Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 31. 10. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Marcela Czerwinski, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Mgr. Alena Mazzolini, Ing. Petra Vacková, Ing. Jindřich Krátký, Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Zdeněk Vajnlich, Krištof Jelínek, Mgr. Dagmar Musilová, Kpt. Bc. Jan Pistorius, Ing. Tomáš Beňa,

              Mgr.   Zdeněk Kleisner, Mgr. Petra Vedralová
Nepřítomni:


Hosté: 8 občanů


Program jednání:


1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu a návrhové komise
3. Volba mandátové komise – kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
4. Složení slibu členů zastupitelstva
5. Schválení programu
6. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
7. Volba členů rady obce
8. Schválení zřízení komisí a jejich určení
9. Zvolení předsedů jednotlivých komisí a jejich členů
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů kontrolního výboru
11. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce radních jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy výborů a komisí
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členům výborů a komisí
15. Určení oddávajícího
16. Výjimky ze stavební uzávěry
17. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. st. 9, jehož součástí je budova Chýně, č.p. 35, pozemku parc. č. 538/22 a parc. č. 538/23
18. Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
19. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 od společnosti OAKLADND TRADE a.s.
20. Změna č. 3 územního plánu obce Chýně
21. Vnitřní směrnice na poskytování benefitů zaměstnancům Obecního úřadu Chýně a uvolněným zastupitelům
22. Pověřený zastupitel pro Územní plán obce Chýně
23. Diskuse
24. Závěr.


Průběh zasedání:


1. Zahájení


Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné.


2. Volba ověřovatele zápisu a návrhové komise


V bodu 2 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Mazzolini a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: pí Vacková a p. Krátký
Návrh byl přijat všemi 15 hlasy členů zastupitelstva.


3. Volba mandátové komise – kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva


V dalším bodu jednání byla navržena mandátová komise ve složení pí. Musilová a p. Zdeněk Vajnlich. Návrh byl přijat všemi 15 hlasy členů zastupitelstva. Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Chýně u všech zastupitelů a konstatovala, že osvědčení byla vydána registračním úřadem v potřebném počtu, jsou řádně vyplněná a podepsaná.

 


4. Složení slibu členů zastupitelstva


V dalším bodu programu paní starostka, v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Následně pí. Pospiechová, tajemnice úřadu, přečetla slib a vyzvala zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Poté bylo konstatováno, že všichni zastupitelé řádně složili slib, žádný ze zastupitelů neodmítl slib složit ani nesložil slib s výhradou.


5. Schválení programu


V bodu 5 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
a) Vypuštění bodu „Schválení zřízení komisí a jejich určení”
b) Vypuštění bodu „Zvolení předsedů jednotlivých komisí a jejích členů”
c) Zařazení nového bodu „Zvolení členů školské rady za zřizovatele” – bod 8 programu
d) Do bodu 10 programu doplnění podbodu „volba členů finančního výboru“
e) Rozšíření bodu 22 programu o „Pověřený zastupitel pro změnu č. 3 Územního plánu obce Chýně
f) Zařazení nového bodu „Revokace usnesení 4/9/2018 a výběr dodavatele Vodojem – výběr dodavatele zakázky „Chýně napojení na pražský vodovod – vodojem“ – bod 23 programu


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/10/2018.


6. Volba starosty a místostarosty


a) určení počtu místostarostů

Nejprve bylo hlasováno o počtu místostarostů v obci Chýně – pí. Chvojková navrhla jednoho místostarostu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byl zvolen jeden místostarosta.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2a/10/2018.


b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

Pí. Chvojková navrhla, aby pouze funkce starosty a místostarosty byla funkcí dlouhodobě uvolněnou.
Pan Pavel Fousek (veřejnost) podotkl, že v minulém volebním období byla funkce místostarosty neuvolněná a až poté, co se začalo s výstavbou nové základní školy, v důsledku čehož mělo dojít k nárůstu pracovních úkolů, byla funkce místostarosty změněna na dlouhodobě uvolněnou. Proto se pan Fousek dotázal, z jakého důvodu, když je škola již postavena, by měla být v obci uvolněná místostarostka.
Paní Chvojková odpověděla, že v době, kdy paní Vacková nastupovala do funkce místostarostky, měla obec Chýně 1 900 obyvatel, přičemž v dnešní době jich má 3 300. Paní starostka uvedla, že z uvedeného důvodu došlo k výraznému nárůstu agendy a zároveň jsou naplánovány další velké akce, (např. vodojem) a proto si myslí, že je potřebné, aby funkce místostarosty byla funkcí dlouhodobě uvolněnou.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dva členové zastupitelstva, a to starosta a místostarosta, vykonávali svoje funkce jako dlouhodobě uvolnění.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2b/10/2018.


c) určení způsobu volby starosty, místostarosty

V otázce způsobu volby starosty a místostarosty se zastupitelé shodli dle návrhu pí Chvojkové na veřejné volbě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2c/10/2018.

d) volba starosty

Pan Palatinus navrhl na funkci starostky obce Mgr. Annu Chvojkovou.
Paní Vacková se dotázala, jak budou rozděleny oblasti působení mezi starostkou a místostarostkou.
Paní Chvojková uvedla, že se bude věnovat zejména dotační oblasti a oblasti územního plánování a strategického rozvoje. Místostarosta bude mít na starosti oblast sociální, školství a kultury.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí starostkou obec Chýně paní Mgr. Annu Chvojkovou.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2d/10/2018.

e) Volba místostarosty

Paní starostka navrhla na funkci místostarostky Marcelu Czerwinski. Zároveň zopakovala, že jejími oblastmi působení bude oblast školství, sociální a kulturní.
Paní Mazzolini poprosila paní Czerwinski, aby sdělila přítomným zastupitelům své zkušenosti s oblastmi, které by jako místostarostka měla na starosti.
Paní Czerwinski odpověděla, že pracovala v soukromé sféře, v obchodní oblasti, a proto se předmětnými oblastmi profesně nezabývala. Nicméně z oblastí, jež je potřeba pokrýt, jsou to dle jejich slov oblasti, které ji velice zajímají, pokládá je za velice důležité a jsou jí blízké.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostkou obec Chýně paní Marcelu Czerwinski.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 1        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2e/10/2018.

7. Volba členů rady obce

Paní starostka uvedla, že dle zákona o obcích musí mít rada obce s ohledem na počet zastupitelů 5 členů, přičemž starosta a místostarosta jsou členy rady automaticky. Další tři musí být zvoleni z řad členů zastupitelstva obce.
Paní starostka navrhla za členy rady obce následující zastupitele:

• Ing. Jindřich Krátký pro oblast technických aspektů fungování obce, voda, kanalizace, odpady a veřejný pořádek a životní prostředí
• Mgr. Veronika Brunhofer pro oblast obecní majetek, veřejné zakázky a právní aspekty fungování obce
• Ing. Zdeněk Vajnlich pro oblast financí a rozpočtu

Paní Mazzolini opět poprosila navržené kandidáty, aby sdělili, z jakého důvodu se chtějí zabývat předmětnými oblastmi a jaké mají s nimi zkušenosti.
Pan Ing. Krátký uvedl, že profesní zkušenosti se zmiňovanými oblastmi nemá, jelikož pracoval v soukromé sféře. Nicméně jsou to oblasti, které ho zajímají a jsou mu blízké.
Paní Mgr. Brunhofer uvedla, že pracovala přes 10 let v advokacii, také byla v Chýni obecním právníkem a v současnosti pracuje na právním oddělení MMR, tak se domnívá, že z profesního hlediska má k uvedeným oblastem velice blízko a že by mohla být obci nápomocná.
Pan Ing. Vajnlich sdělil, že se zabývá mezinárodním poradenstvím v oblasti daní a finančním poradenstvím, a proto mu výběr oblasti jeho působení přišel logický.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy rady obce Ing. Jindřicha Krátkého, Mgr. Veroniku Brunhofer a Ing. Zdeňka Vajnlicha.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/10/2018.

8. Zvolení členů školské rady za zřizovatele

Paní starostka uvedla, že školská rada má 6 členů, z čehož dva musí být za zřizovatele. Paní starostka proto navrhla paní Ing. Petru Vackovou a Mgr. Zdeňka Kleisnera.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odvolává ze školské rady Mgr. Pavlu Růžkovou, PhD. a Stanislava Barka a jmenuje členy školské rady Ing. Petru Vackovou a Mgr. Zdeňka Kleisnera.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/10/2018.

9. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Paní starostka navrhla do finančního výboru 5 členů a do kontrolního výboru 3 členy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby finanční výbor měl 5 členů a aby kontrolní výbor měl 3 členy.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5a/10/2018.

b) volba předsedy finančního výboru

Paní starostka jako předsedu finančního výboru navrhla pana Lukáše Palatinuse.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se předsedou finančního výboru stal Dr. rer. nat. Lukáše Palatinus.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5b/10/2018.

c) volba předsedy kontrolního výboru

Paní starostka jako předsedu kontrolního výboru navrhla paní Mgr. Petru Vedralovou.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se předsedkyní kontrolního výboru stala Mgr. Petra Vedralová.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5c/10/2018.


d) volba členů kontrolního výboru

Paní starostka jako další členy kontrolního výboru navrhla paní Mgr. Dagmar Musilovou a pana Petra Pražana.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se dalšími členy kontrolního výboru stali Mgr. Dagmar Musilová a Petr Pražan.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5d/10/2018.


e) volba členů finančního výboru

Paní starostka navrhla jako další členy finančního výboru pana Ing. Lukáše Kadlčíka, Mgr. Miroslava Ságu, MBA, Mgr. Ing. Petra Štěpánka a Ing. Zdeňka Vajnlicha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se dalšími členy finančního výboru stali Ing. Lukáš Kadlčík, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Mgr. Ing. Petr Štěpánek a Ing. Zdeněk Vajnlich.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5e/10/2018.

10. Schválení jednacího řádu zastupitelstva.

Paní starostka uvedla, že s ohledem na vznik rady, v důsledku čehož došlo i k novému přerozdělení působnosti mezi jednotlivými orgány obce, bylo potřeba tomuto uzpůsobit jednací řád zastupitelstva.
V jednacím řádu mj. byly zachovány pracovní porady zastupitelstva a to na dobrovolné bázi. Dále se zastupitelé domluvili na tom, že délka příspěvku do diskuze nebude časově omezena. 
Zastupitelé se dostali do diskuze ohledně toho, zda výsledek hlasování zastupitelstva bude zaznamenáván s uvedením jména, kdo hlasoval pro návrh, protinávrh a kdo se hlasování zdržel.
Paní starostka a pan Sága navrhl, aby se výsledky hlasování uváděly bez uvedení jmen, Ing. Petra Vacková a Mgr. Alena Mazzolini byly naopak pro to, aby se výsledek uváděl se jmény jednotlivých zastupitelů a jak hlasovali.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Chýně s ustanovením, že čl. 14, bod 3, podbod h zní: „průběh a výsledek hlasování: jmenovitě se uvede, kdo hlasoval pro návrh, protinávrh a kdo se hlasování zdržel“.
Hlasování: pro návrh: 2    proti návrhu: 13        zdržel/a se: 0
Usnesení nevzniklo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Chýně s ustanovením, že Čl. 14, bod 3, podbod h zní: průběh a výsledek hlasování.
Hlasování: pro návrh: 13    proti návrhu: 2        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/10/2018.

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce radních jako neuvolněného člena zastupitelstva obce

Paní starostka sdělila, že na dnešním zastupitelstvu dojde ke schválení odměn radních a zastupitelů, nicméně se dle slov paní starostky před dnešním jednáním někteří zastupitelé vyjádřili, že by se rádi svých odměn vzdali. Z tohoto důvodu bude na příštím zastupitelstvu do programu zařazen bod „Vzdání se odměn za výkon funkce“, kde budou moci zastupitelé proklamovat svůj úmysl vzdát se svých odměn.
Paní starostka sdělila, že na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územích samosprávních celků, náleží neuvolněnému členu rady v obci s počtem obyvatel s trvalým pobytem na území samosprávného celku od 1 001 do 3 000 odměna ve výši 6 136,- Kč a neuvolněném členu zastupitelstva odměna ve výši 1 534,- Kč.
Pan Palatinus závěrem doplnil, že se hodně diskutovalo o tom, jak se bude k těmto odměnám přistupovat a ačkoliv byl v minulém volebním období výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez odměny, tak je názoru, že každý zastupitel by si sám měl zvolit, jestli na odměně za tuto náročnou práci po právu trvá, nebo se jí bude chtít vzdát.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce radního ve výši 6 136,- Kč a odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1 534,- Kč.
Hlasování: pro návrh:15     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/10/2018.

12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy výborů a komisí

Paní starostka uvedla, že dle již zmiňovaného nařízení vlády náleží předsedům výboru a jednotlivých komisí odměna ve výši 3 068,- Kč.
Pan Sága se v souvislosti s tímto bodem obrátil na paní starostku s dotazem, jak je to s odměnami v případě kumulací funkcí.
Paní starostka sdělila, že nově je v zákoně upravena kumulace odměn z různých funkcí. Zákon zde rozlišuje mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli.
V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému zastupiteli poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo takto o poskytnutí odměny nerozhodne, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce předsedy výboru a předsedy komise ve výši 3 068,- Kč.
Hlasování: pro návrh 15     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/10/2018.

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členům výborů a komisí

Paní starostka navrhla, aby tyto funkce byly vykonávány bez nároku na odměnu. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby členství ve výborech a komisích obce bylo vykonáváno bez nároku na finanční odměnu.
Hlasování: pro návrh:15     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/10/2018.

14. Určení oddávajícího

Paní starostka navrhla na místo oddávajícího sama sebe a v případně její nepřítomnosti místostarostku.
Pan Sága navrhl, jako zastupujícího oddávajícího pana Ing. Zdeňka Vajnlicha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje oddávajícími Mgr. Annu Chvojkovou a Ing. Zdeňka Vajnlicha.
Hlasování: pro návrh:12     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 3
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/10/2018.

15. Výjimky ze stavební uzávěry

1. Žádost o povolení výjimky pana Igora Matckeviche ze dne 12. 9. 2018
 Jedná se o stavbu přístřešku – kryté terasy na pozemku parc. č. 1067 v k.ú. Chýně (lokalita v Roklích).
 Zastavěná plocha činí 18 m2. Celková zastavěnost pozemku činí 48 %, přičemž v dané lokalitě je povolená zastavěnost do 60 %. Podmínka zastavěnosti je tedy splněna.
 Žádost doporučena ke schválení.


2. Žádost o povolení výjimky společnosti Silver development, s.r.o. ze dne 17. 9. 2018
 Jedná se o stavbu zděných zahradních domků na pozemcích parc. č. 1252/2 a 1252/4 v k.ú. Chýně.
 Zastavěná plocha zahradních domků činí 12,4 m2. Ve změně č. 3 Územního plánu je stanovena pro doplňkové stavby max. možná zastavěnost 3 %, přičemž zastavěnost předmětných domků činí 7% a 7,7 %, tzn. podmínka zastavěnosti není splněna.
 Žádost nedoporučena ke schválení.


3. Žádost o povolení výjimky společnosti Silver development, s.r.o. ze dne 17. 9. 2018
 Jedná se o stavbu zděného zahradního domku na pozemku parc. č. 1251/2 v k.ú. Chýně.
 Zastavěná plocha zahradních domků činí 12,4 m2. Ve změně č. 3 Územního plánu je stanovena pro doplňkové stavby max. možná zastavěnost 3 %, přičemž zastavěnost předmětného domku činí 7%, tzn. podmínka zastavěnosti není splněna.
 Žádost nedoporučena ke schválení.


4. Žádost o povolení výjimky společnosti Elektroštika, s.r.o. ze dne 15. 10. 2018
 Jedná se o zemní kabelové vedení NN 0,4 kV a 1x pilíř s rozvodnou skříní na pozemcích parc. č. 754, 742, 748, 751/3 a 751/6 v k.ú. Chýně.
 Nejedná se o stavbu ovlivňující vzhled a charakter území
 Žádost doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující žádosti o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře:
- žádost pana Igora Matckevich ze dne 12. 9. 2018
- žádost firmy Elektroštika, s.r.o. ze dne 15. 10. 2018
zamítá:
- dvě žádosti společnosti Silver Development ze dne 17. 9. 2018
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/10/2018.

16. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. st. 9, jehož součástí je budova Chýně, č.p. 35, pozemku parc. č. 538/22 a parc. č. 538/23

Paní starostka uvedla, že po posledním zasedání zastupitelstva se obec dozvěděla, že předmětná nemovitost je k prodeji. Paní starostka sdělila, že pozemek se nachází na strategickém místě v ulici Hlavní, a proto by bylo pro obec velice vhodné, kdyby tuto nemovitost koupila. Tento pozemek je součástí projektu „Revitalizace centra obce Chýně“, který vznikl v roce 2008-2009, ve kterém je v těchto místech navržena obnova staré návsi. Paní starostka uvedla, že je to jedno z mála míst v obci Chýně, kde by ještě mohlo být vytvořeno místo pro shromažďování.
Celková kupní cena této nemovitosti činí 4 290 000,- Kč včetně odměn za právní služby.
Paní starostka doplnila, že předmětná budova je ve špatném technickém stavu a bude nutné ji zbourat, tzn., zůstane pouze pozemek a přilehlé stavby, které k tomuto pozemku náleží.
Pan Fousek Pavel v souvislosti s uvedeným doplnil, že náves nikdy původně nebyla na současném místě, kde je pomník. Pan Fousek pokládá nápad odkoupit tento pozemek za účelem vybudování návsi za velice zdařilý nápad.
Pan Fousek se poté ještě dotázal, kdo navrhoval kupní cenu. Paní starostka uvedla, že je to cena, kterou navrhuje prodávající, původně činila 4 490 000,- Kč, přičemž obci byla poskytnutá sleva 200 000,- Kč z důvodu rychlého jednání (sleva z ceny za advokátní úschovu).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nákupu pozemku parc. č. st. 9, jehož součástí je budova Chýně, č.p. 35, pozemku parc. č. 538/22 a parc. č. 538/23 za cenu 4 290 000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/10/2018.


17. Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.

Společnost BEMETT převádí touto smlouvou vlastnické právo k pozemkům 153/3, 156/914, 156/915, 156/931, 156/932, 156/933, 1256/934, 156/953, 156/954 a zároveň zřizuje k tíži pozemků parc. č. 983/9 a 983/10 v k.ú. Chýně služebnost inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky v rozsahu celé výměry zatížených pozemků s ohledem na jejich polohu i ochranné pásmo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na inženýrské sítě na pozemcích 153/3, 156/914, 156/915, 156/931, 156/932, 156/933, 1256/934, 156/953, 156/954, 983/9 a 983/10 se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/10/2018.

18. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 od společnosti OAKLAND TRADE a.s.

Paní starostka uvedla, že dle této smlouvy daruje společnost OAKLAND TRADE a.s. na základě Dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci obci Chýně pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 v k.ú. Chýně za účelem výstavby mateřské školy a dětského hřiště.
Paní starostka dále sdělila, že navrhuje vypustit z preambule poslední větu: „Dárce zároveň očekává, že obec ocení přínos dárce a jeho bezplatný převod pozemků a nebude klást žádný odpor výstavbě na pozemcích patřících v současnosti dárci. Opačné jednání obce by dárce důvodně považoval za nevděk ze strany obce.“ Paní starostka tedy navrhla, aby byl schválen návrh předmětné smlouvy s tím, že citovaná část preambule bude ze smlouvy vypuštěna.

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemky parc. č. 156/721, 156/722 a 156/725 od společnosti OAKLAND TRADE a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 14    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/10/2018.

19. Změna č. 3 územního plánu obce Chýně

Paní starostka uvedla, že změna č. 3 prošla společným projednáním, které se dokonce konalo dvakrát. K dispozici je již kompletní znění po připomínkách dotčených orgánů.
Největší připomínky měl odbor životního prostředí v Černošicích, který nechtěl povolit žádnou další zastavitelnost na pozemcích, kterých se tato změna týká; bylo požadováno min. 70 % zeleně na těchto pozemcích, což by znamenalo pro vlastníky těchto pozemků, že by si už navíc nemohli postavit pergolu, zahradní domek nebo chodníky. Nakonec byl domluven kompromis 3 % vedlejších staveb z plochy pozemku a zároveň zůstalo zachováno, že pro plochu stavby se nesmí přesáhnout 30 % zastavěnosti pozemku a že min. velikost pozemku musí činit 600 m2 – 1 200 m2. Na daném pozemku může být postaven pouze dům o jedné bytové jednotce. Touto změnou č. 3 se nastaví jasná pravidla pro lokalitu „Opatovka“, kde již nebude možná praxe výstavby domu o třech bytových jednotkách.
Paní starostka uvedla, že v dané lokalitě se bude jednat o osm rodinných domů o dvou bytových jednotkách, 34 rodinných domů o třech bytových jednotkách (většina těchto domů je již vystavěna), zbytek území bude určeno na výstavbu 102 rodinných domů o jedné bytové jednotce, což bude platit jako závazný regulativ tak, aby bylo do budoucna možné počítat s kapacitou ČOV a vodojemu.
Zároveň byly vymezeny jednotlivé plochy prostorového uspořádání. Nadále zůstává nepřípustnost oplocení předzahrádek u dvojdomů a trojdomů, tyto předzahrádky budou primárně sloužit jako parkovací místa, kdy každý dům musí mít min. 2 parkovací místa na svém pozemku na jednu bytovou jednotku.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce

A. Bere na vědomí

1. informaci pořizovatele k dokumentům

• záznamy o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Chýně (dále jen „změna č. 3“) konaného dne 11. července 2018 a opětovného veřejného projednání návrhu změny č. 3 konaného dne 23. srpna 2018, uvedené v přílohách č. 3a a 3b tohoto usnesení;
• vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3 konaného dne 11. července 2018 a opětovného veřejného projednání konaného dne 23. srpna 2018, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
• pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 3 před vydáním, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.

2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), čj. 123646/2018/KUSK ze dne 18. září 2018, k posouzení návrhu změny č. 3 podle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.

B.  Ověřilo

návrh změny č. 3 územního plánu obce Chýně podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona a konstatuje, že

• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015;
• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018;
• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení;
• při projednávání návrhu změny č. 3 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

C.  Rozhodlo

 o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Chýně podle § 172 odst. 5 správního řádu konanému dne 11. července 2018, resp. 23. srpna 2018, jak je uvedeno pod bodem 12 textové části A odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

D.  Vydává

 změnu č. 3 územního plánu obce Chýně (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektant Ing. arch. Tomáš Kaňka, autorizovaný architekt ČKA 03697) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení.

E.  Ukládá starostce obce

1. zajistit vyhotovení územního plánu obce Chýně zahrnujícího úplné znění po vydání změny č. 3 (dále jen „úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 3 opatřit záznamem o účinnosti;
2. doručit změnu č. 3, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu, a úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni doručení změny č. 3 a úplného znění vyznačit účinnost změny č. 3;
3. poskytnout úplné znění po vydání změny č. 3, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 3 a úplné znění a místa, kde je možné do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 3 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
5. zpracovat registrační list změny č. 3 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti;
6. uložit změnu č. 3, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu obce Chýně.

Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/10/2018.

20. Vnitřní směrnice na poskytování benefitů zaměstnancům Obecního úřadu Chýně a uvolněným zastupitelům

Paní starostka uvedla, že touto směrnicí budou upraveny základní podmínky pro poskytování zaměstnaneckých výhod za účelem stabilizace kolektivu zaměstnanců a motivace zaměstnanců ke zvyšování pracovní výkonnosti a upevnění loajality k zaměstnavateli. V rámci této směrnice budou poskytnuty následující benefity:

1. Na zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a uvolněných zastupitelů bude poskytován příspěvek do výše 15 000,- za kal. rok.
2. Příspěvek na stravování formou stravenek bude zachován.
3. Poskytování nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti.
4. Příspěvek na kulturní nebo sportovní akce, na rekreaci ve výši 1 000,- Kč za měsíc, přičemž u jednoho zaměstnance nepřevýší částka 12 000,- Kč za rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici na poskytování benefitů zaměstnancům Obecního úřadu Chýně a uvolněným zastupitelům obce.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/10/2018.

21. Pověřený zastupitel pro Územní plán obce Chýně a změnu č. 3 Územního plánu obce Chýně

Paní starostka uvedla, že v minulosti danou funkci vykonávala ona, takže navrhla, aby tuto funkci vykonávala nadále.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Annu Chvojkovou jako pověřeného zastupitele pro Územní plán obce Chýně a pro změnu č.3 Územního plánu obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 15    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/10/2018.

22. Revokace usnesení 4/9/2018 a výběr dodavatele Vodojem – výběr dodavatele zakázky „Chýně napojení na pražský vodovod – vodojem“

Paní starostka uvedla, že proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kde byla jako nejvhodnější uchazeč vybrána společnost „Společnost Chýně“ zastoupená správcem společnosti G-Servis Praha spol. s.r.o., byla podána námitka společností Metrostav a.s.
Společnost ve své námitce tvrdila, že požadované reference Společnosti Chýně nebyly prokázány, a proto daný uchazeč neprokázal technickou kvalifikaci a měl být vyloučen. Námitka společnosti Metrostav a.s. se ukázala jako oprávněná, proto byla „Společnost Chýně“ ze zadávacího řízení vyloučená a vybraným dodavatelem se stal uchazeč druhý v pořadí, a to společnost Metrostav a.s.
Nabídková cena společnosti Metrostav a.s. činí 24 944 444,44 Kč bez DPH. Rozdíl v ceně oproti původnímu výběru činí cca 800 000,- Kč.
Paní starostka uvedla, že v důsledku výše uvedeného dojde k posunutí termínu zahájení realizace, proto termín uvedení do zkušebního provozu bude posunut na prosinec 2018 – leden 2019. Ke kompletnímu zhotovení díla by mělo dojít v průběhu května 2020.
Paní starostka uvedené ještě doplnila, že právě běží 15 denní lhůta na podání námitky do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a až poté může být společnost Metrostav a.s. vyzvána k podpisu smlouvy. Ve smlouvě je pak zahájení realizace stanoveno na termín do pěti dnů od podpisu smlouvy.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 4/9/2018 ze dne 21. 9. 2018 zastupitelstva obce Chýně a schvaluje společnost Metrostav a.s., IČO 000 14 915 jako dodavatele zakázky „Chýně napojení na pražský vodovod – vodojem“ s celkovou cenou zakázky 24 944 444,44 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 12    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 3
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/10/2018.


23. Diskuse

Pan Pavel Fousek se vrátil ke koupi pozemku za účelem vybudování návsi, kdy navrhl, aby zároveň byla odstraněna i budova bývalé pizzerie tzv. „Kačenka“, aby mohla být náves v původní velikosti. Zachována by tam dle slov pana Fouska mohla být studánka, původně tam byl také umístěn křížek (teď je na hřbitově) a byla tam také zvonička.

Paní starostka uvedené doplnila tím, že se nejedná o malou investici, proto je možné s realizací počítat tak zhruba v průběhu dvou-tří let.

Pan Sága dále uvedl, že v obci Chýně se nachází takových míst několik (např. stará točna), proto by navrhoval zřídit do budoucna komisi rady z řad odborníků, aby se projekty tohoto typu plánovaly a realizovaly ve vzájemných souvislostech a koncepčně.

Pan Haračič se dotázal na situaci s vodou z důvodu nedávného výpadku vody. Pan Haračič sdělil, že mluvil s pracovníky TS Rudná.

Paní starostka uvedla, že vaky, tak jak již zmiňovala dříve, nebudou schopny odstranit problémy s vodou, jenom výrazně eliminovat. Paní starostka uvedla, že dokud nebude vystavěn vodojem, problémy s vodou se budou vyskytovat, i když v  mnohem menší míře, než tomu bylo v minulosti.
Pan Haračič se dále dotázal, jestli obec plánuje a pokud ano, tak kdy, rekonstrukci ulice „Ke Skále“ – dolní křižovatku.

Paní starostka odpověděla, že ulice Ke Skále nebyla vybudována podle projektové dokumentace a stavebního povolení, nebyly zachovány technologické postupy, zjednodušeně řečeno byl pouze rozhrnut asfalt na původní podloží (polní cesta), které nebylo nijak zpevněno. Paní starostka uvedla, že v dané ulici nebyla vybudována ani dešťová kanalizace. Na rekonstrukci silnice s vybudováním dešťové kanalizace se momentálně připravuje projektová dokumentace a poté bude žádat obec o stavební povolení. Paní starostka dále uvedla, že na celkovou rekonstrukci je potřebná velká investici, kterou si obce nemůže prozatím dovolit, proto dochází vždy pouze k odstranění děr v silnici a k rekonstrukci nedojde dřív, než v průběhu dvou – tří let.

Pan Haračič se dále dotázal, jestli není plánovaná změna v dávání přednosti zprava tak, aby se ulice Ke Skále stala silnicí hlavní, protože po zahájení provozu nové točny řidiči autobusů nerespektují přednost zprava a dochází k nebezpečným kolizním situacím. Dle pana Haračiče by kompromisem také mohlo být umístění zrcadel.

 Pan Sága potvrdil, že skutečně poté co začali autobusy zajíždět na novou točnu, se dopravní situace v ulici Ke Skále velmi zhoršila, a i když původně se v této ulici přednost zprava zavedla právě kvůli zpomalení jízdy, tak dnes by navrhoval situaci opětovně přezkoumat.
Paní starostka uvedla, že spolu se zprovozněním nové točny byla podána žádost na Ropid a Policii ČR, aby zmapovali dopravní situaci v dané lokalitě. Daná situace je momentálně v řešení. Paní starostka však uvedla, že ve chvíli, kdyby se ulice Ke Skále stala hlavní silnicí, musel by se tam udělat min. zvýšený přechod, protože auta tam standardně jezdí rychlostí 70 km/hod.

Pan Pistorius potvrdil, že z vlastní zkušenosti (pravidelně autobusem jezdí) ví, že řidiči autobusů v daném místě přednosti zprava nerespektují a proto dochází ke kolizním situacím. Je však také názoru, že ve chvíli, kdy se stane ulice Ke Skále hlavní silnicí, budou tam auta jezdit rychlostí 100 km/h. Pan Pistorius sdělil, že přednost zprava byla zavedena v ulici Ke Skále z důvodu bezpečnosti a pokládá to za lepší řešení, než ji změnit na hlavní silnici nebo stavět retardéry, zvýšené přechody apod.
Závěrem pan Palatinus předal květiny zvolené paní starostce a místostarostce a také všem zastupitelkám s přáním všeho dobrého v novém volebním období.

24. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 8. 11. 2018   

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Ing. Jindřich Krátký
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz