Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18. 12. 2019


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Mgr. Veronika Brunhofer, Kryštof Jelínek, Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Zdeněk Kleisner, Ing. Petra Vacková, Mgr. Alena Mazzolini, Ing. Jindřich Krátký, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Nepřítomni: Ing. Tomáš Beňa (omluven), Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven), Kpt. Mgr.. Jan Pistorius (omluven)

Hosté: 7 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2020
8. Střednědobý výhled rozpočtu
9. Rozpočet na rok 2020
10. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020
11. Dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020
12. Podmínky využití služby SeniorTaxi provozovaného společností POHODA Transport pro občany obce Chýně
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích v obci Chýně
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o ochraně ovzduší v obci Chýně
15. Výše cen pro vodné a stočné pro r. 2020
16. Diskuse
17. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 19:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
• Vypuštění následujících bodů z programu:

 Dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o ochraně ovzduší v obci Chýně

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2019.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/12/2019.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 11. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí. Brunhofer a p. Palatinus;

2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a p. Musilová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Jindřicha Krátkého a Dagmar Musilovou.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/12/2019.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu v KB je 26 025 615 Kč, stav běžného účtu ve Fio bance je 107 514 Kč a stav účtu v ČNB je 9 910 925 Kč.
2. Pod dozorem paní místostarostky proběhly opravy v hale (oprava stropních světel) a hala je již opět plně funkční.
3. Od 1. 12. 2019 jsou v platnosti nové jízdní řády. Přibylo 11 nových spojů v pracovní dny (interval ve špičce 15 min ve směru na Zličín a odpoledne 20 min ze Zličína) a 8 spojů o víkendu (interval každou hodinu). Linka 347 je ukončena na „Nádraží Hostivice“.
4. Probíhají jednání se zástupci společnosti Eurodevelopment, kde proběhlo i jednání s bankou ohledně dalšího postupu této společnosti.
5. Pokračuje soudní jednání s panem Frýdlem ohledně chrášťanské skládky. Další soudní jednání je nařízeno na 30. 12. 2019.
6. Proběhlo jednání se společností BEMETT ohledně nastavení dalšího rozvoje v lokalitě její výstavby. Společnost poslala další návrh projektu parku, který již obsahuje náměstí s vydlážděnou plochou.
7. Proběhlo setkání starostů okolních obcí. Paní starostka v rámci setkání informuje o nabídce pro občany Chýně, kteří mohou bezplatně využívat umělé venkovní kluziště na Zličíně.
8. V příštím roce bude doplněn stav strážníků obecní policie v Chýni. Od ledna nastupuje do pracovního poměru jedna posila a od března další.
9. Proběhla jednání se SPÚ ohledně převodu pozemků, např. různé malé pozemky kolem mateřské školy, bude dotaženo v roce 2020.
10. Probíhalo vyúčtování veškerých dotací (Biokoridor I. a II. etapa, 1. vyúčtování vodojemu).
11. Nadále se pracuje na projektové dokumentaci na rozšíření ČOV (na budoucí kapacitu 8 000 obyvatel).
12. Je zveřejněno výběrové řízení na hrubé pročištění nátoku na ČOV. Otevírání obálek se bude konat 6. 1. 2020.
13. Je předložený projekt ke stavebnímu povolení na mateřskou školu. V příštím roce bude obec žádat na tuto stavbu dotaci.
14. Na stavebním úřadě v Hostivici končí k 31. 12. 2019 paní Kozáková.
15. Dobíhají projekty komunikací a rekonstrukce staré obce. V průběhu jara asi března 2020 by se mělo konat sezení s občany, jež bydlí v okolí staré základní školy. V této lokalitě dojde k významnějším dopravním změnám, dále vytvoření Návsi a malého náměstí.
16. Pracuje se nadále na projektu rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré obci, v jehož rámci budou doplněny i chybějící lampy.

6. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2020

Paní starostka uvedla, že pan ředitel požádal o příspěvek na provoz pro rok 2020 ve výši 5 304 372 Kč a zároveň o schválení investiční dotace ve výši 448 000 Kč. Na základě doporučení auditu obec přistoupila k tomu, že investiční akce budou propláceny napřímo s tím, že pan ředitel předloží záměr investičních akcí (např. oplocení u školky apod.).

Pan ředitel doplnil, že se jedná oproti loňskému roku o navýšení, což je způsobeno mj. tím, že v příštím roce se obnoví provoz budovy staré základní školy (navýšení nákladů např. za energie…), navýšení nákladů na účetnictví, navýšení nákladů na opravu a údržbu atd. Poměr příjmů a výdajů zůstává přibližně stejný.

Rozpočet byl dále navýšen o náborový příspěvek ve výši 350 400 Kč pro rok 2020 na nábor nových zaměstnanců, jež bude vyplacen v příštím školním roce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Chýně v celkové výši 6 102 772 Kč v členění na závazné ukazatele dle přílohy č. l tohoto usnesení.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/12/2019.

7. Rozpočtové opatření č. 5

Paní starostka uvedla, že k největší změně dochází v přesunech částek ohledně stavby vodojemu, jelikož došlo ke zrychlení stavby a čerpání v roce 2019. K dílčím přesunům dále došlo u venkovních zaměstnanců z důvodu, že se přistupovalo i ke spolupráci s externími firmami.
Došlo k úspoře u veřejné dopravy (bylo dojednáno částečné zafinancováni z kraje), ušetřená částka bude přesunuta do rozpočtu 2020 a použita na navýšení spojů popsané ve zprávě starostky. Také se do rozpočtu 2020 přesouvá částka na koupi pozemku od společnosti Berger Beton a nákup pozemku na rozšíření vodojemu. Dále nedošlo k nákupu hřiště pro teenagery, tato položka bude také přesunuta do rozpočtu 2020. Dále se přesouvá položka za položení drátů do země společností ČEZ.
Dále ještě z letošního rozpočtu byly zakoupeny tři dýchací přístroje pro zásahy v dýmu a v kouři pro složku dobrovolných hasičů, čímž se navýšila předmětná položka o částku 140 000 Kč.
Došlo k úpravě a přesunům u následujících položek vzhledem k navýšení výdajů: základní škola, sdělovací prostředky, záležitosti kultury, sportovní zařízení, územní plánování, sběr a odvoz komunálního odpadu, zneškodňování odpadu, požární ochrana, pojištění. U ostatních položek nedošlo k dočerpání, a proto byly provedeny přesuny mezi položkami a v rámci paragrafů.
K dalšímu navýšení dochází u svozu odpadů (vyšší platby za svoz komunálního odpadu).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně pro rok 2019.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/12/2019.

8. 
Paní starostka uvedla, že dochází ke změně převodu finančních rezerv z minulých let a z částky 25 781 000 Kč na částku 33 010 925 Kč.
Celkové výdaje a příjmy pro rok 2020 jsou 103 968 000 Kč, pro rok 2021 je to 65 404 000 Kč a pro rok 2022 je to 67 337 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně pro roky 2020–2022.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/12/2019.

9. Rozpočet na rok 2020

Paní starostka uvedla, že hlavními investičními akcemi pro příští rok bude zahájení stavby mateřské školy, vyhotovení projektové dokumentace nové základní školy, projekční práce na stavbu a rekonstrukce komunikací, dofinancování výstavby vodojemu, koupě přivaděče, rekonstrukce chodníku k pivovaru, rekonstrukce silnic v ulici Lomená, K Roklím, ulice Dlouhá, Nad Baštou, Obecní, Hájecká a Ke Skále. Zároveň bude realizováno zateplení obecního úřadu a FVE na OU. Byla navýšena částka na údržbu a úpravy veřejných prostranství (výsadba trávníků, záhony, stromy, sečení atd.).

Dále je v rozpočtu počítáno s nákupem venkovních hracích prvků pro teenagery, dovybavení haly (stoly, sítě, automat na nápoje, rozšíření podia), s vypracováním studie sídelní zeleně. Dále byla vyčleněna částka na zorganizování prvního většího koncertu v obci a dále na vybudování fotbalového hřiště.

Dále je počítáno s částkou na rozšíření ČOV o třetí linku, s částkou na provoz služby Senior taxi, na nákup elektromobilu a dvou elektrokol (s využitím dotace).

Dále je počítáno s opravou mateřské školy (oplocení, venkovní osvětlení…), s nákupem pozemku na rozšíření ČOV, s koupí pozemku na rozšíření vodojemu, s koupí pozemků pro obchvatovou komunikaci a s koupí pozemku na stavbu nové základní školy.

Paní starostka v závěru v podrobnostech odkázala na rozpočet pro rok 2020 uveřejněný na úřední desce obce Chýně.

Pan Palatinus uvedené doplnil a sdělil, že se rozpočet formálně schvaluje jako schodkový, protože se z minulého roku převádí rezerva, jež se letos opět vytváří, takže formálně jsou výdaje vyšší než příjmy, ovšem v praxi se jedná o rozpočet vyrovnaný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Chýně na rok 2020 jako schodkový s celkovou výší příjmů 80 186 259 Kč a výdajů 102 127 533,47 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen převodem finančních prostředků z minulých období.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/12/2019.

10. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020

Paní starostka uvedla, že s účinností od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, budou dosavadní částky stanovené v příloze navýšeny o 10 %. Dále se obec v důsledku svého rozšiřování dostala do kategorie od 3 001 – 5 000 obyvatel. V důsledku uvedeného dochází ke změnám odměn jak uvolněných, tak i neuvolněných zastupitelů.

O výši odměny uvolněných zastupitelů zastupitelstvo nikterak nerozhoduje, od 1. 1. 2020 se jim odměna za výkon funkce navýší dle tabulky automaticky.

U neuvolněných zastupitelů se navýšila maximální možná výše odměn, jež může zastupitelstvo za výkon jednotlivých funkcí schválit.

Paní starostka s ohledem na navýšení agendy navrhla schválit odměny v maximální možné výši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce radního ve výši 7 954 Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1 989 Kč měsíčně a odměnu pro předsedu výboru obce ve výši 3 978 Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/12/2019.

11. Podmínky využití služby SeniorTaxi provozovaného společností POHODA Transport pro občany obce Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o uzavřenou Rámcovou smlouvu o dodávce služeb na přepravu osob se společností POHODA Transport.

Paní starostka navrhla, aby se služba poskytovala za následujících podmínek:

• trvalý pobyt v obci Chýně

• věk přepravované osoby je minimálně 60 let nebo je držitelem průkazu ZTP a TP

• místo určení přepravy:
 nemocnice a zdravotnická zařízení
 úřady v katastru hlavního města Prahy, případně Berouna či Kladna

• přepravovaná osoba hradí 50 Kč

• jedna osoba může čerpat maximálně 3 jízdy za měsíc

• dopravu je nutné objednat (pouze v pracovních dnech) nejpozději dva dny před plánovanou cestou na Obecním úřadě Chýně, přičemž je potřeba sdělit:
 datum, hodinu a místo přistavení vozu, případně speciální požadavky (potřeba asistenta, přeprava vozíčkáře nebo na transportním lůžku, osoba se sníženou pohyblivostí)
 místo a čas cesty (kam se pojede)
 počet přepravovaných osob (může se domluvit i více osob společně)
 předpokládaná doba pobytu u lékaře nebo na úřadě.
Pověřenou osobou na obecním úřadě bude paní Dagmar Záhorová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č.1 Rámcové smlouvy o dodávce služeb na přepravu osob – seniorů se společností POHODA Transport, s.r.o., která specifikuje podmínky využití služby SeniorTaxi pro občany obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/12/2019.

12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích v obci Chýně

Paní starostka uvedla, že v důsledku legislativních změn v zákoně o místních poplatcích je nutné změnit i stávající obecně závaznou vyhlášku obce o místních poplatcích.

Obec Chýně touto vyhláškou zavádí a upravuje místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a z pobytu.

U místního poplatku ze psů platí poplatek držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 400 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 800 Kč. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa starší 65 let pouze u prvního psa a držiteli psa, jenž je poživatelem invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů, nebo důchodu sirotčího se poskytuje úleva ve výši 50 % příslušného poplatku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč,
d) za provádění výkopových prací 10 Kč,
e) za umístění stavebních zařízení 10 Kč,
f) za umístění reklamních zařízení 20 Kč,
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50 Kč,
h) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
i) za umístění skládek 10 Kč,
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa  10 Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč,
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za dlouhodobé umístění reklamního zařízení za každý započaty 1 m2:
i) každý i započatý měsíc   300 Kč
ii) za každý i započatý rok   3 000 Kč.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci 5 %,
b) sportovní akci 5 %,
c) prodejní akci 10 %,
d) reklamní akci 10 %.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních poplatcích v obci Chýně.
Hlasování: pro návrh: 12     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/12/2019.

13. Výše cen pro vodné a stočné pro r. 2020

Paní starostka uvedla, že vzhledem k tomu, že kolaudace vodojemu proběhne až v příštím roce, nebude amortizace vodojemu ještě zohledněna ve výši vodného, takže cena vodného a stočného zůstane pro rok 2020 stejná.
Paní starostka dále uvedla, že s ohledem na vyrovnávací model z minulých let by naopak mohlo dojít v roce 2020 ke snížení vodného a stočného, nicméně na základě doporučení plánu oprav a investic navrhuje k tomuto snížení nepřistoupit z důvodu potřeby vytvořit rezervu ve fondu oprav na mimořádné situace – stále máme fond oprav z minulosti podhodnocený.
Zároveň paní starostka navrhla při zachování současné ceny pro vodné 57,92 Kč bez DPH a stočné 34,07 Kč bez DPH navýšit nájemné 1. Vodohospodářské na 943 143 Kč na vodném a 1 012 761 Kč na stočném s ohledem na rozvoj infrastruktury a zvyšujícím se nárokům na obnovu vodohospodářského majetku.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného a výši nájemného za pronájem VHI obce Chýně pro rok 2020. Cena vodného bude činit 57,92 Kč bez DPH za m3 a cena stočného bude činit 34,07 Kč bez DPH za m3. Výše nájemného za pronájem infrastruktury pro dodávky vody bude činit 943 143 Kč bez DPH a za pronájem infrastruktury pro odvod odpadních vod bude činit 1 012 761 bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 12     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/12/2019.

14. Diskuse

Pan Horák nejdříve poděkoval za obrovský přínos rozvoje biokoridoru v obci. Zároveň ve vztahu ke třetí etapě biokoridoru sdělil, že u keřů nebyly zhotoveny ochranné plůtky, ačkoliv, jak zjistil dle dokumentace k projektu, vyhotoveny být měly. Teď je stav takový, že keře jsou zarostlé plevelem, nebo byly posečeny. Pan Horák zdůraznil důležitost funkce keřů v biokoridoru, jež vytvářejí tzv. remízky. Pan Horák zároveň sdělil, že se tuto záležitost snažil řešit i se zaměstnancem obecního úřadu, přičemž nebyl se způsobem a výsledkem vzájemné komunikace spokojen. Zároveň se dotázal, jakým způsobem dojde k nápravě v biokoridoru.

Paní starostka odpověděla, že o problému s panem Horákem již mluvila. Byla kontaktována realizační firma Strommy Company a bylo s ní domluveno, že chráničky a ochranné plůtky budou doplněny a také dojde k náhradě uhynulých stromů a keřů (jaro 2020).

Pan Pavel Fousek se dotázal na odstraněný ochranný plůtek kolem pomníku na návsi, když loňský rok byl opravován, natřen a byl ve velice slušném stavu.

Paní starostka odpověděla, že záměrem je předělat náves dle původního plánu revitalizace centra obce, který vypracovala bývalá starostka paní Věra Kovářová v roce 2008. Jednalo se po realizaci chodníků o další krok k naplnění tohoto plánu a dále budou mj. za pomníkem zrušena parkovací místa a pokáceny stávající jehličnany (túje) v tomto místě. Místo nich budou vysázeny čtyři vzrostlejší listnaté stromy.

Pan Fousek se dále dotázal, proč po kolaudaci zůstal název autobusové zastávky Chýně – Žitná, když vystavěné bytové domy jsou v katastru Hostivice.

Paní starostka odpověděla, že obec v minulosti usilovala o zrušení názvu zastávky Chýně – Žitná, nicméně samotná zastávka se nachází v katastru obce Chýně, a proto se musí jmenovat po území, ve kterém se nachází.

Pan Pavel Fousek dále reagoval na článek ve Zpravodaji, kde jedním z návrhů v rámci participativního rozpočtu bylo pořízení kamer k popelnicím, což ho velice pobouřilo a nepokládá to za šťastné řešení.

Paní starostka uvedla, že o všech doručených návrzích se bude mezi občany hlasovat a záleží pouze na občanech, který z projektů si k realizaci vyberou. Obec doručené projekty hodnotí pouze v tom smyslu, jestli je možná jejich realizace a zda splňují stanovené podmínky participativního rozpočtu. Otázka šťastnosti či subjektivního hodnocení a posouzení bude čistě na občanech.
 
15. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 21:00 hod. a popřála všem občanům všechno dobré do nového roku.

V Chýni, dne 27. 12. 2019  

 
Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Krátký
                                Mgr. Dagmar Musilová

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz