Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 31. 3. 2020


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Ing. Tomáš Beňa, Kpt. Mgr. Jan Pistorius, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Kryštof Jelínek, Ing. Petra Vacková, Mgr. Alena Mazzolini, Ing. Jindřich Krátký

Nepřítomni: Mgr. Dagmar Musilová (omluvena)

Hosté: veřejnost 6


Program jednání:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“
5. Svoz odpadů v obci Chýně po dobu od 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020
6. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Svítidla – obec Chýně – EFEKT 2020“
18. Diskuse
19. Závěr


Průběh zasedání:


1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 31. 3. 2020.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/3/2020.


3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Brunhofer a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a p. Jelínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Jindřicha Krátkého a Kryštofa Jelínka.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/3/2020.

4. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“

V 18:20 se přihlásili k online vysílání pan Pistorius, pan Beňa a paní Vacková.

Paní starostka uvedla, že v rámci výběrového řízení byly doručeny pouze dvě nabídky, a to společnosti RUMPOLD-P, s.r.o. a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Obě nabídky výrazně převyšovaly předpokládanou hodnotu zadavatele.

Hodnotící komise proto doporučila zrušení výběrového řízení, jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Paní starostka uvedla, že nabídkové ceny obou účastníků dosahovaly hodnoty cca 4 mil. Kč bez DPH/rok, tedy cca 16 mil. Kč bez DPH za dobu plnění 4 let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH byla stanovena na 8 000 000 Kč, a to za plnění za 4 roky, tedy obec předpokládala roční plnění ve výši cca 2 000 000 Kč bez DPH.

Chybně stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky ovlivnila nebo mohla ovlivnit výběr dodavatele, tedy v případě podpisu smlouvy s některým z účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky by mohlo dojít ke spáchání přestupku zadavatele dle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ, za což by zadavateli dle § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ hrozila pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky.

Paní starostka dále sdělila, že v případě, že zastupitelstvo schválí zrušení předmětného výběrového řízení, bude potřeba schválit vyhlášení nového výběrového řízení.

Paní starostka dále dodala, že v novém výběrovém řízení bude vysoutěžena cena nejspíše s ohledem na současné ceny a výběrová řízení v okolních obcích obdobná.

Paní starostka sdělila, že nové výběrového řízení se bude vyhlašovat již dle připravené zadávací dokumentace, akorát dojde ke změně předpokládané hodnoty zakázky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“ z důvodu výrazného rozdílu mezi nabídnutou cenou a předpokládanou cenou zakázky.
Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení se stejnými parametry jako minulé výběrové řízení, pouze s předpokládanou cenou zakázky 14 mil. Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/3/2020.

5. Svoz odpadů v obci Chýně po dobu od 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020

Paní starostka uvedla, že poskytování služeb bylo dle Smlouvy o sběru, svozu, a nakládání s komunálním odpadem včetně sběru a nakládání se separovaným odpadem a bio-odpadem uzavřenou se společností RUMPOLD – P s.r.o. a výsledků veřejné zakázky stanoveno na dobu 4 let, tj. od 1.4.2016 do 1.4.2020. S ohledem na skutečnost, že obec Chýně již zadala novou veřejnou zakázku a výběrové řízení bude zrušeno (viz bod 4 programu) je nutné zabezpečit svoz dopadu v obci po dobu, než bude vybrán nový dodavatel.

Dodatkem č. 2 ke smlouvě bude prodloužena smlouva na nezbytně nutnou dobu plnění, tedy do 31. 7. 2020.

Paní starostka dále doplnila, že obec oslovila v této věci i Technické služby Hostivice, nicméně jejich nabídka na svoz odpadu po dobu těchto 4 měsíců byla ještě vyšší, než jsou služby společnosti RUMPOLD – P s.r.o. dle uzavřené smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o sběru svozu a nakládání s komunálním odpadem, včetně sběru a nakládání se separovaným odpadem a bioodpadem se společností Rumpold – P s.r.o., kterým se prodlužuje trvání stávající smlouvy do 30. 6. 2020 a pověřuje starostku obce podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/3/2020.

6. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Svítidla – obec Chýně – EFEKT 2020“

Paní starostka uvedla, že se jedná o výměnu 400 Ks světel veřejného osvětlení včetně inteligentních rozvaděčů v lokalitě Háje, Kamenice, Kaliště a část staré obce od obecního úřadu směrem k těmto lokalitám. Ve 23:00 se osvětlení setmí o 40 % a mezi půlnocí a 4:00 o 60 %. Bude se jednat o LED osvětlení. K výměně dojde tak, že se na stávající stožáry namontují nová svítidla. Dojde k doplnění stožárů 8 ks na celý projekt. K realizaci projektu dojde do konce roku 2020.
V rámci výběrového řízení se povedlo danou zakázku vysoutěžit za cenu zhruba poloviční oproti přepokládané hodnotě zakázky. Obech Chýně obdržela na tento projekt dotaci vy výši 50 % uznatelných nákladů.
Nejnižší nabídková cena byla od společnosti ECOLED veřejné osvětlení s. r. o., a to ve výši 1 628 963,63 bez DPH.
Paní starostka doplnila, že část starých osvětlení by se obec pokusila prodat (současná prodejní cena je cca 50-100 Kč za jednu lampu) a část se použije do méně frekventovaných lokalit, nebo na doplnění do ulic ve staré časti obce, kde je to potřeba.
Paní starostka dále sdělila, že finanční návratnost projektu je cca 5 let. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu ECOLED veřejné osvětlení s. r. o. jako dodavatele zakázky „Svítidla – obec Chýně – EFEKT 2020“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Celková cena zakázky je 1 628 963,63 bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/3/2020.

7. Diskuse

Paní starostka se zastupitelů dotázala, zda mají nějaké otázky nebo návrhy ohledně stávající situace ve vztahu k zamezování šíření nákazy coronaviru CoVID19.
Paní starostka dále uvedla, že bude nutné na příštím zasedání zastupitelstva navýšit částku v rozpočtu určenou na krizová řízení.
Paní starostka uvedla, že byla pro občany Chýně objednaná dezinfekce Anticovid-19 za nákupní cenu 22,90 Kč za 1 litr. Balíčky s dezinfekcí budou roznášet příslušníci obecní policie nebo dobrovolní hasiči. V Chýni se jedná cca o 120 seniorů a tímto počinem chce paní starostka podpořit sociální kontakt seniorů, kteří jsou teď hodně osamělí a odříznutí.
Pan Krátký se dotázal, na jaký popud dochází k dezinfekci veřejných míst v obci, např. autobusových zastávek apod.
Paní starostka odpověděla, že se jednalo o doporučení, a to desinfekci míst, kde s pohybuje a vyskytuje větší množství lidí (zastávky veřejné dopravy, dětská hřiště, odpadkový koše atd.).
Paní Vacková se dále dotázala, jak to vypadá se základní školou a s jídelnou, jaký je zájem ze strany veřejnosti o koupi jídel ze školní jídelny.
Paní starostka odpověděla, že zájem prozatím není moc velký, jedná se cca o 30 jídel denně.
Paní Vacková sdělila, že se nesetkala nikde s informací, jak teď ordinuje paní MUDr. Veselá, a navrhovala by tyto informace vít rozšířit mezi občany obce.
Paní starostka odpověděla, že plánuje opětovně tisk letáků, kde by shrnula všechny důležité informace pro občany.
Paní Mazzolini se dotázala, že zachytila v diskuzích na sociálních sítích, že se mezi občany hodně řeší kvality vody a přidávání chloru.
Paní starostka odpověděla, že před 14ti dny dávala obec upozornění na webové stránky obce, že je přidávaný chlor do vody kvůli dodatečné dezinfekci vody. Obec proto upozornila, že na běžnou konzumaci vody doporučuje vodu převařovat, protože přecitlivělí jedinci by mohli pociťovat nějaké zdravotní potíže. Paní starostka dále zdůraznila, že testování vody opakovaně potvrdilo její nezávadnost.

Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 18:50 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 7. 4. 2020     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Krátký
   
Kryštof Jelínek

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz