Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20. 2. 2019


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Ing. Jindřich Krátký, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Kryštof Jelínek
Nepřítomni: Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Kpt. Bc. Jan Pistorius (omluven), Ing. Petra Vacková (omluvena), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven), Mgr. Petra Vedralová (omluvena)
Hosté: 4 občany


Program jednání:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Dodatek č. 5 smlouvy o spolupráci se společností BEMETT, a.s.
7. Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 v k.ú. Chýně na výstavbu MŠ
8. Směnná smlouva parkovací místo parc. č. 156/155 v k.ú. Chýně
9. Směnná smlouva parkovací místo parc. č. 156/701 v k.ú. Chýně
10. Směnná smlouva parkovací místo parc. č. 156/702 v k.ú. Chýně
11. Rozpočtové opatření č. 2
12. Výběr zhotovitele a pověření starostky podpisem smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice Na Jarolímce“
13. Předložení žádosti o dotaci na rekonstrukci silnic v lokalitě „severozápad“ na MMR
14. Diskuse
15. Závěr


Průběh zasedání:


1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18:00 hod. starostka obce Mgr. Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Schválení programu
V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:


• Stažení z programu bod 11 „Rozpočtové opatření č. 2“


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 20. 2. 2019.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2/2019.


3. Kontrola usnesení z minulého zasedání


V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 1. 2019.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.


4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu


Příchod Ing. Tomáš Beňa v 18:10.


V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Czerwinski a p. Krátký;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Musilová a p. Jelínek.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Marcelu Czerwinski a Jindřicha Krátkého a ověřovatele zápisu Kryštofa Jelínka a Dagmar Musilovou.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2/2019.


5. Zpráva starostky o činnosti obce


Příchod paní Mgr. Veronika Brunhofer v 18:15.


V bodu 5 paní starostka uvedla následující:
1. Stav běžného účtu je 19 546 409,- Kč. Stav účtu v ČNB je 9 795 123,- Kč.
2. Paní starostka veřejně pochválila příslušníky obecné policie v Chýni, pana Hladiše a pana Kohouta, kteří dopomohli nalezení dlouhodobě hledané osoby.
3. Probíhají kontrolní dny na stavbě vodojemu. Veřejnost má možnost sledovat průběh těchto kontrolních dnů na webových stránkách obce Chýně. Stavba zatím probíhá dle časového harmonogramu. V současnosti probíhá stavba železobetonových konstrukcí.
4. Bylo rozhodnuto v trestním řízení proti panu Budilovi a panu Frýdlovi ve věci chrášťanské skládky. V obou trestních řízeních bylo rozhodnuto o vině obou obviněných. Obec Chýně v obou případech aktivně vystupovala a připojila se se svým nárokem na náhradu škody. Obec se odvolala proti výroku soudu o tom, že soud odkazuje poškozené ve věci náhrady škody na civilněprávní řízení.
5. Byly zveřejněny dvě výběrová řízení. Jedno se týká zajištění hydraulického vodovodu včetně hydraulického posouzení celého přivaděče Rudná – Chýně – Zličín. Druhé výběrové řízení se týká vypracování projektové dokumentace na rozšíření ČOV. Bližší informace k oběma výběrovým řízením jsou uveřejněny na webových stránkách obce Chýně.
6. Probíhalo výběrové řízení na zhotovitele „ulice Na Jarolímce“ – samostatný bod zasedání.
7. Probíhala jednání ohledně přípravy nového územního plánu ke společnému jednání, které se má uskutečnit na přelomu března a dubna 2019.
8. Probíhá jednání se společností SIEMENS ve věci projektu „Smart cities“, do kterého se obec zapojila. V rámci tohoto projektu chce obec řešit veřejné osvětlení, parkování a vyřešit energetickou náročnost staré budovy základní školy.
9. Byla ukončena kontrola ze strany finančního úřadu, kdy ve věci čerpání dotací na biokoridor nebylo shledáno žádné pochybení.
10. Řeší se protipovodňový a krizový plán obce Chýně. Jsou již vypracovány první návrhy strategické části (např. kam evakuovat občany, v jakém rozsahu apod.).
11. Obec Chýně se stala nositelem projektu „Cyklostezka Chýně – Praha. Na území Chýně povede tato cyklostezka pouze z 10%, jinak povede územím Chrášťan, Rudné a Prahy. Tato cyklostezka bude spojovat Chýni také se Sobínem a Zličínem.


6. Dodatek č. 5 smlouvy o spolupráci se společností BEMETT, a.s.


Paní starostka sdělila, že se jedná o bod, který již byl na programu zastupitelstva dne 23. 1. 2019.
Dodatek č. 5 obsahoval sporné ustanovení, kdy v čl. 2 odst. 3 bylo odkazováno na standardy materiálů technické a dopravní infrastruktury, které však nebyly nijak blíže specifikovány. Tento odstavec byl upraven ve smyslu, že technická a dopravní infrastruktura ve všech etapách dle již podepsané plánovací smlouvy bude prováděna ve stejných technických standardech (materiál vozovek komunikací, materiál potrubí, stožáry a LED svítidla VO, apod.), tj. materiálové provedení bude odpovídat komunikačním a inženýrským sítím v 1. a 2. etapě výstavby dle plánovací smlouvy.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obce ze dne 31. 8. 2014 uzavřenou se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2/2019.


7. Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 v k.ú. Chýně na výstavbu MŠ


Paní starostka sdělila, že i tento bod již na programu zastupitelstva byl, a to dne 23. 1. 2019.
Jedná se o dar výše uvedených pozemků za účelem výstavby mateřské školky a dětského hřiště. Sporné bylo ustanovení preambule, které bylo koncipováno obecně tak, že jakákoliv nespolupráce obce při jakýchkoliv projektech společnosti BEMETT bude pokládána za nevděk.
Sporná věta tedy následovně zní: „Dárce zároveň očekává, že obec ocení přínos dárce a jeho bezplatný převod pozemků a nebude klást žádný odpor výstavbě na pozemcích patřících v současnosti dárci, a to v konkrétním rozsahu sjednaném ve smlouvě o spolupráci.“


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu se společností OAKLAND TRADE a.s. na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 k.ú. Chýně za účelem výstavby mateřské školky a dětského hřiště.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2/2019.


8. Směnná smlouva parkovací místo parc. č. 156/155 v k.ú. Chýně


Paní starostka uvedla, že bod 8, 9 a 10 spolu věcně souvisí. Jedná se o parkovací místa na konci ulice U Dráhy. Důvodem směny těchto parkovacích míst za parkovací místa ve vlastnictví obce je umožnit vlastníkům předmětných zemědělských pozemků bezproblémový přístup k jejich pozemkům.
Touto směnou vznikne průjezd na zemědělské pozemky v šířce cca 7,5 m, přičemž potřebná min. šířka je 4,5 m. S tímto průjezdem se pak v budoucnosti počítá při budování propojovací komunikace a také to umožní lepší přístup na pozemky, kde bude vybudována mateřská školka.
V současnosti je již vyhotoven návrh geometrického plánu, který byl zaslán Katastrálnímu úřadu ke schválení. Tímto geometrickým plánem byly z obecních pozemků odděleny tři nové parcely ve velikosti 14 m2 tak, aby tato nova parkovací místa odpovídala ČSN normám, a mohla být řádně zkolaudována.
U pozemku parc. č. 156/701 a 156/702 proběhne prostá výměna bez finančního dorovnání, jelikož se jedná velikostně o přibližně stejné pozemky.
Pozemek parc. č. 156/155 má velikost 25 m2, přičemž vlastníci tohoto pozemku souhlasili s jeho směnou za finanční dorovnání ve výši 40 000 Kč za 11 m2. Tato cena (3 800 Kč za m2) odpovídá tržní ceně tohoto pozemku.
Paní starostka závěrem sdělila, že z koncepčního hlediska by bylo vhodné získat i parkovací pozemek parc. č. 156/704 tak, aby byl ve vlastnictví obce celý pruh. Proto se pokusí vstoupit do jednání s vlastníky tohoto pozemku za účelem dojednání směny pozemku.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu na parkovací místo parc. č. 156/155 v k.ú. Chýně, přičemž za rozdíl ve velikosti pozemku 11 m2 bude ze strany obce zaplaceno finanční vyrovnání ve výši 40 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2/2019.


9. Směnná smlouva parkovací místo parc. č. 156/701 v k.ú. Chýně


Viz odůvodnění bodu 8 programu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu na parkovací místo parc. č. 156/701 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2/2019.


10. Směnná smlouva parkovací místo parc. č. 156/702 v k.ú. Chýně


Viz odůvodnění bodu 8 programu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu na parkovací místo parc. č. 156/702 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh:10     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2/2019.


11. Výběr zhotovitele a pověření starostky podpisem smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice Na Jarolímce“


Paní starostka uvedla, že do předmětného výběrového řízení se přihlásilo 5 firem. Nabídku s nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 769 208,83 Kč bez DPH podala společnost PSS Bohemia, s.r.o., IČO 264 51 255, se sídlem Orebitská 6, 130 00 Praha 3.
Po podpisu smlouvy o dílo by v druhé polovině března 2019 mělo dojít k jednání s obyvateli Jarolímky za účelem dořešení jednotlivých vjezdů na pozemky. Jednotlivé nájezdy na parcely nejsou součástí veřejné zakázky, proto si je v případně zájmu budou muset obyvatelé Jarolímky domluvit a zafinancovat samostatně.
Paní starostka dále uvedla, že projektová dokumentace na rekonstrukci silnice neřešila zasypané části vodovodu a kanalizace, proto se to bude řešit formou vícenákladů. V současnosti je známo, že v dané lokalitě chybí 7 šoupat, nicméně skutečný rozsah prací bude zřejmý až v průběhu samotné realizace zakázky.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele zakázky „Rekonstrukce ulice Na Jarolímce“ společností PSS Bohemia, s.r.o., IČO 264 51 255 za celkovou cenu 1 769 208,83 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro návrh 9     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/2/2019.


12. Předložení žádosti o dotaci na rekonstrukci silnic v lokalitě „severozápad“ na MMR


Paní starostka uvedla, že se jedná o lokalitu zahrnující ulici Dlouhá, Zahradní, Okrajová atd.
Celkové náklady rekonstrukce činí cca 17,5 mil Kč, přičemž realizace, tedy i financování, bude rozděleno do třech let. Nejvyšší možná dotace činí 5 000 000 Kč a 70% uznatelných nákladů.
Paní starostka upřesnila, že tento rok by se žádala dotace pouze na část zakázky, tzn., že by se jednalo konkrétně o ulici Dlouhá a Okrajová.
Paní starostka uvedla, že se o získání této dotace obec pokoušela již čtyři roky za sebou, přičemž ani jednou nebyla úspěšná. Jedná se o dotaci, o kterou může požádat obec do 3 000 obyvatel, přičemž jedním z hodnotících kritérii je co nejnižší počet obyvatel. Počet obyvatel se počítá k 1. 1. 2018, což obec Chýně měla 2 967 obyvatel, tzn., že není velká šance, že obec tuto dotaci získá.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace ul. Dlouhá za celkovou cenu nákladů ve výši 5 157 951,74 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh 10     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/2/2019.


13. Diskuse


Pan Roman Rajtora v rámci diskuze vznesl podnět, že by obec mohla, když je vypuštěna Bašta, navést písek a tím vylepšit komfort lidí koupajících se v Baště.
Paní starostka odpověděla, že je to dobrá myšlenka, jenom upozorňuje, že písek v Chýni je hodně jílovitý. Každopádně obec osloví společnost Třeboňské rybníky za účelem získání souhlasu tam písek navézt.
Pán Sága sdělil, že dle jeho zkušeností mají různé instituce problém s novým PSČ Chýně.
Paní starostka sdělila, že obec si svoje zákonné povinnosti splnila a v systému RUIAN změnila PSČ Chýně na 253 03. Je však povinností všech správních orgánu a institucí, aby si svoje systémy zaktualizovaly dle nových údajů.
Pan Rajtora se dotázal, kdy budou v lokalitě V Pískách uloženy dráty elektrického vedení do země.
Paní starostka uvedla, že v tomto roce je v plánu vypracovat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení ve staré částí obce Chýně.


14. Závěr


Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 19:15 hod ukončila zasedání zastupitelstva.


V Chýni, dne 25. 2. 2019     Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Kryštof Jelínek
   
Mgr. Dagmar Musilová

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz