Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 8. 8. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Stanislav Barek, Tomáš Janča, Lucie Pšeničná, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA

Nepřítomni: Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven), Mgr. Miroslav Sága (omluven), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena)

Hosté: 6 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Výjimky ze stavební uzávěry

7. Schválení názvů nových ulic v obci Chýně

8. Schválení dotace na modernizaci knihovny ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

9. Provozní řád Višňovka

10. Finanční dar pro spolek Senioři Chýně z.s.

11. Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáku v přípravné třídě

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Chýně k Palpostu, 751/3, kNN úprava TS“

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s., pozemek parc. č. 1312 v k.ú. Chýně

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 147/1, 147/2, 147/122, 147/123 a 818 v k.ú. Chýně s ELADATA pražská s.r.o.

15. Smlouva o zřízení věcného břemene s EUFI Holding a.s.

16. Výběr dodavatele na opravu herních prvků ve Višňovce a pověření starostky k podpisu smlouvy

17. Přijetí dotace na Vodojem

18. Schválení žádosti o dotaci Středočeského kraje na úhradu nákladů spojených se zásahem mimo katastrální území na výzvu operačního střediska HZS

19. „Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o.
Kupní smlouva na pozemky parc. č. 816/352, 816/294, 126/107, 126/108, 126/109, 816/417, 816/418, 816/419, 816/421 a 816/422 v k. ú. Chýně o celkové výměře 6.274 m2 se společností EMBALADOR s.r.o.
Kupní smlouva – infrastruktura se společností EMBALADOR s.r.o.
Dohoda o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Chýně, Ecksteinova p.č. 156/6 – kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s.

21. Diskuse

22. Závěr

Usnesení ke stažení zde:

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
• Zařazení nového bodu „Schválení přípravní třídy v ZŠ Chýně” – bod 11 programu
• Zařazení nového bodu „Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ke škole” – bod 17 programu
• Zařazení nového bodu „Schválení dotací a spolufinancování dotací pro Základní školu Chýně“ – bod 21 programu
• Zařazení nového bodu: „Schválení žádosti o dotaci na zateplení OÚ Chýně“ – bod 22 programu
• Zařazení nového bodu „Schválení žádosti o dotaci na veřejný rozhlas v obci Chýně” – bod 23 programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 8. 8. 2018.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/8/2018.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Stanislav Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí. Vacková a p. Palatinus;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Pšeničná a p. Janča.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Petru Vackovou a Lukáše Palatinuse a ověřovateli zápisu Lucii Pšeničnou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/8/2018.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Došlo k realizaci rekonstrukce budovy Okružní 170 na mateřskou školku (2 třídy). V současnosti je stavební část zakázky téměř hotová a společnost Kenast s.r.o. vyrábí nábytek do interiéru, který by měl být dodán max. do třech týdnů. Děti do školy nastoupí od 3. září 2018. Kolaudace je naplánovaná na poslední týden v srpnu.

2. Řešily se doobjednávky pronájmů tělocvičny u nové ZŠ, zejména od září 2018. Paní starostka uvedla, že tělocvična je už z větší části pronajata. V případě zájmu se mohou zájemci obracet na paní místostarostku, případně udělat rezervaci přes rezervační systém či na panaVincenta.

3. Byly zahájeny přestavby autobusových zastávek v obci (výměna zastávky v ulici Hlavní, nová zastávka u nové točny (od 1. září bude točna funkční).

4. Paní starostka dále upozornila, že od 27. 8. 2018 – 8. 10. 2018 bude uzavřena silnice na Chrášťany z důvodu napojení ul. Chýňská na novou okružní křižovatku a po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd pro autobusovou dopravu linek PID.

5. Řešila se situace s vodou, obec byla úspěšná v získání dotace na vodojem. Obec získala maximální možnou výši dotace 63% (28 000 000,- Kč), přičemž celkové náklady na výstavbu vodojemu činí 44 000 000,- Kč s DPH. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, otevírání obálek bylo stanoveno na 29. 8. 2018, takže schválení dodavatele, pokud nebude posunuta lhůta z důvodu dodatečných informací, je naplánováno na zastupitelstvo v září 2018. K zahájení realizace by mělo dojít začátkem října 2018.

6. Proběhly nezbytné úpravy na trati, která přivádí do obce Chýně vodu, která je ve vlastnictví PVK. PVK odstranila clonu, která byla původně umístěna v první šachtě, a to z důvodu, že TS Rudná již splnila všechny podmínky k tomu, aby mohla být tato clona odstraněna. Druhou hlavní podmínkou pro odstranění clony bylo zahájení výstavby vodojemu, což získáním dotace je v realizaci. Tímto by se měl zvýšit nátok na 32 – 35 l/s, což už by mělo být dostatečné. Paní starostka však upozornila, že se ještě může stát, že ve velkých špičkách dojde k problémům s vodou, dokud nebude na vodojemu Kopanina umístěno čerpadlo a spuštěny vaky nebo vodojem.

7. Bylo zahájeno soudní řízení ve věci Chrášťanské skládky. Probíhají dvě trestní řízení, jedno na pana Frýdla (majitele skládky), druhé na pana Budila (vedoucí stavebního odboru v Hostivici). Obec v obou řízeních vznesla nárok na náhradu škody. Celkové náhrady se dle posudku pohybují ve výši 800 000 000,- Kč

6. Výjimky ze stavební uzávěry

1. Žádost o povolení výjimky pana Hoang Thuy Sinh ze dne 11. 6. 2018
 Jedná se o stavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemcích parc. č. 816/281 a 816/282 v k.ú. Chýně o celkové výměře 569 m2.
 Všechny přípojky jsou již vystavěny na hranici pozemku (lokalita „Nová Chýně“).
 Celková zastavěnost pozemku činí 23,25 % včetně zpevněných ploch.
 Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

2. Žádost o povolení výjimky pana Reda Rahmy ze dne 26. 6. 2018
 Jedná se o stavbu vrtané studny na parc. č. 220/15 a st 970 a v k.ú. Chýně.
 Jedná se o stavbu, která se nepočítá do zastavěnosti pozemku.
 Žádost byla doporučena ke schválení.

3. Žádost o povolení výjimky pana Jana Kučery ze dne 11. 7. 2018
 Jedná se o oplocení pozemku do výšky 1,8 m, pletivo, na pozemcích parc. č. 128/2, 1248/3, 1248/4, 1246/2, 1249/3, 1249/4, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1250/2, 1250/3, 1250/4 v k.ú. Chýně.
 Žádost byla doporučena ke schválení.

4. Žádost o povolení výjimky pana Viktora Spasyuka ze dne 3. 5. 2018
 Jedná se o nástavbu garáže rodinného domu o jedné bytové jednotce 1+kk v zastavěném území na pozemku parc.č. 147/6 a 147/156 a st.607 v k.ú. Chýně.
 Paní starostka uvedla, že dle pravidel pro udělování výjimek nemůžou vznikat v zastavěných částech nové bytové jednotky a dle předložené dokumentace v tomto případě vzniká nová bytová jednotka. Proto není předložená žádost ke schválení.
 Pan Spasyuk na minulém zastupitelstvu sdělil, že nemá v plánu budovat novou bytovou jednotku, pouze úložné prostory.
 Žádost byla následně odložena a pan Spasyuk měl předložit překreslenou projektovou dokumentaci, ze které by bylo zřejmé, že se jedná o úložné prostory a ne bytovou jednotku.
 Pan Spasyuk předložil plánek, ve kterém byly pouze přejmenovány místnosti, jinak k žádné změně nedošlo, uvedený projekt má pořád charakter obytných místností.
 Paní starostka dále uvedla, že pan architekt, který obci zpracovává nový územní plán sdělil, že by se také jednalo o změnu charakteru celé již trvale osídlené lokality, která je vytvořena pouze jedním typem obytných domů.
 Žádost byla doporučena k zamítnutí.

5. Žádost o povolení výjimky obce Chýně ze dne 18. 7. 2018
 Jedná se o oplocení pozemku do výšky 1,5 m, pletivo, na pozemcích parc. č. 178 a 10/1 v k.ú. Chýně (kolem nové mateřské školky).
 Žádost byla doporučena ke schválení.

6. Žádost o povolení výjimky pana Jakuba Grohmanna ze dne 25. 7. 2018
 Jedná se o stavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemku parc. č. 185/236 v k.ú. Chýně.
 Zastupitelé řešili převýšení daného objektu, jelikož se jedná o svažitý pozemek a bylo kontrolováno, jestli budoucí stavby počítá se svažitostí daného terénu. Dle projektu by mělo dojít k převýšení pouze o 40 – 70 cm.
 Celková zastavěnost pozemku činí 20,5 % včetně zpevněných ploch.
 Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující žádosti o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře:

- žádost pana Hoang Thuy Sihn ze dne 11. 6. 2018
- žádost pana Reda Rahmy ze dne 26. 6. 2018
- žádost pana Jana Kučery ze dne 11. 7. 2018
- žádost obce Chýně ze dne 18. 7. 2018
- žádost pana Jakuba Grohmanna ze dne 25. 7. 2018

zamítá:
- žádost pana Viktora Spasyuka ze dne 3. 5. 2018.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/8/2018.

7. Schválení názvů nových ulic v obci Chýně


Pan Palatinus k uvedenému bodu uvedl, že se jedná o tři nové ulice v lokalitě „V Roklích“. Pan Palatinus sdělil, že v této lokalitě jsou pojmenovány ulice dle různých historických událostí, nebo slavných osobností, které se nějakým způsobem pojí s obcí Chýně.
Nové ulice se budou jmenovat „Bronzová“ (z tohoto období byly nalezeny pece v Chýni), Turonská (druhý nejstarší chronostratigrafický stupeň oddělení svrchní křída, ze které pochází opuka) a Cenomanská (nejstarší geochronologická jednotka svrchní křída, ze které pocházejí pískovce v Chýni).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje názvy ulic v lokalitě „V Roklích“: Bronzová, Turonská, Cenomanská . Mapka s názvy nových ulic je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/8/2018.

8. Schválení dotace na modernizaci knihovny ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Paní starostka uvedla, že obec nemá materiálně-technické vybavení ve formě počítačů ve své knihovně. S ohledem na to, že byla knihovna přestěhována do nových prostor ZŠ Chýně, tak obec zažádala o dotaci na Středočeský kraj, která byla obci ve výši 60 000 schválena. Celkové náklady projektu činí 87 000,- Kč.
Projekt se v současnosti již realizuje, a dle plánu by měla být tato počítačová technika již v prvním týdnu v září k dispozici veřejnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na modernizaci knihovny ze Středočeského kraje, z fondu kultury a obnovy památek, ve výši 60 000,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/8/2018.

9. Provozní řád Višňovka

Paní místostarostka uvedla, že vzhledem k tomu, že se navyšuje počet lidí, kteří chtějí využívat přírodního areálu Višňovky pro různá setkání různého rázu, tak bylo potřeba poupravit provozní a návštěvní řád tohoto areálu.
Ke změně došlo především v článku 5, kde je stanoveno, že organizátor akce je povinen termín akce a použití veřejného ohniště nahlásit provozovateli minimálně 14 dnů předem na telefonní číslo 311 670 595 a zároveň je pak organizátor akce povinen po ukončení akce do 24 hodin uvést prostor Višňovky do původního stavu a předat jej provozovateli.
Paní starostka uvedla, že tento prostor se obzvlášť využívá v letních měsících. Pokud se využívá ohniště, je potřebné toto nahlásit i na HZS v Kladně. Ostatní články zůstaly nezměněné, včetně zákazu volného pohybu psů a jiného zvířectva a jízdy na kole vyjma odrážedel.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní a návštěvní řád přírodního areálu Višňovka.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/8/2018.

10. Finanční dar pro spolek Senioři Chýně z.s.

Paní starostka uvedla, že senioři jsou specifickou skupinou v čerpání dotací z prostředků obce Chýně (v příštím roce se budou měnit i podmínky čerpání dotace pro tuto skupinu). Senioři požádali obec o změnu čerpání již obdržené dotace, což dle uzavřené smlouvy o dotaci a současných podmínek přidělování dotací nejde.
Dotace ve výši 50 000,- Kč byla přidělena na 4 akce (výlet, divadlo, koncert a přednášku), přičemž zároveň byla z této částky spotřebována pouze částka ve výši 38 967,- Kč. Senioři by rádi spotřebovali i zbylou částku přidělené dotace, takže je potřebné, aby zbylá částka byla obci vrácena, a pak bude tato částka poskytnuta Seniorům zpět ve formě daru (12 033,- Kč). K tomuto řešení se dospělo po konzultaci se zastupiteli a okolními obcemi (jak tuto situaci řeší ony).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Seniory Chýně z.s. ve výši 12 033,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/8/2018.

11. Schválení přípravné třídy v ZŠ Chýně pro školní rok 2018/2019

Paní starostka předala slovo panu řediteli Mgr. Jaroslavu Novákovi, který uvedl, že je předpoklad, že tuto třídu bude navštěvovat 8-9 dětí, přičemž ze zákona je minimální počet 10. Pan ředitel uvedl, že nežádá žádné financování této třídy z obecního rozpočtu, pouze potřebuje schválit možnost otevření této třídy pro školní rok 2018/2019. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přípravné třídy pro šk. r. 2018/2019 v ZŠ Chýně a schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/8/2018.

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Chýně k Palpostu, 751/3, kNN úprava TS“

Paní starostka uvedla, že se jedná o uložení kabelu nízkého napětí 0,4kV, přičemž budoucí věcné břemeno činí 167 bm, přičemž budoucí oprávněná se zavazuje po dokončení stavby „Zřízení distribuční soustavy“ vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene. Paní starostka uvedla, že se jedná nejspíš o poslední kabel, který bude do předmětné struhy, do které jsou jednotlivé kabely ukládány, uložen, jelikož se tam více kabelů nevejde v souvislosti se zákonnými odstupy kabelů a ostatních sítí.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Chýně k Palpostu, 751/3, kNN úprava TS se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/8/2018.

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s., pozemek parc. č. 1312 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o kabelové vedení nízkého napětí (bez trafostanice), přičemž věcné břemeno činí 6 bm (3,9 m2), dle přiloženého situačního plánku. Jedná se o nově budované sítě, tzn., že nebudou rozkopávaný stávající silnice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku parc. č. 1312 v k.ú. Chýně se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro návrh 6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/8/2018.

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 147/1, 147/2, 147/122, 147/123 a 818 v k.ú. Chýně s ELDATA pražská s.r.o.

Paní starostka uvedla, že se jedná o uložení optických kabelů v lokalitě „Na Vyhlídce“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 147/1, 147/2, 147/122, 147/123 a 818 v k.ú. Chýně s ELADATA pražská s.r.o.

Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/8/2018.

15. Smlouva o zřízení věcného břemene s EUFI Holding a.s.

Paní starostka uvedla, že byl obci po několika urgencích právního zástupce společnosti EUFI Holding a.s. doručen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, která má být uzavřena na základě uzavřené smlouvy o budoucím zřízení věcných břemen ze dne 6. 8. 2007. Jedná se o vedení přečištění splaškové vody.
V minulosti předchůdce společnosti EUFI Holding a.s., společnost EUROPOTRAVINY, s.r.o. zaplatila obci za zřízení věcného břemene 37 570 ,- Kč, přičemž se má jednat o odvádění odpadních vod z Hostivice jih přes pozemky obce Chýně.
Paní starostka uvedla, že v současnosti jsou předmětné pozemky (par. č. 527/4, 742, 743, 745, 746 a 753 v k.ú. Chýně) velice přetížené sítěmi a v současné chvíli není obec schopná ověřit kapacitu těchto pozemků pro další sítě. Zároveň je v daném věcném břemenu začleněn i pozemek čistírny odpadních vod, kdy vzhledem k plánovanému rozšíření ČOV, přičemž není ještě vyhotoven finální projekt, se jeví jako riskantní vést přes tento pozemek cizí trubky.
Paní starostka závěrem uvedla, že situaci je potřebné ještě prošetřit a zjistit skutečnou kapacitu předmětných pozemků pro další inženýrské sítě tak, aby to neohrozilo budoucí investice obce a proto navrhuje daný bod odložit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 147/1, 147/2, 147/122, 147/123 a 818 v k.ú. Chýně s ELADATA pražská s.r.o.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/8/2018.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

16. Výběr dodavatele na opravu herních prvků ve Višňovce a pověření starostky k podpisu smlouvy

Paní starostka uvedla, že se jedná hlavně o úpravy dřevěných palisád, které jsou již v havarijním stavu (půjde hlavně o zvýšení bezpečnosti ve Višňovce), oprava výstupu kolem velké klouzačky a u horolezecké stěny, přidání palisádových schodů a oprava schodů. Palisády se budou nahrazovat opětovně dřevěnými, ale tentokrát již namořenými.
Nabídku na tuto zakázku předložila společnost Stavounion Praha s.r.o za cenu 154 734,- Kč bez DPH. Jiná nabídka na tuto zakázku předložena nebyla.

 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Stavounion Praha s.r.o. jako dodavatele zakázky „Oprava herních prvků ve Višňovce“ s celkovou výši zakázky 154 734,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/8/2018.


17. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Chýně

Paní místostarostka uvedla, že důvodem tohoto dodatku je zřízení školního klubu, jehož náplň je zájmová činnost a zájmové vzdělávání poskytované žákům II. stupně. Jedná se o obdobu školní družiny poskytované žákům I. stupně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Chýně.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/8/2018.

18. Schválení žádosti o dotaci Středočeského kraje na úhradu nákladů spojených se zásahem mimo katastrální území na výzvu operačního střediska HZS

Paní starostka uvedla, že na jaře 2018 se kupoval hasičský vůz, jehož celkové náklady činily 592 900,- Kč. Na základě uvedené dotace by bylo možné zažádat o proplacení této investice ve výši 50 %. Rozpočtové období nákladů, pro které je možné dotaci podat, je stanoveno od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018, kam nákup vozu spadá.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na úhradu nákladů spojených se zásahem mimo katastrální území na výzvu operačního střediska HZS 296 450,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/8/2018.

19. „Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o., Kupní smlouva na pozemky parc. č. 816/352, 816/294, 126/107, 126/108, 126/109, 816/417, 816/418, 816/419, 816/421 a 816/422 v k. ú. Chýně o celkové výměře 6.274 m2 se společností EMBALADOR s.r.o., Kupní smlouva – infrastruktura se společností EMBALADOR s.r.o., Dohoda o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka uvedla, že se jedná o pozemky ze III. etapy, která ještě nebyla s developerem projednána, jelikož z důvodu její dovolené se to nestihlo, proto navrhuje předmětný bod programu odložit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce se společností EMBALADOR s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/8/2018.

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Chýně, Ecksteinova p.č. 156/6 – kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s.

Paní starostka uvedla, že se jedná o křižovatku ulice Ecksteinova a Bolzanova, kde bude umístěno kabelové vedení nízkého napětí a rozpojovací skříň.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku parc. č. 818 a 156/6 v k.ú. Chýně, ulice Ecksteinova se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/8/2018.

21. Schválení dotací a spolufinancování dotací pro Základní školu Chýně

Pan ředitel školy Mgr. Jaroslav Novák sdělil, že se jedná o dva projekty:

• ITI – projekt Výstavba nové ZŠ – Vybavení odborných učeben
• MMR – projekt Palouček MŠ

Hlavními aktivitami ITI projektu jsou nákupy vybavení 7 odborných učeben pro základní vzdělávání (učebny přírodovědných předmětů, informatiky zaměřené na grafiku a multimedia, učebny cizích jazyků a učeben technických předmětů – dílny, řemesla, rukodělná výroba). Tyto učebny se budou kompletně vybavovat novými učebními pomůckami a výpočetní technikou.
Celkové náklady tohoto projektu činí 1 689 000,- Kč a předpokládá se dotace ve výši 90 %. Předpokládaná spoluúčast obce činí 158 000,- Kč.
Hlavním cílem projektu Palouček MŠ je rozšíření současného stavu zahrady mateřské školy o prvky, které povedou k hlubšímu poznání, pozorování přírody. Klíčovou aktivitou bude vybudování 11 prvků na zahradě mateřské školy, díky němuž dojde k doplnění stávajících prvků.
Celkové náklady projektu činí 685 204,- Kč, přidělená dotace činí 499 995,- Kč a spoluúčast obce činí 80 000,- Kč.
Paní starostka k uvedenému doplnila, že předmětné projekty budou hrazeny ex post, proto pan ředitel zažádal obec o předfinancování projektu ze strany obce. Paní starostka uvedla, že by to bylo možné učinit z rezervy rozpočtu obce Chýně.
Paní místostarostka uvedené ještě doplnila tím, že vybavením, které je v ITI žádáno, se nerozumí stoly a židle, ale drobné věci jako chemické sady, mikroskopy atd.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně pro účely financování spoluúčasti ZŠ a MŠ Chýně na projektu ITI – projekt Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben ve výši 158 900,- Kč a projektu Palouček MŠ ve výši 80 000,- Kč. Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že obec Chýně poskytne prostředky na úhradu nákladů na projekty do doby proplacení nákladů formou dotace ex post v maximální výši 2 374 000,- Kč max. do 31. 12. 2019.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/8/2018.

22. Schválení žádosti o dotaci na zateplení OÚ Chýně

Paní starostka uvedla, že SFŽP dočerpává poslední alokace tohoto programu zateplování veřejných budov. Dále uvedla, že tento bod již na programu zastupitelstva byl, ale byl odložen z důvodu, že prozatím není známa konečná podoba obecního úřadu a mělo by se to řešit koncepčně. Nicméně je názoru, že v situaci, kdy se možná jedná o poslední šanci o dotaci tohoto druhu zažádat, byla by škoda toho nevyužít (další výzva je plánována až na rok 2022).
Paní starostka dále uvedla, že budova obecního úřadu se nachází v nejhorším energetické kategorii vůbec a jelikož se jedná o veřejnou budovu, má obec povinnost tuto energetickou náročnost změnit.
V současné době obec na základě poptávkového řízení má předložené náklady na zpracování projektových dokumentací a veškeré energetické posudky ve výši 167 000,- Kč bez DPH, s tím, že je možné získat 50 % dotaci na proplacení těchto nákladů. Na další náklady ve výši 104 000,- Kč pro objednání a akceptaci žádosti na výběr dodavatele může být také přiznána dotace ve výši 50 %.
Paní starostka uvedla, že celkové náklady ve výši 2 300 000,- Kč jsou zatím velmi orientační a byly vypočteny z m2 plochy zateplení, zároveň bude do zasedací místnosti instalována vzduchotechnika s rekuperací (již povinná součást veřejných budov), na střechu budou instalovány fotovoltanické panely pro vlastní spotřebu elektrické energie.
Paní starostka sdělila, že pravděpodobnost obdržení této dotace činí 25 – 30 %. Předpokládaná realizace by se mohla konat od dubna – května 2019 dále.
Pan Palatinus se dotázal, do jakých podrobností musí být při podání žádosti o dotaci popsaný projekt. Paní starostka uvedla, že musí být zpracována kompletní projektová studie, která by byla vypracována na současný stav. Vycházelo by se z plochy prosklení a fasády tak, jak je v současné době, tzn., nebudou tam řešeny nové vchody, nové okna atd. V podmínkách dotace je pak stanovena možnost zažádat o změnu, a to i v průběhu realizace, jenom je potřebné o tom fond 30 dnů předem informovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy obecního úřadu s celkovou odhadovanou výši nákladů projektu 2,3 Mi Kč a s výši dotace 50 % a schvaluje společnost Energomex s.r.o. jako zpracovatele projektové studie pro podání žádosti o dotaci v celkové výši 167 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/8/2018.

23. Schválení žádosti o dotaci na veřejný rozhlas v obci Chýně

Paní starostka k uvedenému bodu sdělila, že tento bod byl již jednou odložen z programu zastupitelstva z důvodu, že občané si nepřeji být rušeni hlášením rozhlasu, nicméně obec má určité povinnosti, jak o krizových situacích informovat své občany. Dále uvedla, že např. dne 7. 8. 2018 měla obec v rámci informačního systému KOPIS spustit sirény na dobu 140 sekund po celé obci na uctění památky tří padlých vojáků. Výsledkem bylo, že ve velké části obce (a to ani ve staré části obce) sirény slyšet nebyly a celá akce vyšla vniveč.
Paní starostka uvedla, že se sice jednalo o bolestnou situaci pro pozůstalé, nicméně to, že se tato informace nedostala k větší části občanů, nemá naštěstí žádné dramatické důsledky, ale ukázalo to totální nefunkčnost tohoto informačního kanálu. V případě, že by se skutečně jednalo o nějaký krizový stav (požár, blesková povodeň, přívalové deště atd.), obec by nebyla schopna o tom občany rychle a efektivně informovat.
Obec má v současnosti na odběr sms a rozhlasu evidovaných 250 odběratelů při celkové počtu obyvatel 3 200, což po odpočtu cca 800 dětí znamená pokrytí pouze 10 -15 % obyvatel.
Paní starostka je z uvedených důvodů názoru, že rozmístění obecního rozhlasu v obci je na místě a pokud se budou přes něho vysílat pouze krizová hlášení, tak by nemusel vůbec být rušivým elementem.
Předpokládané náklady na vybudování obecního rozhlasu jsou odhadovány na cca 2 500 000,- Kč z čehož by dotace činila 70 %.
Paní starostka závěrem navrhla podání žádosti o dotaci a v případě jejího obdržení by pak řešila, jestli tento záměr realizovat a když, tak v jakém rozsahu, nebo dotaci odmítnout.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na vybudování obecního rozhlasu k SFŽP v celkové odhadované výši nákladů projektu 2 500 000,- Kč a výši dotace 70 %.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/8/2018.

24. Diskuse

Paní starostka sdělila, že se na webové stránky obce bude dávat anketa s nabídkou pojízdné prodejny (čerstvé pečivo, základní mléčné výrobky a lahůdky), která by byla umístěná před základní školou. Vhledem k tomu, že potraviny se již v obci nacházejí, tak anketa bude zjišťovat zájem občanů o tuto prodejnu.

Paní místostarostka uvedené doplnila s tím, že ve škole je do budoucna plánován provoz bufetu, kde se budou prodávat zejména svačiny pro děti a jelikož je názoru, že předmětná pojízdná prodejna má také plnit tento účel, tak je potřebné tento záměr zkonzultovat také se školou.

Pan Rajtora sdělil, že byl svědkem toho, jak se na Chrášťanskou skládkou opětovně naváží.

Paní starostka dále uvedla, že na konci srpna bude probíhat ještě jedna anketa ohledně ROPIDu a to, jestli bude požadováno, aby autobusy z Chýně zajížděly do Chrášťan. Bylo by totiž možné, aby po dokončení obchvatu Chrášťán stál autobus až u SCANIE. Jednalo by se o zrychlení o cca 2 min (odstranění 2 mezizastávek).

Paní starostka ještě jednou připomněla uzávěru na Chřásťany s tím, že bude platit od 27. 8. 2018 – 8. 10. 2018 s tím, že autobusy budou mít povolený průjezd.

Paní starostka dále uvedla, že se předpokládá dle plánů SUS, že v létě 2019 bude probíhat rekonstrukce silnice kolem chrášťanské skládky (celý břeh), projektová dokumentace už je hotová a dle SUS je již i vysoutěžený zhotovitel. Realizace by měla trvat cca 10 měsíců, vznikne tam druhý stoupací pruh ve směru na Chrášťany, čímž by mělo dojít ke stabilizaci kopce, který v současnosti ujíždí.

Paní Kubinová se dotázala, jestli v ulice Ecksteinova dojde k navýšení popelnic tříděného odpadu. Paní starostka odpověděla, že dochází k vzniku nového hnízda a to do budoucna u bytového domu C.

Paní starostka závěrem uvedla, že obyvatelé lokality „Na Vyhlídce“ mají již zpřístupněný štěrkový průchozí chodník s tím, že se začne realizovat kruhový objezd. V místě štěrku, by během podzimu měla být položena zámková dlažba.

25. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a v 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 15. 8. 2018     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Lucie Pšeničná
                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz