Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 19. 6. 2019


Přítomni: Marcela Czerwinski, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Zdeněk Kleisner, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Mgr. Petra Vedralová, Mgr. Veronika Brunhofer, Mgr. Miroslav Sága,         MBA, Kryštof Jelínek, Ing. Petra Vacková

Nepřítomni: Mgr. Anna Chvojková (omluvena), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven)

Hosté: 10 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně
7. Účetní závěrka obce Chýně
8. Závěrečný účet obce Chýně
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Na Jarolímce“ ze dne 25. 3. 2019
10. Zateplení a pořízení fotovoltaické elektrárny do Obecního úřadu Chýně
11. Smlouva na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení a pořízení FVE do Obecního úřadu Chýně“
12. Pořízení decentrální vzduchotechniky do Obecního úřadu Chýně
13. Smlouva na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Pořízení decentrální vzduchotechniky do obecního úřadu v obci Chýně“
14. Odpis nedobytné pohledávky ve výši 37 913 Kč - Milan Šinágl
15. Diskuse
16. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18:00 hod. místostarostka obce Marcela Czerwinski a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu místostarostka obce pí. Czerwinski přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
• Zařazení do programu bod „Směnná smlouva na pozemek parc. č. 156/380 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 156/464 v k. ú. Chýně v soukromém vlastnictví“
• Zařazení do programu bod „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti chodníku na pozemku parc. č. 1365 v k.ú. Chýně“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2019.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/6/2019.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 5. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Krátký a pí. Brunhofer;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Musilová a p. Jelínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Jindřicha Krátkého a Veroniku Brunhofer a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Dagmar Musilovou.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/6/2019.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní místostarostka uvedla následující:
1. Stav běžného účtu je 14 983 969,85 Kč. Stav účtu v ČNB je 9 760 368,19 Kč.

2. V termínu byla dokončena rekonstrukce silnice Na Jarolímce. Realizace stavby trvala 8 týdnů od předání staveniště.

3. Dle stanoveného časového harmonogramu pokračují práce na stavbě vodojemu. Dokončují se betonářské práce, bude následovat vzorkování technologické části a na přelomu července a srpna by měla být provedená zkouška těsnosti.

4. Dále pokračují práce ve staré budově školy se záměrem v ní opětovně od září 2020 obnovit provoz školy (tři třídy) s tím, že by se v přízemí vytvořila i výdejna jídla. Na tento záměr bude muset být vyhotovena projektová dokumentace, a bude muset proběhnout změna užívání budovy ze školní družiny na školní družinu s výdejnou jídla. Paní místostarostka sdělila, že v případě, že by náklady na realizaci výdejny jídla nebyly moc vysoké, by toto řešení uvítala, protože každodenní přesun prvňáčku do jídelny v budově nové základní školy si moc neumí představit. Zároveň proběhla kontrola těchto prostor ze strany hygieny. Hygiena požaduje vypracování akustické studie doby dozvuku a studii sdruženého osvětlení. Budova staré školy byla nově vymalována, uklizena a probíhají v ní lakýrnické práce.

5. Dále probíhají přípravněé práce na spuštění provozu Dětské skupiny Chýňata. Dne 17. 6. 2019 proběhl zápis do této skupinky, nicméně zájem o umístění dětí do skupinky nebyl tak velký, jak se očekávalo.

6. Proběhla jednání s projektanty ohledně rozšíření ČOV v Chýni.

7. Proběhlo další jednání s firmou Blank Page, která vypracovává architektonickou studii na rekultivaci veřejných prostranství v Chýni. Společnost vytvořila návrh dotazníku, s kterým chtějí oslovovat občany a na základě odpovědí z tohoto dotazníku připraví do 31. 7. 2019 předmětnou studii. 
Pan Pavel Fousek navrhl, aby v rámci zprávy starostky zazněla kromě stavu na účtech obce také aktuální zadluženost obce.

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně

Pan Beňa se dostavil na zasedání zastupitelstva v 18:17.
Paní místostarostka sdělila, že předmětná rozvaha k 31. 12. 2018 byla zveřejněna na webových stránkách školy. Z uvedené rozvahy vyplývá, že škola hospodařila s částkou 10 762 719,- Kč. Paní místostarostka dále uvedla, že škola v rámci své hospodářské činnosti neskončila ve ztrátě a v podrobnostech odkázala na uveřejněnou rozvahu.
Zároveň byla obci doručena žádost ZŠ a MŠ Chýně o schválení vyúčtování a návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2018 do fondů ZŠ a MŠ Chýně ze dne 7. 6. 2019. Pan ředitel žádá, aby se hospodářský výsledek ve výši 263 328 Kč rozdělil tak, aby 50 % šlo do rezervního fondu a 50 % do fondu odměn.
Paní místostarostka uvedla, že nesouhlasí s převodem 50 % hospodářského výsledku do fondu odměn z důvodu, že obec nemůže přispívat zaměstnancům školy na mzdy, a proto navrhuje přesunout tyto peníze do fondu reprodukce majetku a investičního fondu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chýně za účetní období 2018. Hospodářský výsledek ve výši 263 328,99 Kč bude rozdělen rovným dílem ve výši 50 % do rezervního fondu a 50 % do fondu reprodukce majetku a investičního fondu dle § 30 a § 31 zákona č. 250/2000 Sb.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 3
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/6/2019.

7. Účetní závěrka obce Chýně

Paní místostarostka sdělila, že se jedná o dokumenty, které byly schváleny již při kontrole krajského úřadu v dubnu 2019. Jedná se o finanční výkaz, rozvahu a inventarizaci majetku.
Paní místostarostka dále uvedla, že obec nehospodařila ve ztrátě. V podrobnostech odkázala paní místostarostka na uveřejněnou rozvahu na webových stránkách obce Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chýně za účetní období 2018.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
.Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/6/2019.

8. Závěrečný účet obce Chýně

Paní místostarostka uvedla, že část informací k tomuto bodu zazněla již v bodě předchozím a v podrobnostech odkázala na uveřejněný závěrečný účet za rok 2018 sestavený v Kč ke dni 31. 12. 2018.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chýně za účetní období 2018 bez výhrad.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/6/2019.

9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Na Jarolímce“ ze dne 25. 3. 2019

Paní místostarostka uvedla, že při kontrole výměr u závěrečného kontrolního dne bylo naměřeno o 112 m2 víc, než bylo původně v projektové dokumentaci vypočteno. Navýšení m2 bylo způsobeno tím, že původně se nepočítalo s napojením Úhonické ulice, v důsledku čehož došlo k rozšíření křižovatky. Tyto vícepráce byly naceněny ve výši 165 967 Kč bez DPH.
Předmětem víceprací je dále rektifikace poklopů – šoupat, hydrantů a šachty ve výši 19 800 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice Na Jarolímce“ ze dne 25. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2019, který mění celkovou cenu zakázky na 2 075 864,47 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/6/2019.

10. Zateplení a pořízení fotovoltaické elektrárny do Obecního úřadu Chýně

Paní místostarostka uvedla, že body 10, 11, 12 a 13 spolu věcně souvisí. Paní místostarostka uvedla, že obec obdržela dvě dotace v maximální možné výši, a to jednak na zateplení OÚ Chýně a pořízení fotovoltaické elektrárny, kdy získala dotaci ve výši 1 854 670 Kč, přičemž celkové náklady projektu činí 3 892 537 Kč.
Druhou dotaci obdržela obec na pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ Chýně, a to ve výši 945 875 Kč, přičemž celkové náklady činí 1 750 713 Kč.
V souvislosti s přijetím těchto dotací by obec uzavřela smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Jedná se o kompletaci podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace (kompletace a zaevidování v systému 2014+, smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru na zpracování projektové dokumentace….), aktualizace finančního harmonogramu atd. Odměna za poskytnutí těchto služeb činí 29 000 Kč za každou z dotací.
Paní místostarostka sdělila, že v rámci příštího pracovního zastupitelstva by bylo potřebné se na základě stavu rozpočtu obce domluvit, kdy bude možné tento projekt zrealizovat.
Paní místostarostka zdůraznila, že obec Chýně má povinnost snížit energetickou náročnost obecního úřadu, který se v současné době nachází ve skupině energetické náročnosti „F“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na zateplení a pořízení FVE do obecního úřadu v obci Chýně ve výši 1 854 670 Kč.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/6/2019.

11. Smlouva na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení a pořízení FVE do Obecního úřadu Chýně
viz bod 10 programu zastupitelstva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení a pořízení FVE do OÚ Chýně“ se společností TENDRA spol. s r.o., IČO 018 20 265, za celkovou cenu 29 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/6/2019.

12. Pořízení decentrální vzduchotechniky do Obecního úřadu Chýně
viz bod 10 programu zastupitelstva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na pořízení decentrální vzduchotechniky do obecního úřadu v obci Chýně ve výši 945 875,70 Kč.
Hlasování: pro návrh: 10     proti návrhu: 1        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/6/2019.

13. Smlouva na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Pořízení decentrální vzduchotechniky do obecního úřadu v obci Chýně“
viz bod 10 programu zastupitelstva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce „Pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ Chýně“ se společností TENDRA spol. s r.o., IČO 018 20 265 za celkovou cenu 29 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 10     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/6/2019.

14. Odpis nedobytné pohledávky ve výši 37 913 Kč - Milan Šinágl

Paní místostarostka uvedla, že se jedná o pohledávku za Milanem Šináglem – dluh na nájemném za pronájem pozemku parc. č. 178 v k.ú. Chýně ve výši 37 313 Kč, která je starší 15ti let.
Jedná se o nedobytnou pohledávku, kterou obec vede v účetnictví více než 15 let. Paní Komeiserová, právnička obce, doporučila tuto pohledávku v účetnictví odepsat, aby se nemusela každý rok vést v inventarizaci majetku. Odpis nedobytné pohledávky neznamená, že by se tím obec vzdávala svého práva na vymáhaní této pohledávky.
Zastupitelé se shodli, že potřebují více informací, než k tomuto kroku přistoupí.
Tento bod programu zasedání zastupitelstva se odkládá.

15. Směnná smlouva na pozemek parc. č. 156/380 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 156/464 v k. ú. Chýně v soukromém vlastnictví

Paní místostarostka uvedla, že se jedná o směnu parkovacích míst, kdy obec vyhověla žádosti pana Brisudy z důvodu, že jeho parkovací místo se nachází v lokalitě nové točny autobusu a vlastnictví tohoto parkovacího místa je pro obec strategicky výhodnější.
Rozdíl v rozloze pozemků je 5 m2, jež pan Brisuda finančně dorovná za částku 30 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 156/380 o výměře 13 m2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce Chýně za pozemek parc. č. 156/464 v k. ú. Chýně ve vlastnictví MUDr. Antonína Brisudy, FEBU, Ph. D., bytem U Dráhy 317, 253 03 Chýně, o výměře 8 m2 v k. ú. Chýně, přičemž za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude obci uhrazena kompenzace ve výši 30 000 Kč, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/6/2019.

16. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti chodníku na pozemku parc. č. 1365 v k.ú. Chýně

Paní tajemnice uvedla, že se jedná o poslední vypořádání s vlastníkem pozemků v souvislosti s rekonstrukcí chodníku na ulici Hlavní směrem k Baště. Smlouvy s ostatními dotčenými vlastníky byly již schváleny na minulých zasedáních zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemena – služebnosti chodníku uzavřenou mezi obcí Chýně a Václavem Kolacím, bytem Hlavní 102, 253 03 Chýně, na pozemku parc. č. 1365 v k.ú. Chýně za jednorázovou úhradu ve výši 2 500 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/6/2019.

17. Diskuse

Pan Rajtora v souvislosti s budoucím zateplovaáním obecního úřadu sdělil, že mu přijde nesmyslné vyměňovat okna místo jejich opravy.
Paní místostarostka sdělila, že okna obecního úřadu jsou bohužel v takovém stavu, že se musí vyměnit. Také připomenula, že obec Chýně má povinnost toto učinit z důvodu povinnosti převést obecní úřad do nižší energetické třídy.
Pan Rajtora dále vyslovil svůj nesouhlas s tím, že v nové moderní základní školy se splachuje pitnou vodou, což je s ohledem na současnou globální situaci s vodou značně nevhodné.
Pan Jiří Pospíšil se dotázal, proč se v ulici Okrajová do dnešní doby nezrekonstruovala silnicie, přičemž vyslovil názor, že se investuje pouze do nové Chýně a stará Chýně zůstává stranou.
Dále si pan Pospíšil stěžoval na nepořádek kolem popelnic.
Pan Fousek se připojil k názoru, že by se mohlo kolem popelnic uklízet intenzivněji.
Paní místostarostka sdělila, že tuto záležitost na zasedání zastupitelstva nevyřeší a pozvala pana Pospíšila na osobní schůzku na obecní úřad, kdy budou mít prostor se o těchto záležitostech pobavit.
Paní místostarostka závěrem požádala občany o trpělivost a shovívavost, jelikož obec nemá dostatečný počet venkovních zaměstnanců, aby zvládali veškerou údržbu veřejných prostranství a úklid v takové intenzitě, jak by bylo žádoucí.
Pan Pavel Fousek závěrem pochválil paní místostarostku za to, jakým způsobem vedla poprvé samostatně zasedání zastupitelstva.
Závěrem pozvala paní místostarostka všechny občany na promítání letního kina dne 20. 6. 2019.

18. Závěr

Po ukončení diskuse místostarostka obce pí. Czerwinski poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 25. 6. 2019     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek

                                Mgr. Dagmar Musilová

Marcela Czerwinski, místostarostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz