Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20. 3. 2019


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Jindřich Krátký, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Kryštof Jelínek, Mgr. Alena Mazzolini, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Petra Vedralová


Nepřítomni: Mgr. Veronika Brunhofer (omluvena)


Hosté: 5 občanů


Program jednání:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci se společností EMBALADOR s.r.o.
7. Kupní smlouva na parkovací místo parc. č. 252/129 v k. ú. Chýně
8. Předložení žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny
9. Směna parkovacích míst se společností Silver development s.r.o
10. Nájemní smlouva na prostory bufetu ve sportovní hale za účelem zajištění občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí
11. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1362 v k.ú. Chýně – rekonstrukce chodníků
12. Dotace obce Chýně pro rok 2019
13. Diskuse
14. Závěr


Průběh zasedání:


1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Mgr. Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Schválení programu
V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
• Stažení z programu bod 3 „Dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci se společností EMBALADOR s.r.o.“
• Stažení z programu bod 10 „Nájemní smlouva na prostory bufetu ve sportovní hale za účelem zajištění občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí“
• Zařazení do programu „Souhlas zastupitelstva s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 542/3 v k.ú. Chýně“ bod 6 programu


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 20. 3. 2019.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/3/2019.


3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
V bodu 3 programu paní Mgr. Petra Vedralová seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 2. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.


4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Palatinus a pí. Mazzolini;
2. ověřovatelé zápisu: p. Krátký a p. Jelínek.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Lukáše Palatinuse a Alenu Mazzolini a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Jindřicha Krátkého.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/3/2019.


5. Zpráva starostky o činnosti obce


V bodu 5 paní starostka uvedla následující:
1. Stav běžného účtu je 12 695 995,44 Kč. Stav účtu v ČNB je 14 553 665,21 Kč.


2. Paní starostka sdělila, že pokračují stavební práce na vodojemu, jsou vytyčené základy. Probíhá změna projektové dokumentace ve vztahu k západní stěně, která se mění z 9 m vysoké zdi na svažitý zelený svah. Paní starostka se v souvislosti s touto stavbou omluvila obyvatelům Na Vyhlídce za nepříjemné otřesy, jež by se už v takové intenzitě opakovat neměly. Použití vibračního válce je naplánované pouze na jeden den za cca 6 – 8 týdnů, kdy se budou hutnit podkladové betony po obvodu celého vodojemu.


3. Radou obce byl odsouhlasen výběr zhotovitele hydrologického posudku, na základě kterého bude vypracován hydrologický model sítě. Na základě tohoto posudku bude mít obec informace o tom, zda a jakým způsobem je schopná napouštět vodojem.


4. Dokončuje se projekt na vrty pro zásobování obce Chýně vlastní vodou. Jsou vytipovány dvě lokality. Jde o snahu obce snížit svoji závislost na externích dodávkách vody. Na tyto vrty je v současné době možnost čerpat dotace z fondu MŽP. V souvislosti s uvedeným padl dotaz z publika ohledně tvrdosti chýňské vody. Paní starostka uvedla, že by tato voda musela projít úpravnou vody, jelikož dle předpisů musí mít voda určitou tvrdost (musela by se snížit na normovou tvrdost) a také není možné směšovat různé druhy vody, pokud obec není původcem těchto vod. Paní starostka sdělila, že by se jednalo o trošku tvrdší vodu, ale ne v takové intenzitě, jak tomu bylo v minulosti.


5. Probíhají přípravné práce na rekonstrukci silnice Na Jarolímce, jež by měla být zahájená v průběhu tohoto týdne. Stavební práce by měly být ukončeny v průběhu 8 týdnů. Paní starostka upozornila, že budou dny, kdy na jednotlivé pozemky nebude možné zabezpečit možnost vjezdu automobilem, ale realizační firma se bude snažit eliminovat tato omezení na minimum.


6. Na pozemku parc. č. 717 (pod hrází) byly instalovány záchytné sítě, které by měly zamezit škodám při migraci žab, která nastává v tomto období. Paní starostka požádala obyvatele obce o shovívavost a vyzvala je, aby tyto sítě nepoškozovali.


7. Proběhlo jednání se společností ROPID. V této souvislosti paní starostka uvedla, že v období letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce chrášťanského kopce, jež bude v tomto období kompletně uzavřen a nebude jezdit ani autobusová doprava. Doprava bude probíhat přes Rudnou nebo přes Hostivice. Při této rekonstrukci nedojde k avízovanému rozšíření komunikace o třetí pruh, protože se dle slov paní starostky nestihla upravit projektová dokumentace. Dojde pouze ke zpevnění kopce a úpravu odvodu dešťové vody.


8. Se společností ROPID se zároveň projednávalo posílení spoje 347. Jednalo by se o to, že každý druhý spoj by se zkrátil Koncovou zastávkou by nebyl Motol, ale Hostivice – nádraží. Na základě tohoto opatření by se ušetřilo několik spojů, které by pak mohly být využity pro autobusovou dopravu v Chýni.


9. Paní starostka závěrem uvedla, že dne 20. 3. 2019 před zasedáním zastupitelstva proběhla schůzka ohledně potenciálního zřízení technických služeb Chýně. Na schůzce byli přítomni zástupci obce Psáry, Vestec, Jenče a Hostivice. Obci byl odprezentován model Technických služeb Dolnobřežansko (sdružení čtyř obcí pod jedny technické služby). Tyto TS zabezpečují svoz odpadů a správu vodovodů a kanalizací a u některých i údržbu zeleně. Paní starostka uvedla, že si zastupitelé vyslechli, jak daný model funguje, jaké má přínosy a také nevýhody. Dle slov paní starostky je potřebné všechny získané informace zvážit a rozhodnout se, jestli by bylo výhodné něco podobného zrealizovat také v obci Chýně. Ze získaných informací je zřejmé, že ekonomická návratnost TS začíná od počtu obyvatel nad 10 000 – 12 000. Paní starostka zdůraznila, že k rozhodnutí zastupitelů by mělo dojít nejpozději v půlce dubna 2019, jelikož obci končí smlouva se společností provozující svoz odpadů.


6. Souhlas zastupitelstva s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 542/3 v k.ú. Chýně


Paní starostka sdělila, že obec v roce 2017 požádala o bezúplatný převod pozemku parc. č. 542/3 o výměře 68 m2 od Státního pozemkového úřadu. Jedná se o součást veřejné komunikace v ulici Družstevní. Ze Státního pozemkového úřadu si vyžádali doplnění podané žádosti o usnesení zastupitelstva obce o souhlasu s bezúplatným převodem předmětného pozemku.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 542/3 k.ú. Chýně z majetku České republiky do majetku obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/3/2019.


7. Kupní smlouva na parkovací místo parc. č. 252/129 v k. ú. Chýně


Paní starostka sdělila, že se jedná o parkovací místo na konci ulice Borová. Paní starostka uvedla, že se jedná o parkovací místo, které bylo v minulosti dvakrát prodáno společností OXES s.r.o. Obec odkoupí tento pozemek za cenu 27 000 Kč, což je cena ponížena než cena, kterou vlastník této nemovitosti zaplatil společnosti OXES s.r.o. Velikost pozemku je 12 m2.
Obec má zájem odkoupit tento pozemek z důvodu zabezpečení lepší přístupové cesty do lanového parku Marjánka. Vlastník sousedního parkovacího místa si často stěžuje, že lidé zkracující si cestu do parku poškozují např. kočárky jeho vozidla a tímto odkupem by mělo dojít také k eliminaci těchto incidentů.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na parkovací místo parc. č. 252/129 k.ú. Chýně s kupní cenou 27 000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/3/2019.


8. Předložení žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny


Paní starostka uvedla, že 15. 2. 2018 zřídila dětskou skupinu v prostorách stávající MŠ s kapacitou 12 dětí. Paní starostka uvedla, že v současnosti je možné získat dotaci na provoz této dětské skupiny z MPSV. Celková dotace by činila 3 954 000 Kč, na dobu 3 let, jedná se o dotaci čistě na pokrytí provozních nákladů a mezd personálu s možností rekvalifikace a proškolení.
Paní starostka uvedla, že v evidenci obce je 82 dětí, které mají jít do školky, přičemž ze školky bude odcházet 70 dětí. Je tedy možné, že cca 10 dětí zůstane pod čarou a právě těmto rodinám by dětská skupina vyřešila problém s umístěním jejich dítěte do školky.
Paní starostka dále doplnila, že obec obdržela nabídku společnosti DBJ Advisory, s.r.o., IČO 042 95 595, která nabízí zprocesovat předmětnou žádost za 3 000 Kč, přičemž celková odměna ve výši 69 000 Kč bude splatná teprve po obdržení dotace. Tato odměna je uznatelným výdajem projektu a je přímo zahrnuto do rozpočtu tohoto projektu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení žádosti o dotaci na MPSV v rámci operačního programu zaměstnanost na provoz dětské skupiny s celkovou výší dotace 3 971 520 Kč a schvaluje, aby administrací přípravy a podáním dotace byla pověřena společnost DBJ Advisory, s.r.o., IČO 429 55 95 za cenu 72 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/3/2019.


9. Směna parkovacích míst se společností Silver development s.r.o


Paní starostka uvedla, že společnost Silver development s.r.o. převedla obci pozemek parc. č. 156/772 v k.ú. Chýně, na němž má vybudovat veřejná parkovací místa. Podmínkou obce bylo, aby společnost vybudovala minimálně 32 parkovacích míst. Nakonec vznikne 39 parkovacích míst.
Společnost Silver development s.r.o. však nesprávně spočítala svá parkovací místa pro bytové domy, a proto potřebuje, aby obec z výše uvedeného pozemku uvolnila čtyři parkovací místa pro potřeby bytových domů. Na oplátku společnost SD nabízí dva pozemky, které sousedí s daným pozemkem – jedná se o pruh pozemku navazující na zastávku Na Vyhlídce. Druhým pozemkem je pozemek parc. č. 1253 v k.ú. Chýně navazující na tato parkovací místa, tento pozemek však tvoří val.
Na pracovním zastupitelstvu bylo diskutováno, aby společnost SD minimálně na tomto pozemku zajistila terénní úpravy v podobě ozelenění valu tak, aby nedocházelo k ohrožení přilehlých nemovitostí. Dle slov pan starostky by mohla po této úpravě být směna pozemků pro obec akceptovatelná.
Paní starostka dále doplnila, že v lokalitě, kde staví společnost SD, byla vybudována tlaková kanalizace, která ústí do gravitační kanalizace, což činí nemalé potíže v přečerpávací stanici v ulici Ecksteinova. Ačkoliv je dle auditora vše technicky správně provedeno, tak dochází k zahnívání v přečerpávacích pérech, jež se nacházejí ve vyústění z tlakové kanalizace do gravitační. Řešením dle auditora je přepuštění do tlakové kanalizace, což obnáší přespojkování na čtyřech místech a k napojení celé této lokality na zatrubnění, které vede z lokality Na Vyhlídce dolu do obce v délce 32 m. Celkové odhadované náklady by činily 65 000 Kč. Paní starostka uvedla, že by se pokusila se společností Silver development s.r.o. vyjednávat a přenést na ní úhradu těchto nákladů.
Paní starostka opustila zasedání zastupitelstva v 18:56.
Zastupitelé se shodli, že v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí, kterou předložila společnost SD, nejsou zakotvené výše uvedené požadavky obce (např. zpevnění valu), a proto bude tento bod odložen do doby úpravy znění předmětné smlouvy.
Zastupitelstvo obce tento bod programu odkládá.


10. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1362 v k.ú. Chýně – rekonstrukce chodníků


Paní místostarostka sdělila, že se jedná o darování pozemku v souvislosti s rekonstrukcí chodníku na ulici Hlavní směrem k Baště. Smlouvy s ostatními dotčenými vlastníky byly již schváleny na minulém zasedání zastupitelstva. U tohoto pozemku však bylo zřízeno zástavní právo, a proto musel vlastník pozemku zajistit v příslušné bance vzdání se zástavního práva ve vztahu k tomuto pozemku.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek parc. č. 1362 k.ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/3/2019.


11. Dotace obce Chýně pro rok 2019


Pan Palatinus uvedl, že po doplnění a také odstranění nedostatku předložených žádosti byly všechny shledány jako úplné a je možné je projednat.
• Spolek ARBOR žádá o dotaci na akce Jazz koncert živé hudby, Čarodějnice a Kniho-jablko-braní a koncert na Strahováku ve výši 9 500 Kč (celkové náklady 11 700 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 9 500 Kč spolku ARBOR.
Hlasování: pro návrh: 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/3/2019.


• Pan Barek požaduje na 2 koncerty v rámci projektu Kytara napříč žánry dotaci ve výši 16 000 Kč (celkový rozpočet 28 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 16 000 Kč panu Stanislavu Barkovi.
Hlasování: pro návrh: 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/3/2019.


• Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ žádá o dotaci na akce Noc s Andersenem a burza knih, Svatomartinský průvod a Loučen ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 38 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 20 000 Kč Klubu rodičů a přátel ZŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0   nehlasoval: 3 (střet zájmu)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/3/2019.


• Spolek Chýňská o.p.s. žádá o dotaci na akce Masopust 2018, Kayna propagace, Chýňská pětka a Drakiáda ve výši 29 000 Kč (celkový rozpočet 49 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 29 000 Kč Chýňské o.p.s. Občané Přátelé Sousedé.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0    zdržel/a se: 0   nehlasoval: 1 (střet zájmu)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/3/2019.


• Pan Pavel Švarc žádá o dotaci na akci Festiválek folk blues ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 80 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 20 000 Kč panu Pavlu Švarcovi.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0 
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/3/2019.


• Společnost Sázíme stromy žádá o dotaci na sázení stromů a nářadí ve výši 10 000 Kč (celkový rozpočet 30 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 10 000 Kč spolku Sázíme stromy z.ú.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/3/2019.


• Spolek Senioři Chýně žádá o dotaci na celoroční kulturní činnost - výlet, divadlo a 5 koncertů ve výši 56 000 Kč (celkový rozpočet 70 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 56 000 Kč spolku Senioři Chýně.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0   
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/3/2019.


• TJ Sokol Chýně žádá o dotaci na jednorázovou sportovní akci – atletické závody 3 – 15 let ve výši 4 800 Kč (celkový rozpočet 6 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 4 800 Kč pro TJ Sokol Chýně.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/3/2019.


• Unie amatérských cyklistů žádá o dotaci na jednorázovou sportovní akci – cyklozávod, časovka jednotlivců ve výši 20 000 Kč (celkový rozpočet 40 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 20 000 Kč Unii amatérských cyklistů.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/3/2019.


• Spolek Vinohradské šlapky žádá o dotaci na jednorázovou sportovní akci – cykloakce k zakončení cyklistické sezóny ve výši 8 000 Kč (celkový rozpočet 40 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 8 000 Kč spolku Vinohradské šlapky.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/3/2019.


• Nadační fond Zvonek žádá o dotaci na akce – Pohádky z Dýňové zahrádky, Keramický den, Šperky, opletání keramiky, drátování a Výstava sochy, šperky, osvěta ve výši 19 200 Kč (celkový rozpočet 24 000 Kč).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti přidělení dotace ve výši 19 200 Kč nadačnímu fondu Zvonek.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0     zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/3/2019.


12. Diskuse


Pan Pavel Fousek se dotázal, kdo se stal nájemcem bufetu ve sportovní hale.
Paní místostarostka odpověděla, že obec dostala pouze jednu nabídku od pana Martina Záhory. Nájemní smlouva bude uzavřena prozatím na dobu jednoho roku za dohodnutý nájem ve výši 1 000 Kč + 500 Kč energie. Paní místostarostka uvedla, že výše nájemného je prozatím spíše symbolická, protože hala ještě není o víkendech plně vytížená a stává se, že je tam třeba jenom jedna akce v měsíci. Provoz bufetu v hale je prozatím vnímán jako služba veřejnosti, než jako podnikatelská činnost za účelem vytváření zisku, jelikož zatím není v hale jiná možnost, jak si zakoupit občerstvení.
Dále padl dotaz ze strany přítomné veřejnosti, jak je to s povinností obce zajistit dětem z Chýně povinnou školní docházku, resp. alternativní umístění do jiné základní školy v případě, že se jejich dítě do školy v Chýni z kapacitních důvodu nedostane.
Paní místostarostka odpověděla, že obec Chýně usiluje o dohodu se základní školou v Hostivici o umístění 10 – 12 chýňských dětí. Samozřejmě to bude záviset na konkrétních číslech až po ukončeném zápise v Chýni a také v Hostivici.
Paní místostaroskta sdělila, že obec má povinnost zajistit povinnou školní docházky pouze do výše své kapacity. V praxi to dle slov paní místostarostky funguje tak, že v případě, že se dítě nedostane do školy a rodiče podají odvolání, rozhoduje o tomto odvolání příslušný krajský úřad, který pak také navrhne dle kapacity jednotlivých škol, kam je možné toto dítě umístnit. Z tohoto důvodu se proto může stát, že půjde třeba o školu vzdálenější od bydliště dítěte, a tedy ne úplně o vhodnou variantu. Proto by apelovala na rodiče, aby i oni počítali s variantou, že se jejich dítě do školy v místě bydliště nedostane, a zúčastnili se ještě zápisu do jiné školy, která by v případě neúspěchu vyhovovala jejich představám a možnostem.
Paní místostarostka dále uvedla, že v příštím školním roce by měly být otevřeny tři první třídy, což by mělo pokrýt poptávku.
Dále padl dotaz ze strany veřejnosti, jestli obec uvažuje o rozšíření školy nebo stavbě nové školy.
Paní místostarostka uvedla, že nová základní škola byla koncipována na dvě třídy v každém ročníku. V případě, že se bude každý rok otevírat víc než dvě první třídy, připraví se Chýně do budoucna o možnost mít ve škole II. stupeň, protože budova nebude kapacitně stačit.
Tím, že tři roky za sebou bylo otevřeno více prvních tříd, tak od školního roku 2020/2021 nebude kapacita budovy nové základní školy dostačující, a proto bude nutné, dle slov paní místostarostky, opětovně obnovit výuku v budově staré základní školy.
Paní místostarostka dále doplnila, že obec nechala vypracovat aktualizaci demografické studie, na základě které pak bude obec schopná lépe predikovat mj. i vývoj školství v Chýni a případně také přijmout rozhodnutí o stavbě nové základní školy.
Ze strany veřejnosti byl vznesen dotaz, jak to vypadá s dokončením propojovací komunikace mezi lokalitou „Nová Chýně“ směrem na chrášťanský kopec.
Paní místostarostka uvedla, že výstavba této komunikace je závazkem developerů a ačkoliv již měla být hotová, tak není možné v současné době odhadnout, kdy dojede k dokončení její realizace.


13. Závěr


Po ukončení diskuse místostarostka obce pí. Czerwinski poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.


V Chýni, dne 26. 3. 2019 

    Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová


Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek
                                 Ing. Jindřich Krátký


Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz