Výsledky projednání a výpis usnesení zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19. 2. 2020

Usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2020.
(pro: proti:9; zdrž.:0)

Usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Mgr. Dagmar Musilovou a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Vajnlicha a Ing. Tomáše Beňu.
(pro:9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu vodovodu a kanalizace ze dne 19. 10. 2015 uzavřenou se společností 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IČO 475 51 917, se sídlem Kladenská 132, 264 52 Velké Přílepy a pověřuje starostku jeho podpisem.
(pro: 9, proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Technické služby Rudná a.s., IČ: 616 73 056, se sídlem Poštovní 133/4, 252 19 Rudná o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro: 9 proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 5/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu se společností AGROSA a.s., IČO 006 64 278, se sídlem Plzeňská 43, 252 19 Chrášťany na pronájem pozemku parc. č. 873 v k.ú. Chýně a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro:9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 6/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně s Pavlem Staňkem, bytem Ke Školce 191, 253 03 Chýně a Jarmilou Foltánovou, bytem Haklova 1160, 253 01 Hostivice a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro: proti:9; zdrž.:0)

Usnesení č. 7/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci a sankčním ujednání v souvislosti s Kupní smlouvou na koupi pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Pavlem Staňkem, bytem Ke Školce 191, 253 03 Chýně a Jarmilou Foltánovou, bytem Haklova 1160, 253 01 Hostivice a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro: 9 proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 8/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Josefem Machem, bytem Hlavní 30, 253 03 a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro:9 proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 9/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 769/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Romanem Rajtorou, bytem V Pískách 49, 253 03 Chýně a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro: 9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 10/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 771/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Marií Horákovou, č.p. 69, 533 45 Dolany, Milenou Jedličkovou, bytem Hájecká 1103, Břve, 253 01 Hostivice, Michalem Kokrdou, Václavem Kokrdou, DiS. a Monikou Kokrdovou, všichni bytem č.p. 69, 533 45 Dolany a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro: 9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 11/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 772/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Petrem Procházkou, bytem Rudenská 24, 253 03 Chýně a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro:9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 12/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 156/759 v k.ú. Chýně od společnosti OAKLAND TRADE a.s., IČO 270 88 651, se sídlem Šlikova 16, č.p. 403, 169 00 Praha 6 a pověřuje starostku jejím podpisem.
(pro: 9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 13/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán odpadového hospodářství obce Chýně.
(pro:9; proti:0; zdrž.:0)

Usnesení č. 14/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje členství obce Chýně ve Sdružení místních samospráv ČR, z.s., IČO 751 30 165, se sídlem Nábřežní 599, 760 01 Zlín, a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
(pro: 9; proti:0; zdrž.:0)

V Chýni dne 27. 2. 2020
 
 
…..............................................                  …………..….....................................
     Mgr. Anna Chvojková                                           Marcela Czerwinski
          starostka obce                                                     místostarostka obce
 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz