Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 19. 9. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek, Tomáš Janča, Lucie Pšeničná, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (příchod 19:00), Mgr. Alena Mazzolini

Nepřítomni: Mgr. Miroslav Sága, MBA (omluven),

Hosté: 8 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Vodojem – schválení dodavatele veřejné zakázky a pověření starostky podpisem smlouvy
7. Kompletní administrace projektu ve vztahu k OPŽP „Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem“
8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na úhradu nákladů na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Chýně“ – realizace osvětlení přechodu
9. Nákup solárních svítidel od společnosti JD ROZHLASY s.r.o.
10. Schválení smlouvy se společností Sensus Česká republika spol. s.r.o. na nákup vodoměrů
11. Výběr dodavatele na herní prvky na dětské hřiště a pověření starostky podpisem smlouvy
12. Výběr dodavatele čerpadlových armatur pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy
13. Výběr dodavatele stavebních prací pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy
14. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Chýně – změna sídla školy
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu „Chýně – lokalita Háje, autobusové obratiště“ se společností Valstavcz-7 sro ze dne 15. 12. 2017
16. Dodatek k plánovací smlouvě uzavřené se společností Development Chýně s.r.o.
17. Žádost o dotaci na průzkumné vrty podzemní vody
18. Rozpočtové opatření č. 4
19. Výjimky ze stavební uzávěry
20. Diskuse
21. Závěr

Usnesení ke stažení zde:

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce Anna Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
• Zařazení nového bodu „Schválení realizace Street Art – akce 100 let hrdosti národa” – bod 22 programu
• Zařazení nového bodu „LED podsvícení detekce chodců” – bod 11 programu
• Zařazení nového bodu „Vodojem – výběr TDI a pověření starostky podpisem smlouvy“ – bod 9 programu
• Zařazení nového bodu: „Prodloužení nájmu ordinace paní MUDr. Heleny Veselé“ – bod 6 programu
• Zařazení nového bodu „Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o., Kupní smlouva na pozemky parc. č. 816/352, 816/294, 126/107, 126/108, 126/109, 816/417, 816/418, 816/419, 816/421 a 816/422 v k. ú. Chýně o celkové výměře 6 274 m2 se společností EMBALADOR s.r.o.; Kupní smlouva – infrastruktura se společností EMBALADOR s.r.o.; Dohoda o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.” – bod 23 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 9. 2018.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/9/2018.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Stanislav Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 8. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí. Mazzolini a p. Palatinus;

2. ověřovatelé zápisu: pí Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Alenu Mazzolini a Lukáše Palatinuse a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/9/2018.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Připravovalo se a je možné po vypršení odvolací lhůty předat  staveniště na vodojem, jelikož stavební práce mají být zahájeny první týden v říjnu.

2. Na konci srpna 2018 se kolaudoval objekt Okružní 170, takže mohlo dojít k otevření dvou tříd mateřské školy.

3. V ulici Okružní se dokončoval chodník.

4. Byla dokončena točna autobusu, která byla 1. září uvedena do provozu.

5. V ulici Rudenská byly zahájeny práce na stavbě kruhového objezdu. Obchvatová komunikace propojující lokalitu „Pod Horou“ by měla být dokončena do dvou let.

6. Řešil se havarijní stav přečerpávací stanice ČOV Na Vyhlídce.

7. Vyjednávaly se podmínky Změny č. 3 Územního plánu.

8. Byla připravena finální podoba nového územního plánu obce Chýně a je připravena ke společnému projednání, jež se uskuteční v průběhu měsíce října/listopad 2018.

9. Byly projednávány změny jízdních řádů platné od prosince 2018 se společností ROPID, přičemž by mělo dojít k integraci celého Berounska do pražské dopravy.

10. Bylo zahájeno správní řízení na stavbu „Vaků“ na oddělení životního prostředí v Černošicích

6. Prodloužení nájmů ordinace MUDr. Heleny Veselé

Paní starostka uvedla, že záměr obce pronajmout tento prostor do 31. 12. 2018 byl uveřejněn od 15. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Důvodem prodloužení nájmu ordinace paní MUDr. Veselé je skluz ve výstavbě nové ordinace v objektu budovaném paní Veselou. Paní starostka dodala, že prodloužení nájmu nijak neohrozí záměr obce zrekonstruovat přízemní prostory obecního úřadu včetně jeho zateplení, ke kterému by mělo dojít až na jaře 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy o pronájmu lékařské ordinace v prostorách obecního úřadu s MUDr. Helenou Veselou do 31. 12. 2018.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/9/2018.

7. Vodojem – schválení dodavatele veřejné zakázky a pověření starostky podpisem smlouvy

Paní starostka uvedla, že dne 12. 9. 2018 proběhlo otevírání obálek, přičemž bylo celkově doručeno 6 nabídek. Předpokládaná cena zakázky byla 38 000 000,- Kč bez DPH. Nabídky se pohybovaly v rozmezí od 23 979 357,- Kč bez DPH do 35 213 574,- Kč bez DPH, přičemž mezi prvními třemi nabídkami je rozdíl cca 1 500 000,- Kč. Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložila společnost „Společnost Chýně“, zastoupená správcem společnosti G-servis Praha spol. s.r.o.“
Realizace zakázky by měla být zahájená 5. 10. 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost „Společnost Chýně s.r.o.“, zastoupenou společností G-Servis Praha s.r.o., IČO 49680226 a s druhým účastníkem společnosti společností VALSTAVCZ-7 s.r.o., IČO 24149284 jako dodavatele zakázky „Chýně napojení na pražský vodovod – vodojem“ s celkovou cenou zakázky 23 979 357,18 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/9/2018.

8. Kompletní administrace projektu ve vztahu k OPŽP „Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem“

Paní místostarostka uvedla, že na danou zakázku byly doručeny dvě nabídky, přičemž jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 140 000,- Kč bez DPH se umístila nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Předmětem plnění zakázky bude zajištění kompletních služeb administrace tohoto projektu s ohledem na financování stavby v rámci operačního programu životního prostředí, a to včetně závěrečného vyhodnocení projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. IČO 471 16 901 jako dodavatele kompletní administrace projektu „Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem“ ve vztahu k OPŽP s celkovou cenou zakázky 140 000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/9/2018.

9. Vodojem – výběr TDI a pověření starostky podpisem smlouvy

Paní starostka uvedla, že v rámci této zakázky byly předloženy tři nabídky a to nabídka pana Ing. Leisse za cenu 649 000,- Kč bez DPH, dále nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s za cenu 638 000,- Kč a nabídka pana Ing. Melichara za cenu 685 000,- Kč.
Jako nevhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se umístila nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. IČO 471 16 901 jako technický dozor investora a koordinátora BOZP pro projekt „Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem“ s celkovou cenou zakázky 638 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/9/2018.

10. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na úhradu nákladů na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Chýně“ – realizace osvětlení přechodu.

Paní starostka uvedla, že se jedná o příspěvek společnosti ČEZ ve výši 120 000,- Kč s DPH v grantovém řízení Oranžový přechod a to na realizaci osvětlení přechodu v ulici Ke Skále.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na úhradu nákladů na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Chýně“ se společností Nadace ČEZ IČO 267 21 511 s výší poskytnutého příspěvku 120 000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/9/2018.

11. LED podsvícení detekce chodců

Paní starostka uvedla, že v rámci této zakázky bylo osloveno pět potenciálních dodavatelů, přičemž nejlevnější nabídku podala společnost PDSystem s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 197 260,- Kč bez DPH. Předmětem realizace bude instalace zemních LED návěstidel a instalace napájecí a řídící jednotky s dynamickou regulací světelného toku LED návěstidel.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost PDSystems s.r.o., IČO 278 90 546 jako dodavatele zakázky „Instalace a zprovoznění systému zvýšení pasivní bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce“ s celkovou cenou zakázky 197 260 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh:7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/9/2018.

12. Nákup solárních svítidel od společnosti JD ROZHLASY s.r.o.

Paní starostka uvedla, že se jedná o osvětlení v připravovaném parku „Na Mariánce“ a dále do lokality „Na Vyhlídce“ k dočasnému chodníku. Nainstalovat standardní osvětlení do zmiňovaných lokalit by bylo pro obec značně nákladné, přičemž jako mnohem vhodnější se ukázala právě varianta těchto solárních svítidel. Jedná se o nákup 4 ks solárních lamp (dvě do každé ze zmiňovaných lokalit).
Jedná se o lampy s inteligentním systémem spínání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a instalaci 4 ks svítidel veřejného osvětlení se solárním napájením od společnosti JD ROZHLASY s.r.o., IČO 277 97 007 v celkové ceně 82 648 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh 7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/9/2018.

13. Schválení smlouvy se společností Sensus Česká republika spol. s.r.o. na nákup vodoměrů

Paní starostka uvedla, že se jedná o dodávku vodoměrů na rok 2018 a rok 2019, v počtu kusů 507. Jedná se o měřidla s dálkovým odečtem. Celková nabídková cena činí 1 110 330,- Kč bez DPH.
Výměnu vodoměrů pak zrealizuje společnost 1. Vodohospodářská a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu se společností Sensus Česká republika s.r.o., IČO 481 14 651 na nákup 507 ks digitálních vodoměrů s dálkovým odečtem v celkové ceně 1 432 260 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh:7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/9/2018.

14. Výběr dodavatele na herní prvky na dětské hřiště a pověření starostky podpisem smlouvy


Paní starostka uvedla, že tato akce navazuje na rekonstrukci budovy Mateřské školy Okružní 170. Přilehlé hřiště je vykazováno jako prostor vyčleněný pro mateřskou školu a při kontrole bezpečnosti nebylo doporučeno další užívání sestavy bez výrazných oprav. Opravy sestavy budou provedeny zaměstnanci obce v zimních měsících a sestava bude na dosloužení instalována v jiné lokalitě. Jedná se o nákup sestavy se skluzavkou a šplhadlem a vahadlovou čtyřhoupačkou s úpravou antivandal v celkové ceně 193 650,- Kč s DPH. Jedná se o společnost Lefay s.r.o., která má certikaci na vybavení do mateřských škol.
Tyto herní prvky budou primárně sloužit k využití mateřské škole, ale budou přístupné i veřejnosti dle platného provozního řádu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Společnost Lefay, s.r.o., IČO 02243211 jako dodavatele herních prvků pro dětské hřiště na p.č. 10/1 k.ú Chýně v celkové ceně 160 033,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/9/2018.

15. Výběr dodavatele čerpadlových armatur pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy

Paní starostka uvedla, že tento bod souvisí i s následujícím bodem 16. V této zakázce byla původně vybrána společnost Evipur s.r.o. (schválená zastupitelstvem), jež však následně nebyla schopná dodat čerpadlové armatury v potřebném čase, a proto od smlouvy odstoupila.
Jako druhá v pořadí se v předmětném zadávacím řízení umístila společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou armatur 1 164 260,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o., IČO 241 49 284 jako dodavatele čerpadlových armatur pro akci „Vaky“ v celkové ceně zakázky 1 164 260,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/9/2018.

16. Výběr dodavatele stavebních prací pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy

Paní místostarostka uvedla, že se jedná o provedení stavebních prací, potřebných k položení vaků a k instalaci oplocení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o., IČO 241 49 284 jako dodavatele stavebních prací pro akci „Vaky“ v celkové ceně zakázky 430 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/9/2018.

17. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Chýně – změna sídla školy

Paní místostarostka uvedla, že předmětem Dodatku č. 6 je po úspěšné kolaudaci změna sídla školy na Bolzanova 800, přičemž tato změna musí být také provedena ve Zřizovací listině.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/9/2018.

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu „Chýně – lokalita Háje, autobusové obratiště“ se společností VALSTAVCZ-7 s.r.o. ze dne 15. 12. 2017

Paní starostka uvedla, že se jedná o rozšířené stavební práce u nové točny v Chýni – umístění a výstavba autobusových zastávek a oprava stávajícího chodníku v ulici Okružní. Celková cena za opravu stávajícího chodníku včetně opravy části dešťové kanalizace činí 476 300,- Kč bez DPH a celková cena za výstavbu autobusových zastávek činí 84 078,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Chýně – lokalita Háje, autobusové obratiště“ se společností VALSTAVCZ-7 s.r.o., IČO 241 49 284 ze dne 15. 12. 2017, kterým dochází k navýšení ceny zakázky o 560 378 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/9/2018.

19. Dodatek k plánovací smlouvě uzavřené se společností Development Chýně s.r.o.

Paní místostarostka uvedla, že dne 15. 5. 2017 došlo mezí obcí a společností Development Chýně s.r.o. k podpisu plánovací smlouvy. Tímto dodatkem dojde k přemístění bytových domů z pozemků parc. č. 756/122 na pozemek parc. č. 756/125 v k.ú. Chýně.
Vzhledem k tomu, že bytové domy budou umístěny přímo pod Chrášťanskou skládkou, což se vzhledem k umístění jeví jako potenciálně nebezpečné, požádala obec developera o vyhotovení geologického průzkumu na stabilitu předmětné skládky. Závěrem tohoto průzkumu bylo konstatování, že kritérium stability je splněno za předpokladu určitého zestabilnění. Proto čl. 1 bod 5 Dodatku obsahuje povinnost Investora zajistit úpravu  a stabilizaci svahu skládky zeminy nacházející se v sousedství pozemku parc. č. 756/125 v k.ú. Chýně, a to v souladu se závěry geologického průzkumu. Paní místostarostka dále dodala, že stabilita na skládce se bude měřit v průběhu dvou let.
Paní starostka dále dodala, že předmětný Dodatek také obsahuje povinnost investora osazovat vodoměry, které budou mít dálkový odpočet spotřeby a vzhledem k posunutí termínu dostavby jednotlivých etap také harmonogram výstavby. Ostatní ustanovení smlouvy zůstala předmětným dodatkem nedotčena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k plánovací smlouvě uzavřené se společností Development Chýně s.r.o., IČO 040 64 526 ze dne 15. 5. 2017.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/9/2018.

20. Žádost o dotaci na průzkumné vrty podzemní vody

Paní starostka uvedla, že cílem vyhlášené výzvy je zlepšit zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě a vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě, tak, aby obec Chýně nebyla závislá pouze na jediném zdroji vody.
Paní starostka uvedla, že obec oslovila společnosti, které se zabývají danou oblastí (hydrogeologickými vrty) a byly by schopné připravit žádost o poskytnutí podpory.
Nabídku podala společnost Stavební geologie – Geosan, s.r.o. za celkovou cenu 897 000,- Kč, která zahrnuje přípravu zakázky, realizaci a odborný posudek k výzvě SFŽP (zhodnocení současného stavu zásobování vodou obce a možnosti nových vodních zdrojů, vytipování lokalit pro průzkum, odběry, manipulace a rozbory vody z vybraných referenčních domovních studní, odborný hydrogeologický posudek), dále průzkumné práce (2 průzkumné vrty) a vyhodnocení průzkumu, předložení studie nového vodního zdroje..
Paní starostka dále uvedla, že jedním průzkumným místem by mělo být místo v k.ú. Rudná, ze kterého byla kdysi zásobována „stará slepičárna“. Dle slov starousedlíků by vydatnost tohoto pramene mohla být až 2-5 l/s.
Druhým místem by, dle slov paní starostky, mělo být místo, kde je plánovaný nový sběrný dvůr obce, tj. za Plzeňským prazdrojem.
Paní starostka dále uvedla, že od hloubky 18 m a hlouběji se jedná o velmi kvalitní vodu bez známky pesticidů a jiných látek, které se v ní vyskytovaly dříve. Dle názoru paní starostky nebude problémem ani tak kvalita vody, jako její vydatnost, jelikož v obci Chýni klesá množství podzemní vody.
Co se týče tvrdosti, tak voda skutečně je velmi tvrdá, nejednalo by se však o jediný zdroj, voda by se pouze přimíchávala a musela by ještě procházet přes úpravnu vody.
Pan Palatinus dále dodal, že v dnešní době již existuje metoda reverzní osmózy, která odstraňuje tvrdost vody.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na provedení průzkumných vrtů pro účely nalezení vlastních zdrojů podzemní vody k SFŽP s odhadovanými náklady projektu 897 000 Kč bez DPH a výší dotace 80% a zpracování odborného hydrogeologického posudku dle požadavku SFŽP stavební firmou Geologie Geosan s.r.o. IČO 446 84 631 v ceně 63 900 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/9/2018.

21. Rozpočtové opatření č. 4

Paní starostka uvedla, že důvodem tohoto opatření je před koncem volebního období udělat souhrnné rozpočtové opatření.
Paní starostka uvedla, že došlo k navýšení rezervy rozpočtu na částku 14 845 970,- Kč, přičemž část ve výši 1 694 000,- Kč je počítána na výstavbu vodojemu v příštím roce. Dále došlo k navýšení rezervy u ČOV a VHI na částku 4 800 527,- Kč.
Snížila se částka na rekonstrukci ulice Okružní 170 pro MŠ na částku 480 000,- Kč a vybavení této MŠ na částku 685 000,- Kč.  Dále byla doplněna částka na vybavení knihovny ve výši 80 000,- Kč. Nově byla vytvořena částka ve výši 270 000,- Kč na přechod v ulici Ke Skále. Zároveň byla navýšena částka na výstavbu autobusových zastávek ve výši 200 000,- Kč.
V tomto rozpočtovém opatření byla dále vytvořena položka na přesun financí do ZŠ Chýně ve výši 2 374 000,- Kč na projekt Palouček a vybavení učeben (půjčka odsouhlasená na minulém zastupitelstvu). Dále se rozpočet navýšil o zaplacené poplatky developerů za zhodnocení stavebních pozemků ve výši 2 708 000,- Kč. Zaktualizovaly se platby od provozovatele VHI na částku 649 000,- Kč. Ve výdajích se dále aktualizovala položka na splátku úroků z úvěru na novou základní školu na částku 1 950 000,- Kč.
Nově byla aktualizovaná položka platů zaměstnanců atd.
V podrobnostech odkázala paní starostka na rozpočtové opatření č. 4, které bylo uveřejněno na webových stránkách obce Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně pro rok 2018.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/9/2018.

22. Schválení realizace Streetart – akce 100 let hrdosti národa

Paní starostka k uvedenému bodu sdělila, že k předmětnému výročí se uskuteční dvě akce, jednou je ples, který se bude konat 2. listopadu 2018 (vstupenky budou v prodeji od 10. října 2018) a druhou je streetartová stěna v areálu parku Višňovka o délce 90 m. Paní starostka uvedla, že obec oslovila vícero významnějších sprejerů-streetartistů v České republice, aby v desetiletích znázornili významné historické počiny od roku 1918 po současnost. Při této příležitosti si budou moci občané zakoupit jeden krokus a pod tuto zeď ji zasadit.
Paní starostka závěrem uvedla, že zeď bude ošetřena speciálním postřikem, který bude chránit zeď před poškozením. Celková cena uvedeného díla činí 16 000,- Kč za autorské návrhy a 110 000,- Kč za samotnou realizaci díla na zeď.
Paní starostka dále poděkovala panu Mirkovi Rajtorovi za to, že pronajal obci tuto zeď za 1 Kč a umožnil tak obci realizovat tento projekt.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci streetartového projektu „100 let hrdosti národa“ dle předloženého návrhu v celkové ceně 126 000 Kč.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/9/2018.

23. Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o., Kupní smlouva na pozemky parc. č. 816/352, 816/294, 126/107, 126/108, 126/109, 816/417, 816/418, 816/419, 816/421 a 816/422 v k. ú. Chýně o celkové výměře 6 274 m2 se společností EMBALADOR s.r.o.; Kupní smlouva – infrastruktura se společností EMBALADOR s.r.o.; Dohoda o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka k uvedenému bodu sdělila, že tento bod byl na minulém zastupitelstvu odložen a v mezidobí byla provedena fyzická kontrola veškeré předávané infrastruktury ze strany obce, přičemž ze strany obce proběhla reklamace hlavně ve vztahu k nedostatečně zalitým spárám v komunikaci, přičemž tyto nedostatky developer na své náklady odstraní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o., IČO 279 40 527 ze dne 21. 12. 2011, Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 816/352, 816/294, 126/107, 126/108, 126/109, 816/417, 816/418, 816/419, 816/421a 816/422 v k. ú. Chýně o celkové výměře 6 274 m2 se společností EMBALADOR s.r.o.; Kupní smlouvu na infrastrukturu se společností EMBALADOR s.r.o.; Dohodu o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/9/2018.

24. Výjimky ze stavební uzávěry

1. Žádost o povolení výjimky společnosti DEVELOPMENT CHÝNĚ s.r.o. ze dne 11. 4. 2018

 -Jedná se o stavby domů na pozemcích parc. č. 756/122 a 756/133 v k.ú. dle realizace rozsahu plánovací smlouvy.
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení

2. Žádost o povolení výjimky společnosti EMBALADOR s.r.o. ze dne 24. 7. 2018

 -Jedná se o přístavbu garáže a ateliéru k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 816/127 v k.ú. Chýně.
 -Celková zastavěná plocha včetně přístavby činí 57,68 %.
 -Dle stanoviska architekta, který připravuje nový územní plán obce, daná stavba narušuje charakter a architektonicko-objemové řešení v dané lokalitě a nedoporučil tuto žádost k odsouhlasení.

3. Žádost o povolení výjimky pana Michala Ďurecha ze dne 15. 8. 2018

 -Jedná se novostavbu rodinného domu jedné bytové jednotky o dvou nadzemních podlažích s garáží na pozemku parc. č. 136/65 a 186/66 v k. ú. Chýně, lokalita Kamenice
 -Celková zastavěná plocha včetně garáže 29,24 %
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení

4. Žádost o povolení výjimky pana Pavla Lipanského ze dne 22. 8. 2018

 -Jedná se o stavbu vrtané studny Zahradnického centra Chýně území na pozemku parc. č. 815/2 v k.ú. Chýně.
 -Stavba podléhá vodoprávnímu řízení
 -Nejedná se o  stavbu ovlivňující vzhled a charakter území
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

5. Žádost o povolení výjimky spol. EMBALADOR s.r.o. ze dne 31. 8. 2018

 -Jedná se o výstavbu komerčního objektu – supermarketu Billa a mateřské školy o dvou třídách se zahradou na parc. č. 816/365 a 816/366 v k.ú. Chýně
 -Supermarket Billa má vzniknout u ulice Pražská na obchvatové komunikaci, MŠ o dvou třídách se zahradou má vzniknout v lokalitě naproti supermarketu
 -Byla uzavřena smlouva na retailový prodej
 -Dle slov paní starostky je potřebné dotáhnout dodatek č. 4 se společností EMBALADOR s.r.o. - Změna zastavovací studie pro etapu 4 a 5
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

6. Žádost o povolení výjimky pana Jakuba Nebesaře ze dne 27. 8. 2018

 -Jedná se o stavbu zahradního domku dočasné stavby parc. č. 1245/2 v k. ú. Chýně.
 -Zastavěná plocha 8 m2
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

7. Žádost o povolení výjimky pana Ondřeje Krejčího ze dne 3. 9. 2018

 -Jedná se o stavbu komínu, zahradního domku a zídky parc. č. 1037 v k.ú. Chýně, nejedná se o další bytovou jednotku
 -Zastavěná plocha 45,8 %
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

8. Žádost o povolení výjimky pana Ladislava Bartáka ze dne 29. 8. 2018

 -Jedná se o nemovitost o jedné bytové jednotce koupené v exekuci, na pozemcích parc. č. 185/30, 185/273 a st. 875 v k.ú. Chýně
 -Zastavěná plocha 26,26 %
 -Nemovitost byla postavená jinak, než bylo podáno stavební povolení, je třeba zažádat o změnu stavby před dokončením
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

9. Žádost o povolení výjimky paní Jany Bernardové ze dne 3. 9. 2018

 -Jedná se o přístavbu přístřešku a zastřešení terasy formou pergoly na pozemku parc. č. 1038 v k. ú. Chýně
 -Neovlivňuje průčelí ani vzhled venkovního charakteru
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

10. Žádost o povolení výjimky pana Lukáše Rathouského ze dne 4. 9. 2018

 -Jedná se o dočasnou stavbu zahradního domku, pergoly nad terasou a retenční nádrže na pozemku parc. č. 1244/4 v k.ú. Chýně
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

11. Žádost o povolení výjimky pana Jozefa Štuka ze dne 5. 9. 2018

 -Jedná se o přístavbu přístřešku kryté terasy na pozemku parc. č. 1025
 -Celková zastavěná plocha 35,31 %
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

12. Žádost o povolení výjimky pana Martina Prokeše ze dne 5. 9. 2018

 -Jedná se o stavbu o jedné bytové jednotce  + garáže u budoucí obchvatové ulice Pražská, na pozemku parc. č. 816/285, v k.ú. Chýně
 -Zastavěná plocha 34,01 %
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

13. Žádost o povolení výjimky pana Petra Vávra ze dne 10. 9. 2018

 -Jedná se o stavbu přístřešku kryté terasy, parc. č. 1030, v k.ú. Chýně
 -Zastavěná plocha 37,82 %
 -Neovlivňuje průčelí ani vzhled venkovního charakteru
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

14. Žádost o povolení výjimky paní Stanislavy Hojdové ze dne 10. 9. 2018

 -Jedná se o přístavbu včelařského domku a vrtu na vodu na pozemku parc. č. 182/100 v k. ú. Chýně
 -Zastavěnost činí celkem 12,11 %
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující žádosti o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře:

- žádost společnosti Development Chýně, s.r.o. ze dne 11. 4. 2018
- žádost pana Michala Ďurecha ze dne 15. 8. 2018
- žádost pana Pavla Lipanského ze dne 22. 8. 2018
- žádost společnosti EMBALADOR s.r.o. ze dne 31. 8. 2018
- žádost pana Jakuba Nebesaře ze dne 27. 8. 2018
- žádost pana Ondřeje Krejčího ze dne 3. 9. 2018
- žádost pana Ladislava Bartáka ze dne 29. 8. 2018
- žádost paní Jany Bernardové ze dne 3. 9. 2018
- žádost pana Lukáše Rathouského ze dne 4 9. 2018
- žádost pana Josefa Štuka ze dne 5. 9. 2018
- žádost pana Martina Prokeše ze dne 5. 9. 2018
- žádost pana Petra Vávra ze dne 10. 9. 2018
- žádost paní Stanislavy Hojdové ze dne 10. 9. 2018

zamítá:

- žádost společnosti EMBALADOR s.r.o. ze dne 24.7.2018.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 21/9/2018.

25. Diskuse

Paní starostka v rámci diskuse poděkovala všem zastupitelům za výbornou spolupráci v průběhu celého volebního období. Přítomným zastupitelům za dobrou spolupráci poděkoval také pan Mgr. Novák, ředitel školy.

26. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a v 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 27. 9. 2018   
  

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz