Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 23. 10. 2019


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Kryštof Jelínek, Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Zdeněk Kleisner, Ing. Petra Vacková, Kpt. Bc. Jan Pistorius

Nepřítomni: Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven)

Hosté: 5 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Smlouva o obstarávaní služeb se společností SAZKA a.s.
7. Dotace na akci "Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem"
8. Koupě části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná-Chýně o délce 700 m
9. Žádost o odkup parkovacího místa ve vlastnictví obce Chýně
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci ze dne 15. 8. 2017
11. Diskuse
12. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• zařazení následujících bodů do programu:

 Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně – bod 11 programu

 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a podmínkách dodávky pitné vody s TS Rudná – bod 12 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 23. 10. 2019.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/10/2019.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 9. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí. Brunhofer a pí. Musilová;

2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a p. Jelínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Dagmar Musilovou a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Jindřicha Krátkého.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/10/2019.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu je 25 531 032 Kč. Stav účtu v ČNB je 489 109 Kč.

2. Bylo ukončeno dotazníkové šetření. Dotazník vyplnilo 346 domácností, za což paní starostka poděkovala. Vyhodnocení dotazníkového šetření bude uveřejněno v nejnovějším čísle Chýňského zpravodaje a také na webových stránkách obce. Paní starostka dále sdělila, že do 14 dnů připraví zastupitelé reakci na jednotlivá zjištění a jak se bude dále s těmito zjištěními nakládat.

3. Probíhá analýza odpadového hospodářství v obci. Dne 16. 10. 2019 proběhla fyzická analýza odpadů, kde se vyhodnocoval rozdíl v třídění odpadů mezi bytovými a rodinnými domy. Z provedené fyzické analýzy je zřejmé, že jsou velké rezervy v třídění odpadů, že množství odpadů by bylo možné ještě vytřídit a také se v něm nacházel odpad, jenž tam vůbec nepatří (např. popel). Kvalitněji byl vytříděn odpad v rodinných domech. V průběhu listopadu by firma INCIEN měla obci odevzdat již kompletní analýzu.

4. Připravuje se spuštění participativního rozpočtu pro rok 2020. K předpokládanému spuštění webových stránek by mělo dojít 29. 10. 2019 na www.chopsechyne.cz. Oproti minulým létům byla částka na participativní rozpočet navýšena na částku 500 000 Kč. Tato částka byla rozdělena mezi školu (50 000 Kč), kde budou hlasovat pouze žáci školy a mezi občany obce Chýně (450 000 Kč). Na jeden projekt byla vyhrazena max. částka 225 000 Kč. Podmínkou je, že se projekt musí nacházet na veřejně přístupném pozemku obce. Může se jednat mj. o následující projekty: výsadba stromů, drobné stavby, herní prvky atd. Žádost nebude možné podat anonymně.

5. Byla podána žádost o dotaci na SFDI na rekonstrukci chodníku k pivovaru. Celkové náklady činí 8 500 000 Kč. Při rekonstrukci bude realizována také přeložka drátů společnosti ČEZ a zároveň celková rekonstrukce dešťové kanalizace. Max. výše dotace činí 4 500 000 Kč. Paní starostka dále dodala, že SFDI zpřísnilo podmínky přidělování dotací.

6. Se společností Distribuce ČEZ bylo řešeno prokácení stromů v biokoridoru dle energetického zákona z důvodu vedení nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy v těchto místech. Dle názoru obce byl zásah proveden zbytečně drasticky a ve větším rozsahu, než bylo nutné. Se společností ČEZ bylo domluveno podání žádosti o náhradní výsadbu za pokácené stromy. 

7. Minulý týden došlo k vykradení stavby vodojemu, včetně 4 staveb developerů. Řeší to kriminální policie. Na vodojemu byly odcizeny veškeré elektronické součástky (objednací lhůta cca 2 měsíce), což může mít za následek mírné zpoždění oproti harmonogramu výstavby. Paní starostka vyzvala občany Chýně, aby v případě, že si všimli nebo všimnou něčeho neobvyklého nebo nějaké podezřelé osoby, aby nahlásili toto na policii.

8. Probíhají jednání s vodoprávním úřadem v Černošicích ohledně spuštění vodojemu do zkušebního provozu v lednu 2020. Je to požadavek dotačního orgánu.

6. Smlouva o obstarávaní služeb se společností SAZKA a.s.

V 18:13 se dostavil na zasedání zastupitelstva zastupitel p. Beňa.

Paní starostka uvedla, že se jedná o doplňkový prodej, prodejní terminál by byl umístěn v prostorách pošty Partner. Jednalo by se o všechny služby, které společnost SAZKA a.s. poskytuje i v jiných provozovnách pošty Partner, dále možnost placení složenek, možnost kupování vstupenek, u klientů banky Air bank možnost výběru hotovosti, dobíjení mobilních telefonů atd.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o obstarávání služeb se společností SAZKA a.s., IČO 264 93 993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu č.p. 851, PSČ 190 93, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/10/2019.

7. Dotace na akci „Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem"

Paní starostka sdělila, že z MŽP obdržela obec upravené rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy maximální výše dotace se mění na částku 14 680 595 Kč. Tato částka již zohledňuje vysoutěženou částku na realizaci projektu včetně zdrojů ze státního rozpočtu. Celkové náklady na stavbu vodojemu činí 31 114 000 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od MŽP na akci „Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem“ ve změněné výši 14 680 595 Kč.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/10/2019.

8. Koupě části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná-Chýně o délce 700 m

Paní starostka uvedla, že probíhaly dlouhé diskuse se společností TS Rudná o tom, jak naložit s částí převaděče, jenž končí za vodojemem (vodojem je postavený kus za převaděčem, který je ve vlastnictví TS Rudná, ačkoliv se již nachází v katastru obce Chýně). Z tohoto důvodu by bylo lepším řešením, dle slov paní starostky, tuto část převaděče od TS Rudná odkoupit (k ulici Lomená).

Společnost TS Rudná s prodejem převaděče souhlasí a připravila návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Obec měla připomínky k dalším souvisejícím nákladům, zejména na inženýrské práce, právní služby a mzdové výdaje v částce 50 000 Kč. Dle vysvětlení zástupce společnosti TS Rudná bude tato částka po obci požadována pouze tehdy, když se prodej z rozhodnutí obce neuskuteční (bude doplněno do textu smlouvy).

Společnost TS Rudná dále trvá na tom, aby obec nesla náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 44 500 Kč, přičemž zpracovatelem posudku má být soudní znalec JUDr. Petr Kondysek, jehož vybrala společnost TS Rudná jako záruku stanovení obhajitelné kupní ceny.

Dle slov paní starostky je cena za vyhotovení znaleckého posudku adekvátní.

TS rudná dále požaduje po obci úhradu nákladů na geometrické zaměření předmětu prodeje v max. výši 10 000 Kč.

Součástí smlouvy dále bude dohoda, že předávací místo bude v případě prodeje části převaděče přesunuto.

Zastupitelé navrhli, aby si i obec nechala vypracovat svůj vlastní znalecký posudek, aby bylo možné pak adekvátně reagovat na cenu určenou znalcem druhé smluvní strany.

Zastupitelé navrhli tento bod programu odložit za účelem vyhotovení finální verze návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Zastupitelstvo obce odkládá schválení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Technické služby Rudná a.s., IČO 616 73 056, se sídlem Poštovní 133/4, 252 19 Rudná, na koupi části vodovodního přivaděče Zličín – Rudná – Chýně o délce cca 700 m umístěného na pozemcích parc. č. 166/70, 552/1, 818, 990, 1141, 1324/1, 156/853 a 156/6 v k.ú. Chýně.

9. Žádost o odkup parkovacího místa ve vlastnictví obce Chýně

Paní starostka uvedla, že obec Chýně obdržela žádost majitelky bytu v ulici U Dráhy, která dlouhodobě užívala parkovací místo na pozemcích parc. č. 156/570 a 156/571 v k.ú. Chýně, jež byly ve vlastnictví obce. Vlastní parkovací místo žadatelka v osobním vlastnictví nemá, přičemž to zdůvodňuje tím, že v době, kdy probíhaly převody vlastnického práva z parkovacích míst ve vlastnictví obce na majitele bytů, které k nim měli užívací právo na základě kupní smlouvy, se k ní tato informace nedostala.

Parkovací místo ve vlastnictví obce, jež žadatelka užívala v domnění, že je její, bylo na žádost obce směněno s jiným soukromým vlastníkem místa za účelem získání možnosti vybudování budoucí propojné komunikace.
Paní starostka sdělila, že záměr prodat parkovací místa, byl zveřejněn na úřední desce obce Chýně, dále proběhly schůzky s předsedy jednotlivých SVJ v bytových domech od společnosti OXES, informace byla dále uveřejněna v Chýňském Zpravodaji atd. Paní starostka dále uvedla, že toto parkovací místo ani nebylo uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi obcí Chýně a společností OXES k dovypořádání.

Požadované parkovací místo na pozemcích parc. č. 156/570 a 156/571 je již na základě směnné smlouvy ve vlastnictví jiného majitele. Žadatelka žádá o „zrušení“ uzavřené směnné smlouvy a o možnost odkupu tohoto parkovacího místa.

Uzavřený smluvní vztah nelze jednostranně zrušit, přičemž bylo naopak v zájmu obce realizovat tuto směnu parkovacích míst a podnět ke směně vzešel právě ze strany obce.
Nicméně i v případě, že by předmětné parkovací místo nebylo směněno, tak by obec Chýně nemohla rozhodnut jinak z důvodu, že neprodává nemovitosti ve svém vlastnictví i s ohledem na stanovisko zastupitelů k prodeji a pronájmu obecních pozemků.

Zastupitelé vyjádřili lítost nad svízelnou a nepříjemnou situací žadatelky, nicméně se shodli na tom, že obec Chýně nemá žádnou možnost, jak by žadatelce mohla vyjít vstříc a parkovací místo jí prodat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o odkup parkovacího místa na pozemcích parc. č. 156/570 a 156/571 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/10/2019.

10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci ze dne 15. 8. 2017

Paní starostka uvedla, že společnost SD měla v plánovací smlouvě stanovenou povinnost vyprojektovat a zafinancovat do výše 1 000 000 Kč přečerpávací nádrž ČOV.

Při zahájení projekčních prací a proběhlých měření bylo zjištěno, že není nutné budovat přečerpávací nádrž.

Předmětem dodatku je tedy závazek společnosti SD, že místo přečerpávací nádrže se bude finančně podílet na akci „Obnova hrubého přečistění na zkapacitnění nádrže na ČOV“ (100 % u projektové dokumentace a 50 % u nákupu zařízení pro hrubé přečištění, jehož výsledkem bude zkapacitnění nádrže na ČOV).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 2018 uzavřenou se společností Silver development s.r.o., IČO 026 62 949, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/10/2019.

11. Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o vypořádání pozemku parc. č. 166/36 v k.ú. Chýně, jež má obec Chýně a pan Vrba v podílovém spoluvlastnictví, přičemž podíl pana Vrby tvoří 2/14.
Na základě tohoto vypořádání bude moct obec přistoupit k rekonstrukci komunikací v ul. Lomená a K Roklím.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 166/63 v k.ú. Chýně s panem Štěpánem Vrbou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/10/2019.

12. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a podmínkách dodávky pitné vody s TS Rudná

MZE vydalo rozhodnutí, v němž stanovilo bilanční nároky obce Chýně na zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu TS Rudná a.s. v následující výši: roční limit 157 320 m3 s maximálním vteřinovým limitem průtoku 8,4 l/s. Na základě tohoto rozhodnutí vyzvala obec Chýně společnost TS Rudná a.s. k uzavření dohody o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích, která nebyla od roku 2013 uzavřena, a to s garancí bilančních nároků plynoucích z rozhodnutí MZE.

Obec Chýně si zároveň nechala zpracovat od společnosti VRV a.s. posudek na stav vodovodní sítě a převaděče v obci Chýně.

Jednalo by se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou, a to do doby kolaudace vodojemu v obci Chýně. Obě strany se poté zavazují projednat a podepsat navazující smlouvu, která bude odrážet změněné skutečnosti (navýšení možností odběru). Obec Chýně má písemný příslib od PVS, že po kolaudaci vodojemu zvedne limity na síť, jež vede do obce Chýně.

Zároveň paní starostka informovala, na základě podkladů od TS Rudná, že PVS počítá s navýšením kapacity vodojemu Kopanina, což bude vysoká investice, a všechny tyto náklady budou přeneseny do ceny vodného, jelikož se jedná o přenesené náklady vodovodů a kanalizací, všem napojeným obcím. Také v souvislosti se stavbou vodojemu dojde k navýšení vodného, protože část nákladů má obec dle podmínek dotace v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích přenést na konečného spotřebitele po dobu umořování odpisových splátek (20 – 30 let). V souvislosti s vodojemem k tomuto navýšení dojde nejpozději od ledna 2021 a k dalšímu navýšení dojde po dostavbě vodojemu Kopanina (horizont 7 – 10 let).

MZE zároveň doporučilo obci Chýně uzavřít dohodu o odběru vody i s jiným subjektem, jelikož odběr vody zaručený smlouvou s TS Rudná nebude pro konečné množství obyvatel v obci v budoucnu dostatečný.

Společnost TS Rudná nesouhlasila, aby bylo ve smlouvě uvedeno, že po zkapacitnění měrné trati z vodojemu Kopanina bude obec požadovat navýšení odběru ve špičce na min. 15 l/s (v současnosti je max. 8,4 l/s). Z uvedeného důvodů bude v budoucnu nutné zrušit ustanovení o tom, že TS Rudná je výhradním dodavatelem vody v obci Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody se společností Technické služby Rudná a.s., IČO 616 73 056, se sídlem Poštovní 133/4, 252 19 Rudná za účasti společnosti 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IČO 475 51 917, se sídlem Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/10/2019.

13. Diskuse

Pan Rajtora se dotázal, jestli už probíhá dálkový odečet vodoměrů.

Paní starostka odpověděla, že dálkový odečet vodoměrů probíhá od 30. 9. 2019 a odečtená data jsou odesílána přímo společnosti 1. VHS.

Dotaz veřejnosti: Jakým způsobem se dostal na program zastupitelstva bod ohledně odkupu parkovacího místa a zda je možné parkovací místo od obce zakoupit.

Paní starostka odpověděla, že je povinností obce projednat na zasedání zastupitelstva každou žádost týkající se nakládání s nemovitým majetkem obce, přičemž paní si podala písemnou žádost. Paní starostka opětovně zdůraznila, že parkovací místa ve vlastnictví obce zakoupit nelze.

Do budoucna budou parkovací místa ve vlastnictví obce označeny barevně a cedulí s tím, že je bude moct užívat pouze krátkodobě, např. pro návštěvy a budou zpoplatněny.

Obec zadala vypracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště v ulici Příčná a U Dráhy, mezi bytovými domy.

Po vybudování parkoviště se obec zaměří i na parkování v uličním prostoru. Paní starostka dále zdůraznila, že je odpovědností každého majitele vozidla, zajistit si parkování pro svá vozidla a není to povinností obce.

Pan Fousek se dotázal, zda je již zkolaudována komunikace na chrášťanském kopci a pokud ano, tak vyjádřil údiv, že se postavila silnice se žlabem bez svodidel, což pokládá za nebezpečné.

Paní starostka odpověděla, že tuto připomínku dávala obec při kontrolním dnu, nicméně nebyla zohledněna.

Paní starostka dále pozvala všechny přítomné dne 6. 11. 2019 na setkání v knihovně ZŠ k participativnímu rozpočtu. Dále dne 6. 11. 2019 od 19:00 proběhne přednáška lektora z Ústavu totalitních režimů k událostem 17. listopadu. Dne 16. 11. 2019 se uskuteční ples a dne 17. 11. 2019 oslavy k 30. výročí svobody.  
Dne 6. 11. 2019 také proběhne v obci první zkouška sirén.

14. Závěr
Po ukončení diskuse místostarostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:30 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 30. 10. 2019     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek

   Ing. Jindřich Krátký

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz