Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 22. 1. 2020


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Mgr. Veronika Brunhofer, Kryštof Jelínek, Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Zdeněk Kleisner, Ing. Petra Vacková, Mgr. Alena Mazzolini, Ing. Jindřich Krátký, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Ing. Tomáš Beňa

Nepřítomni: Kpt. Mgr. Jan Pistorius (omluven)


Hosté: 

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020
7. Mimořádné dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020
8. Dodávka technologického vybavení čistírny odpadních vod
9. Volná živnost pro Obec – zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod
10. Žádost o bezúplatný převod pozemku na SPÚ, parc. č. 580/3 v k.ú. Chýně
11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“
12. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a výstavba silnic III. třídy (ul. Lomená, K Roklím, Obecní, Dlouhá, Zahradní, Nad Baštou, Boční, Ke Skále, Hájecká a Okružní) v obci Chýně“
13. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie, Chýně, Hlavní s ČEZ Distribuce, a.s.
14. Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 odděleného od pozemku parc. č. 527/1 v k.ú. Chýně
15. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu pro rok 2020
16. Jmenování členů školské rady za zřizovatele
17. Návrh komunitního centra (místa smíření) Chýně
18. Diskuse
19.Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• Doplnění následujících bodů do programu:

 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně pro rok 2020

 Jmenování členů školské rady za zřizovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 22. 1. 2020.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/1/2020.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 12. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Brunhofer a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: p. Jelínek a p. Musilová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Dagmar Musilovou.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/1/2020.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 31 593 962 Kč, stav běžného účtu ve Fio bance je 481 177,29 Kč a stav účtu v ČNB je 8 560 804,44 Kč. Výše dluhu obce činí cca 62 000 000 Kč.
2. Na obecním úřadě došlo v důsledku technické závady k výměně serveru a s tím související výpočetní techniky.
3. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení čistírny odpadních vod – samostatný bod programu.
4. Připravuje se výběrové řízení na veřejnou zakázku ohledně sběru, svozu a nakládání s odpadem v obci Chýně, a také na rekonstrukci chodníku k Pivovarskému dvoru a silnic.
5. V souvislosti s blížící se kolaudací vodojemu proběhla jednání s developery. Vodojem bude uveden od přelomu ledna a února do 30. 6. 2020 do zkušebního provozu. Řeší se praktické otázky, kdo bude provozovatelem, jak se bude vodojem provozovat, jak nastavit smluvní podmínky apod.
6. V souvislosti se zprovozněním vodojemu dojde k odinstalování dočasných Vaků.
7. Řeší se problematika umístění prvních tříd základní školy pro školní rok 2020/2021. Pro tyto účely se připravuje stará budova základní školy k rekolaudaci tak, aby v ním mohla být obnovena školní docházka. K 31. 12. 2019 bylo v evidenci 76 budoucích prvňáčků, takže se počítá s otevřením 2–3. prvních tříd. Paní starostka apelovala na rodiče budoucích prvňáčků, aby v případě, že neplánují umístit svoje dítě do chýňské základní školy, aby tuto skutečnost řediteli školy včas sdělili a neblokovali místo dalším dětem.

6. Dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020

Paní starostka uvedla, že po doplnění a také odstranění nedostatků předložených žádosti byly všechny shledány jako úplné a je možné je projednat.

Paní starostka dále uvedla, že je členem KLUBu RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ a mohlo by se jednat o možný střet zájmů.

Paní Vacková uvedla, že je členkou KLUBu RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ a mohlo by se tedy jednat o možný střet zájmů.

Pan Palatinus uvedl, že je členem KLUBu RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ a mohlo by se tedy jednat o možný střet zájmů.

Paní Mazzolini uvedla, že spolupracuje s Chýňskou OPS a mohlo by se tedy jednat o možný střet zájmů.

Spolek ARBOR žádá o dotaci na akce Jazz v Krčmě, Čarodějnice a Kniho-jablko-braní ve výši 13 040 Kč (celkové náklady 16 300 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace spolku ARBOR na kulturní činnost ve výši 13 040 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/1/2020.

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ žádá v rámci oblasti kultury o dotaci na akce listování, Svatomartinský průvod a Loučeň ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 49 000 Kč). V rámci oblasti tělovýchovy a sportu žádá o dotaci na akci „Dejho“ ve výši 5 000 Kč (celkový rozpočet na akci 5 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace Klubu rodičů a přátel ZŠ Chýně na kulturní a sportovní činnost ve výši 25 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/1/2020.

Spolek Senioři Chýně žádá o dotaci na celoroční kulturní činnost – výlety, divadlo a koncerty a zábavy ve výši 50 000 Kč (celkový rozpočet 70 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace spolku Senioři Chýně na činnost v sociální a kulturní oblasti ve výši 50 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/1/2020.

Pan Barek požaduje na koncert v rámci projektu Kytara napříč žánry (koncert Ivana Hlase) dotaci ve výši 15 000 Kč (celkový rozpočet 30 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace panu Stanislavu Barkovi na kulturní činnost ve výši 15 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/1/2020.

Pan Pavel Švarc žádá o dotaci na akci Pohoda FEST Chýně 2020 ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 120 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace panu Pavlu Švarcovi na kulturní činnost ve výši 20 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/1/2020.

Unie amatérských cyklistů žádá o dotaci na jednorázovou sportovní akci – cyklozávod, časovka jednotlivců ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 40 000 Kč). Po diskusi se zastupitelé rozhodli přidělit dotaci pouze ve výši 8 000 Kč, jelikož mají za to, že dopad této akce (na co?) v porovnání s jinými sportovním akcemi je nižší.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace spolku Unie amatérských cyklistů na sportovní činnost ve výši 8 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/1/2020.

Spolek Vinohradské šlapky žádá o dotaci na jednorázovou sportovní akci – cykloakce k zakončení cyklistické sezóny ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 40 000 Kč). Ze stejného důvodu, jako u předchozí akce, byla přiznána dotace ve výši 8 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace spolku Vinohradské šlapky na sportovní činnost ve výši 8 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/1/2020.

Nadační fond Zvonek žádá o dotaci na akce – Výtvarný den, Keramický den, Vánoční dekorace a Výstava sochy, šperky, osvěta ve výši 19 200 Kč (celkový rozpočet 24 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace nadačnímu fondu Zvonek na kulturní činnost ve výši 19 200 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/1/2020.

Jesika Jančová žádá v rámci kulturní oblasti o dotaci na akci „Staročeské máje v Chýni“ ve výši 12 000 Kč (celkový rozpočet 15 000 Kč).
Paní starostka doplnila, že akce se bude konat v termínu od 29. – 31. 5. 2020 a vyzvala přítomné k propagaci a účasti na této akci, jelikož se jedná o jednu z nejstarších a nevýznamnějších tradic v obci a bylo by škoda, kdyby zanikla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace paní Jesice Jančové na kulturní činnost ve výši 12 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/1/2020.

Paní Lucie Jonáková žádá v rámci kulturní oblasti o dotaci na akci „Výstava Moto Chýně 2020, III. ročník“ ve výši 10 000 Kč (celkový rozpočet 15 000 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace paní Lucii Jonákové na kulturní činnost ve výši 10 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/1/2020.

Spolek Chýňská o.p.s. žádá o dotaci na akce Masopust v Chýni 2020, Galerie KAYNA organizování výstav a 750 let Chýně – příprava publikace k roku 2023, Chýňská pětka a Drakiáda a ve výši 28 000 Kč (celkový rozpočet 46 000 Kč) a dále žádá žádost o grant na projekt fotografická publikace „KAYNA – CHEJŇ – CHÝNĚ“ ve výši 20 000 Kč.

Paní starostka uvedla, že na pracovním zastupitelstvu se zastupitelé dohodli, že se výročí 750 let Chýně pojme jako dlouhodobější projekt v délce čtyř let, na který bude vyčleněna zvlášť částka v rozpočtu. Za zastupitelée by měl mít tento projekt na starost pan Mgr. Miroslav Sága, MBA ve spolupráci s komunitní koordinátorkou, paní Petrou Kubinovou. Proto paní starostka navrhla požadavek na dotaci v souvislostí s touto událostí vyčlenit, jelikož se bude řešit v budoucnu samostatně a ve spolupráci s obcí.
Z tohoto důvodu byla navržena dotace ve výši 26 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace společnosti Chýňská o.p.s. - Občané, přátelé, sousedé na kulturní a sportovní činnost ve výši 26 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/1/2020.

Paní Zuzana Hlavsová požaduje dotaci na divadelní představení „Prolhaná Ketty“ ve výši 11 756 Kč (celkový rozpočet 14 695 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace paní Zuzaně Hlavsové na kulturní činnost ve výši 11 756 Kč.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/1/2020.

7. Mimořádné dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020

Paní starostka uvedla, že se jedná o vyhlášení 2. kola pro zájemce, kteří 1. kolo nestihli nebo o něm nevěděli a z prostředků, které zbyly po schválení výše uvedených dotací, přičemž tato částka činí 82 004 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení druhé výzvy k podávání žádostí o podporu neziskových organizací v souladu se směrnicí 1/2018 s termínem podání žádostí do 29. 2. 2020.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/1/2020.

8. Dodávka technologického vybavení čistírny odpadních vod

Paní místostarostka uvedla, že se do výběrového řízení přihlásili 4 uchazeči. Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka společnosti HUBER CS spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 1 425 000 Kč bez DPH.

Zároveň již proběhla schůzka hodnotící komise s potenciálním vybraným uchazečem, aby se probraliy možnosti technického umístění tohoto zařízení.

Jedná se o hrubé mechanické přečištění komunálních a průmyslových odpadních vod. Toto mechanické přečištění usnadní samotný provoz ČOV, kdy dojde ke zlepšení funkce česel. Toto zařízení je již nekoncipováno tak, aby bylo dostatečné pro konečnou velikost ČOV, tzn. 9 9000 obyvatel.

Paní starostka dále uvedla, že v odpadní vodě je nadále příliš velké množství tuků, což nesmírně zatěžuje jednak tlakovou kanalizaci a jednak samotnou ČOV. Proto vyzvala občany, aby pro zbavování se tuků využívali sběrné nádoby na olej a nevylévali je do odpadu.

Na tomto projektu se bude ve výši 50 % finančníě spolupodílet i developer – společnost Silver development s.r.o. K realizaci tohoto projektu by mělo dojít do 15 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do konce roku 2020.

Paní starostka dále na základě dotazů z veřejnosti sdělila, že odečty elektronických vodoměrů provádí obec, která tyto výstupy posílá 1. VHS. Tyto odečty probíhají dálkově, přístroje jsou umístěny v obecních vozidlech. Ve vygenerovaném souboru, jež 1. VHS od obce obdrží, je uvedeno datum měřeníjméno, číslo odběratele a hodnota odběru.

Paní starostka sdělila, že v případě nesrovnalostí ve faktuře je možné na obecní úřad dojít a nechat si zkontrolovat naměřené hodnoty vodoměru ke konkrétnímu datu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Huber CS s.r.o., IČO 15547591, jako dodavatele zakázky „Dodávka technologického vybavení čistírny odpadních vod“ s celkovou cenou zakázky 1 425 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/1/2019.

9. Volná živnost pro Obec – zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod

Paní starostka uvedla, že na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2019 bylo schváleno rozšíření činnosti pošty Partner o služby společnosti Sazka. Na provozování této činnosti je potřeba, aby obec měla živnostenské oprávnění na předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odbor činnosti zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění pro podnikání v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/1/2020.

10. Žádost o bezúplatný převod pozemku na SPÚ, parc. č. 580/3 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o poslední pozemek v ulici V Pískách, jenž ještě nebyl převed z majetku státu do vlastnictví obce. Jednaá se o pozemek o velikosti 72 m2. Způsob využití tohoto pozemku je „ostatní komunikace“, proto je možné podat žádost na Státní pozemkový úřad o bezplatný převod pozemku do vlastnictví obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 580/3 v k.ú. Chýně do majetku obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/1/2020.

11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“

Paní starostka uvedla, že 31. 3. 2020 končí smlouva na svoz odpadů v obci Chýně uzavřenaá se společností RUMPOLD a z tohoto důvodu probíhali poslední měsíce přípravné práce na vyhlášení , proto je v nejbližších dnech potřeba vyhlásit nové výběrového řízení.
Paní starostka sdělila, že zastupitelé i na setkání s veřejností dlouho diskutovali o celkovémnovém nastavení odpadového hospodářství o obci Chýně a o tom, jak pojmout toto výběrové řízení. Obec si pro tyto účely nechala vypracovat od firmy INCIEN analýzu odpadového hospodářství.

Byly nastaveny následující parametry výběrového řízení:

• smlouva bude uzavřena na čtyři roky
• výpovědní lhůta 6 měsíců
• rozdíl mezi letním a zimním svozem komunálního odpadu (v zimním období svoz 1 x za 14 dní, v letním období 1 x týdně)
• svoz skla 1 x za tři týdny
• svoz oleje 1 x za tři týdny
• bioodpad 1 x za 14 dní (od konce listopadu do února 1 x měsíčně)
• svoz kovu 1 x měsíčně
• svoz plastů 1 x týdně od domů a z hnízd
• svoz papíru 1 x týdně od domů a z hnízdtýdně ulicích

Paní starostka uvedla, že svoz papíru i plastů bude probíhat kombinovanou formou, tzn. jak v pytlech, tak i z kontejnerů. V každé ulicei, nejhůř pro dvě až tři ulice ve dvou až třech ulicích bude umístěno jedno kontejnerové hnízdo (jeden kontejner na plasty a jeden na papír). Dojde k rozšíření množství kontejnerů o 25 %. Obec má připravenou mapku s plánem rozmístění kontejnerových hnízd, která bude umístěna na webových stránkách obce. Paní starostka požádala občany, aby se k této mapce pak vyjádřili a napsali připomínky. Plánem je rozmístit tato hnízda do míst, kde by neměly vadit a budou ohraničena a chráněna dřevěným vstupem. Jedná se pouze o papír a plast, kontejnery na sklo zůstanou na stávajících místech.
Paní starostka dále uvedla, že s největší pravděpodobností dojde k výraznému cenovému navýšení oproti stávající smlouvě, jelikož za poslední čtyři roky došlo k dramatickému cenovému nárůstu a vysoutěžení ceny za posledních 6 měsíců na Praze – západ tento trend podporují. Došlo i k zvýšení minimální mzdy, což hraje v tomto oboru také velkou roli, a právě v závislosti na výši mezd může dojít ke změně podmínek smlouvy i v jejím průběhu.
Dále je cena rozdělena na cenu za samotný svoz a pak na cenu za samotné uložení odpadu. Záměrem vlády je zvýšit ceny skládkovného za tříděný odpad, přičemž se obec zároveň potýká s problémem, že nemá kam ten tříděný odpad dávat.
Paní starostka závěrem sdělila, že věří, že se systém podaří nastavit tak, aby byl pro občany Chýně přijatelný.
Paní starostka dále uvedla, že je v plánu ještě veřejná beseda s občany, jejímž účelem bude seznámit občany se systémem svozu odpadů a také osvěta (jak odpad třídit, jak používat bioodpad apod.).
Pan Pavel Fousek se dotázal, zda pytle na svoz papíru a plastu dostanou občané od obce, nebo si je budou kupovat. Pan Fousek dále sdělil, že se mu nelíbí snížení frekvence svozu odpadu, jelikož má za to, že již při dnešní vyšší frekvenci je svoz nedostačující (hlavně plasty).
Paní starostka sdělila, že právě proto je v plánu, že budou kontejnery v každé ulici, aby byla kapacita dostatečná. Zároveň je možnost dát před dům i pytle s plastem, které budou odvezeny. Navýšení počtu svozů bude možné zvážit dle vysoutěžené ceny, aby nebyla zátěží pro občany.
Občané budou dostávat pytle od obce zdarma.
Paní starostka doplnila, že pokud by chtěli zachovat stávající svoz odpadu 2 x týdně, tak by se cena svozu při současných cenách zetří až čtyřnásobila.
Paní starostka apelovala na maximální snahu občanů snížit produkci odpadů, což je současným trendem i cílem osvěty.
Pan Palatinus sdělil, že chápe, že ideální řešení neexistuje. Věří, že rozhodnutí kombinované formy svozu odpadů se ukáže jako vhodné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/1/2020.
 
12. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a výstavba silnic III. třídy (ul. Lomená, K Roklím, Obecní, Dlouhá, Zahradní, Nad Baštou, Boční, Ke Skále, Hájecká a Okružní) v obci Chýně“

Paní starostka uvedla, že se jedná o výstavbu a rekonstrukci silnic III. třídy v uvedených lokalitách. Tato rekonstrukce bude navazovat na rekonstrukci chodníku směrem k pivovaru. Jedná se o zakázku nadlimitní.
V jedné části se jedná o rekonstrukci podle projektové dokumentace s platným stavebním povolením (kompletní vybudování nových komunikací) a u jedné části se jedná pouze o rekonstrukci povrchů – poničeného asfaltu, včetně úpravy spodních vrstev (ul. Okružní, Ke Skále a Hájecká).
V daných lokalitách budou také vytvořeny plochy zeleně a a parkovací místa.
Realizace je plánována na období červenec 2020 – srpen 2021. Bude záležet na vybrané stavební firmě, jestli bude chtít zřídit jednou staveniště, nebo opakovaně postupně ve vícero etapách.
Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.
Specifikum této zakázky bude, že nedojde k uvolňování finančních prostředků z rozpočtu obce v jednom roce, ale platební mechanismus bude nastaven tak, že 45 % ceny bude zaplaceno po realizaci díla v tom daném roce, 35 % v roce následujícím a 20 % v dalším roce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací (ul. Lomená, K Roklím, Obecní, Dlouhá, Zahradní, Nad Baštou, Boční, Ke Skále, Hájecká a Okružní) v obci Chýně“.
Hlasování: pro návrh: 14     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/1/2020.

13. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie, Chýně, Hlavní s ČEZ Distribuce, a.s.

Paní starostka uvedla, že se jedná o realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré obci, přičemž dojde ke koordinaci s projektem na rekonstrukci chodníků.
Dle Smlouvy o realizaci přeložky bude obec povinna uhradit společnosti ČEZ náklady na přeložku rozvodového zařízení v plné výši, což je 730 671 Kč (jedná se o 7 sloupů VN veřejného osvětlení – cca 5 000 Kč/1m).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v ulici Hlavní, Chýně, v ceně 730 671 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 21/1/2020.

14. Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 odděleného od pozemku parc. č. 527/1 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o koupi pozemku za účelem rozšíření ČOV. Tento bod byl již na programu zastupitelstva dvakrát, přičemž byl odložen za účelem úpravy znění návrhu smlouvy.
Pozemek má rozlohu 1034 m2 a obec ho kupuje za cenu 1 333 860 Kč bez DPH.(v usnesení níže je cena 1 330 860 Kč, nevím, co je správně)   Ve smlouvě došlo k úpravě bodu 6.2. kdy společnost BEREGER BETON spol. s.r.o. trvá na následujícím znění: „Kupující obec Chýně, na jejímž území se nachází pozemky parcelní čísla 527/1, 574/1, 27/1, 72/2, 73/2, 79/3, 108/2 a se mimo jiné pro případ jakýchkoliv budoucích změn a úprav územního plánu obce zavazuje, že na pozemcích parcelní čísla 527/1, 574/1, 27/1, 72/2, 73/2, 79/3, 108/2 a v katastrálním území Chýně, obec Chýně, okres Praha-západ, strpí jak existenci stavby kompaktní betonárky, tak i provoz kompaktní betonárky ve stavu ke dni podpisu této smlouvy přičemž kupující obec Chýně stavbu kompaktní betonárky, která je ve vlastnictví prodávajícího, považuje za stavbu trvalou a s umístěním a provozem tohoto [obchodního] závodu na shora uvedených pozemcích v obci Chýně bez jakéhokoliv časového omezení výslovně souhlasí. Kupující obec Chýně současně upozorňuje Prodávající, že shora uvedené pozemky, vyjma pozemku parc. č. 72/2, nejsou ve vlastnictví Kupující obce Chýně, proto shora uvedené prohlášení obce Chýně nenahrazuje stanoviska a souhlasy vlastníků pozemků.“
Paní starostka závěrem zdůraznila, že bez tohoto pozemku by rozšíření ČOV nebylo možné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 11/9/2019 a schvaluje Kupní smlouvu se společností BERGER BETON spol. s r.o. na pozemek parc. č. 527/16 o výměře 1034 m2 odděleného od pozemku parc. č. 527/1 v k.ú. Chýně za cenu 1 330 860 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 13   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 22/1/2020.

15. Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu pro rok 2020

Paní starostka uvedla, že oproti schválenému rozpočtu je převod prostředků z minulých let o částku cca 12 000 000 Kč vyšší, jedná se o celkovou částku 38 520 036,93 Kč (změna v příjmech).
K navýšení došlo z důvodu, že SFŽP uvolnil dotaci na vodojem dříve, tj. ještě v roce 2019, a také obec obdržela přeplatek na DPH ve výši 2 000 000 Kč.
Dále jsou změny ve výdajové části u projektů, jež se nestihly v roce 2019 zrealizovat – dokoupení pozemku k vodojemu od společnosti OAKLAND TRADE ve výši 540 000 Kč, koupě pozemku od společnost BERGER BETON, položení drátů do země společností ČEZ a koupě vibrační desky pro venkovní zaměstnance.
Dále došlo ke změně u dotace na vodojem a dále u položky 4112 v rámci investičních transferů u státního rozpočtu došlo k úpravě položky na částku 590 600 Kč.
Ve zbytku se jedná pouze o přesuny mezi položkami. V důsledku těchto změn došlo k navýšení rezervy rozpočtu pro rok 2020 na částku 9 960 335,32 Kč.
V podrobnostech odkázala paní starostka na uveřejněné RO č. 1 uveřejněné na webových stránkách obce Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2020.
Hlasování: pro návrh: 14     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 23/1/2020.

16. Jmenování členů do školské rady za zřizovatele

Paní starostka uvedla, že končí volební období členům školské rady a ve škole proběhla volba. V pondělí, dne 27. 1. 2020 proběhne poslední zasedání ve starém složení.
Paní starostka sdělila, že stávající členové školské rady za zřizovatele Ing. Petra Vacková a pan Mgr. Zdeněk Kleisner souhlasí s pokračováním svého působení i v dalším volebním období.
Paní starostka zároveň poděkovala paní Vackové a panu Kleisnerovi za množství kvalitně odvedené práce v této funkci.
Paní starostka zároveň sdělila, že dne 24. 2. 2020 proběhne prezentace strategického plánu školy a zároveň diskuze nad koncepcí plánované druhé základní školy v obci Chýně. Na tuto prezentaci pozvala všechny občany Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje do funkce člena školské rady Ing. Petru Vackovou a Mgr. Zdeňka Kleisnera.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 24/1/2020.

17. Návrh komunitního centra (místa smíření) Chýně

Paní starostka uvedla, že na srpnovém zasedání zastupitelstva proběhla prezentace tohoto projektu v podání pana Ing. Arch. Kováře (Chýňská o.p.s.) a zároveň diskuse o jeho navrhovaném umístění v přírodním parku Višňovka. Nicméně neproběhlo oficiální hlasování o umístění tohoto centra, proto je potřeba toto učinit.

Paní starostka poté předala slovo panu Kovářovi, který požádal o možnost ještě doplnit informace a argumenty na podporu tohoto projektu.

Pan Kovář uvedl, že v případě parku Višňovka se jedná o místo, jež má dlouhou historii nejen z pohledu jeho umístění mezi starou a novou obcí, ale i ve smyslu tohoto místa, jako takového, kde se kdysi vsakoval potůček. Dle slov pana Kováře se sakrální stavby stavěly vždy na kopci, nebo na prameni. Dle názoru pana Kováře má toto místo i svoji specifickou intimitu, ačkoliv před ještě několika lety se jednalo o místo černých skládek.

Pan Kovář sdělil, že pokud by bylo komunitní centrum umístěno ve Višňovce, tak by to místo bylo v podstatě v centru, ale zároveň ne „na ráně“ Jedná se o určitou snahu vyplnit mezeru ve společenském životě obce, kde teenageři nemají takové místo pro sdružování. Zároveň by toto místo sloužilo i jako místo setkávání pro seniory, čímž by se rozvíjel i mezigenerační dialog.

Pan Kovář dále uvedl, že z iniciativy tehdejší starostky začala proměna Višňovky. V roce 2007 byla zpracována dokumentace pro územní řízení, na jejímž základě bylo vydáno kladné územní rozhodnutí, a to umožnilo získat obci dotaci ve výši 8 000 000 Kč a hřiště ve Višňovce prakticky zrealizovat. Situační plán, na jehož základě se tento prostor dále vyvíjel, obsahuje kompoziční řešení tohoto prostoru, které mj. obsahuje objekty chýše a místa setkávání, které prozatím nebyly zrealizovány, ačkoliv tam ideově patří. Pan Kovář dodal, že toto územní rozhodnutí bylo aktualizováno a v rámci řízení na odboru územního plánování v Černošicích, je tedy platné.

Dle slov pana Kováře s tímto projektem vyslovil souhlas i autor výtvarného řešení a realizátor herních objektů pan Mgr. Kašťáka. Dle názoru pana Kováře navrhované místo smíření Višňovku naopak doplňuje, rozhodně není proti ní ani proti její funkci. 
Pan Kovář dále uvedl, že ví, že někteří zastupitelé budou hlasovat proti tomuto návrhu, protože máají pocit, že se jedná o kapli, ačkoliv to tak není. Je sice pravdou, že se původně mělo jednat o kapli, ale pro takový projekt by nebylo možné získat dotaci. Cílem plánovaného objektu by měla být kultivace.

Paní místostarostka vyzvala pana Kováře, aby se ještě vyjádřil k tomu, proč nepřicházely v úvahu jiná místa, jež obec pro realizaci tohoto projektu navrhovala.

Pan Kovář se vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o nedorozumění, že to není tak, že by nepřicházela vůbec v úvahu. Co se týče navrhovaného místa za Baštou, tak to by bylo těžko akceptovatelné z důvodu, že je hodně podmáčené. Co se týče druhé lokality pod supermarketem BILLA, tak tam by to možné bylo, ačkoliv místo Višňovky je dle slov pana Kováře mnohem vhodnější.

Paní Kovář dále sdělil, že problémem je také termín pro podání žádosti o dotaci, a to 31. 3. 2020. V případě, že by se projekt musel předělat, tak by se to nestihlo, což by byla velká škoda.
Paní Brunhofer se dotázala, zda má pan Kovář souhlas pana Fouska ohledně jeho pozemků.

Pan Pavel Fousek sdělil, že dle informací od pana Kováře by se projekt komunitního centra měla týkat pouze pozemků ve vlastnictví obce.

Paní starostka sdělila, že toto téma bylo zastupiteli hodně diskutováno. Paní starostka opětovně zdůraznila, že se jedná pouze o umístění tohoto projektu, že samotnou myšlenku tohoto komunitního centra zastupitelé rozhodně neodmítají, vědí, že místo takového charakteru v obci chybí. Paní starostka uvedla, že v době, když se Višňovka projektovala a realizovala, ještě nebyla v jejím sousedství stávající výstavba rodinných domů, což dle jejího názoru charakter tohoto parku velmi ovlivnilo a deformovalo, co se týče jejího urbanistického řešení.

Paní starostka dále uvedla, že se také hodně diskutovaly následné povinnosti z hlediska dotace (udržitelnost projektu) a také samotný chod a provoz takového místa, přičemž vyvstalo spousta otázek, jež nejsou vůbec dořešeny.

Pan Palatinus také sdělil, že nad tímto projektem hodně přemýšlel, protože sie velmi váží každoué aktivituy občanů Chýně za účelem zlepšení života v Chýni. Bohužel je nadále přesvědčen, že umístění takového objektu právě do Višňovky by vedlo k problémům, a to právě z důvodu udržitelnosti, správy a funkce objektu. Myšlenka je, že by se mělo jednat o místo spíše rozjímavé, ale dle názoru pana Palatinus kombinace jeho umístění ve spojení s velkou přístupnostií by způsobila přesný opak. Pan Palatinus je názoru, že všechny otázky, jež se řeší, musí být vyřešeny ještě dříve, než obec na takový projekt přistoupí.

Pan Kovář na to reagoval tím, že si nemyslí, že tyto problémy se vyřeší tím, že se toto místo přesune někam na okraj obce, kde nejsou lidi, kde nebude překážet, dle jeho názoru to povede naopak ke zhoršení obávaných problémů.

Pan Netrefa vyjádřil také názor, že argumenty týkající se problematického provozu centra nevyřeší jeho odsunutí někam na okraj obce. Naopak ve Višňovce by to bylo pod nějakou „veřejnou kontrolou“, jelikož je tam značný pohyb lidí.

Pan Palatinus řekl, že se jedná o dvě věci, a to jednou je umístění centra ve Višňovce a druhá jeho provoz. Co se týče „veřejné kontroly“, tak si nemyslí, že bude nějak efektivní a bude spíše probíhat formou rozčílených telefonátů na obec a dotazů, co s tím obec bude dělat.

Pan Kovář sdělil, že myšlenka je taková, že by se připravil provozní řád a ten by se dodržoval. Není tam naplánovaný žádný permanentní dozor, jenž by dohlížel na pořádek. Pan Kovář věří, že pokud se s mládeží správně pracuje a komunikuje, tak se umí chovat velice slušně a zodpovědně. Měl by tam být kalendář, kde si zájemci budou zapisovat plánované akce, a tak se bude vytíženost centra domlouvat.

Paní starostka uvedla, že se jedná o nepochybně hezkou myšlenku, ale pouze teoretickou. Uvedla, že obec má zlou zkušenost už jenom s tím, když jse jednou týdně na tři hodiny v rámci komunitního sportování v hale mají domluvit jednotlivé týmy na využívání hrací plochy. Také obec musela již několikrát volat policii právě do Višňovky kvůli výtržnostem teenagerů.

Paní Vacková se dotázala, když už tedy zastupitelé přistoupí k tomu, aby se skutečně nějaké centrum pro tuto věkovou skupinu zřídilo? Veškeré zmiňované protiargumenty se dle slov paní Vackové budou muset stejně jedou vyřešit, ať se bude jednat o jakékoliv centrum umístěné kdekoliv. Paní Vacková uvedla, že se o tomto záměru mezi zastupiteli diskutuje už velice dlouho, no nic se do teď nepodniklo. Paní Vacková je názoru, že dětem je potřeba důvěřovat, že ne všechny jsou problémováé, ale jenom potřebují zázemí, kde by se například v nepříznivém počasí mohly setkávat.

Paní starostka diskuzi uzavřela s tím, že určitě nastal čas se věnovat i tomuto problému a něco faktického již podniknout a zmínila plánovanou koncepci využití budovy v Okružní 170. Nicméně teď je potřeba, aby se zastupitelé vyjádřili k tomuto konkrétnímu projektu a hlasovali, zda souhlasí s jeho umístěním ve Višňovce. Nejedná se o hlasování o projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudovat komunitní centrum (místa smíření) v přírodním parku Višňovka.
Hlasování: pro návrh: 2    proti návrhu: 10        zdržel/a se: 2
Návrh byl zamítnut – usnesení nevzniklo

18. Diskuse

Pan Pavel Fousek se opětovně dotázal na odečty vodoměrů v obci, tzn. kdo ty odečty dělá a zda ten skener zaznamenává den, čas a množství.

Paní starostka odpověděla, že se nejedná o skener, jedná se o antény, jež fungují na radiový signál. Antény jsou umístěny v obecních vozidlech a kdykoliv vozidlo kolem objektu projede, tak dojde k odečtu. Může se stát, že k odečtu nedojde, pokud vodoměr není v objektu správně umístěn – v tom případě je potřeba speciálně najet, nebo pak odedojde k ručnímu odečtu. Záznam obsahuje číslo zákazníka, číslo vodoměru, jeho umístění (souřadnice GPS), přesnou hodinu, minutu a vteřinu odpočtu a samotný odpočet , a tyto údaje dostane také vyexportovány provozovatel, tj. 1. VHS. Do systému má momentálně přístup pouze obec, tj. paní starostka, ne provozovatel.

Pan Fuka se dotázal, zda obec neuvažovala nad online přenosy ze zasedání zastupitelstev.

Paní starostka odpověděla, že v rámci přípravy nových webových stránek obce Chýně (zákonná povinnost do 23. 9. 2020 mít web čitelný také pro zařízení umožňující bezproblémový přístup osob s handikepem zrakově a sluchově poškozeny občany) možná zastupitelé zváží i tuto možnost.

Pan Netrefa se dotázal na stav nového územního plánu.

Paní starostka uvedla, že v současné době je nový územní plán připravený k veřejnému projednání, a to ve stavu k datu 31. 12. 2017. I z tohoto důvodu je tam ještě množství neduhů a nepřesností.

Plán si je možné prohlídnout na webových stránkách pořizovatele – Město Černošice,  obce Chýně, nebo fyzicky na obecním úřadě.

Paní starostka sdělila, že všichni vlastníci dotčených pozemků, jejichž změny ještě nebyly zapsány, můžou podat námitky (ne připomínky) a dožadovat se tak zapsání těchto změn, nebo oprav chyb.

Paní starostka uvedla, že možná v důsledku toho bude potřeba opakovat veřejné projednání, nicméně už jenom v rozsahu námitek. Je však potřeba, aby byl územní plán v co nejlepší podobě a k tomu je potřeba i spolupráce občanů.

Paní starostka uvedla, že si obec objednala i služby advokátní kanceláře, jež udělala právní analýzu nového územního plánu, aby se obec byla schopna vyvarovat chyb minulosti.

Pozvánka na veřejné projednání je již uveřejněna na webových stránkách obce Chýně, nicméně námitky je možné podávat již od momentu uveřejnění územního plánu, není potřeba čekat do veřejného projednání, které proběhne 10.2. od 18:00 v aule ZŠ.
Paní Vacková se dotázala, jak to bude s umístěním budoucích prvňáků do staré budovy základní školy a jejich docházením na oběd do budovy nové základní školy.

Paní starostka odpověděla, že se obec pokusí zkoordinovat odchody na oběd s příjezdy autobusů, kdy se žáci jednu zastávku vyvezou ke nové škole a pak zpět. Družina bude pouze v nové základní škole. Tělocvik je ještě v řešení, zda se, jak to bylo v minulosti, neosloví pan Kuchař, aby mohly děti docházet na tělocvik do jeho sportovní haly.

Dotaz veřejnosti: Nedalo by se víc apelovat na majitele nezastavěných pozemků, aby se o ně víc starali a aspoň jednou ročně je posekali?
Paní starostka odpověděla, že je úřad každoročně obesíláme s výzvou k posečení těchto parcel, no ale ne všichni na tuto výzvu reagují a pozemek posečou. Obec také nabízí, možnost, že na jejich náklady předmětné pozemky poseče.

19. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 21:05 hod. a popřála všem občanům všechno dobré do nového roku.
V Chýni, dne 29. 1. 2020     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek
   
                                 Mgr. Dagmar Musilová

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz