Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 19. 12. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Ing. Jindřich Krátký, Mgr. Veronika Brunhofer (příchod 18:05), Ing. Zdeněk Vajnlich, Krištof Jelínek, Mgr. Dagmar Musilová, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Ing. Tomáš Beňa, Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Alena Mazzolini
Nepřítomni: Ing. Petra Vacková (omluvena), Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven)
Hosté: 8 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Rozpočtové opatření č. 6
7. Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na provoz na rok 2019
8. Střednědobý výhled rozpočtu
9. Rozpočet na rok 2019
10. Vnitřní směrnice na poskytování benefitů zaměstnancům Obecního úřadu Chýně a uvolněným zastupitelům
11. Pronájem stavby obč. vyb. umístěnou na pozemku parc. č. st. 170, tzv. „Kačenky“
12. Žádost o výměnu parkovacího stání parc. č. 156/389 v k.ú. Chýně
13. Schválení Knihovního řádu
14. Změna názvu knihovny v Chýni
15. Diskuse
16. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla zařazení následujících bodů do programu:
• „Schválení vodného a stočného pro rok 2019” – bod 15 programu
• „Žádost o dotaci na knihovní fond obecní knihovny” – bod 16 programu
• „Žádost o dotaci na vybavení obecní knihovny” – bod 17 programu
• „Žádost o přenosnou radiostanici” – bod 18 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2018.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/12/2018.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 11. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí. Mazzolini a p. Palatinus;

2. ověřovatelé zápisu: pí. Brunhofer a p. Krátký.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Alenu Mazzolini a Lukáše Palatinuse a ověřovatele zápisu Jindřicha Krátkého a Veroniku Brunhofer.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/12/2018.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav běžného účtu je 18 158 918,- Kč. Stav účtu v ČNB je 9 712 129,- Kč.

2. Bylo ukončeno výběrové řízení na stavbu vodojemu (nebyl podán podnět na ÚOHS), vybraným dodavatelem se stala společnost METROSTAV. V současnosti se finalizuje smlouva o dílo a dne 21. 12. 2018 dojde k podpisu této smlouvy. K zahájení stavby vodojemu v souladu se smlouvou dojde dne 31. 12. 2018. Výstavba vodojemu by měla trvat 13 měsíců, koncem ledna 2020 bude uveden vodojem do zkušebního provozu, přičemž vodojem by měl být poté zkolaudován nejpozději do června 2020.

3. Obec od Evropské komise obdržela dotaci ve výši 15 000,- EUR na vybudování bezplatné vysokorychlostní Wifi sítě po obci. Budování jednotlivých přípojných míst v obci bude probíhat v následujícím roce tak, aby v ní bylo zahrnuto minimálně 60 % obce. Paní starostka pro úplnost uvedla, že o dotaci žádalo cca 1 500 obcí, přičemž dotaci obdrželo 153 obcí.

4. Paní starostka dále shrnula body, které byly projednány na schůzi rady dne 10. 12. 2018. Paní starostka uvedla, že došlo k uzavření Dohody o narovnání s 1. VHS, která se týkala úpravy poměrů ohledně výměny vodoměrů a financování této výměny. Dále byly projednány výjimky ze stavební uzávěry. Dále byla schválena Smlouva o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o. na zpracování digitálního povodňového plánu obce Chýně. Dále byla schválena směrnice na oceňování věcných břemen, jejíž součásti je ceník s výší poplatků za zřízení věcného břemene. Základní škole v Chýni byla schválena smlouva o dílo na vybavení odborných učeben (např. nákup šicích strojů, 3D tiskáren, laboratorního vybavení atd.).

6. Rozpočtové opatření č. 6

Paní starostka uvedla, že v rámci tohoto rozpočtového opatření docházelo zejména k úpravám na příjmové stránce rozpočtu. Došlo hlavně k úpravě daňových příjmů a to u DPH, kde oproti předpokladu došlo k navýšení o 4 000 000,- Kč, u daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo k navýšení o 700 000,- Kč.

Dále došlo ke změnám u následujících položek:

• projekční práce na silnice
• výmaz částky na stavbu vodojemu (převedena do rozpočtu 2019)
• rekonstrukce silnic a chodníků (přesun položek do rozpočtu 2019)
• projekční práce na zateplení obecního úřadu (snížení na 230 000,- Kč)
• výsadba zeleně u biocentra Uhlířka – snížení částky na 827 000,- Kč
• úprava herních prvků v ulici Okružní na částku 194 000,- Kč
• úprava herních prvků ve Višňovce na částku 213 599,- Kč
• GDPR proces nastavení a analýzy – ponížení částky na 264 000,- Kč
• odměny členům zastupitelstva – navýšení na částku 1 195 102,- Kč
• platby společnosti ROPID za autobus č. 347 – snížení na částku 500 000,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chýně na rok 2018.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/12/2018.

7. Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na provoz na rok 2019

Paní starostka uvedla, že pan ředitel ZŠ a MŠ Chýně, Mgr. Jaroslav Novák, žádá obec pro rok 2019 o příspěvek 5 000 000,- Kč. V této žádosti je počítáno s navýšením dětí (190 dětí v MŠ a 456 dětí v ZŠ). Z tabulky ukazatelů pro rok 2019 (příloha žádosti) vyplývají mj. následující položky: učební pomůcky – 371 676,- Kč, odhadované výdaje na el. energii – 1 423 440,- Kč, plyn 493 459,- Kč, revize a servis (výtahy, elektroinstalace a hasičské přístroje) – 571 748,- Kč.
Pan ředitel uvedené doplnil následovně. Sdělil, že každoroční navyšování příspěvku souvisí s nárůstem počtu žáků (rok 2015 78 žáků 96 dětí v MŠ, rok 2017 ZŠ 350 žáků, MŠ 170 dětí) a také zaměstnanců (rok 2015 25 pracovních úvazků, rok 2017 70 pracovních úvazků). Narůstají také provozní náklady. Pan ředitel dále uvedl, že výdaje na energie jsou zatím jenom odhadované, jelikož se ještě úplně neví, jak vysoké budou náklady na halu, také prozatím nebyla naplno využívána vzduchotechnika. S nárůstem dětí souvisejí také zvýšené náklady na učební pomůcky, přičemž dle slov pana ředitele se učební fond pomůcek teprve buduje.
Došlo také k nárůstu nákladů na účetnictví a nákladů na úklid, přičemž více než polovinu těchto úklidových prostředků spotřebuje samotná kuchyň a jídelna.
Pan ředitel závěrem shrnul i příjmy za rok 2018 z jiných zdrojů, než je obec nebo kraj. ZŠ a MŠ Chýně získala dotaci na šablony, dotaci na plavání, dotaci na bezpečnostní prvky, dotaci na vybavení odborných učeben, dotaci na Palouček (přeměna louky za školkou na školkovní zahradu atd.). Dále se připravují šablony 2 a dva projekty na primární prevenci.
Paní starostka se dotázala, zda v rámci předfinancování Paloučku a vybavení odborných učeben z rozpočtu obce počítá škola v roce 2019 s navrácením těchto prostředků. Pan ředitel uvedl, že z dotace by mělo dojít k proplacení těchto prostředků v roce 2019.
Pan Pavel Fousek se dotázal, zda obec opětovně počítá s rozdělením ZŠ a MŠ, a v případě že ano, jak bude naloženo s příspěvkem na provoz ZŠ a MŠ Chýně 2019.
Paní starostka odpověděla, že se s rozdělením v roce 2019 počítá (k červnu 2019) a hned v lednu 2019 se plánuje vypsání výběrového řízení na ředitele MŠ. V žádosti o příspěvek s touto skutečností pan ředitel již z části počítal a rozdělil výdaje zvlášť pro ZŠ a zvlášť pro MŠ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Chýně v celkové výši 5 000 000,- Kč v členění na závazné ukazatele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/12/2018.

8. Střednědobý výhled rozpočtu

Paní starostka přednesla zastupitelstvu následný střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně. Návrh

                                                                         2019             2020             2021
daňové příjmy                                                     47 900          49 337          50 817   
nedaňové příjmy                                                  5 367             5 501             5 639   
dotace                                                               18 280                   -                     -     
úvěry                       -                     -                     -     
převod finančních rezerv z minulých let                 22 653                   -                     -     
celkem příjmy                                                     94 200          54 838          56 456   
      
běžné výdaje                                                      24 718          25 954          27 252   
kapitálové výdaje                                                64 235          24 420          24 785   
splátky úvěru                                                      5 247             4 464             4 419   
cekem výdaje                                                     94 200          54 838          56 456 

 

Schválené znění

                                                                        2019             2020             2021
daňové příjmy                                                     49 760          50 337          50 817   
nedaňové příjmy                                                   5 741            5 501            5 639   
dotace                                                               18 280                   -                   -     
úvěry                       -                     -                     -     
převod finančních rezerv z minulých let                 22 653            7 513                    -     
celkem příjmy                                                     96 434          63 351          56 456   
      
běžné výdaje                                                      39 544          25 954          27 252   
kapitálové výdaje                                                44 760          32 933          24 785   
splátky úvěru                                                      4 617             4 464            4 419   
cekem výdaje                                                     88 921          63 351          56 456 

 

 


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně pro roky 2019-2021.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/12/2018.


9. Rozpočet na rok 2019

Paní starostka uvedla, že dojde k převodu prostředků z minulých let ve výši 22 653 034,73 Kč. Co se týče výdajů, paní starostka sdělila, že se v příštím roce počítá s výstavbou dvou tříd mateřské školy v lokalitě Opatovka ve výši 4 172 000,- Kč, dále realizací protipovodňových opatření ve výši 4 121 000,- Kč, s projektovou dokumentací na rozšíření základní školy ve výši 800 000,- Kč, s projekčními prácemi na silnici ve výši 345 000,- Kč. Na údržbu veřejných prostranství je vyčleněna částka 200 000,- Kč, na projekční práce na chodníky částka 122 800,- Kč, na výstavbu vodojemu částka 25 655 363,- Kč, na dokoupení pozemku k vodojemu částka 600 000,- Kč, realizace rekonstrukce chodníku směrem k pivovaru částka 1 304 000,- Kč, workoutové hřiště částka 200 000,- Kč, rekonstrukce silnic částka 3 500 000,- Kč, na nákup pozemku od společností Berger Beton částka 1 560 000,- Kč na rozšíření ČOV, rekonstrukce obecního úřadu částka 1 740 000,- Kč, sběrný dvůr a podzemní kontejnery částka 1 700 000,- Kč, štěrková cesta Uhlířka 150 000,- Kč, výdej jídel částka 300 000,- Kč, oprava fasády v MŠ částka 250 000,- Kč.

Co se týče příjmové části rozpočtu, paní starostka uvedla, že vycházejí z podkladů finančního výboru. Celkové daňové příjmy jsou počítány na 50 211 780,- Kč a ostatní příjmy jsou počítány ve výši 3 367 163,- Kč.

U výdajové částky je nevyšší částka za splátky úvěrů na výstavbu ZŠ a na přístavbu ZŠ a to částka ve výši 5 246 780,- Kč. Dále se jedná o částku na provoz obecního úřadu ve výši 5 246 780,- Kč. Částka na běžné výdaje činí 13 479 637,- Kč (např. veřejné osvětlení, posyp chodníků, drobné opravy silnic, dopravní značení, platba ROPID za autobusy, vodoměry, Chýňský zpravodaj, platby za tříděný odpad, pohonné hmoty, náklady na hasiče atd.)

Pan Palatinus uvedl, že se formálně jedná o rozpočet schodkový. Pan Palatinus však vysvětlil, že se nejedná o schodkový rozpočet proto, že by si obce půjčovala, ale proto, že výdaje jsou vyšší než příjmy za rok 2018 a ten rozdíl se bude pokrývat z finančních prostředků převedených z předchozích let. Pan Palatinus uvedl, že v rozpočtu obce se rezerva rozpočtu udržuje jako jedna z výdajových položek a tím dochází k tomu, že prostředky z minulého roku se převádí do rezervy a uměle se tím navyšují výdaje.

Pan Pavel Fousek se dotázal, kolik činí aktuálně úvěr obce. Paní starostka odpověděla, že se jedná o částku necelých cca 68 000 000,- Kč.
Paní starostka dále uvedené ještě doplnila, že hasiči původně žádali do rozpočtu částku 200 000,- Kč, z čehož polovinu tvořil výdaj na dýchací přístroje. Paní starostka sdělila, že tyto dýchací přístroje bude možné získat od hlavního města Prahy nebo z dotací ministerstva vnitra, proto byl požadavek hasičů snížen na polovinu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Chýně na rok 2019 jako schodkový s celkovou výší příjmů 74 233 688,80 Kč a výdajů 84 310 913,36 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen převodem finančních prostředků z minulých období.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/12/2018.

10. Vnitřní směrnice na poskytování benefitů zaměstnancům Obecního úřadu Chýně a uvolněným zastupitelům

Paní starostka uvedla, že se touto směrnicí upravují základní podmínky pro poskytování zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance obce a uvolněné zastupitelé a mění se výše částek z původní směrnice. V rámci této směrnice budou schváleny příspěvky na prohlubování kvalifikace ve výši 12 000 Kč/rok, dále příspěvek na stravování, poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, příspěvek na kulturní nebo sportovní akce a na rekreaci či reprezentaci ve výši 500,- Kč/měsíc a indispoziční volno 2 dny/rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 3/2018 o poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům a uvolněným zastupitelům obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/12/2018.

11. Pronájem stavby obč. vyb. umístěnou na pozemku parc. č. st. 170, tzv. „Kačenky“

Paní starostka uvedla, že na záměr obce pronajmout výše uvedený objekt reagoval svojí nabídkou pouze pan Čermák. Tento objekt obec pronajme za účelem provozování prodejny ovoce a zeleniny za měsíční nájem 5 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytového prostoru na parcele p.č. 170 s panem Michalem Čermákem a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh:13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/12/2018.

12. Žádost o výměnu parkovacího stání parc. č. 156/389 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že parkovací stání parc. č. 156/389 již bylo vyměněno s jiným občanem Chýně, a proto nelze tuto žádost schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost manželů Brisudových o výměnu parkovacího stání parc. č. 156/389, k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/12/2018.

13. Schválení Knihovního řádu

Pan Krátký sdělil, že v Knihovním řádu došlo pouze k drobným úpravám. Například byla prodloužena délka maximální doby, kterou je možné strávit na internetu v knihovně, a to na dobu 1 hod. Dále byla dána možnost zaměstnanci knihovny, aby dle vlastního uvážení mohl zamezit přístupu na internet.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje knihovní řád Knihovny Chýně.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/12/2018.

14. Změna názvu knihovny v Chýni

Paní starostka uvedla, že oficiální název chýňské knihovny je „Obecní lidová knihovna v Chýni“. Jsou tři návrhy, jak by se mohla knihovna v Chýni jmenovat, a to „Obecní knihovna Chýně“, „Knihovna Chýně“ a „Knihovna Václava Havla v Chýni“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu názvu knihovny v Chýni na “Knihovna Václava Havla v Chýni”.
Hlasování: pro návrh 1     proti návrhu: 5        zdržel/a se: 7
Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu názvu knihovny v Chýni na “Knihovna Chýně”.
Hlasování: pro návrh 8     proti návrhu: 1        zdržel/a se: 4
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/12/2018.

15. Schválení vodného a stočného pro rok 2019

Paní starostka uvedla, že ze strany 1. VHS byla předložena žádost o schválení vodného a stočného pro rok 2019. Paní starostka sdělila, že cena je v souladu s uzavřenou Smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací v obci Chýně. Cena pro vodné pro rok 2019 činí 57,92 Kč/m3 a cena pro stočné pro rok 2019 činí 34,07 Kč/m3 bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2019. Cena vodného bude činit 57,92 Kč/m3 bez DPH a cena stočného bude činit 34,07 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/12/2018.

16. Žádost o dotaci na knihovní fond obecní knihovny

Paní starostka sdělila, že se jedná o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Jedná se o dotaci, která zahrnuje nákup knih v papírové či elektronické podobě české i zahraniční literatury. Dle dotačních podmínek musí být projekt ukončen do 31. 12. 2019. Lze požádat o dotaci v rozmezí 5 000,- Kč až 70 000,- Kč, přičemž minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření knihovního fondu Knihovny Chýně na Středočeský fond kultury a obnovy památek v celkové výši projektu 84 000 Kč a s předpokládanou výší dotace 70 000 Kč.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/12/2018.

17. Žádost o dotaci na vybavení obecní knihovny

Paní starostka sdělila, že se také jedná o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Dotace zahrnuje vybavení knihoven mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální techniku apod. Obec by ráda z této dotace nakoupila elektronické čtečky, laminovačku apod. Lze požádat o dotaci v rozmezí 20 000,- Kč až 70 000,- Kč, přičemž minimální spoluúčast je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení Knihovny Chýně na Středočeský fond kultury a obnovy památek v celkové výši projektu 84 000,- Kč a s předpokládanou výší dotace 70 000,- Kč.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/12/2018.

18. Žádost o dotaci na přenosnou radiostanici

Paní starostka uvedla, že se jedná o dotaci poskytovanou z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Obec by chtěla z této dotace pořídit přenosnou radiostanici. Počet kusů radiostanic ve vybavení jednotky dobrovolných hasičů se řídí přílohou č. 4 vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb., přičemž obec Chýně potřebuje jednu radiostanici. Odhadované náklady na pořízení jedné radiostanice jsou cca 11 000,- Kč, přičemž výše dotace na radiostanici je 5 000,- Kč.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení přenosné radiostanice na Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS s celkovými náklady 11 000,- Kč a s předpokládanou výší dotace 5 000,- Kč.
Hlasování: pro návrh 13     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/12/2018.

19. Diskuse

Občanka Chýně se dotázala, jak to vypadá s parkovištěm, jež se buduje za ulicí Opata Mariána. Paní sdělila, že dle projektu developera a vyjádření obce mělo být parkoviště vybudováno do výšky 1 m, přičemž parkoviště již dosahuje větší výšky. Proto ji zajímá, jak se dál situace bude vyvíjet.

Paní starostka odpověděla, že obecní úřad již obdržel emailovou stížnost v této věci a dle jejích informací se měla stěžovatelka i zástupce developera dnešního zasedání zastupitelstva účastnit za účelem sdělení svých stanovisek, nicméně ani jedna strana se zasedání nezúčastnila. Paní starostka uvedla, že obec nemá k dispozici kompletní projektovou dokumentaci s příčnými a podélnými řezy, proto neví, jak přesně v rámci stavebního povolení byla stavba předmětného parkoviště povolena. Na stavebním úřadě v Hostivici má archivář dovolenou, proto bude mít obec konkrétní informace až po svátcích a až na základě nich zváží další kroky.

Pan Rajtora se dotázal, jestli by obec nemohla umístit odpadní koš na cestu pro pěší na odbočce z ulice Sluneční směrem K Roklím.

Paní starostka slíbila, že tam bude jeden odpadkový koš umístěn.

20. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:15 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 27. 12. 2018     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Veronika Brunhofer
   
                             Ing. Jindřich Krátký


Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz