Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 19. 2. 2020

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Ing. Tomáš Beňa, Kpt. Mgr. Jan Pistorius

Nepřítomni: Marcela Czerwinski (omluvena), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven), Kryštof Jelínek (omluven), Ing. Petra Vacková (omluvena), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Ing. Jindřich Krátký (omluven)

Hosté: veřejnost 6

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Dodatek č.1 ke smlouvě o provozu vodovodu a kanalizace ze dne 19. 10. 2015
7. Smlouva o dočasném provozování vodojemu se společností 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.
8. Smlouva se společností Technické služby Rudná a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody
9. Nájemní smlouva se společností AGROSA a.s. na část pozemku parc. č. 873 – hnojné plato
10. Koupě pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
11. Koupě pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
12. Koupě pozemku parc. č. 769/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
13. Koupě pozemku parc. č. 771/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
14. Koupě pozemku parc. č. 772/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
15. Koupě pozemku parc. č. 156/759 v k.ú. Chýně od společnosti OAKLAND TRADE a.s.
18. Diskuse
19. Závěr

Průběh zasedání:
 
1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla doplnit následující body do programu:

• Dohoda o spolupráci a sankčním ujednání v souvislosti s Kupní smlouvou na pozemek parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně
• Návrh Plánu odpadového hospodářství obce Chýně
• Členství obce ve sdružení místních samospráv

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2020.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 1. 2020.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí. Brunhofer a pí. Musilová;
2. ověřovatelé zápisu: p. Vajnlich a p. Beňa.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Mgr. Veroniku Brunhofer a Mgr. Dagmar Musilovou a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Vajnlicha a Ing. Tomáše Beňu.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2/2020.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 31 488 709 Kč.
2. Běží lhůta pro podání nabídek u výběrového řízení na svoz odpadu, 9. 3. 2020 se uskuteční otevírání obálek. Prozatím byla doručená pouze jedna dodatečná informace. Paní starostka opětovně upozornila, že s ohledem na obdobná výběrová řízení v okolních obcích je velice pravděpodobně, že dojde k výraznému navýšení ceny za svoz odpadů. 
3. Byla ukončena veřejná část územního plánu, jelikož dne 10. 2. 2020 proběhlo veřejné projednání ÚP, jehož se zúčastnilo cca 40 osob. Dne 17. 2. 2020 skončila lhůta pro podávání námitek k novému územnímu plátnu. V současnosti probíhá shromažďování a vyhodnocování došlých námitek a paní starostka poděkovala všem za spolupráci.
4. Probíhala jednání se společností Development Chýně ohledně situace v lokalitě Pod Horou a možnosti další výstavby. Společnost Development zaslala obci návrh dodatku ke smlouvě o spolupráci, jehož předmětem je změna harmonogramu s ohledem na velké prodlení společnosti Development. Návrh byl předán právnímu zástupci obce k posouzení. Paní starostka uvedla, že obec zvažuje i rozvázání smluvní spolupráce s touto společností s ohledem na neplnění jejich závazků ze smlouvy.
5. Byla ukončena instalace WIFI4EU. V obci na veřejných prostranstvích bylo nainstalováno 11 free wifi pointů. Paní starostka zároveň vyzvala občany obce, aby v případě, že by měli tipy na umístění dalších pointů, aby to sdělili na obecním úřadě pro účely II. etapy instalace.
6. Obec obdržela dotaci na vysázení 50 stromů v parku Opatovka (I. etapa). Dne 21. 3. 2020 proběhne sázení stromů, jelikož předmětem dotace je pouze nákup stromů, nikoliv výsadbové práce. Paní starostka vyzvala všechny občany, aby přišli na tuto akci pomoct.
7. Projednávali se podmínky vyhlášení architektonické soutěže na výstavbu druhé základní školy v Chýni. Paní starostka sdělila, že by ráda tento projekt schválila na zastupitelstvu v březnu, aby se mohly zahájit všechny potřebné práce. K otevření nové školy by mohlo dojít dle slov paní starostky na přelomu let 2023-2024.
8. Dne 20. 2. 2020 se na Obecním úřadu Chýně uskuteční dokončovací audit z Krajského úřadu Středočeského kraje – období říjen–prosinec 2019.

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu vodovodu a kanalizace ze dne 19. 10. 2015

Paní starostka uvedla, že předmětem dodatku je zvýšení nájemného pro r. 2020 na základě usnesení zastupitelstva č. 10/12/2019, kdy tímto rozhodnutím byla schválená cena pro vodné 57,92 Kč/m3 bez DPH a pro stočné 34,07 Kč/m3. Dle těchto schválených cen pro vodné a stočné byla provedena změna nastavení platebního mechanismu.
Tento platební mechanismus byl nastaven ze Státního fondu životního prostředí na základě modelování nájemného, které se odráží do vodného a stočného. Nájemné dle dodatku bylo zvýšené na základě rozšiřující se infrastruktury ze 612 000 Kč na 852 000 Kč u vodného a u stočného ze 707 000 Kč na 915 000 Kč. Ceny jsou bez DPH. Změnila se tedy výše nájemného, které obci odvádí 1. VHS.
Platební mechanismus je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu vodovodu a kanalizace ze dne 19. 10. 2015 uzavřenou se společností 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IČO 475 51 917, se sídlem Kladenská 132, 264 52 Velké Přílepy a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2/2020.

7. Smlouva se společností Technické služby Rudná a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody

Paní starostka uvedla, že současná smlouva byla uzavřena pouze jako smlouva dočasná, pouze do doby spuštění vodojemu. Dne 17. 2. 2020 byl vodojem spuštěn do zkušebního provozu, tj. voda již teče přes vodojem.
Momentálně se řeší dolaďování tlaků, které byly nastaveny dle projektové dokumentace, nicméně ve vodovodním řadu se tlak může chovat jinak, protože přibyly nějaké nové řady atd. Paní starostka zároveň vyzvala občany, aby sdělili obci, pokud mají problémy s tlakem vody, aby se to mohlo nastavit. Paní starostka upozornila, že ve staré obci jsou redukční ventily, což může způsobovat nižší tlak a pak je potřeba tyto ventily odstranit.

Co se týče samotné smlouvy, tak se jedná o smlouvu o dodávkách pitné vody. Předložená smlouva je v úplně stejném znění, jako smlouva původní jen s tím rozdílem, že se vypouští ze smlouvy 1. VHS jako vedlejší účastník, a to z toho důvodu, že ji 1. VHS odmítla podepsat. Nicméně obec je ze zákona povinna tuto smlouvu uzavřít, proto ji uzavře pouze s TS Rudná a 1. VHS jako provozovatel ji musí respektovat.

Jedinou změnou oproti dočasné smlouvě je navýšení limitů dodávané vody do řadu v Chýni nejpozději do jednoho roku od spuštění vodojemu. Nicméně i v současné době je vodojem schopen pokrýt výpadek o délce 48 hodin, tedy vody by měl být dostatek.

Dle názoru paní starostky je situace s vodou v obci Chýni vyřešena a stabilizována.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu se společností Technické služby Rudná a.s., IČ 616 73 056, se sídlem Poštovní 133/4, 252 19 Rudná o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody, a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2/2020.

8. Nájemní smlouva se společností AGROSA a.s. na část pozemku parc. č. 873 – hnojné plato

Paní starostka uvedla, že za tratí obec vlastní pozemek parc. č. 873 v k.ú. Chýně, na němž je umístěna stavba hnojného plata ve vlastnictví společnosti AGROSA a.s. Obec se s touto společností domluvila na pronájmu části tohoto pozemku za částku 5 000 Kč ročně tak, aby došlo k narovnání právního stavu a nedocházelo k bezdůvodnému obohacení.

Zároveň bylo domluvené se společností AGROSA a.s., že dojde z jejich strany k vyčištění přilehlé vodní nádrže, jež je silně znečištěna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu se společností AGROSA a.s., IČO 006 64 278, se sídlem Plzeňská 43, 252 19 Chrášťany na pronájem pozemku parc. č. 873 v k.ú. Chýně a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2/2020.

9. Koupě pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace

Paní starostka uvedla, že body programu 9–14 spolu věcně souvisí, proto je odůvodní všechny najednou.

Obec je kupující, která kupuje pozemky od jednotlivých vlastníků za účelem vybudování spojové komunikace. Toto vypořádáni s vlastníky jednotlivých pozemků bylo domluveno v plánovací smlouvě uzavřené se společností EMBALADOR s.r.o. z roku 2011, a to tak, aby mohlo dojit ke stavbě spojové komunikace mezi lokalitou V Roklích a Pod Horou.

Obec se domluvila s vlastníky na jednotné kupní ceně 2 100 Kč za m2. Jedná se o následující pozemky:

• pozemek parc. č. 772/2 o velikosti 10 m2, vlastník Procházka Petr
• pozemek parc. č. 771/2 o velikosti 11 m2, vlastník Horáková Marie, Jedličková Milena, Kokrda Michal, Kokrda Václav, Kokrdová Monika
• pozemek parc. č. 769/2 o velikosti 285 m2, vlastník Rajtora Roman
• pozemek parc. č. 770/2 o velikosti 249 m2, vlastník Mach Josef
• pozemek parc. č. 759/2 o velikosti 618 m2, vlastník Foltánová Jarmila, Staněk Pavel
Celková suma, jež obec z tyto pozemky zaplatí, činí 2 463 300 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně s Pavlem Staňkem, bytem Ke Školce 191, 253 03 Chýně a Jarmilou Foltánovou, bytem Haklova 1160, 253 01 Hostivice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2/2020

10. Dohoda o spolupráci a sankčním ujednání v souvislosti s Kupní smlouvou na pozemek parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že s ohledem na urychlení jednání o ceně s vlastníkem nejvíce dotčeného pozemku, podpoří obec na oplátku zapracování připomínky či námitky do projednání nového územního plánu obce Chýně na změnu využití pozemků parc. č. 220/4, 220/5 a 220/31 v k.ú. Chýně, tzn. obec bude toto podporovat tak, aby tyto pozemky byly v novém územním plánu zařazeny do funkčního využití BI (výstavba rodinných domů individuální), tak jak tomu bylo v územním plánu z roku 2004.

Obec Chýně však nepřijímá závazek zajistit výsledek v podobě nového územního plánu tak, že pozemky skutečně budou zařazeny do zastavěného území obce do funkčního využití BI, neboť se jedná o komplexní řízení, do kterého vstupuje řada dotčených osob a orgánů, na jejichž činnost a stanovisko nemá obec Chýně vliv a za jejich jednání neodpovídá.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci a sankčním ujednání v souvislosti s Kupní smlouvou na koupi pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Pavlem Staňkem, bytem Ke Školce 191, 253 03 Chýně a Jarmilou Foltánovou, bytem Haklova 1160, 253 01 Hostivice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2/2020.

11. Koupě pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace

viz odůvodnění bod 9 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Josefem Machem, bytem Hlavní 30, 253 03 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/2/2020.

12. Koupě pozemku parc. č. 769/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace

viz odůvodnění bod 9 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 769/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Romanem Rajtorou, bytem V Pískách 49, 253 03 Chýně a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/2/2020.

13. Koupě pozemku parc. č. 771/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace

viz odůvodnění bod 9 programu
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 771/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Marií Horákovou, č.p. 69, 533 45 Dolany, Milenou Jedličkovou, bytem Hájecká 1103, Břve, 253 01 Hostivice, Michalem Kokrdou, Václavem Kokrdou, DiS. a Monikou Kokrdovou, všichni bytem č.p. 69, 533 45 Dolany a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/2/2020.

14. Koupě pozemku parc. č. 772/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace

viz odůvodnění bod 9 programu 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 772/2 v k.ú. Chýně uzavřenou s Petrem Procházkou, bytem Rudenská 24, 253 03 Chýně a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/2/2020.

15. Koupě pozemku parc. č. 156/759 v k.ú. Chýně od společnosti OAKLAND TRADE a.s.

Důvodem koupě tohoto pozemku je, aby obec za opěrnou zdí vysokou 8 m u nového vodojemu mohla vybudovat val a tím dojde k dorovnání terénu, zlepší to izolační vlastnosti stavby a celkově bude objekt lépe udržovatelný.

Paní starostka uvedla, že pozemek parc. č. 156/759 v k.ú. Chýni o výměře 330 m2 obec kupuje za cenu 297 000 Kč (900 Kč/m2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 156/759 v k.ú. Chýně od společnosti OAKLAND TRADE a.s., IČO 270 88 651, se sídlem Šlikova 16, č.p. 403, 169 00 Praha 6 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/2/2020.

16. Návrh Plánu odpadového hospodářství obce Chýně

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství ukládá obci § 44 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

Paní starostka uvedla, že na základě analýzy odpadového hospodářství v obci Chýně vypracoval Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú. pro obec Návrh plánu odpadového hospodářství a je zpracován na dobu 5 let.

Plán odpadového hospodářství sestává z části analytické, závazné a směrné.

Analytická část POH obce obsahuje vyhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství. Závazná část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s POH a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci systému nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH obce. Směrná část obsahuje návrhy na zlepšení systému nakládání s komunálními odpady v obci a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován.

Primárně hlavní snahou odpadového hospodářství bude snížení produkce odpadů a také zefektivnění vytřídění odpadu.

Obec zajišťuje svoz následujícího odpadu: papír, plasty, bioodpad, velkoobjemový odpad, železo, kovy, jedlé oleje, nebezpečný odpad, elektroodpad, drobné elektro, sklo, směsný odpad, úsporné žárovky, zářivky, baterie a textil.
Kromě směsného odpadu a nadstavby bioodpadu (1x/14 dní je bioodpad zdarma) je svoz odpadu zdarma. Dojde k přeskupení jednotlivých kontejnerů na odpad tak, aby minimálně v každé druhé ulici byl vždy jeden kontejner na plasty a jeden na papír. Kontejnery na sklo zůstanou na dosavadních stanovištích.

Dle slov paní starostky dále dojde ke snížení svozu směsného odpadu na 1 x/14 dní, ke snížení frekvence svozu plastu a papíru na 1x/týden, ale přibude možnost pytlového svozu od domu. Dále dojde k redistribuci hnízd popelnic hlavních silnic do odlehlejších částí obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán odpadového hospodářství obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 9   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/2/2020.

17. Členství obce ve sdružení místních samospráv (SMS)

Paní starostka uvedla, že obec Chýně je členem Svazu měst a obcí ČR a před pěti lety byla také členem SMS. Z důvodu velikosti a rychlého nárůstu obyvatel obec z tohoto sdružení vystoupila, jelikož bylo zaměřeno spíše na velmi malé obce. V současné době rozšířilo služby i pro větší obce až do 5 000 obyvatel a nabídlo velmi zajímavé podmínky i ve spolupráci se správci OSA, kdy poskytují výhodné balíčky na akce s reprodukovanou hudbou, místní rozhlas, trhy, sportovní akce atd. Při uzavření rámcové smlouvy se SMS ušetří obec na těchto poplatcích několik desítek tisíc ročně.

Paní starostka dále uvedla, že s panem Polčákem, předsedou SMS ČR, obec aktivně spolupracuje na prosazení zřízení druhého dotačního titulu na Prstenec II v rámci dotaci na stavbu nových základních a mateřských škol (na podzim 2020 by mělo dojít k vypsání titulu), proto by paní starostka i touto cestu ráda podpořila jeho práci.

Paní starostka dodala, že členství nebude na dlouhou dobu, jelikož členy mohou být obce pouze do 5 000 obyvatel.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členství obce Chýně ve Sdružení místních samospráv ČR, z.s., IČO 751 30 165, se sídlem Nábřežní 599, 760 01 Zlín, a ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
Hlasování: pro návrh: 9     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/2/2020.

18. Diskuse

Paní starostka uvedla, že dne 24. 2. 2020 proběhne v aule základní školy prezentace školy ohledně strategického plánu Základní školy Chýně a ohledně koncepce nastavení druhé základní školy v Chýni. Je to i jeden z důležitých parametrů pro architektonickou soutěž na stavbu nového základní školy.

Dne 13. 3. 2020 se bude konat v hale školy Maškarní ples ve stylu benátských masek, lístky jsou již v prodeji.

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 18. 3. 2020.

Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 19:30 hod. ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 26. 2. 2020   
  
Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Vajnlich

   
Ing. Tomáš Beňa 
 
 
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz