Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 31. 7. 2019


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Ing. Tomáš Beňa, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Kryštof Jelínek, Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Nepřítomni: Marcela Czerwinski (omluvena), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Mgr. Zdeněk Kleisner (omluven), Mgr. Petra Vedralová (omluvena)

Hosté: 16 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Revokace usnesení č. 3/4/2019 ze dne 17. 4. 2019
7. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci se společností EMBALADOR, s.r.o. ze dne 21. 12. 2011
8. Zápočet vzájemných závazků obce Chýně a společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
9. Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci na 4 RD
10. Záměr koupě pozemků pro obchvatovou komunikaci
11. Povodňový plán obce Chýně
12. Žádost o výměnu parkovacího stání parc. č. 156/388 za parc. č. 156/380 v k.ú. Chýně
13. Směna parkovacího místa parc. č. 156/571 za parc. č. 456/570 v k.ú. Chýně
14. Komunitní centrum Višňovka - prezentace
15. Diskuse
16. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• zařazení do programu bod „Výběr dodavatele na vybudování chodníku v ulici Bolzanova“
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 31. 7. 2019.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/7/2019.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19. 6. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: p. Palatinus a pí. Brunhofer;
2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a p. Jelínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Lukáše Palatinuse a Veroniku Brunhofer a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Jindřicha Krátkého.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/7/2019.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní místostarostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu je 17 876 139 Kč. Stav účtu v ČNB je 3 931 756 Kč.

2. Proběhlo dovypořádání dotací obdržených z MMR, kdy obec před deseti lety čerpala dotace na rozvoj technické infrastruktury. Obec byla v rámci ukončení lhůty udržitelnosti projektu vyzvána ještě k doložení chybějících podkladů.

3. S Magistrátem města Prahy v rámci pracovních skupin probíhají jednání ohledně projektu „Cyklotrasy po Chýni“ (obec Chýně je nositelem tohoto projektu). Jedná se o cyklostezku kolem chrášťanské skládky. K realizaci by mělo dojít v roce 2021. V rámci tohoto projektu by se měla také vyřešit propojka na Zličín a Sobín.

4. Došlo k zahájení prací na povodňovém plánu v obci (instalace předmětných zařízení na lampy veřejného osvětlení), termín ukončení je říjen 2019.

5. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci chodníku v ul. Bolzánova (samostatný bod programu).

6. V budově nové základní školy probíhají reklamační řízení.

7. V polovině července proběhla společně s Hostivickým vedením návštěva VSB Ostrava pro bližší seznámení s instalací pyrolytytické či plazmolytické jednotky na Hájku. Vzhledem ke společné snaze Chýně a Hostivic v budoucí kooperaci v rámci technických služeb jsme prozatím konstatovali, že jsou uvedené technologie mimo finanční dosah a jejich provoz je značně presonálně náročný. Hostivice mají zájemce o provozování obdobného zařízení na Hájku, ale může dojít k výraznému zvýšení dopravy a povolovací proces je v ČR v současné době náročný. Pokud dojde k posunu, bude paní starostka občany informovat.

8. Probíhají projekční práce na rozšíření ČOV. Z důvodu nutnosti spuštění třetí linky bylo nutné provést měření na nátoku ČOV. Z provedených měření vyplynulo, že v roce 2020 bude nutná investice cca 2 500 000 Kč na úpravnu vod na nátoku.

9. Revokace usnesení č. 3/4/2019 ze dne 17. 4. 2019

Paní starostka sdělila, že tento bod souvisí s bodem 7 programu zastupitelstva. Paní starostka sdělila, že v době, kdy se schvalovalo usnesení č. 3/4/2019 byl se společností Embalador, s.r.o. uzavírán ještě jeden dodatek vztahující se k převodu infrastruktury ve vztahu k II. etapě výstavby. Tím, že se příprava dodatku č. 3 táhla dlouhou dobu, došlo omylem k očíslování dodatku týkající se převodu infrastruktury také na dodatek č. 3, jelikož došlo k jeho uzavření dříve. Proto je potřeba revokovat toto usnesení, a předmětný dodatek schválit jako „Dodatek. č. 4“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 3/4/2019 ze dne 17. 4. 2019.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/7/2019.

7. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci se společností EMBALADOR, s.r.o. ze dne 21. 12. 2011

Paní starostka sdělila, že oproti odsouhlasenému návrhu znění dodatku v dubnu 2019 v něm došlo k následujícím menším změnám:

• nepovedlo se se společností Embalador, s.r.o. domluvit koordinaci ve financování napojení chodníku lokality společnosti Areál PM, takže bylo ustanovení o povinnosti vzájemné komunikace a dohodě o vzájemných závazcích mezi těmito subjekty u realizace chodníku vypuštěno;

• ve vztahu k vybudování obchvatové komunikace se nepovedlo domluvit odkup pozemků od všech dotčených vlastníků, před podpisem tohoto dodatku. Vzhledem k závazkům ze smlouvy z roku 2011, kdy obec zajistí získaní veškerých pozemků do svého vlastnictví, což se do dnešního dne nepodařilo, bylo zapotřebí smluvně ošetřit další plnění z toho plynoucí;

• ostatní ustanovení jsou ve srovnání s návrhem dodatku, jež byl odsouhlasen v dubnu 2019, beze změny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci se společností EMBALADOR, s.r.o. ze dne 21. 12. 2011 a pověřuje starostku obce podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/7/2019.

8. Zápočet vzájemných závazků obce Chýně a společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.

V 18:26 se dostavil na zasedání zastupitelstva zastupitel p. Beňa.
Paní starostka uvedla, že výstavba společnosti BEMETT v lokalitě „Opatovka“ se nachází zhruba v polovině a řada závazků a plnění společnosti BEMETT byla obci již poskytnuta, proto se přistoupilo k dohodě o zápočtu vzájemných závazků obce Chýně a společnosti BEMETT.
Uskutečněné finanční plnění ze strany společnosti BEMETT činilo 1 830 000 Kč a nefinanční plnění do výše 4 144 480 Kč.
Jako závazek společnosti BEMETT zůstává ještě úhrada kompenzačního poplatku za bytový dům S, výstavba náměstí, stavba skateparku o ploše 1 500 m2, vybudování veškerých sítí pro stavbu mateřské školky a pak samozřejmé závazky z dalších budoucích etap výstavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dokument shrnující zápočet vzájemných závazků obce Chýně a společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. v celkové výši 4 144 480,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem dokumentu.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/7/2019.

9. Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci na 4 RD

Paní starostka uvedla, že se jedná o lokalitu navazující na ulici Slunečnicová, kde se nachází 4 rozparcelované pozemky za Slunečním údolím ve vlastnictví třech soukromých vlastníků k individuální výstavbě. Tento projekt je v souladu jak se stávajícím, tak i novým územním plánem.

Předmětné stavby budou napojeny na obecní infrastrukturu.

Předmětná plánovací smlouva a dohoda o spolupráci bude uzavřena ve smyslu § 88 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Investorům předmětná smlouva ukládá následující povinnosti:

1. V celém území projektu budou maximálně 4 pozemky určené k výstavbě rodinných domů pro 4 RD, jimž budou přidělena 4 čísla popisná,

2. Vysadit na každý pozemek, na kterém bude umístěn RD náhradní výsadbu 4 ks vzrostlých stromů o min. rozměru 12 – 14 ok,

3. Uhradit obci poplatek 700 Kč/m2 obytné plochy z každého nového RD,

4. Uhradit obci připojovací poplatek v souvislosti s vybudováním a předáním inženýrských sítí ve výši 160 000 Kč (40 000 Kč na jeden RD).

Smlouva je uzavírána na dobu 10 let z důvodu, aby obec měla možnost rezervovat dostatečnou kapacitu ČOV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu a dohodu o spolupráci s Ing. Jaroslavem Síkorou, Ing. Andreou Síkorovou, p. Karlem Kozlíkem a p. Lucií Pšeničnou a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/7/2019.

10. Záměr koupě pozemků pro obchvatovou komunikaci

Paní starostka uvedla, že tento bod souvisí se závazkem společnosti EMBALADOR s.r.o. vybudovat obchvatovou komunikaci. Obec již získala od vlastníků dotčených pozemků souhlas s vypracováním projektové dokumentace, nicméně je potřebné postoupit do další fáze a to vlastnímu odkupu nebo směně těchto pozemků.
Právní zástupce obce, pí. Mgr. Komeiserová, vypracovala návrh kupní smlouvy, aby obec mohla již s vlastníky, kteří s odkupem souhlasí, smlouvu uzavřít. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku, jenž určí aktuální tržní cenu pozemků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr koupě pozemků pro vybudování komunikace propojující ulice Rudenskou a Chrášťanskou a jednotný návrh kupní smlouvy. Kupní cena bude stanovena jako aktuální cena tržní znaleckým posudkem.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/7/2019.

11. Povodňový plán obce Chýně

Paní starostka uvedla, že právě probíhá první etapa realizace povodňového plánu.

Tento digitální povodňový plán je uveřejněný na webových stránkách obce Chýně a taky na stránkách www.edpp.cz.

Povodňový plán obsahuje textovou část, grafickou část obsahující mj. seznam ohrožených objektů a pokyny pro obyvatelstvo, jak se v případě povodní chovat. Shrnutí povodňového plánu bude také uveřejněno v Chýňském zpravodaji.

Měrná stanice bude umístěna na střeše nové základní školy, přičemž data z ní budou k dispozici online. V rámci aplikace povodňového plánu je možné zaregistrovat svůj telefon s tím, že pokud měření dosáhne kritické hodnoty pro danou nemovitost, přijde varovné hlášení formou sms zprávy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Povodňový plán obce Chýně

12. Žádost o výměnu parkovacího stání parc. č. 156/388 za parc. č. 156/380 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že zastupitelstvo musí projednat každou žádost týkající se nemovitého majetku obce Chýně. Nicméně obecní pozemek, jenž žadatel žádá směnit, již obec v minulosti směnila s jiným žadatelem. Z uvedeného důvodu navrhla paní starostka předmětnou žádost zamítnout.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Lukáše Holého o výměnu parkovacího stání parc. č. 156/388 za parc. č. 156/380 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 11     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/7/2019.

13. Směna parkovacího místa parc. č. 156/571 za parc. č. 456/570 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o poslední směnu parkovacích míst v ulici U Dráhy. Účelem směny těchto parkovacích míst je vznik průjezdu o min. šířce 8 m pro případně vybudování propojovací komunikace mezi ulicí U Dráhy a Bolzanova.

Paní starostka uvedla, že i pro majitele směňovaného pozemku je směna výhodná, jelikož směňovaný pozemek ve vlastnictví obce se nachází blíže jejich nemovitosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu parkovacího místa parc. č. 156/570 a 156/571 k.ú. Chýně ve vlastnictví obce Chýně za parkovací místo parc. č. 156/704 k. ú. ve vlastnictví p. Daniela Votta a pí. Dany Vottové.
Hlasování: pro návrh: 11     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/7/2019.

14. Výběr dodavatele na vybudování chodníku v ulici Bolzanova


Paní starostka uvedla, že obec obdržela 3 nabídky v rozmezí od 399 030 Kč bez DPH do 492 245 Kč bez DPH.
Jako nevhodnější uchazeč byla vybrána společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou.
Jedná se o zámkovou dlažbu s obrubníky a značení místa pro přecházení.
Termín realizace je do 31. 8. 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu VALSTAVCZ-7 s.r.o., IČO 241 49 284 jako dodavatele zakázky „Chodník – ulice Bolzanova“ s celkovou cenou zakázky 399 030,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 11     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/7/2019.

15. Komunitní centrum Višňovka - prezentace

Paní starostka vyzvala pana Doc. akad. arch. Petra Kováře k přednesení prezentace projektu komunitního centra „Místo smíření“ v obci Chýně.
Pan Kovář úvodem sdělil, že původním záměrem bylo vytvořit objekt podobný kapličce v duchovním slova smyslu, tzv. ekumenický objekt. Nakonec se přiklonili pouze ke komunitnímu centru, na které by bylo možné získat dotaci ve výzvě MAS.
Předpokládané umístění projektu by bylo v parku Višňovka.
Dle slov pana Kováře by se jednalo o objekt pro setkávání a trávení volného času, jež bude bezbariérový, užitná plocha bude cca 40 – 50 m2 (cca 8 x 5 m), bude mít charakter lehké dřevostavby (včetně zateplení pro možnost celoročního provozu) koncipované tak, aby byla energeticky soběstačná. Výška objektu bude 6 m. Objekt by nebyl napojen na žádné konvenční sítě. Předpokládaná kapacita by byla cca 50 lidí. Součástí objektu bude i malé venkovní divadlo a toaleta.
Ke komunitnímu místu by vedla bezbariérová cesta od stávajícího altánu a schody k lokalitě Za Ovčínem.
Plánem je, aby byl program pro smysluplné trávení volného času předkládán formou nabídky, přičemž objekt by byl volně přístupný. Chýňská o.p.s. by zajišťovala základní údržbu, užívání. Provoz objektu bude mít určitý provozní řád, jehož základním předpokladem bude součinnost těch, kteří ho budou užívat. Mohlo by se jednat o různé přednášky, komorní koncerty, komorní kulturní vystoupení atd.
Zároveň by byl zde každý týden v určitý den a hodinu k dispozici sociální pracovník (např. lékař, psycholog, pedagog…), který by se zájemci (např. žáci školy, senioři atd.) hovořil o předmětu jejich zájmu, a to ve spolupráci s obcí a ZŠ.
Pan Kovář závěrem své prezentace zdůraznil, že termín pro podání žádosti o dotaci končí v polovině listopadu 2019. Předpokládané náklady projektu jsou 2 500 000 Kč, přičemž spoluúčast obce by činila dle slov pana Kováře pouze cca 5 % nákladů. Dle názoru pana Kováře má obec velkou šanci dotaci na předmětný projekt získat.
Pan Pavel Fousek se dotázal, jak to vypadá s udržitelnosti projektu Višňovka a jestli by tento projekt neznamenal porušení povinností obce vůči dotačnímu orgánu.
Paní starostka odpověděla, že udržitelnost projektu skončila v roce 2018 a proto je teoreticky možné tento projekt ve Višňovce realizovat.
Pan Palatinus se dotázal, jak se došlo k názvu „Místo Smíření“, jelikož dle jeho názoru tento název evokuje představu náboženského objektu.
Pan Kovář odpověděl, že původně se o ekumenický objekt jednat mělo, ale nakonec s ohledem na skladbu obyvatelstva v Chýni a počtu mladých lidí se rozhodlo, že by se mělo jednat o centrum setkávání pro všechny. Mělo by se jednat o objekt setkávání, relaxace, zábavy, kultury atd. Mělo by se jednat o duchovní centrum založené na vzájemném respektu, ne však ve smyslu náboženském.
Dotaz veřejnosti: Vznikla myšlenka komunitního centra ze zájmu nějaké konkrétní skupiny obyvatel nebo organizace. Je v obci vůbec zájem o takové centrum?
Pan Kovář odpověděl, že jedním z hlavních důvodů je přibývající množství teenagerů, kteří nemají prozatím v obci žádné místo setkávání a trávení volného času. Zároveň dle populačního vývoje budou přibývat v obci i senioři. Pro tyto skupiny by měl být objekt určen nejvíce, nicméně byl by samozřejmě přístupný všem obyvatelům obce.
Z přítomné veřejnosti zazněl názor, že je asi nereálné čekat, že se teenageři budou schopni sami setkávat v tomto centru, starat se o objekt a organizovat si činnost. Dále zazněl názor, že plánované umístění se jeví jako nevhodné, jelikož by se obec měla snažit zachovat v obci co nejvíce zeleně a ne zastavovat existující zelené plochy dalšími objekty.
Na to reagoval pan Sága, že se mu myšlenka komunitního centra líbí, i samotný objekt centra, nicméně je také názoru, že zvolená lokalita není vhodná a umístění centra v parku Višňovka rozhodně nepodpoří. Proto navrhl, aby se hledala jiná lokalita, kde by se mohlo toto centrum zrealizovat.
Pan Kovář odpověděl, že projekt, jak je teď navržen, byl koncipován výhradně pro lokalitu parku Višňovka. Zároveň objekt není spojený se zemí pevným základem, jedná se o snadně demontovatelnou drobnou dřevostavbou. V případě, že by byla vybrána jiná lokalita, samozřejmě se dle slov pana Kováře bude jednat o jiný objekt se specifiky pro vybranou lokalitu.
Paní starostka sdělila, že když viděla tento projekt poprvé ona, tak se také v ní zvedla vlna odporu, protože se jedná o projekt neobvyklý zasazený do lokality, s kterou měla problém i ona. Proto navrhovala objekt přemístit na místo bývalého stavebního buňkoviště u nové základní školy a druhou možností by bylo umístění v lokalitě Velkých roklí (nevýhodou okrajové umístění). Nicméně paní starostka sdělila, že chápe, že Višňovka představuje centrum obce a z tohoto pohledu logiku umístění projektu chápe. Paní starostka uvedla, že se jí jinak velice líbí celá myšlenka projektu i koncepčnost a funkčnost objektu.
Pan Sága dále vyjádřil obavu z vyšší koncentrace teenagerů právě v parku Višňovka, kterou v současnosti využívají většinou maminky s malými dětmi a jestli by tam naopak nedocházelo spíše ke konfliktním situacím než k relaxaci a odpočinku, což je dalším významným argumentem pro přesunutí tohoto centra jinam.
Paní Vacková uvedla, že dle vypracované demografické studie bude mít obec v průběhu za pár let cca 500 teenagerů. Je tedy zřejmé, že tento jeden objekt nijak nevyřeší situaci s teenagery a že se jedná pouze o začátek postupného budování sítě míst určených pro setkávání teenagerů. Paní Vacková vyjádřila i svoji podporu s navrhovaným umístěním projektu ve Višňovce.
Paní starostka uvedla, že obec v září chystá dotazníkové šetření mezi obyvateli obce týkající se dění v obci, v rámci kterého by mohla také proběhnout diskuse ohledně komunitního centra (zájem existenci takového centra i jeho umístění).
Paní starostka závěrem sdělila, že jak vzešlo z celé diskuse, vnímá jako největší problém umístění celého projektu a je zde otázka, zda by vůbec přicházelo v úvahu pro navrhovatele projektu celý objekt přesunout do jiné lokality.
Pan Kovář sdělil, že ochotní by byli, nicméně by to asi nešlo stihnout do konce lhůty pro podání žádosti o dotaci, co vnímá jako škodu.
Pan Palatinus na to reagoval tím, že dle jeho názoru je lepší celý projekt pořádně zvážit a propracovat, případně odložit, než spěchat kvůli dotaci a mít pak objekt, který úplně neodráží potřeby obce a jejich občanů. Je názoru, že argumenty, které v rámci diskuse zazněly, mají svoji váhu a logiku, proto by navrhoval ještě zvážit umístění objektu do jiné lokality, protože je názoru, že by se to také nemuselo setkat s pozitivní odezvou ani u obyvatelů obce.
Paní Brunhofer se dotázala, kdo by zabezpečoval sociálního pracovníka, o kterém pan Kovář hovořil.
Pan Kovář odpověděl, že by na tom participovali na základě nějaké např. dohody obec a jednotlivé spolky.
Dotaz veřejnosti: Navrhovaná cesta k lokalitě Za Ovčínem vede přes pozemky pana Fouska. Ptal se tedy někdo pana Fouska, zda souhlasí s daným projektem.
Pan Fousek sdělil, že je nemile překvapen, že zatím nebyl kontaktován a informován o tomto projektu, ačkoliv již předem informoval, že svůj pozemek na výstavbu chodníku poskytne, byl by však rád, kdyby byl do těchto debat minimálně přizván.
Pan Krátký odpověděl, že tento projekt není na zasedání předkládán jako hotový návrh, který se bude realizovat. Je to pouze námět do diskuse, jestli je vůbec zájem takový projekt v parku Višňovka realizovat. Pan Krátký dodal, že v případě, že by se již o tomto záměru a jeho skutečné realizaci uvažovalo, byli by vlastníci dotčených pozemků samozřejmě k diskusi o daném projektu přizváni.
Paní starostka sdělila, že dle provedených měření navrhovaná cesta v této podobě stejně umístit nejde, pouze schodiště, které by se však velmi prodražilo díky nestabilnímu povrchu a tedy potřebné hloubce patek (až 1,5 m). Toto je jeden z důvodu, proč zatím pan Fousek nebyl informován, protože prozatím neexistuje řešení cesty v souladu s platnými normami, které by byla obec i z finančních důvodů schopná realizovat.
Dotaz veřejnosti: Pan Kovář uvedl výši nákladů na komunitní centrum cca 2 500 000 Kč. Jak je to možné, když jenom přístupové cesty jsou tak nákladné.
Paní starostka uvedla, že vyčíslené náklady jsou pouze za samotnou stavbu centra. Budování přístupových cest není uznatelným výdajem projektu, tzn., jedná se o náklad navíc.
Pan Kovář uvedl, že také hodně záleží na použitých materiálech, přičemž nejlevnější by byly dřevěné konstrukce.
Pan Kryštof Jelínek sdělil, že jemu se daná myšlenka také líbí, má potenciál, nicméně je také názoru, že by park Višňovka měl zůstat zeleným parkem a vybudování centra by se mělo směřovat do jiné lokality. 
Pan Krátký dodal, že názor zastupitelů není jednoznačně finální, všichni cítí, že je v obci potřeba stavby tohoto typu vybudovat, ale největším problémem je umístění tohoto objektu. Pro tuto chvíli je tedy ještě potřebné rozvinout debatu o jiné vhodnější lokalitě. I toto by dle jeho názoru mohlo být předmětem dotazníkového šetření v září 2019.
Paní starostka uvedla, že předmětná prezentace bude v případě zájmu občanů umístěná na webových stránkách obce Chýně.
 
16. Diskuse

Pan Roman Rajtora se dotázal, jakým způsobem byla určena povodňová oblast.
Paní starostka uvedla, že se dělal povodňový model srážek, jež jsou dostupné z okolních měřicích stanic a zároveň se vyházelo z lokálních dat a hlášených škodných událostí pojišťovnám.

17. Závěr

Po ukončení diskuse místostarostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:30 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 9. 8. 2019     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek

                                 Ing. Jindřich Krátký

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz