupráce s městem Hostivice v souvislosti s výstavbou svazkové základní školy.

Paní starostka sdělila, že obec vypracovala záměr, který předložila i při jednání s MŠMT. Mělo by se jednat o svazkovou školu s kapacitou 3 x 9 tříd, z čehož 2 x 9 tříd by dle vypracované demografické studie mělo být s ohledem na budoucí demografický vývoj dostatečné pro obec Chýně a 1 x 9 tříd by mělo být dostačující pro lokalitu Hostivice – Jih.

Na tento projekt byly zatím ústně přislíbeny z MŠMT finanční prostředky ve výši 85 % celkových nákladů na základ plánovaných výzev pro stavby nových svazkových škol.

Paní starostka sdělila, že první etapa svazkové školy by mohla být uvedena do provozu již pro školní rok 2023/2024. Areál by se měl otevírat postupně, vždy v rozmezí 3–4 let.

Paní starostka sdělila, že samotná koncepce školy bude ještě diskutována i s veřejností.

Paní starostka uvedla, že ještě stále není jisté, na jakém pozemku bude nová škola stát. Pořád přichází do úvahy jak pozemek v lokalitě Pod Horou, tak i pozemek mezi vodojemem a bytovými domy.
Předpokládané odhadované náklady na výstavbu této svazkové školy činí cca 500 000 000 Kč.

Co se týče harmonogramu, tak paní starostka sdělila, že do cca konce června by mělo být hotové zadání architektonické soutěže a také by měla obec dojít k definitivnímu rozhodnutí, na kterém pozemku bude probíhat výstavba. Do konce roku 2020 by měl být vybrán zhotovitel projektové dokumentace.

V průběhu roku 2021 by měl být vyhlášen příjem žádosti o dotaci, k čemuž stačí vypracovaná studie a do konce roku by měla být vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Současně by měla probíhat příprava projektové dokumentace pro stavební povolení. Následně proběhne výběr zhotovitele.

Paní starostka sdělila, že chce začít s výstavou nové školy s dostatečným časovým předstihem, aby předešla časovému stresu, který provázel stavbu předchozí základní školy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudovat ve spolupráci s městem Hostivice svazkovou základní školu na území obce Chýně pro spádovou oblast Chýně a Hostivice.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.6/5/2020.

10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací uzavřenou s 1. VHS

Paní starostka uvedla, že předmětná smlouva byla uzavřena v roce 2015 a od té doby se v důsledku masivní nové výstavby ve velké míře změnil rozsah majetku, byl postaven vodojem a došlo ke změnám. Také došlo ke zdvojnásobení hodnoty tohoto majetku.

Z tohoto důvodu byl vypracován dodatek č. 2, jehož přílohu tvoří seznam majetku, který byl předán provozovateli do užívání za účelem provozování vodovodů a kanalizací. Zároveň jsou v dodatku č. 2 zahrnuty i změny, s nimž je počítáno v nejbližších dvou měsících (převzetí infrastruktury od developerů).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací ze dne 19. 10. 2015 uzavřené s 1. VHS s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.7/5/2020.

11. Kupní smlouva na koupi modulové kontejnerové školky

Paní starostka sdělila, že na zasedání zastupitelstva dne 22. 4. 2020 byl schválen záměr koupě této kontejnerové školky.

Předmětná kupní smlouva je na koupi modulové kontejnerové školky od obce Dolní Břežany za celkovou cenu 10 000 000 Kč. Tato kontejnerová MŠ se skládá z ocelových mobilních kontejnerů vyskládaných do dvou podlaží, kdy v 1. NP se nacházejí 2 třídy mateřské školy a k tomu odpovídající zázemí – chodba, kancelář, šatny, sklady prádla a lehátek, umývárny, WC, přípravna jídla, ve 2. NP jsou pak dvě třídy prvního stupně, chodba, šatny, kabinet, kancelář, sociální zařízení. Inženýrské sítě jsou napojeny na rozvody.

Odpojení budovy provede obec Dolní Břežany na svou odpovědnost a na své náklady, obec Chýně si ji poté převezme a převeze do obce.

Datum převozu školky byl s obcí Dolní Břežany domluven na 3. 8. 2020. Do té doby budou na pozemku vybudované veškeré přípojky a základové pásy. V průběhu podzimu budou probíhat úpravy budovy a dovybavení tak, aby v lednu 2021 byla připravena k provozu.

Do ledna 2021 dojde také k rozdělení právní subjektivity základní školy a mateřské školy a také k výběru ředitele nebo ředitelky mateřské školy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s obcí Dolní Břežany na koupi modulové mateřské školy a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Cena modulové budovy činí 10 000 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.8/5/2020.

12. Předložení žádosti o dotaci na stavbu chodníku podél Bašty na MAS Jihozápad

Paní starostka sdělila, že se jedná o chodník, jež povede podél Bašty směrem od obecního úřadu až po písečnou pláž u Bašty v šířce 1,5 m (z důvodu existence hráze nejde udělat širší).

Vlastníkem Bašty, hráze i přilehlých prostranství je Rybářství Třeboň HLD, a.s. (bod č. 15 – smlouva o umístění stavby chodníku na Baštu).

Konstrukce chodníku bude u lávky z nerezových profilů a povrh zbylé části bude z kamene, nebo zámkové dlažby. Zábradlí podél chodníku bude tvořeno z černých sloupků a mezi nimi bude nataženo ve dvou vrstvách lano a ve dvaceti cm nad zemí bude nataženo lanko, které bude sloužit jak vodící linka pro nevidomé.

Podél chodníku bude na přilehlé komunikaci omezena rychlost.

Předpokládané náklady na vybudování chodníku činí 2 875 000 Kč.

Paní Vacková se dotázala, kdo vypracoval projekt tohoto chodníku. Paní starostka odpověděla, že pro účely vydání územního rozhodnutí vypracoval projektovou dokumentaci Filip Dopravní s.r.o. ve spolupráci s Milanem Tesařem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení žádosti o dotaci na stavbu chodníku podél rybníku Bašta na MAS Jihozápad. Předpokládané náklady projektu činí 2 875 000 Kč a předpokládaná výše dotace je 50 % uznatelných nákladů projektu.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.9/5/2020.

13. Znovu předložení žádosti o dotaci na akci „Strategické plánování a řízení obce Chýně“ na MPSV do OPLZZ

Paní starostka sdělila, že tento projektový záměr byl obcí na MPSV předložen již dvakrát. Pokaždé obec skončila v zásobníku projektů z důvodu velkého přetlaku v žádostech.
Cílem žádosti je dopracovat zbylé klíčové aktivity ve strategickém plánování obce, např. vytvoření nových webových stránek obce, koncepci informování veřejnosti v podobě elektronických úředních desek, procesní řízení obecního úřadu, nastavení systému, evidencí, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opětovné předložení žádosti o dotaci na akci „Strategické plánování a řízení obce Chýně“ na MPSV, OP zaměstnanost.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.10/5/2020.

14. Směna části pozemku parc. č. 166/37 v k.ú. Chýně za pozemek parc. č. 165/23 v k.ú. Chýně oddělený od pozemku 165/1 GP č. 1711-70/2020

Paní starostka uvedla, že se jedná o směnu pozemku v ulici Okrajová a Lomená, jež z 2/14 vlastní paní Tůmová, dcera pana Šinágla, která daný podíl zdědila. Obec se dlouhé roky neúspěšně snažila s panem Šináglem domluvit na odkoupení tohoto podílu.
S paní Tůmovou se povedlo domluvit směnu za část pozemku, jež byl oddělen geometrickým plánem č. 1711-20/2020 od pozemku parc. č. 165/1 a určen jako pozemek parc. č. 165/23. Tento pozemek vlastní paní Tůmová, je součástí její zahrady a přibližně koresponduje s výměrou přeplocení do obecního pozemku, jež pravděpodobně nastalo v minulosti a teď při zpřesňování hranic v rámci digitalizace katastru nemovitostí se to ukázalo. Touto směnou dojde k narovnání hranic pozemků a zároveň dojde k majetkovému vypořádání pozemku parc. č. 166/37 v k.ú. Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnu 2/14 podílu na pozemku parc. č. 166/37 v k.ú. Chýně za pozemek parc. č. 165/23 v k.ú. Chýně oddělený od pozemku 165/1 GP č. 1711-70/2020, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.11/5/2020.

15. Smlouva o umístění stavby chodníku (včetně souvisejících částí lávky přes přeliv, zábradlí, odvodnění a osvětlení) na Baště

Paní starostka uvedla, že tento bod věcně souvisí s bodem 12 programu.
Jedná se o Smlouvu o umístění stavby chodníku na hrázi rybníka Bašta, jenž je ve vlastnictví Rybářství Třeboň HLD, a.s.
Touto smlouvou se Rybářství Třeboň zavazuje trvale strpět na Baště stavbu chodníku po celou dobu její životnosti. Současně souhlasí s tím, aby obec prováděla na stavbě nezbytnou údržbu a opravy, včetně výměny jejích částí a úpravy za účelem prodloužení životnosti stavby jako celku.
Obec Chýně se dále v rámci smlouvy zavazuje udržovat stavbu v provozuschopném a bezpečném stavu tak, aby ji bylo možné využívat k povolenému účelu. Současně se zavazuje udržovat stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení stavebně technického stavu vodního díla Bašta. Samotný propustek a lávka nadále zůstane ve správě SÚS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění stavby chodníku (včetně souvisejících částí lávky přes přeliv, zábradlí, odvodnění a osvětlení) na hrázi rybníka Bašta se společností Rybářství Třeboň HLD, a.s., a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.12/5/2020.

16. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu

Paní starostka uvedla, že Česká pošta rozšiřuje svoje služby o tzv. balík do balíkovny. Jedná se o službu, kterou nabízejí především e-shopy. Tato služba má ambice konkurovat Zásilkovně.
Na základě této služby si bude moci obec účtovat dvojnásobek za jeden balík, než doposud (6 Kč za jeden balík). Aktivace balíkovny také bude znamenat zlevnění doručování balíku pro občany Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. číslo 2017/23681 a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.13/5/2020.

17. Prodej Vaku, jež sloužil jako dočasný vodojem

Paní starostka uvedla, že došlo ke zprovoznění a zkolaudování vodojemu v plném rozsahu. Vak, který po dobu 1,5 let zajišťoval dočasné dozásobování obce vodou, bude v příštích týdnech zcela odpojen. Proto je potřeba vyřešit, zda se tento Vak prodá, nebo ho obec pak využije jiným způsobem. Paní starostka uvedla, že vodojem je prozatím využíván pouze z jedné třetiny své kapacity, přičemž kapacita vodojemu bude dostatečná i v budoucnu. Obec proto s největší pravděpodobností nebude potřebovat další rezervní zásobárnu vody.

Paní starostka sdělila, že obec má dva zájemce o odkup tohoto Vaku a to za cenu, za kterou obec tento Vak pořídila. Pořizovací cena Vaku se od doby jeho pořízení ztrojnásobila a zájemců s ohledem na současnou situaci s vodou je hodně.

Paní starostka sdělila, že sama nemá na to, jak s Vakem naložit, úplně jednoznačný názor. Nicméně už jenom uskladnění tohoto Vaku pro jeho velké rozměry a údržba není jednoduchou záležitostí.
Paní Vacková uvedla, že také dle jejího názoru jsou provoz a údržba tohoto Vaku velmi náročné, a proto by se přikláněla k jeho prodeji, dokud je o něj zájem.

Paní starostka sdělila, že před prodejem bude nutné zjistit hodnotu Vaku znaleckým posudkem.

Zastupitelé vedli diskuzi i o tom, zda by nešlo Vak využít jako zásobárnu vody pro zalévání stromů a zeleně. Shodli se na tom, že nákup kapénkových vaků k jednotlivým stromům je jednodušší záležitostí.

Pan Palatinus sdělil, že také by prodej podpořil, přinejmenším by prozkoumal možnost prodeje Vaku z hlediska poptávky a ceny.

Závěrem se zastupitelé shodli se na tom, že si obec nechá vypracovat odhad ceny Vaku a pak se v této věci rozhodne. Do vyhotovení znaleckého posudku se tento bod odkládá.
Tento bod programu zastupitelstva se odkládá.

18. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitých věcí – budova čp./ev. č., jiná stavba, stojící na pozemku p.č. st. 489, st. 490, st. 493, st. 494, st. 491, st. 492, st. 498, st. 485, st. 486, st. 495, st. 496, st. 497, st. 499, st. 484 (vše ve vlastnictví obce)

Paní starostka uvedla, že tento bod věcně souvisí s bodem 19 programu.

Paní starostka sdělila, že se jedná o areál u Hájku, kde obec vlastní budovy na pozemcích jiných vlastníků. Všechny budovy jsou ve značně dezolátním stavu.

Vlastnící pozemků, na kterých jsou předmětné stavby umístěny, se pokoušejí o prodej již několik let. Zájemce o koupi, společnost Premium Infinity s.r.o., má zájem o koupi celého areálu včetně budov.

Odhadní cena za všechny nemovitostí v tomto bodě i v bodě 19 činí cca 2 000 000 Kč.

V návrhu kupní smlouvy je uvedeno, že kupující bere na vědomí existenci zákonného předkupního práva ve prospěch vlastníků dotčených pozemků, na nichž převáděné budovy stojí.

Otázka předkupního práva bude na programu příštího zastupitelstva, jelikož až uzavřením kupní smlouvy začíná běžet tříměsíční lhůta pro uplatnění předkupního práva dle občanského zákoníku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitých věcí – budov ve vlastnictví obce stojících na pozemcích p.č. st. 489, st. 490, st. 493, st. 494, st. 491, st. 492, st. 498, st. 485, st. 486, st. 495, st. 496, st. 497, st. 499, st. 484 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.14/5/2020

19. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitých věcí – budova čp./ev. č., jiná stavba, stojící na pozemku p.č. st. 487 a st. 488

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitých věcí – budov ve vlastnictví obce stojících na pozemcích p.č. st. 487 a st. 488 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č.15/5/2020

20. Diskuse

Dotaz veřejnosti: „Ovlivní plánované zateplení obecního úřadu úřední hodiny?“

Paní starostka odpověděla, že zatím by to vliv na úřední hodiny úřadu nemělo mít, nicméně se počítá s uzavřením úřadu na cca 14 dní v létě o prázdninách. Bude snaha o to, aby alespoň podatelna byla v provozu.

Dotaz veřejnosti: „Jak bude vyřešeno osvětlení u plánovaného chodníku u Bašty?“

Paní starostka odpověděla, že osvětlení tam bude řešeno pouze za pomoci pochozích světel, které budou umístěny na hranici s komunikací. Sloupkové osvětlení se tam nevejde a také je stavba lokalizována až za hranicí obce.

Paní starostka dále připomněla občanům, že probíhá hlasování v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje, přičemž obec Chýně tam přihlásila dva projekty, jednak vybudování freestyle parku za tratí a jednak propojení Chýně a Rudné pro pěší a cyklisty mimo komunikace. Paní starostka vyzvala občany, aby podpořili projekty obce Chýně v tomto hlasování.

Dotaz veřejnosti: „Jak obec řeší současnou situaci přeplněných kontejnerů a nepořádek kolem nich?“

Paní starostka sdělila, že se společností Rumpold byl dojednán častější odvoz plastů a skla (ve smlouvě odvoz skla 1x/21-28 dní dle potřeby), jejichž produkce se v době nouzového stavu výrazně zvýšila.

Paní místostarostka k uvedené věci sdělila, že minulý týden v pátek obecní zaměstnanci vyčistili nepořádek ležící na zemi u kontejnerů (poházené plasty a sklo). Celá tato akce trvala několik hodin, přičemž v neděli večer vypadal prostor kolem kontejnerů úplně stejně, jak před úklidem. Paní místostarostka sdělila, že chápe, že je nepříjemné v případě plných kontejnerů objíždět ostatní kontejnery, zda nejsou volné, případně si plast nebo sklo odvést zpět domů, ale je skutečně nepochopitelné a neakceptovatelné hodit tento odpad na zem ke kontejnerům.

Dotaz veřejnosti: „Jaký je stav nového územního plánu? Kdy bude v platnosti?“

Paní starostka odpověděla, že se právě zapracovávají připomínky a námitky k novému územnímu plánu. Dne 2. 6. 2020 proběhne jednání s odborem územního plánování v Černošicích (pořizovatel územního plánu), v jehož rámci by se mělo toto připomínkové řízení zfinalizovat. Začátkem září 2020 se na základě provedených změn uskuteční druhé veřejné projednání a pokud vše půjde dobře, tak koncem listopadu 2020 by mělo dojít ke schválení finální verze územního plánu.

Dotaz veřejnosti: „Uskuteční se den dětí?“

Paní starostka odpověděla, že den dětí se v plánovaném termínu dne 6. 6. 2020 neuskuteční. Den dětí se v závislosti na aktuální situaci buď přeloží na podzim, nebo se letos neuskuteční vůbec.

Dotaz z veřejnosti: „V ulici Premonstrátů jsou neustále problémy s veřejným osvětlením. Často nesvítí osvětlení vůbec. Čím je to způsobené?“

Paní starostka odpověděla, že se jedná o technický problém, a to o chybu na rozvaděči. Dojde k výměně jističe (silnější výkon), aby nedocházelo k výkyvům napětí v sítí. Spínač, jež je nastavený na to, aby se sepnul v určitý čas, nereaguje na spínací signál. Možná bude muset dojít k výměně celé rozvodné skříně. Paní starostka sdělila že se společností Elektroštika s.r.o. je celá věc v řešení a je to otázka pár dnů.

Dotaz z veřejnosti: „Bylo by možné rozšířit počet parkovacích míst v ulici Premonstrátů a v přilehlých ulicích? Návštěvy dostávají pokuty od strážníku obecní policie za nesprávné parkování, přičemž nemají možnost zaparkovat jinam.“

Paní starostka odpověděla, že situaci s parkováním je špatná v celé této lokalitě. Tuto situaci bohužel nelze uspokojivě vyřešit ani do budoucna. V této podobě byly ulice zkolaudovány stavební úřadem, a to i přes nesouhlas obce. Tyto ulice rozšířit nejde, protože by to neodpovídalo potřebným rozhledovým poměrům ani místním poměrům. Ze zákona musí zůstat volný průjezd v každém směru 3 metry. Požadavkem obce bylo, aby developer postavil dvě parkovací místa na jednu bytovou jednotku, nicméně výsledkem je stěží jedno parkovací místo na bytovou jednotku. Výsledkem nesprávného parkování jsou také zdemolované chodníky. Paní starostka sdělila, že v době, kdy bude celá lokalita dostavěna, bude možné zvážit koncept zjednosměrnění, tzn., že po jedné straně by parkovala auta a druhá by zůstala průjezdná o šířce 3 m. Paní starostka však opětovně zdůraznila, že je povinností každého vlastníka nemovitosti mít dvě parkovací místa na svém pozemku, přičemž veřejný a uliční prostor neslouží primárně k parkování. Paní starostka dodala, že každý vlastník vozidla je povinen dodržovat zákony a vyhlášky, tedy i při parkování svého vozidla.
Paní starostka dále sdělila, že dle neoficiálních zdrojů by v lokalitě V Roklích mělo vznikat soukromé parkoviště.

Obyvatelka Chýně, jež původní dotaz položila, vyjádřila nespokojenost s tím, že se v dané lokalitě sice řeší nesprávné parkování, ale řidiče projíždějící lokalitou vysokou rychlostí nikdo neřeší, ačkoliv na tento problém opakované upozorňovala.

Otázka veřejnosti: „Co je potřeba udělat proto, pokud by se někdo chtěl účastnit procesu výstavby další základní školy v obci?“

Paní starostka sdělila, že počítá s vytvořením skupiny 15–20 lidí, což je počet, při kterém je skupina dle názoru paní starostky ještě schopna efektivně spolupracovat. Byla by ráda, kdyby v ní byli lidi zastoupení z různých profesních oblastí (stavaři, učitelé, právníci, ekonomové atd.). Největší potřeba této spolupráce bude při tvorbě projektové dokumentace vybraným zhotovitelem. Kdokoliv by tedy měl zájem být členem této skupiny, může se přihlásit např. emailem na obecní úřad. Odhadem v červnu by se měla uskutečnit první pracovní schůzka, přičemž všichni známí zájemci budou osloveni.

Otázka veřejnosti: „Do kdy je možné podávat námitky a připomínky k nového územnímu plánu?“

Paní starostka odpověděla, že obecně vlastník pozemku může podávat námitky a připomínky k územnímu plánu kdykoliv. Po veřejném projednání nového územního plánu běžela lhůta 30 dní, v jejímž rámci bylo možné připomínky podat. Tato lhůta již uběhla. V případě, že bude podána připomínka nebo námitka teď, bude projednána až v rámci dalšího územního plánu obce.

Pan Sága se dotázal, jak to vypadá s výměnou uhynulých stromů v lokalitě Na Uhlířce.

Paní starostka odpověděla, že v rámci udržitelnosti projektu budou realizační firmou všechny stromy nahrazeny. Jedná se o 23 ks stromů, z čehož 19 jsou duby z podzimní výsadby (z jarní se udržely). Dle slov paní starostky se jedná o důsledek nedostatku vody a sucha. Situace se bude dle předpovědí pravděpodobně bohužel jenom zhoršovat. Zároveň bylo přerušeno sečení biokoridoru z důvodu, aby z něho neunikala vlhkost.

Paní starostka využila setkání zastupitelů k tomu, aby opětovně zdůraznila, že voda z vodovodního řadu neslouží k zalévání zahrad ani k napouštění bazénů. Pro zalévání zahrad je možné používat vodu srážkovou a šedou odpadní vodu. Dále paní starostka vyzvala občany, aby pro napouštění bazénu volili cisternu.

Vody začíná být extrémní nedostatek a v Chýni začínají vysychat i studny a všichni bychom se dle slov paní starostky k tomuto problému měli postavit zodpovědně. I z tohoto důvodu se obec rozhodla natáčet průběh vody v krajinách (u vpustí do kanalizací, v biokoridoru, v ulici Ke Skále atd.) a byly také provedeny zkušební zápustě tak, aby se voda vsakovala v místě, a neodcházela z území obce kanalizací. Každý z nás se může také na vlastním pozemku pokusit o co největší odchyt srážkové vody tak, aby nebyla odváděná z území obce.

Paní starostka sdělila, že dne 25. 5. 2020 končí většina opatření vlády spojených s nouzovým stavem, avšak nadále žádá občany Chýně o ohleduplnost, nošení roušek na veřejnosti dle nařízení v bližším kontaktu než 2 metry a o dodržování zvýšených hygienických zásad.

Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 19:30 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 28. 5. 2020     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Beňa
                                Mgr. Dagmar Musilová

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz