Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 2. 7. 2019


Přítomni: Marcela Czerwinski, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Ing. Tomáš Beňa (příchod 18:22), Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Petra Vacková

Nepřítomni: Mgr. Anna Chvojková (omluvena), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Kpt. Bc. Jan Pistorius (omluven), Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven), Kryštof Jelínek (omluven), Mgr. Zdeněk Kleisner (omluven)

Hosté: 4 občany

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření obce Chýně”
7. Diskuse
8. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. místostarostka obce paní Marcela Czerwinski a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu místostarostka obce pí. Czerwinski přečetla navržený program.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 2. 7. 2019.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/7/2019.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Palatinus a p. Vajnlich;
2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a pí. Brunhofer.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Lukáše Palatinuse a Zdeňka Vajnlicha a ověřovatele zápisu Jindřicha Krátkého a Veroniku Brunhofer.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/7/2019.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní místostarostka uvedla následující:

1. Do konce listopadu 2019 se bude prodlužovat smluvní termín plnění s firmou Blank Page s.r.o., která má vypracovat pro obec Chýni architektonickou studii umožňující následnou komerční či svépomocnou realizaci rekultivace veřejného prostoru celého katastru obce s vazbou na širší okolí. Důvod prodloužení: firma bude provádět mezi občany Chýně dotazníkové šetření, které bude vhodnější provést až po letních prázdninách, aby se ho účastnilo co nejvíce občanů.

2. Proběhlo jednání s 1. VHS ohledně ČOV. 1. VHS si nechala vypracovat zprávu „Posouzení a hodnocení aktuálního zatížení technologie ČOV a znehodnocení kapacitní rezervy“ panem Ing. Břetislavem Krňávkem. Jedná se o prezentaci, která odhaluje nedostatky na zařízení ČOV. V současnosti probíhají také jednání s panem Šintákem, který vypracovává projektovou dokumentaci pro rozšíření ČOV. Dne 22. 7. 2019 proběhne společné jednání s panem Šormem (původní projektant ČOV), a v této spolupráci by mělo dojít k navržení nejvhodnějšího řešení intenzifikace ČOV do budoucna.

3. Během prázdnin se budou v nové škole řešit reklamace s tím, že by se měly dořešit problémy se vzduchotechnikou a vytápěním. Dále budou odstraňovány závady na kotlích, vyměňovány prasklá skla, dojde k vyčištění retenční nádrže atd.

4. Ve vztahu ke staré budově školy proběhne opět jednání se společností Siemens ohledně energetické optimalizace, jelikož pro opětovné spuštění provozu školy bude muset dojít k rekonstrukci vytápění.

5. Od září 2019 budou oba správci haly zaměstnaní pouze na dohodu o pracovní činnosti. Částečně budou na ně přeneseny také povinnosti ohledně úklidu. Dále nebude od září uzavřena smlouva s házenkáři „Lipčice“, budou s nimi uzavírány pouze smlouvy na pořádání turnajů, a to z důvodu používání lepidla při jejich tréninkách. To enormně navyšuje náklady na úklid a tím se pronájem stává pro obec ekonomicky nevýhodný.

6. Dále bylo domluveno s panem Peterkou, že dodá redesign titulní stránky Chýňského zpravodaje.

7. Řešila se kronika s paní Okurkovou, která by do konce srpna měla dodat návrh kroniky na jeden rok.

8. Ze strany společnosti EMABALADOR s.r.o. byl doručen finální návrh Dodatku č. 4 k plánovací smlouvě. Tuto verzi momentálně kontroluje paní Mgr. Komeiserová (právní zástupce obce), zda provedené úpravy jsou pro obec akceptovatelné. V případě, že by bylo vše v pořádku, bude předmětný dodatek předložen zastupitelstvu dne 31. 7. 2019.

6. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření obce Chýně”

Elektronické otevírání obálek proběhlo dne 24. 4. 2019. Byly doručeny dvě nabídky: společnost BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. s nabídkovou cenou 2 998 494 Kč bez DPH a společnost EMPEMONT s.r.o. s nabídkovou cenou 3 180 280 Kč bez DPH. Jako nejvhodnější dodavatel byla z důvodu nejnižší nabídkové ceny vybrána společnost BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. Jedná se o dodávku plně digitálního bezdrátového rozhlasu. K zahájení realizace dojde během měsíce červenec.
Občan z veřejnosti se dotázal, o jaké konkrétní protipovodňová opatření se jedná, jelikož bydlí v ulici Březová a na svém pozemku má neustále problémy při přívalových deštích.
Paní místostarostka sdělila, že se nejedná o žádná konkrétní protipovodňová opatření (stavění hrází apod.), ale pouze o rozmístění digitálního obecního rozhlasu, prostřednictvím kterého může obec v případě přírodních katastrof nebo jiných krizových situací informovat a varovat občany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obce Chýně“ společnost BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., IČO 277 81 275, za celkovou cenu zakázky 2 998 494 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/7/2019.

7. Diskuse

Nebyly žádné dotazy do diskuse.

8. Závěr

Místostarostka obce pí. Czerwinski poděkovala všem za účast a v 19:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 9. 7. 2019     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Krátký

                                 Mgr. Veronika Brunhofer

Marcela Czerwinski, místostarostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz