Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 22. 4. 2020 prostřednictvím
on-line služby ZOOM


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Petra Vedralová, Ing. Tomáš Beňa, Kpt. Mgr. Jan Pistorius, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Petra Vacková (přihlásila se k online konferenci v 18:22), Ing. Jindřich Krátký, Mgr. Dagmar Musilová

Nepřítomni:  Mgr. Zdeněk Kleisner (omluven), Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven), Kryštof Jelínek (omluven), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena)
Hosté: veřejnost 8


Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Mimořádné dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020
7. Směnná smlouva – pozemky parc. č. 156/568 a 156/569 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 185/497 v k.ú. Chýně v soukromém vlastnictví (parkovací místa)
8. Prodej pozemku parc. č. 763/3 o výměře 138 m2 v k.ú. Chýně, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020 od pozemku parc. č. 763 v k.ú. Chýně
9. Směnná smlouva – pozemek parc. č. 763/2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020, za pozemek parc. č. 761 v k.ú. Chýně v soukromém vlastnictví
10. Dohoda o stanovení ceny za zřízení věcných břemen se společností EMBALADOR s.r.o.
11. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouva) uzavřené dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.
12. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 1814 o výměře 9 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/893), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemky parc. č. 156/701 o výměre 7 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701 o výměře 13 m2), parc. č. 1816 o výměre 2 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701) a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
13. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 1815 o výměře 14 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/893) a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 156/702 o výměre 13 m2, sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
14. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 156/699 o výměře 12 m2 (na základě GP č. 1692-8/2020 byl oddělen z pozemku parc. č. st. 156/893 oddělen díl a z pozemku parc. č. 156/699 oddělen díl a z pozemku parc. č. 156/893 oddělen díly a tyto díly byly zceleny a označeny jako pozemek parc. č. 156/699 o výměře 12 m2) a parc. č. 1816 o výměře 2 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 156/155 o výměre 25 m2, sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
15. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Zateplení a úpravy objektu budovy čp. 200 ul. Hlavní v k. ú Chýně (sídlo obecního úřadu) II.“
16. Darovací smlouva, společnost Silver development s.r.o. jako dárce daruje obci pozemky parc. č. 1253, parc. č. 156/773 a 156/774 v k.ú. Chýně
17. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
18. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2018 uzavřené se společnosti Metrostav a.s.
19. Diskuse
20. Závěr


Průběh zasedání:

1. Zahájení
Zasedání zahájila v 17:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přihlášené; poté konstatovala, že je přihlášeno 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu
V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání a navrhla tyto změny programu:
• vypuštění bodu 8 z programu „Prodej pozemku parc. č. 763/3 o výměře 138 m2 v k.ú. Chýně, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020 od pozemku parc. č. 763 v k.ú. Chýně“
• doplnění bodu „Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství obce Chýně” (bod 8 programu)
• doplnění bodu „Záměr koupě kontejnerové MŠ – Dolní Břežany” (bod 19 programu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 22. 4. 2020.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/4/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 31. 3. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Brunhofer a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a p. Musilová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Jindřicha Krátkého a Dagmar Musilovou.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/4/2020.

5. Zpráva starostky

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:
1. Stav běžného účtu v KB je 32 238 444 Kč. Stav účtu v ČNB je 6 598 836 Kč.

2. Paní starostka sdělila, že od vyhlášení nouzového stavu se obec snažila zajistit dezinfekci a roušky pro občany obce. Zvýšila se péče o seniory od 65 let (probíhaly návštěvy strážníků obecní policie, byly zajišťovány nákupy, dodávky léků, byl zabezpečován odvoz k lékaři apod.).

3. Paní starostka v této souvislosti vyjádřila vděk strážníkům obecní policie Chýně, sboru dobrovolných hasičů a všem dobrovolníkům, kteří vypomáhali s distribucí dezinfekce a roušek mezi občany Chýně. Paní starostka dále sdělila, že v případě, že by ještě někdo měj zájem o desinfekci, je pořád ještě k dispozici na obecním úřadě.

4. Byly instalovány dezinfekce při vstupu na obecní úřad a na poštu Partner a zároveň je potřeba dodržovat 2 m rozestupy. Obecní úřad je prozatím otevřen v pondělí a středu od 8:00 – 18:00. Pošta Partner bude mít od 27. 4. 2020 stejné otevírací hodiny jako obecní úřad.

5. Bylo zrealizováno parkurové hřiště za Višňovkou v ulici Bolzanova. Původní hřiště bylo přesunuté za sportovní halu základní školy.

6. Bylo zahájeno budování dětského hřiště Na Vyhlídce.

7. Provedla se výsadba stromů v parku „Opatovka“ (50 vzrostlých stromů).

8. Budova staré základní školy se připravuje k zahájení školní výuky pro první třídy od září 2020.

9. Obec obdržela od SFDI informaci, že nezískala dotaci na rekonstrukci chodníku směrem k pivovaru, tzn. že v příštích dvou letech určitě k rekonstrukci chodníku nedojde. Předpokládané náklady jsou cca 8 500 000 Kč, jež si obec bohužel nemůže dovolit zaplatit z vlastního rozpočtu.

10. Obci se také nepovedlo získat dotaci na strategii CHY CHY, jejíž náplní je strategické plánování obce s rozpracováním do akčních plánů. Další výzva bude vyhlášena v červnu 2020 a obec se bude opětovně o tuto dotaci ucházet.

11. Proběhl kybernetický útok na veškeré servery a technická zařízení obecního úřadu. Veškeré servery obecního úřadu byly smazány a zašifrovány. Naštěstí nedošlo k úniku žádných citlivých údajů. V rámci opravy nebylo již možné některé disky obnovit, takže musí být zakoupeny nové. Byly zajištěné nové ochranné prvky serveru obecního úřadu. Obec podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

6. Mimořádné dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020

Paní místostarostka uvedla, že se jedná o žádosti na základě mimořádné výzvy obce poté, co zbyly pro tento účel vyčleněné prostředky v rozpočtu obce pro rozdělení dotací v řádném termínu.
Obci byly doručeny následující žádosti:

Žádost spolku ARBOR na divadelní představení „Dvě princezny a drak“, jedná se o představení pro děti a dospělé, ve kterém vystoupí živí herci a loutky, plánovaný termín uskutečnění akce je II. pololetí 2020. Celkové náklady akce jsou 16 800 Kč, požadovaná dotace je 14 000 Kč a výše spoluúčasti žadatele 2 800 Kč. V žádosti je dále uvedeno, že požadovaná částka bude určena na kulisy, rekvizity (maketa draka, princezny atd.) a oponovou mobilní konstrukci, která se použije i na další akce spolku.
Paní místostarostka k tomu uvedla, že pořízení oponové mobilní konstrukce obec již na žádost spolku Duch z vlastních prostředků financovala a tato konstrukce je v majetku obce. Tato konstrukce bude využívána na akcích ve sportovní hale a v aule základní školy. Paní starostka sdělila, že tuto konstrukci si mohou půjčovat i jednotlivé spolky, a proto nemá význam investovat peníze do obdobného projektu.
Paní místostarostka navrhla tuto žádost s ohledem na uvedené důvody zamítnout.

• Žádost spolku ZONE RUN z.s. na charitativní běh na podporu seniorů org. Elpida. Akce byla naplánovaná na 9. 5. 2020. Plánovaná akce byla zrušena, proto je žádost bezpředmětná a paní místostarostka navrhla její zamítnutí. 

Žádost Českého svazu včelařů z.s. na realizaci projektu nekomerčního společného zařízení na vytavování a zpracování panenského včelího vosku pro členy včelařského spolku. Dle žádosti se jedná o nákladné zařízení, které není pro jednotlivého malovčelaře dostupné. Předpokládané náklady na projekt je cca 30 000 Kč. Minimální náklady na realizovatelnost projektu jsou 16 000 Kč. Český svaz včelařů žádá o jakoukoli částku, jež může obec přispět.
Paní místostarostka uvedla, že tato žádost neodpovídá směrnici obce, nicméně by tento projekt ráda podpořila a přesunula tuto žádost na schůzi Rady dne 27. 4. 2020, kde by se mohlo rozhodnout o případném finančním daru pro tento svaz.

• Žádost Mysliveckého spolku Hostivice – Chýně o příspěvek na myslivecký ples v Chýni dne 8. 2. 2020. Jedná se o příspěvek ve výši 5 000 Kč na uhrazení zapůjčení stolů a židlí z půjčovny pro účel konání plesu. Paní místostarostka doporučila tuto žádost ke schválení.

Žádost Chýňské o.p.s. o příspěvek na nákup závěsných výstavných panelů do výstavní síně Kayna. Jedná se o žádost o příspěvek 50 000 Kč bez spoluúčasti žadatele. V žádosti je uvedeno, že nákup těchto panelů zajistí žadatelka a poté budou předány do vlastnictví obce Chýně.
Paní místostarostka uvedla, že tuto žádost konzultovala s panem Mgr. Novákem, ředitelem základní školy. Pan ředitel sdělil, že takové panely má škola ve vlastnictví (6 ks) a nemají problém tyto panely zapůjčit.
Paní místostarostka doporučila z uvedených důvodů žádost zamítnout. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou dotaci z rozpočtu obce Chýně pro Myslivecký spolek Hostivice-Chýně ve výši 5 000 Kč na základě předložené žádosti a zamítá žádosti o mimořádnou dotaci spolků ARBOR, ZONE RUN z.s. a Chýňská o.p.s.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/4/2020.

7. Směnná smlouva – pozemky parc. č. 156/568 a 156/569 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 185/497 v k.ú. Chýně v soukromém vlastnictví (parkovací místa)

Paní starostka uvedla, že byla obecnímu úřadu doručena žádost paní Ing. Veroniky Valčíkové o směnu parkovacího místa v ulici U Dráhy, a to parc. č. 156/568 o výměře 10 m2 a 156/569 o výměře 4 m2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za parkovací místo parc. č. 185/497 o výměře 13 m2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví paní Valčíkové.
Paní starostka uvedla, že paní Valčíková nestihla v době, kdy se parkovací místa převáděla na jednotlivé vlastníky bytových jednotek, si parkovací místo převést do svého vlastnictví. Paní Valčíková si proto zakoupila parkovací místo od soukromého vlastníka, nicméně z důvodu větší vzdálenosti od své bytové jednotky požádala o jeho směnu. 
Na schůzi Rady byl dne 22. 1. 2020 usnesením č. 6/1/2020 odsouhlasen záměr obce tyto pozemky směnit s tím, že rozdíl v ploše pozemků (1 m2) bude finančně dorovnán za tržní cenu 6 000 Kč za m2.
Obecní úřad uveřejnil dne 31. 1. 2020 záměr obce dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v rozhodném znění, směnit obecní pozemky 156/568 a 156/569 v k.ú. Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na pozemky parc. č. 156/568 a 156/569 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 185/497 v k.ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/4/2020.

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství obce Chýně

Paní místostarostka uvedla, že se množí stížnosti rodičů s dětmi na nepořádek na písečné pláži u Bašty, zejména se jedná o exkrementy psů. Jelikož v nejbližších dnech dojde také k výměně písku na pláži, chtěla by obec razantněji zakročit proti znečišťování této pláže.
Paní starostka dále doplnila, že na pláž budou také umístěny cedule s upozorněním na zákaz vstupu a venčení psů.
Oproti zrušené vyhlášce č. 1/2018 byla zaktualizována příloha č. 1, kde je povolen pohyb psů pouze na vodítku (doplněné nové ulice a parky) a byl doplněn čl. 1 bod 1 písm. c) a čl. 2 bod 4 (zákaz vstupu psů a hospodářských zvířat na písečnou pláž u Bašty).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č.2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/4/2020.

9. Směnná smlouva – pozemek parc. č. 763/2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020, za pozemek parc. č. 761 v k.ú. Chýně v soukromém vlastnictví

Paní starostka uvedla, že důvodem směny je jednání se společností Development o odkupu pozemku na stavbu nové základní školy v Chýni a vlastnictví pozemku parc. č. 761 je pro obec strategicky výhodnější, protože bezprostředně přiléhá k budoucímu pozemku možné nové základní školy. Iniciátorem směny byla tedy obec.
Pozemek parc. č. 763/2 jež byl oddělen GP má stejnou rozlohu, jak směňovaný pozemek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 763/2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020, za pozemek parc. č. 761 v k.ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/4/2020.

10. Dohoda o stanovení ceny za zřízení věcných břemen se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka uvedla, že si v této dohodě smluvní strany sjednávají, že bez ohledu na ustanovení smlouvy o spolupráci, a bez ohledu na cenu stanovenou směrnicí č. 2/2018 v souvislosti se zřízením věcných břemen pro uložení a provoz veškerých sítí projektu do pozemků obce a veškerých sítí obce do pozemků, bude společnost EMABALADOR s.r.o. jako strana oprávněná z příslušného věcného břemene platit obci jako  straně povinné z věcného břemene za zřízení věcného břemene pouze symbolickou jednorázovou úplatu ve výši 1,- Kč / běžný metr sítě.
Paní starostka uvedla, že se jedná o pozemky, které již byly v rámci II. etapy převedené na obec, ale nebyla tam ještě právně zřízená věcná břemena pro jednotlivé sítě.
Tento ústupek vůči společnosti EMBALADOR s.r.o. obec činí z důvodu, že v lokalitě Na Vyhlídce je v havarijním stavu kanalizace a přes pozemky společnosti EMBALADOR s.r.o. je potřeba převést splaškovou kanalizaci a také z nového vodojemu vést druhé tlakové pásmo do staré obce.
Touto dohodou tedy budou narovnány výše uvedené vzájemné závazky obou stran.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o stanovení ceny za zřízení věcných břemen se společností EMBALADOR s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dohody.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/4/2020.

11. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouva) uzavřené dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka uvedla, že tento dodatek vznikl z iniciativy obce z důvodu, že v plánovací smlouvě se společností EMBALADOR s.r.o. má obec závazek zajistit, aby investor společnost Development Chýně, s.r.o. (lokalita Pod Horou) vybudoval a připravil navazující spojovací komunikaci tak, aby bylo možné se ze strany společnosti EMBALADOR s.r.o. na tuto komunikaci napojit a realizovat svůj úsek komunikace.
Bohužel společnost Development Chýně, s.r.o. je se svými závazky vůči obci ve dvouletém zpoždění, a proto obec není schopná dostát svému závazku vůči společnosti EMBALADOR s.r.o., přičemž společnost EMBALADOR s.r.o. již s výstavbou v Chýni postupně končí.
Dle tohoto dodatku se tedy strany domluvily tak, že společnost EMBALADOR s.r.o. vybuduje svoji část spojovací komunikace až do napojovacího bodu na část komunikace, jež má být budována společností Development Chýně, s.r.o. Tento úsek společnost EMBALADOR s.r.o. vybuduje nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu tohoto úseku komunikace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce uzavřené dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/4/2020.
 
12. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 1814 o výměře 9 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/893), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemky parc. č. 156/701 o výměre 7 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701 o výměře 13 m2), parc. č. 1816 o výměre 2 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701) a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví

Paní starostka uvedla, že tento bod věcně souvisí s bodem 13 a 14 programu, proto se toto zdůvodnění týká všech těchto bodů.
Jedná se o čtyři pakovací místa vedle sebe, přičemž jedno z nich již obec v minulosti směnila a má ve svém vlastnictví.
Obec usiluje o získání těchto parkovacích míst do svého vlastnictví z důvodu, zajištění přístupu na zemědělské pozemky, které navazují na ul. U Dráhy. Dále také dle již vyhotoveného projektu má v tomto místě v horizontu 10–15 let vést propojovací komunikace mezi ulicemi U Dráhy a Ecksteinova.
K podpisu směnných smluv pak dojde po vybudování těchto parkovacích míst a jejich zanesení do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Budoucí směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 1814 o výměře 9 m2 ve vlastnictví obce Chýně, za pozemky parc. č. 156/701 o výměre 7 m2, parc. č. 1816 o výměře 2 m2 a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/4/2020.

13. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 1815 o výměře 14 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/893) a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 156/702 o výměre 13 m2, sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Budoucí směnnou smlouvu na směnu pozemků parc. č. 1815 o výměře 14 m2 a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 ve vlastnictví obce Chýně za pozemek parc. č. 156/702 o výměře 13 m2 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/4/2020.

14. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 156/699 o výměře 12 m2 (na základě GP č. 1692-8/2020 byl oddělen z pozemku parc. č. st. 156/893 oddělen díl a z pozemku parc. č. 156/699 oddělen díl a z pozemku parc. č. 156/893 oddělen díly a tyto díly byly zceleny a označeny jako pozemek parc. č. 156/699 o výměře 12 m2) a parc. č. 1816 o výměře 2 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 156/155 o výměre 25 m2, sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje budoucí směnnou smlouvu na směnu pozemků parc. č. 156/699 o výměře 12 m2 a parc. č. 1816 o výměře 2 m2 ve vlastnictví obce Chýně za pozemek parc. č. 156/155 o výměře 25 m2 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.11/4/2020.

15. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Zateplení a úpravy objektu budovy čp. 200 ul. Hlavní v k. ú Chýně (sídlo obecního úřadu) II.“

Paní Vacková se přihlásila k online konferenci v 18:22.
Paní starostka uvedla, že tato zakázka byla rozdělena na dvě části a to následovně:
• Část 1 - Zateplení budovy
• Část 2 - Pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu

Na část 1 bylo podaných pět nabídek v rozmezí od 3 257 127,65 Kč bez DPH do 4 117 306,94 Kč bez DPH. Jako cenově nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka společností MOZIS s.r.o. za celkovou cenu zakázky 3 257 127,65 Kč bez DPH.

Na část 2 zakázky byly doručeny dvě nabídky, přičemž společnost AirPlus, spol. s r.o. podala nabídku s nižší nabídkovou cenou ve výši 1 271 222,24 Kč bez DPH

Zakázka byla vysoutěžena za vyšší cenu, než byla předpokládaná hodnota zakázky, a to asi o cca 1 850 000 Kč bez DPH.

Paní starostka sdělila, že na základě takto vysoké vysoutěžené ceny by na jedné straně bylo možné od realizace ustoupit, na druhé straně však má budova obecního úřadu nevyhovující energetický audit, okna jsou téměř nefunkční, v době větších srážek do budovy na 4 místech silně zatéká apod. Paní starostka sdělila, že dle jejího názoru by bylo vhodné tuto zakázku i přes vyšší cenu zrealizovat.

Pan Krátký se dotázal, zda by bylo možné projekt stavebně upravit tak, aby se cena realizace snížila.

Paní starostka odpověděla, že již v rámci přípravy projektu byla snaha o co největší úsporu, tak si není úplně jistá, zda by šlo ještě někde rozumně ušetřit (např. byla zrušena oblouková část oken, jež by okna velmi předražovala).

Pan Palatinus podotkl, že obec má doporučeno zateplit obecní úřad ze zákona už asi čtyři roky a už jenom z tohoto titulu je potřeba, aby došlo k realizaci tohoto projektu. Obec má na tento projekt už několik let vyčleněné finanční prostředky, a i v této nejisté situaci by to obec dle slov pana Palatinuse měla zvládnout bez větších problémů.

Pan Pistorius se dotázal, zda po realizaci tohoto projektu bude ještě zapotřebí nějakých jiných stavebních úprav na obecním úřadě.

Paní starostka odpověděla, že dle jejího názoru nebude potřebovat budova obecního úřadu dalšího výraznějšího stavebního zásahu v nejbližších 15–20 letech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost MOZIS s.r.o., IČO 289 40 083, jako dodavatele zakázky „Zateplení a úpravy objektu budovy čp. 200 ul. Hlavní v k. ú Chýně (sídlo obecního úřadu) II.“, podzakázky “Zateplení budovy” s celkovými náklady ve výši 3 257 127,65 Kč bez DPH, a společnost AIRPlus, spol. s r.o., IČO, 254 41 931, Kč jako dodavatele zakázky „Zateplení a úpravy objektu budovy čp. 200 ul. Hlavní v k. ú Chýně (sídlo obecního úřadu) II.“, podzakázky “Pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu” s celkovou cenou zakázky 1 271 222,24 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smluv.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/4/2020.

16. Darovací smlouva, společnost Silver development s.r.o. jako dárce daruje obci pozemky parc. č. 1253, parc. č. 156/773 a 156/774 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o komunikace, které vznikly mezi jednotlivými parkovišti a parkovacími místy, jež vybudovala v rámci svojí výstavby společnost Silver development s.r.o. (závazek společnosti vybudovat 2 parkovací místa na jednu bytovou jednotku).
Pozemky, na nichž se nacházejí tyto „propojovací“ komunikace převádí společnost Silver development s.r.o. darem na obec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu se společností Silver development s.r.o., která daruje obci pozemky parc. č. 1253, parc. č. 156/773 a parc. č. 156/774 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/4/2020.

17. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.

Paní starostka uvedla, že návrh tohoto dodatku vznikl z iniciativy společnosti Development Chýně, s.r.o. Jedná se o lokalitu Pod Horou, kde má tato společnost naplánovanou výstavbu rodinných domů.
Společnost Development Chýně, s.r.o. je v prodlení s plněním svých závazků a předmětem dodatku by měla být celková změna etapizace výstavby (posun až do roku 2030). Dále společnost usiluje o zrušení lokálního vodojemu bez finančního dorovnání s obcí atd.
Paní starostka uvedla, že ze strany společnosti nebyly vůbec akceptovány podmínky a návrhy obce, jako např. prodej pozemku obci na výstavbu nové základní školy.
Paní starostka uvedla, že s dodatkem v tomto znění absolutně nesouhlasí a s právní zástupkyní obce paní Komeiserovou připravuje protinávrh na základě závěrů, které vzešly z právní analýzy uzavřené plánovací smlouvy, kterou pro obec vyhotovila advokátní kancelář David Zahumenský. To znamená, že v dodatku budou mj. zaneseny jistiny, jež budou muset být ze strany společnosti vůči obci splněny, jelikož za dobu čtyřleté vzájemné spolupráce nesplnila společnost žádný ze svých závazků vůči obci. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 0    proti návrhu: 11        zdržel/a se: 0
Usnesení nevzniklo.
 
18. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2018 uzavřené se společnosti Metrostav a.s.

Paní starostka uvedla, že předmětem dodatku je změna ceny díla na základě změnových listů (vícepráce, méněpráce).

Změnový list č. 1 se týká změn vyvolaných úpravou tvaru zemního tělesa kolem AN, na základě čehož došlo k navýšení ceny díla o 24 947 Kč bez DPH.

Změnový list č. 2 se týká změn vyvolaných opravou chybných a nerealizovaných položek ve smluvním výkazu výměr, v důsledku čehož došlo k ponížení ceny díla o 12 240 Kč bez DPH.

Změnový list č. 3 se týká změn ve vztahu k napojení vodojemu na II. tlakové pásmo a k navýšení ceny díla o 299 345 Kč bez DPH.

Celková konečná změněná cena díla činí 25 255 497 Kč bez DPH.

Tyto změnové listy byly již odsouhlaseny Radou obce Chýně na schůzi dne 17. 2. 2020.

V současnosti se shromažďují veškeré podklady k tomu, aby mohl být vodojem zkolaudován a uveden do řádného provozu.

Pan Palatinus vyjádřil vděk paní starostce a místostarostce za dovedení stavby vodojemu do zdárného konce bez větších komplikací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2018 uzavřené se společnosti Metrostav a.s. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/4/2020.

19. Záměr koupě kontejnerové MŠ – Dolní Břežany

Paní starostka uvedla, že kontejnerová mateřská školka má čtyři třídy (kapacita 4 x 24 dětí, na výjimku možno umístit až 112 dětí). Školka je částečně vybavená (kotly, kuchyňka…). Ke každé třídě je ještě skladovací kumbál pro umístění matrací a výtvarných potřeb. Stáří školky je cca 10 let. Stavba stojí pouze na betonových pasech. Bude potřeba dodělat veškeré přípojky a terénní úpravy a dobudovat dětské hřiště. 

Paní starostka sdělila, že zvenčí nevypadá kontejnerová škola úplně hezky, ale mohl by jí např. přestříkat umělec, který sprejoval chýňskou zeď, nebo by se mohla jenom přemalovat.

Cenová nabídka obce Dolní Břežany je 10 000 000 Kč čistě za kontejnerovou školku. Paní starostka uvedla, že k této částce je potřeba připočítat 2 000 000 Kč na montáž a demontáž MŠ na místě plus doprava. Dalších 3 000 000 Kč by byly investice na nové podlahy, oprava sádrokartonů, novou výmalbu, zajištění drobného vybavení atd.

Paní starostka sdělila, že v případě, že by se zrušila školka v ulici Okružní (původně byla budova zamýšlena pro jiný záměr), tak by vznikla 56 nových míst. Celková kapacit školek by tak byla ze190 na 246 dětí.

Paní starostka uvedla, že během dnešního dne prověřovala také možnost získat dotaci na plánovou stavbu ŽŠ, nicméně na MŠMT ji nikdo v kontextu současné situace nedokázal říct, jak to v budoucnu s dotacemi bude.

Paní starostka uvedla, že chápe, že se jedná o částku poměrně vysokou, nicméně nová zděná školka by se pohybovala kolem 48 000 000 Kč. Rozpočet obce dle vyjádření finančního výboru by měl tuto investici unést. Jednalo by se o řešení, jež by rychle vyřešilo problém obce s umístěním dětí do školky.

Paní starostka dále sdělila, že tuto záležitost konzultovala i s ředitelem školy, panem Mgr. Novákem, který by se přikláněl otevřít tuto školku již v září. Paní starostka uvedla, že by se jednalo o hodně šibeniční termín a spíše by se přikláněla k otevření v lednu 2021.

Paní Vacková se dotázala, jaká je tepelná pohoda v tomto typu budovy.

Pan starostka odpověděla, že toto řešili na schůzce v Dolních Břežanech, přítomný pan školník tvrdil, že s tím není žádný problém. Budova má tepelnou izolaci z vaty, dodatečně v případě potřeby by bylo možné dodat i izolaci do podlah. Zároveň jsou v chodbách budovy umístěné elektrické přímotopy, vytápění je na plynový kotel s možností připojení tepelného čerpadla.

Paní Vacková se dále dotázala, zda jsou v budově školky vybudované sprchy.

Paní starostka odpověděla, že na každém patře jsou dvoje toalety (pro každou třídu jedny) a jedna sprcha.

Paní Vacková sdělila, že také by byla pro to, aby se tato mateřská škola otevírala až v lednu 2021, protože ví, kolik práce to obnáší.

Paní starostka dále uvedla, že přepravní firma, jež by školku přepravovala, počítá s přesunem školky v červenci 2020 (jedná se o přesun nadměrného nákladu, jež předpokládá různá povolení).

Paní starostka dále připomněla, že v momentě otevření další mateřské školy, bude potřeba oddělit právní subjektivitu základní a mateřské školy a bude muset být vybrán ředitel/ředitelka mateřské školy.

Paní Vacková se dále dotázala, zda se bude v této školce vařit.

Paní starostka uvedla, že je tam pouze výdejna jídla, přičemž jídlo se bude dovážet ze školní jídelny základní školy.

Pan starostka dále uvedla, že obec Dolní Břežany má ještě jednoho zájemce, jenž je první v pořadí, proto je potřeba jednat promptně.

Pan Palatinus uvedl, že dle plánovaného rozpočtu obce bylo na projekt výstavby nové MŠ naplánovaných s dotací a spoluúčastí 11 500 000 Kč. Takže při realizaci koupě této MŠ by se reálné náklady vyšplhaly na částku o 3 500 000 Kč větší, přičemž kvalita zděné budovy by byla určitě větší. Pan Palatinus se proto opětovně zeptal na možnost získání případné dotace.

Paní starostka uvedla, že problém je, že tato dotace ještě nebyla dotačním orgánem ani vyhlášena. Před vyhlášením nouzového stavu se měla vyhlásit dle slov paní starostky v červnu – červenci 2020. Paní starostka sdělila, že s ohledem na současný stav nepočítá s tím, že tato výzva by byla na podzim vyhlášena. V případě, že by se obec držela původního plánu na výstavbu školky, tak by se dle jejího odhadu nerealizovala dříve než v roce 2022–2023. Paní starostka sdělila, že nic nebrání tomu o dotaci následně zažádat a pak tuto kontejnerovou školku přesunout na jiné místo a využívat ji jiným způsobem (např. přestavba na sociální byty, ZUŠ, klubovna pro teenagery atd.). Zároveň by bylo možné využit tuto budovy i pro účely výuky základní školy. Jedná se o modulární stavbu, se kterou se pak dá nakládat různým způsobem.

Zastupitelé se po vzájemné diskuzi shodli na tom, že se jedná o investici, kterou pak bude možné využít v budoucnu i jiným způsobem a že se jim tato myšlenka líbí.

Kontejnerová mateřská školka by byla umístěna na pozemku, který obci pro účely výstavby mateřské školky darovala v minulosti společnost Oakland Trade prostřednictvím společnosti Bemett s.r.o.

Pan Pistorius se dotázal, zda má obec k dispozici nějaké technické posouzení této kontejnerové školky.

Paní starostka odpověděla, že současný technický stav obec posouzený nemá, je však možné si ji vyžádat. Při demontáži a přemístění proběhnou v případě potřeby drobné opravy. Životnost tohoto typu „stavby“ je dle výrobce udávána v délce 40 let.

Paní starostka dále dodala, že dle demografické studie by obci koupě této kontejnerové školky pomohla vykrýt kritických 10 let, pak již by křivka měla klesat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce Chýně odkoupit budovu kontejnerové MŠ od obce Dolní Břežany v ceně maximálně 10 milionů Kč a pověřuje starostku obce zahájením kroků vedoucích ke koupi budovy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č.15/4/2020.

20. Diskuse

V rámci diskuze nebyl žádné dotazy.
Paní starostka upozornila, že zasedání zastupitelstva plánované na den 22. 5. 2020 bude přeloženo na 27. 5. 2020 s ohledem na výběrové řízení „Svoz a likvidace komunálního odpadu, svoz a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony) II.“ , kdy lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 22. 5. 2020.

Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 19:30 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 28. 4. 2020     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Krátký
   
                                 Dagmar Musilová

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz