Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 23. 1. 2019


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Jindřich Krátký, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Zdeněk Vajnlich, Mgr. Dagmar Musilová, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Zdeněk Kleisner, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, MBA
Nepřítomni: Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Krištof Jelínek (omluven)
Hosté: 9 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností z rozpočtu obce Chýně
7. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Zahrada MŠ Chýně v přírodním stylu“ a smlouva o dílo
8. Dodatek č. 5 smlouvy o spolupráci se společností BEMETT, a.s.
9. Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 v k.ú. Chýně na výstavbu MŠ
10. Revokace usnesení č.14/4/2018 ze dne 18. 4. 2018 – schválení zateplení Obecního úřadu Chýně
11. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření pro Radu obce Chýně dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích
12. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1366 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa
13. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1361 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa
14. Smlouva o zřízení práva stavby na pozemek parc. č. 1365 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa
15. Smlouva o zřízení práva stavby na pozemek parc. č. 1364 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa
16. Smlouva o zřízení práva stavby na pozemek parc. č. 1363 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa
17. Diskuse
18. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce Mgr. Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• Stažení z programu bod 9 „Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 v k.ú. Chýně na výstavbu MŠ“
• Stažení z programu bod 10 „Revokace usnesení č.14/4/2018 ze dne 18. 4. 2018 – schválení zateplení Obecního úřadu Chýně“
• Zařazení do programu „Revokace usnesení č. 13/12/2018 ze dne 19. 12. 2018 – žádost o dotaci na rozšíření knihovního fondu Knihovny Chýně ” – bod 9 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 23. 1. 2019.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/1/2019.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19. 12. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Brunhofer a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Krátký.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Jindřicha Krátkého a Petru Vackovou.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/1/2019.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu je 19 405 507,- Kč. Stav účtu v ČNB je 9 806 424,- Kč.

2. Dokončuje se EPC program se společností Siemens na výměnu veřejného osvětlení, jenž začal před necelými 2 lety. V současnosti je vytipováno 295 lamp veřejného osvětlení k výměně. Plánovaná prozatímní úspora byla spočítaná na 79 %, nicméně na schůzi rady obce bylo diskutováno, že by se upřednostnilo teplé světlo před studeným, takže obec ještě požádala společnost Siemens o předělání projektu na teplý tok světelného záření. Až na základě tohoto projektu bude zřejmé, o jak velkou úsporu energie se bude jednat. Co se týče vzhledu lamp, tak se bude jednat o vybraný standard schválený před dvěma lety, budou se vyměňovat pouze hlavice svítidel. Pouze v počtu 12 ks dojde k výměně stožáru a počítá se s výměnou rozvaděčů. Paní starostka dále uvedla, že úspora je koncipována tak, že návratnost investice bude činit 8 let.
V tomto programu není úplně zahrnutá část staré obce (od ulice Okružní a Hlavní), a to z toho důvodu, že je v této části v současnosti hustota sítě veřejného osvětlení velmi nízká a je potřebné na tuto lokalitu zpracovat úplně nový komplexní projekt, jelikož až 30 % lamp v dané lokalitě neodpovídá standardům veřejného osvětlení v současné době. Předpokládaná cena za tuto projektovou dokumentaci je cca 150 000,- Kč bez DPH. Při realizaci tohoto záměru se počítá s přidělením dotace (cca ve výši 2 000 000,- s podmínkou 50 % účasti). Odhadovaná investice na projektovanou změnu sítě veřejného osvětlení ve staré části obce je cca 7 500 000,- Kč.

3. Bylo zveřejněno úplné znění územního plánu po změně č. 3. Lhůta pro nabytí právní moci běží do 31. 1. 2019, následně bude pro jednoduchost celý soubor nahrán i do mapového portálu.

4. Paní starostka dále sdělila, že probíhají kontrolní dny na stavbě vodojemu. Dne 4. 2. 2019 v 16:00 se bude konat oficiální poklepání stavebního kamene, na které paní starostka všechny zúčastněné pozvala.

5. Bylo zadáno poptávkové řízení na zpracování demografické studie, která je potřebná k určení přesného vývoje počtu obyvatel v následujících 15 letech z důvodu možné budoucí stavby další základní školy. Dalším výstupem této studie by měl být vývoj počtu obyvatel starších 65 let – tento vývoj by byl podkladem při plánování výstavby domu pro seniory a podporovaného sociálního bydlení.

6. Paní starostka dále uvedla, že probíhala jednání se společností ROPID, na kterých bylo obci sděleno, že se termín integrace Berounska opět posouvá na červenec 2019 (původní termín integrace byl konec roku 2017). Paní starostka sdělila, že při této integraci by se měly uvolnit 1-2 spoje, přičemž jeden z nich by měl být uvolněn pro potřeby obyvatel Chýně (obratiště by bylo v Hostivici, tzn., že linka by nezajížděla až na Motol). Nicméně ROPID přislíbil, že ke změně obratiště u linky č. 347 by mohlo dojít už teď, což by vedlo k posílení linky o cca 3 spoje v kritických časech. Paní starostka uvedla, že prováděná pravidelná sčítání cestujících opakovaně ukazují, že prozatím jsou téměř všechny spoje ztrátové, a proto není možné přidat další linku. Dle ROPIDu se jedná o naplněný spoj v případě, že jsou obsazena všechna sedadla a min. pět stojících cestujících, až tehdy je spoj ekonomicky rentabilní.

7. Probíhala jednání s Hostivicí. Hostivice projednala a přislíbila zrušení zástavby Břví směrem k Chýni, tzn. nebude probíhat zástavba od Břví po Hostivice–jih tak, jak byla navržená v územním plánu. Hostivice bude pracovat na novém návrhu územním plánu tak, aby byly zapracovány veškeré zelené plochy, které se nachází kolem Břevských rybníků.

8. Probíhala jednání se společností Eurodevelopment s.r.o. Paní starostka sdělila, že dojde ke změně projektu týkající se  umístění 4 bytových domů, které se měly původně stavět pod chrášťanskou skládkou.

9. Probíhala jednání se společností Areál PM, v rámci kterých již dochází k finalizaci návrhu plánovací smlouvy, v němž již byly zahrnuty veškeré požadavky nového územního plánu v dané lokalitě. 

6. Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností z rozpočtu obce Chýně

Paní starostka uvedla, že tento dokument si kladl za cíl reflektovat potřeby všech organizací působících v obci, které mohou žádat obec o příspěvek na svoji činnost. V tomto dokumentu jsou rozlišovány různé typy subjektů a různé typy akcí, na které bude příspěvek možné přidělit. V rámci účelových dotací byly dotace rozdělené na celoroční činnost, na jednorázovou akci a na reprezentaci obce Chýně. Dále jsou rozlišeny okruhy, a to na dotace na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, dále na dotaci v oblasti sociálních služeb a dotaci na činnost v oblasti kultury a ostatní zájmovou činnost.
Přílohou tohoto dokumentu je jednak vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dále vzor Žádosti o poskytnutí podpory, vzor Vyúčtování dotace a poslední přílohou je dokument Výše podpor a maximálních příspěvků k jednotlivým oblastem, dle kterého bude každoročně specifikována výše podpory pro daný rok.
Paní starostka sdělila, že nově byla zavedena povinnost spoluúčasti ve výši 20 %.
Pro rok 2019 bylo v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2019 vyčleněno z rozpočtu obce 50 000,- Kč, přičemž max. výše dotace na jednu organizaci je 8 000,- Kč. Na dotaci v oblasti sociálních služeb bylo z rozpočtu vyčleněno 60 000,- Kč a max. výše dotace na jednu organizaci je 50 000,- Kč. Na dotaci v oblasti kultury a ostatní zájmové činnosti bylo vyčleněno z rozpočtu 190 000,- Kč, přičemž max. výše na jednu organizaci je 20 000,- Kč.
Finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2019 se poskytují na základě zdůvodněných žádostí, které budou na obec doručeny nejpozději do 28. 2. 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností z rozpočtu obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/1/2019.

7. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Zahrada MŠ Chýně v přírodním stylu“ a smlouva o dílo

Paní starostka uvedla, že se jedná o veřejnou zakázku zadávanou ZŠ a MŠ Chýně. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a práce na projekt zahrady v přírodním stylu, zadávanou v souladu s pravidly Státního fondu životního prostředí.
V rámci výběrového řízení byla podána pouze jedna nabídka a vybraným uchazečem se tedy stala společnost Stavounion Praha s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 529 010,70 Kč bez DPH.
Paní starostka sdělila, že v případě zájmu je kompletní projektová dokumentace umístěna na webových stránkách školy. Jedná se o úpravy pozemku nacházejícího se za mateřskou školkou (800 m2). Jedná se o zahradnické práce včetně sadových úprav (výsadba stromů, pochozí chodník, oplocení atd.) a umístění herních prvků.
Pan Sága upozornil, že je třeba dodržet průchodnost dané zahrady pro občany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Stavounion Praha s.r.o., IČO 248 27 363 jako dodavatele zakázky „Zahrada MŠ Chýně v přírodním stylu“ s celkovou cenou zakázky 529 010,70 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/1/2019.

8. Dodatek č. 5 smlouvy o spolupráci se společností BEMETT, a.s.

Paní starostka sdělila, že předmětem tohoto dodatku je dohoda se společností BEMETT, a.s., že přenechá obci 24 parkovacích míst, která by chtěla obec užívat jako veřejná parkovací místa pro návštěvy.
Součástí tohoto dodatku by měla být také dohoda o standardech materiálů technické a dopravní infrastruktury, která však ještě nebyla zfinalizována. Z tohoto důvodu navrhuje paní starostka tento bod odložit do doby dodání vzorků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci se společností BEMETT a.s.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/1/2019.

9. Revokace usnesení č. 13/12/2018 ze dne 19. 12. 2018 – žádost o dotaci na rozšíření knihovního fondu Knihovny Chýně

Paní starostka uvedla, že po zveřejnění podmínek pro žádosti o dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek se ukázalo, že je možné požádat pouze o jednu dotaci z tohoto fondu. Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo podání dvou žádostí, a to jak na rozšíření knihovního fondu, tak na dovybavení knihovny.
Obec se rozhodla podat žádost na dovybavení knihovny, na níž je poskytována vyšší dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 13/12/2018 ze dne 19. 12. 2018.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/1/2019.

10. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření pro Radu obce Chýně dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích

Paní starostka navrhla, aby v pravomoci rady bylo schvalovat rozpočtové opatření v max. výši 200 000,- Kč na paragraf tak, aby hlavní zodpovědnost za rozpočet zůstala v pravomoci zastupitelstva. Paní starostka uvedla, že do doby, než vnikla v obci rada, měla jako starostka pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v max. výši do 100 000,- Kč na paragraf.
Pan Sága a paní Vacková se dotázali, zda je nutné navyšovat tuto částku radě obce na 200 000,- Kč. Paní starostka odpověděla, že to bude operativnější, jelikož zasedání zastupitelstva se nekoná tak často, jako schůze rady a obec nemůže proplatit faktury, dokud k tomu nemá peníze v rozpočtu.
Pan Palatinus sdělil, že velice efektivní kontrolní pojistku představuje finanční výbor, kterému musí být na vědomí zasláno každé rozpočtové opatření. Zároveň musí být každé schválené rozpočtové opatření uveřejněno na úřední desce obce Chýně.
Paní starostka dále uvedla, že každé rozpočtové opatření musí být v průběhu auditu ze Středočeského kraje řádně zdůvodněno a doloženo podklady, takže rozhodně není v úmyslu rady činit rozpočtová opatření víc, než je nutné.
Paní starostka uvedla, že zároveň je možné se dohodnout, že každé rozpočtové opatření dostanou všichni zastupitelé na vědomí, aby byly o všech krocích prováděných v rámci rozpočtu informováni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby Rada obce prováděla rozpočtová opatření rozpočtu obce Chýně dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích do celkové výše 200 000,- Kč na paragraf s tím, že o každém rozpočtovém opatření budou před jeho provedením elektronickou formou informováni zastupitelé obce a Finanční výbor obce.
Hlasování: pro návrh:13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/1/2019.

11. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1366 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa

Paní starostka uvedla, že body 12 – 15 spolu věcně souvisejí.
Paní starostka sdělila, že v rámci realizace chodníku podél ulice Hlavní, od obecního úřadu k Baště, je potřebné ve lhůtě 5 let provést majetkové vypořádání pozemků, jejichž součástí je předmětný chodník, s jejich vlastníky. U dvou nemovitostí dojde k převodu pozemků do vlastnictví obce darem a u zbývajících bylo dohodnuto zřízení práva stavby, a to bezúplatně.
V podmínkách dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury je stanoveno, že toto vypořádání musí proběhnout. V rámci I. etapy rekonstrukce chodníků se na vypořádání také zatím pracuje, jelikož dohoda s některými vlastníky pozemků je komplikovaná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek č. 1366 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/1/2019.

12. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1361 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek č. 1361 k.ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/1/2019.

13. Smlouva o zřízení práva stavby na pozemek parc. č. 1365 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby na pozemek č. 1365 k.ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/1/2019.

14. Smlouva o zřízení práva stavby na pozemek parc. č. 1364 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby na pozemek č. 1364 k. ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/1/2019.

15. Smlouva o zřízení práva stavby na pozemek parc. č. 1363 v souvislosti s vybudováním chodníku podél ulice Hlavní, II. etapa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby na pozemek č. 1363 k. ú. Chýně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/1/2019.

16. Diskuse

Paní Vacková se dotázala, jestli po volbách nedošlo ke změně postoje Hostivice ve vztahu k připojení obce Chýně na jejich vodovodní řad.

Paní starostka odpověděla, že na toto téma nebylo jednáno. Nicméně v polovině dubna je naplánována schůzka s panem starostou z Psár (na tuto schůzku budou pozváni všichni zastupitelé), aby nás obeznámili s tím, jak budovali v rámci svého mikroregionu Dolnobřežansko Technické služby. Této schůzky se budou zároveň účastnit zástupci obce Hostivice. Toto jednání by se týkalo hlavně odpadového hospodářství (Hostivice si zajišťuje svoz odpadů sama prostřednictvím svých technických služeb a má veškeré technické vybavení) a posléze případně provozovávání vodovodů a kanalizací.

Paní starostka sdělila, že Technické služby Dolnobřežanska fungují jako akciová společnost, součástí které je již sedm obcí (původně ji zakládaly tři obce). Nejprve začínaly se svozem odpadů, následovala správa veřejného osvětlení, dále správa vodovodů a kanalizací. Ve společnosti je daná majetková a podílová spoluúčast dle počtu obyvatel (k určitému datu) s tím, že mají ošetřenou volbu ředitele technických služeb tak, aby nebyl ovlivňován politickými změnami. Proces vytvoření této společnosti ve spolupráci s právníky trval cca 2,5 roku. Zástupci těchto TS by byli  ochotni poskytnout obci Chýně know how a právní kancelář by pak obci poskytla své služby v této oblasti dle potřeb obce Chýně.

Paní starostka sdělila, že tímto neuzavírá možnost vytvoření vlastních technických služeb, ale je toho názoru, že je potřebné získat co nejvíce informací od okolních obcí a vybrat si takový model, který se obci Chýně hodí nejlépe a také ten, který bude ekonomicky nejvýhodnější.


17. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:15 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 29. 1. 2019     Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu:

 Ing. Petra Vacková
   
Ing. Jindřich Krátký

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz