Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 21. 11. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus , Ing. Petra Vacková, Ing. Jindřich Krátký, Mgr. Veronika Brunhofer (příchod 18:05), Ing. Zdeněk Vajnlich, Krištof Jelínek, Mgr. Dagmar Musilová, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Ing. Tomáš Beňa
Nepřítomni: Mgr. Alena Mazzolini (omluvena), Mgr. Petra Vedralová (omluvena), Mgr. Zdeněk Kleisner (omluven), Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven)
Hosté: 6 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Prohlášení zastupitelů o „vzdání“ se odměn členů zastupitelstva obce Chýně
7. Přijetí dotace na protipovodňový a krizový plán obce Chýně
8. Odkup pozemku p.č. st. 1022 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce pod trafostanicí
9. Odkup pozemku p.č. st. 1023 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce pod trafostanicí
10. Žádost o schválení umístění včelstev na obecním pozemku p.č. 895 a č. 642 v k.ú. Chýně
11. Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12. Diskuse
13. Závěr.


Průběh zasedání:


1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Schválení programu
V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
• Zařazení nového bodu „Darovací smlouva na herní sestavy a prvky od společnosti BEMETT, a.s.” – bod 12 programu


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2018.
Hlasování: pro návrh: 10    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/11/2018.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání


V bodu 3 programu paní Mgr. Dagmar Musilová seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.


4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu


V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:


1. návrhová komise: pí. Brunhofer a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Krátký.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovatele usnesení Veroniku Brunhofer a Lukáše Palatinuse a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Jindřicha Krátkého.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/11/2018.


5. Zpráva starostky o činnosti obce
V bodu 5 paní starostka uvedla následující:


1. V posledním měsíci byly podány námitky do rozhodnutí o vyloučení vybraného uchazeče ze zadávacího řízení na stavbu vodojemu, námitky byly zpracovány a v současnosti běží lhůta pro možnost podání podnětu na ÚOHS. Paní starostka uvedla, že zatím nemá informace o tom, jestli vyloučený účastník hodlá tento podnět podat. Mezitím proběhla také jednání se SFŽP o způsobu řešení této situace (obec má povinnost dotační orgán informovat o průběhu zadávacího řízení).


2. Proběhly dokončovací práce na projektové dokumentaci na zateplení obecního úřadu, protože termín k předložení žádosti o dotaci je do konce listopadu 2018. Součástí je i navržený systém výměny vzduchu, rekuperace s napojením na tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely na výrobu energie a ohřev vody tak, aby bylo možné získat nejvyšší možnou dotaci.


3. Stav běžného účtu je 19 370 983,- Kč. Stav účtu v ČNB je 9 677 435,- Kč.


4. Zároveň probíhá závěrečné vyúčtování zakázky na výstavbu haly, které je potřebné předložit na MF do konce listopadu 2018. Probíhá vypořádávání poslední platby společnosti PKS. Současně s tímto vyúčtováním bude ministerstvu předložena žádost ohledně možnosti navýšení míry spolufinancování ze strany ministerstva (pokles spolufinancování ze strany obce z 30 % na 15 %).


5. Po nástupu do úřadu paní místostarostky pí. Marcely Czerwinski probíhalo předávání agendy školství a byly nastavovány nové způsoby kontroly.


6. Proběhl audit ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje. Audit dopadl velice dobře, bylo zjištěno pouze jedno interní pochybení v účetnictví obce (nesprávně zaúčtována analytická položka). Paní starostka poděkovala všem zaměstnancům obecního úřadu za dobře odvedenou práci. V důsledku doporučení tohoto auditu však bude muset dojít k úpravě směrnice o poskytování benefitů.


7. Proběhla jednání s Komerční bankou, a.s., protože je potřebné vypořádat čerpání úvěru na stavbu školy. Komerční banka provádí dle uzavřené úvěrové smlouvy jedenkrát ročně kontrolu čerpání úvěru. Tato kontrola proběhla dne 20. 11. 2018. Kontrola dopadla dobře, je jen potřebné doložit dva dokumenty: 1) závěrečné vyhodnocení akce haly 2) předložení finální verze rozpočtu na rok 2019.


6. Prohlášení zastupitelů o „vzdání“ se odměn členů zastupitelstva obce Chýně
Pan Palatinus sdělil, že na minulém zasedání zastupitelstva mu byla přiznána odměna za výkon funkce předsedy finančního výboru. Pan Palatinus požádal přítomné zastupitele, aby nově schválili jeho odměnu ve výši 0 Kč. K jeho návrhu se poté přidali zastupitelé pan Tomáš Beňa, Kryštof Jelínek, Jan Pistorius, paní Petra Vacková a Dagmar Musilová a požádali, aby také jejich odměna za výkon funkce zastupitele byla schválena ve výši 0 Kč.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby odměna předsedy Finančního výboru Lukáše Palatinuse a odměna zastupitelů Tomáše Beni, Kryštofa Jelínka, Dagmar Musilové, Jana Pistoriuse a Petry Vackové s účinností od 1. 12. 2018 byla 0,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/11/2018.


7. Přijetí dotace na protipovodňový a krizový plán obce Chýně


Paní starostka uvedla, že obec v létě 2018 předložila žádost o dotaci OPŽP, který se týká instalací a vytvoření digitálního protipovodňového a krizového plánu v obcích. Paní starostka uvedla, že obec Chýně v současné době nesplňuje parametry jednotného systému výstrahy a informování, což je ale zákonná povinnost obec. Tato povinnost spočívá v tom, že obec má k dispozici nějaký výstražný systém, kterým je možné okamžitě informovat občany v případě ohrožení, např. sirénami. Jelikož obec překročila hranici 2 000 obyvatel a má povinnost tento výstražný a informační systém mít.


Z tohoto důvodu obec požádala o dotaci na vytvoření protipovodňového plánu tak, aby nemusela realizaci tohoto systému hradit výhradně ze svých prostředků. Paní starostka uvedla, že i když přes Chýni neteče žádná řeka, tak se tato dotace vztahuje i na lokální zatopení sklepů, k nimž v obci Chýně již v minulosti došlo např. v důsledku přívalových dešťů.

Paní starostka sdělila, že obec v současnosti nemá k dispozici žádný efektivní způsob, jak vyrozumět v krizových situacích větší část obyvatelstva. Jako příklad uvedla požár, k němuž došlo v obci Chýně před rokem, kdy bylo potřeba vyrozumět občany o stávající situaci a sdělit jim, aby okamžitě přestali větrat a nevycházeli z domu. Jedinou možností tedy bylo obec objet a obejít. Obec sice zaslala sms zprávy, nicméně v systému sms zpráv je zaregistrováno pouze cca 20 % obyvatel Chýně, což je značně nedostatečné.


Paní starostka sdělila, že byla obci přiznána dotace ve výši 2 884 886,20 Kč. Celkové náklady projektu budou činit 4 121 266,- Kč. Dotace se týká celého území Chýně včetně nových lokalit. Celkem bude instalováno 94 hlásičů a 224 reproduktorů.


Paní Vacková výše uvedené doplnila a sdělila, že když se dostavovala základní škola, tak skupina studentů bakalářského studia bezpečnostních studií na Kladně vypracovala návrh krizového plánu pro školu jako bakalářskou práci. Jsou v ní mj. identifikována rizika, takže dle názoru paní Vackové by i tento podklad bylo v budoucnu možné při tvorbě protipovodňového a krizového plánu v obci Chýně využít.

Pan Palatinus uvedl, že tento bod již byl v minulosti na programu zasedání zastupitelstva a byl odložen. Pan Palatinus sdělil, že v případě, že se tato dotace schválí, bude to znamenat pro obec náklad ve výši cca 1 250 000,- Kč. V této souvislosti se pan Palatinus dotázal, jestli tento rozhlas bude možné využít i jinak, než jenom na krizová hlášení. Paní starostka odpověděla, že v rámci dotace je to nastavené pouze na krizové a havarijní situace, nicméně tento systém technicky zvládne i jiná hlášení. V rámci hlášení bude možné rozdělit obec do čtyř zón, resp. kategorií, tzn., bude možné zaměřit určitá hlášení pouze na konkrétní část obce.

Paní Vacková sdělila, že dle jejího názoru je tato problematika v obci podceněna a je potřebné to v obci vyřešit. Nicméně chápe, že částka je vysoká, proto se zároveň dotázala, jakým způsobem byl tento projekt naceněn, co všechno tato cena zahrnuje.

Paní starostka odpověděla, že na tuto zakázku bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení a cena bude možná vysoutěžena nižší. Pro stanovení orientačního rozpočtu celého projektu pro účely dotace byly osloveny dvě společnosti. Paní starostka uvedla, že možná by se daly nakoupit jednotlivé komponenty jednotkově zvlášť za nižší cenu, nicméně těch položek včetně centrální stanice je hodně.


Pan Pistorius sdělil, že v příštím roce se bude na Ministerstvu obrany zpracovávat nová „Modrá kniha“, což je krizový scénář pro všechny krizové situace v celé republice. Pan Pistorius je proto názoru, že řešení této problematiky obec v blízké budoucnosti stejně nemine.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Chýně – protipovodňová opatření“ z OPŽP ve výši 2 884 886,20 Kč s celkovou předpokládanou cenou zakázky 4 121 266 Kč.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/11/2018.


8. Odkup pozemku p.č. st. 1022 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce pod trafostanicí


Paní starostka sdělila, že tento bod souvisí s bodem 9 programu zastupitelstva a proto to shrne dohromady. Paní starostka uvedla, že se jedná o odkup pozemků obce Chýně pod trafostanicí, jedna trafostanice se nachází na pozemku sběrného dvora (p.č. st. 1022) a druhá trafostanice se nachází při vchodu do parku „Višňovka“ na křižovatce ul. Rudenská a Ke Skále (p.č. st. 1023). Oba pozemky jsou ve vlastnictví obce a jsou dle názoru paní starostky na poměrně strategickém místě.


Paní starostka uvedla, že tento bod probírali zastupitelé na pracovním zasedání zastupitelstva. Sdělila, že min. u pozemku stávajícího sběrného dvora se zatím neví, jaké bude jeho budoucí využití a tato trafostanice se nachází cca 6 m od hranice tohoto pozemku (nachází se v centrální části tohoto pozemku), tak by dle jejího názoru nebylo úplně vhodné tuto část pozemku společnosti ČEZ odprodávat.


Paní starostka uvedla, že společnost ČEZ se již informovala o výsledku jednání zastupitelů a sdělila, že v případě, že obec nebude s prodejem souhlasit, měla by zájem i o zřízení věcného břemene na těchto pozemcích. Jde jí zejména o to, aby měla zajištěný přístup k trafostanicím a mohla je v případě potřeby obsluhovat.


Co se týče pozemku u vstupu do Višňovky, tak paní starostka uvedla, že tam již v minulosti proběhla iniciativa, aby tato trafostanice byla přesunuta na jiné místo a nehyzdila vstup do veřejného prostranství obce. Pro společnost ČEZ to však bylo nepřijatelné řešení, zároveň není možné tuto trafostanici zabudovat do země. Nicméně ČEZ akceptoval to, že by si obec na vlastní náklady mohla fasádu trafostanice upravit dle své libosti. Paní starostka však uvedla, že ani odprodej tohoto pozemku se jí nezdá vhodný.


Pan Krátký se dotázal, co by znamenalo pro obec zřízení věcného břemene k těmto pozemkům. Paní starostka sdělila, že by se jednalo zejména o povinnost obce umožnit přístup k těmto trafostanicím za účelem jejich údržby a správy.
Paní starostka tedy na základě výše uvedeného doporučila obě žádosti společnosti ČEZ zamítnout.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost společnosti ČEZ distribuce, a. s. o odkup pozemku p.č. st. 1022 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/11/2018.


9. Odkup pozemku p.č. st. 1023 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce pod trafostanici


Tento bodu souvisí s bodem programu zastupitelstva č. 8 (viz odůvodnění výše)


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost společnosti ČEZ distribuce, a.s. o odkup pozemku p.č. st. 1023 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/11/2018.


10. Žádost o schválení umístění včelstev na obecním pozemku p.č. 895 a č. 642 v k.ú. Chýně


Paní starostka uvedla, že tato žádost již také byla projednána na pracovním zastupitelstvu. Paní starostka uvedla, že žadatel žádá o umístění jednoho kočovního vozu o délce 7 metrů s 15 včelstvy na obecním pozemku, který se nachází na konci lokality „U Třetí Skály“, na hranici kde začíná vysázený biokoridor (regionální biokoridor 25). Jedná se o umístění do místa, kde byly dříve vypouštěny vody z Hájků.


Paní starostka sdělila, že na pracovním zastupitelstvu zastupitelé s umístěním včelstev jako takovým problém neměli, problém byl pouze s výběrem konkrétního místa, kde by měly být včely umístěny. Paní starostka uvedla, že v daném místě dochází k hojnému pohybu dětí, zejména v letních měsících, takže navrhuje posunout umístění včelstev víc na sever za výpustnou nádrž, kde už nedochází k pohybu osob v takové frekvenci.


Pan Novák, žadatel o umístění včel byl na zasedání zastupitelstva přítomen a sdělil, že se jedná o včelstva nemocného přítele a je potřebné se o ně postarat, jinak by uhynula, což mu přijde jako velká škoda. Pan Novák uvedl, že je velmi rád, že může včely někam umístit a s nově navrženým místem nemá žádný problém. Pan Novák také nabídl edukativní činnost a exkurzi pro školu a školku ve spolupráci s rodiči v případě, že by o to byl zájem.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Michala Nováka o umístění kočovného vozu s až patnácti včelstvy na pozemku p.č. 895 k. ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 11    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/11/2018.


11. Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Paní starostka uvedla, že z důvodu zřízení nového orgánu obce rady obce došlo ve směrnici k následujícím změnám:


• u zadávání zakázek do částky 49 999,- Kč schvaluje zadávání zakázky starosta, popřípadě místostarosta a bude probíhat přímým nákupem (objednávkou, případně smlouvou)


• u zadávání zakázek od 50 000 – 499 999,- Kč bude zadání zakázky schvalovat rada obce na základě průzkumu trhu, který bude spočívat v zjištění cenových nabídek od 3 dodavatelů.


• U zadávání zakázek od 500 000 – 2 000 000,- Kč bude zakázky schvalovat zastupitelstvo na základě uskutečněného výběrového řízení, v němž písemně osloví nejméně 3 dodavatele.


Paní starostka uvedla, že toto rozdělení je v souladu i s vydanými příručkami pro zadávání zakázek malého rozsahu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování: pro návrh:11     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/11/2018.


12. Darovací smlouva na herní sestavy a prvky od společnosti BEMETT, a.s.


Paní starostka uvedla, že se jedná o umístění herní sestavy na pozemku parc. č. 156/725 v k.ú. Chýně. Herní prvky se skládají z následujících komponentů: 1 x tvrz rytířů dračího hradu, 1x tabule žáček, 1x xylofon svislý dvoulanový a 6x lavička bez opěradla.
Darování těchto komponentů vyplývá ze závazků společnosti BEMETT, a.s. vyplývající z uzavřené plánovací smlouvy.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na herní sestavy a prvky od společnosti Bemett, a.s. umístěné v parku Opatovka a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 11     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/11/2018.


13. Diskuse


V rámci diskuse vyzvala paní starostka přítomného pana Čermáka, aby přednesl svoji žádost o pronájem objektu „Kačenky“ (stavba obč. vyb., jež je součástí pozemku st. 170 v k.ú. Chýně).


Pan Čermák sdělil, že by měl zájem o pronájem tohoto objektu z důvodu zřízení prodejny ovoce a zeleniny, kterou již v obci provozuje, avšak v nevyhovujících prostorách. Pan Čermák uvedl, že zájem o tento prodej ze strany obyvatel je a má pocit, že i pro obyvatele obce by bylo zřízení této prodejny přínosem.


Paní Vacková poděkovala panu Čermákovi o jeho zájem a zdůraznila, že se jedná o lokalitu hodně frekventovanou hlavně v ranních hodinách, kdy vozí rodiče děti do školky, a proto by chtěla poprosit, aby v případě uskutečnění pronájmu objektu zavážel zboží tak, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím. Pan Čermák odpověděl, že otevírací doba by byla zhruba od 10:00, takže by to s ranními příchody do školky vůbec nekolidovalo.


Pan Palatinus sdělil, že velmi kvituje, že by došlo k využití tohoto objektu. Nicméně do tohoto objektu není přivedena voda ani elektřina a dotázal se, jak se s tím pan Čermák vypořádá.


Pan Čermák sdělil, že se v podstatě bude jednat o stánkový prodej, kdy ani v případě stánků není toto zázemí k dispozici a ani to nepožadují předpisy. Bydlí v blízké vzdálenosti od tohoto objektu, a proto toto zázemí nepotřebuje k provozování zamýšleného prodeje.


Pan Krátký se dotázal, jestli je pan Čermák seznámen s technickým stavem tohoto objektu a jak by to bylo s jeho případnými opravami.


Pan Čermák sdělil, že se prozatím uvnitř objektu podívat nebyl (ale určitě si zajde objekt obhlédnout) avšak předpokládá, že je objekt v zachovalém stavu, když je využíván zaměstnanci obce ke skladování.


Paní starostka upřesnila, že jsou venku na terase propadlé podlahové desky. Pan Čermák sdělil, že nemá problém se drobné opravy či lakýrnické práce vzít na sebe.


Pan Vajnlich se dotázal, jak se v těchto místech bude řešit dopravní situace, např. přistavování vozidel k nákupu. Paní starosta odpověděla, že od ledna 2019 bude ul. Okružní jednosměrnou silnicí a tím by mělo dojít k vyřešení celé nešťastné dopravní situace.


Pan Čermák odpověděl, že není samozřejmě v jeho moci ovlivnit, kudy budou k němu lidi jezdit a kde svoje auta parkovat.


Paní starostka sdělila, že než dojde k pronájmu tohoto objektu, musí být zveřejněn záměr obce tento objekt pronajmout.


Pan Petr Štěpánek, člen finančního výboru obce Chýně, v rámci diskuze sdělil, že by rád obohatil knižní fond knihovny o nové tituly, zejména pro děti a mládež, kdy dle jeho názoru jsou v obecní knihovně tituly pro tuto věkovou kategorií zastaralé a neobsahují tituly čtenářsky atraktivní, např. knižní sérii o Harry Potterovi. Myslí si, že by se v obecním rozpočtu měly peníze na nákup knih do knihovny najít.


Pan Štěpánek sdělil, že existuje např. ocenění dětské literatury „Zlatá stuha“, jehož součástí jsou knihy pro různé věkové kategorie a navrhoval by například pořídit tituly vítězů za posledních několik let, což by mohlo zkvalitnit současný knižní fond knihovny. Dle odhadu pana Štěpánka by se mohlo jednat o investici 25 000,- Kč. Pan Štěpánek nabídl v případě potřeby i svoji pomoc, např. při zajištění levnějších nabídek knih apod.


Paní starostka odpověděla, že obec s nákupem nějakých knižních titulů určitě počítá, v rozpočtu pro tento rok je ještě stále nedočerpaných 6 500,- pro tyto účely. Paní starostka dále sdělila, že paní Cepková (knihovnice) s paní místostarostkou připravují společně žádost o dotaci na příští rok, na jejímž základě může obec každoročně obdržet 50 000,- Kč na nákup nových knižních titulů, které jsou maximálně 12 měsíců staré.


Zastupitelé se shodli na tom, že je skutečně knižní fond knihovny zastaralý a rozhodně budou podporovat aktivity vyvíjené ke zlepšení této situace, vyjma přímých investic do knižního fondu i např. jinou skladbu zapůjčovaných knih z kladenského knižního fondu.


14. Závěr


Po ukončení diskuse starostka obce pí. Chvojková poděkovala všem za účast a v 19:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.


V Chýni, dne 29. 11. 2018     Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová


Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Ing. Jindřich Krátký
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz