Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20. 6. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. Mgr. Miroslav Sága, Stanislav Barek, Mgr. Alena Mazzolini

Nepřítomni: Tomáš Janča (omluven), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA (omluven), Lucie Pšeničná (omluvena)

Hosté: 11 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Výjimky ze stavební uzávěry
7. Revokace usnesení č. 22/3/2018 ze dne 7. 3. 2018
8. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 1238, 1254, 1255 se společností Silver development s.r.o. (vodovod, kanalizace, komunikace)
9. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1324/1 se společností OAKLAND TRADE a.s. (komunikace, kanalizace)
10. Smlouva o zřízení věcného břemene „Chýně, Rudenská 156/775 – kVN, TS, kNN“
11. Smlouva o zřízení služebnosti se společností ELDATA pražská s.r.o., pozemky parc. č. 817 a 818 v k.ú. Chýně
12. Žádost o dotaci na Strategický rozvoj obce Chýně
13. Nájemní smlouva na pozemek parc. č. 369/4 v k. ú. Chýně
14. Rozpočtové opatření č. 3
15. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby vodojemu
16. Výběr dodavatele a pověření starostky podpisem smlouvy na dodávku nábytku a vybavení výdejny jídel do mateřské školy v obci Chýně
17. Pověření starostky podpisem smluv o pronájmech tělocvičny v areálu ZŠ Chýně
18. Výběr dodavatele na realizaci dodávky „Vaků“ a pověření starostky podpisem smlouvy
19. Výběr dodavatele stavebních prací na akce „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy
20. Výběr dodavatele čerpadlových armatur pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy
21. Výběr dodavatele na přestavbu budovy Okružní č. 170 na MŠ a pověření starostky podpisem smlouvy
22. Diskuse
23. Závěr

Usnesení ke stažení zde:

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• Zařazení nového bodu „Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ke škole”

• Zařazení nového bodu:

o „Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o.,

o Kupní smlouva na pozemky parc. č. 126/43, 126/71, 126/84, 816/187, 816/190, 816/234, 816/413, 816/423, 126/105, 816/368, 816/416, 816/193, 816/245, 816/229 a 816/199 v k. ú. Chýně o celkové výměře 9 347 m2 se společností EMBALADOR s.r.o.

o Kupní smlouva – infrastruktura se společností EMBALADOR s.r.o.

o Dohoda o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6. 2018.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/6/2018.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Stanislav Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 5. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: pí. Mazzolini a p. Pospiech;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Sága.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Alenu Mazzolini a Romana Pospiecha a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Miroslava Ságu.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/6/2018.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Stav účtu obce Chýně je 17 427 016,- Kč.

2. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci budovy Okružní 170 na mateřskou školku, i výběrové řízení na vybavení nábytkem (samostatný bod programu).

3. Byla vypsána výběrová řízení na realizaci akce „Vaky“. Dodavatel technologie Vaků je pouze jeden na trhu v ČR. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce a na čerpadlové armatury. Všechny zakázky byly zadávány ve formě poptávkového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

4. Řešily se pronájmy tělocvičny u nové ZŠ, zejména od září 2018. Paní starostka uvedla, že zájemců o využívání tělocvičny je hodně a kapacita se začíná naplňovat. Volné časy budou k dispozici v rámci rezervačního systému na webových stránkách obce Chýně.

5. Dokončoval se systém online objednávání na poštu Partner. Aplikace by měla být v průběhu letních prázdnin v testovacím provozu a ke spuštění plného provozu by mělo dojít od září 2018.

6. Dořešovaly se záležitosti ve vztahu k GDPR (přestavba budovy Obecního úřadu tak, aby prostory kanceláří a jednacích místností odpovídaly požadavkům GDPR).

7. Řešila se situace s vodou, proběhly opakované schůzky s TS Hostivice a TS Rudná. Proběhla velká koordinační schůzka na Středočeském kraji, kdy na podnět některých občanů obce Chýně za účasti provozovatele a TS Rudná se řešilo se zejména memorandum mezi Středočeským krajem a Prahou tak, aby Praha byla schopná odstranit clonu, která byla umístěná na předávací komoře v rámci pražské sítě směrem do oblasti Rudné, Chýně apod. s tím, že je třeba zajistit, aby do Chýně mohlo být dodáno dostatečné množství vody. Ze strany kraje, v osobě pana radního Petery byla přislíbena pomoc při vyjednávání s Prahou, jelikož se jedná o investice krajské a pražské.

8. Obec Chýně dále požádala Ministerstvo zemědělství o stanovení bilančních nároků na zásobování z veřejného zdroje vody tak, aby docházelo ke správnému přerozdělení vody, kterou Praha pouští okruhu odběratelů, hlavně v metropolitní oblasti.

9. Při analýzách bylo zjištěno, že pokud nebudou odstraněny nezbytné clony na PK1, tak i po výstavbě vodojemu by mohlo docházet k výpadkům vody, takže další jednání s PVK a PVS byly podmíněny tím, aby bylo smluvně zakotveno, že po dostavbě vodojemu, resp. jeho uvedení do zkušebního provozu, budou z předávací a měrné tratě odstraněny veškeré regulace, které v současné době předmětná trať obsahuje. Další jednání by se mělo uskutečnit začátkem srpna 2018.

10. Probíhají přípravné práce na vyhlášení výběrového řízení na výstavbu vodojemu.

11. Pro tuto chvíli bylo z kraje písemně doporučeno uzavřít s TS Rudná dohodu o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích i za stavu, kdy navrhované průtoky a tlaky již dnes neodpovídají skutečným potřebám obce. TS Rudná však dnes má na svém přivaděči clony a jiná omezení ze strany PVK, proto nemůže nastavit do smlouvy vyšší hodnoty, než ty, které má garantované od PVK, byť jsou to hodnoty nižší, než Chýně potřebuje. Smlouva však musí být uzavřena, neboť obsahuje i jiná práva a povinnosti mezi oběma stranami, na jejichž základě pak provozuje i 1. VHS.

12. Řešila se problematika ČOV - její stav a rozšíření. Neustále dochází k výpadkům čerpadel, což je způsobeno skutečností, že občané odhazují od odpadů věci, které do kanalizačního řádu nepatří (kartáčky na zuby, dámské hygienické potřeby, dětské plíny apod.). Bylo přijato opatření tak, aby se čerpadlo v přečerpávací nádrži vypnulo a spustilo alarm, který by zabránil poruše přečerpávací nádrže a čerpadel. Zároveň byly provedeny změny na využití LAPOLu, jelikož došlo k extrémnímu navýšení množství tuků na nátoku na ČOV, a to až o čtyřnásobek. Toto navýšení bude nyní předmět kontroly pravděpodobných producentů tuků.

6. Výjimky ze stavební uzávěry

1. Žádost o povolení výjimky pana Aleše Maláče ze dne 28. 5. 2018

 - Jedná se o stavbu pergoly a přístřešku na auto na pozemku parc. č. 185/46 v k.ú. Chýně.

 - Půdorysné rozměry stavby – pergola 39,07 m2 a přístřešek na auto 24,82 m2.

 - Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

2. Žádost o povolení výjimky pana Martina Reisera ze dne 1. 6. 2018

 - Jedná se o dočasnou stavbu zahradního domku parc. č. 1084 a v k.ú. Chýně, rozměry domku jsou do 10 m2 na nezpevněném na pozemku.

 - Žádost byla doporučena ke schválení.

3. Žádost o povolení výjimky paní Martiny Krejcarové ze dne 6. 6. 2018

- Jedná se o zahradní domek a oplocení pozemku do výšky 1,8 m na pozemku parc. č. 1242 v k.ú. Chýně.

 - Žádost byla doporučena ke schválení.

4. Žádost o povolení výjimky pana Matviy Tasutiy ze dne 6. 6. 2018

 - Jedná se o zahradní domek a oplocení pozemku do výšky 1,6 - 1,8 m  na pozemku parc. č. 1241 v k.ú. Chýně.

 - Žádost byla doporučena ke schválení.

5. Žádost o povolení výjimky pana Martina Doležala ze dne 5. 6. 2018

 - Jedná se o retenční nádrž o průměru 1m na pozemku parc.č. 185/560 v k.ú. Chýně (retenční nádrž se do zastavěné plochy pozemku nepočítá).

 - Žádost byla doporučena ke schválení.

6. Žádost o povolení výjimky společnosti ELDATA ze dne 1. 6. 2018

  - Jedná se o umístění sítí optických kabelů na pozemcích parc.č. 147/1, 147/2, 147/122, 147/123 a 818 v k.ú. Chýně, kde vlastníkem pozemků i dotčených pozemků je obec Chýně, se kterou již byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno.

 - Žádost byla doporučena ke schválení.

7. Žádost o povolení výjimky pana Marka Zachariáše a Martiny Jaškové ze dne 2. 5. 2018

 - Jedná se o zahradní domek a oplocení zahrady (do výšky 1,8 m) a pergolu (na již v současnosti zpevněné ploše) na pozemku parc. č. 810 v k.ú. Chýně (ulice Opata Matěje).

 - Celková zastavěnost pozemku činí 14,45 %.

 - Navazuje na oplocení sousedních pozemků.

 - Žádost byla doporučena ke schválení.

8. Žádost o povolení výjimky pana Martina Bělky ze dne 21. 5. 2018

 - Jedná se o stavbu rodinného  domu s podkrovím a jednou bytovou jednotkou na pozemku parc. č. 175/57 v k.ú. Chýně, zastavěnost parcely 7%, celková výměra pozemku je 909 m2, celková zastavěná plocha 64 m2.

- Pan Sága upozornil, že pozemek se nachází v archeologicky cenné lokalitě, kde došlo k nálezu keltských pecí a chaty v roce 1939.

- Žádost byla doporučena ke schválení, nicméně bude podmíněna provedením záchranného archeologického průzkumu před započetím stavebních prací.

9. Žádost o povolení výjimky SUP- TECHNIK, Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 9. 5. 2018

- Jedná se o výstavbu sloupku s napojením na stávající síť - posílení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.č. 166/110 v k.ú. Chýně.

- Žádost byla doporučena ke schválení.

10. Žádost o povolení výjimky pana Viktora Spasyuka ze dne 3. 5. 2018

- Jedná se o nástavbu garáže rodinného domu o jedné bytové jednotce 1+kk v zastavěném území na pozemku parc.č. 147/6 a 147/156 a st.607 v k.ú. Chýně.

- Paní starostka uvedla, že dle pravidel pro udělování výjimek nemůžou vznikat v zastavěných částech nové bytové jednotky a dle předložené dokumentace v tomto případě vzniká nové bytová jednotka. Proto není předložená žádost ke schválení.

- Pan Spasyuk sdělil, že nemá v plánu budovat novou bytovou jednotku, pouze úložné prostory.

- Žádost byla odložena a pan Spasyuk předloží překreslenou projektovou dokumentaci, ze které bude zřejmé, že se jedná o úložné prostory a ne bytovou jednotku.

11. Žádost o povolení výjimky Petra a Marie Maňasových ze dne 13. 4. 2018

 - Jedná se o rozdělení trojdomu v lokalitě „Sluneční údolí“, která je povolena jako stavba rodinného domu o třech bytových jednotkách.
 - Paní starostka uvedla, že tím, že vznikají nové tři bytové jednotky v jednom objektu, tak tato žádost neodpovídá pravidlům pro povolování výjimek.
 - Paní Maňasová (žadatelka) uvedla, že se jedná o dům, kde všechny bytové jednotky mají vlastní inženýrské sítě a přípojky. Uvedla, že všechny domy v této lokalitě byly již takto povolené a mají vlastní číslo popisné a jejich dům je poslední, který toto ještě povolené nemá. Stavba byla vybudovaná přesně podle uděleného stavebního povolení (bylo to povoleno jako výjimka z územního rozhodnutí, stavba byla povolena jako rodinný dům před cca 9 lety), původně byl pozemek rozdělen na tři samostatné pozemky a každý majitel pozemku si staví svůj dům samostatně. Paní Maňasová uvedla, že toto rozhodnutí teď potřebuje ke kolaudaci, aby dům mohl být zkolaudován jako samostatný rodinný dům.
 - Paní starostka navrhla napsat stanovisko na základě diskuse o tom, že obec Chýně není k tomuto rozhodnutí příslušná. Tato žádost patří do kompetence stavebního úřadu. Z toho důvodu se zastupitelé žádostí nezabývali a nehlasovali o ní. Paní Maňasové bude poskytnuto stanovisko obce v této věci pro stavební úřad v Hostivici.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující žádosti o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře:

- žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9. 5. 2018
- žádost pana Martina Bělka ze dne 21. 5. 2018 s podmínkou umožnění záchranného archeologického výzkumu před započetím stavebních prací
- žádost pana Aleše Maláče ze dne 28. 5. 2018
- žádost pana Zachariáše Marka a paní Jaškové Martiny ze dne 2. 5. 2018
- žádost společnosti Eldata ze dne 1. 6. 2018
- žádost pana Martina Doležala ze dne 5. 6. 2018
- žádost paní Martiny Krejcarové ze dne 6. 6. 2018
- žádost pana Matviy Tasutiy ze dne 6. 6. 2018
- žádost pana Martina Reisera ze dne 1. 6. 2018

odkládá:

- žádost pana Viktora Spasyuka ze dne 3. 5. 2018.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/6/2018.

7Revokace usnesení č. 22/3/2018 ze dne 7. 3. 2018

Paní místostarostka k uvedenému bodu uvedla, že na zasedání zastupitelstva dne 7. 3. 2018 došlo k převedení části činností základní školy na školu mateřskou a byla schválena zřizovací listina mateřské školy, která měla vzniknout k 1. 7. 2018.
Proběhlo konkursní řízení na ředitele mateřské školy, kdy vybraná uchazečka z konkursu nakonec odstoupila, a v druhém konkursním řízení se nepřihlásil žádný uchazeč, neboť v oblasti školství už je v této době rozhodnuto o pozicích ředitelů/ředitelek. Paní místostarostka sdělila, že na základě uvedeného bylo s panem ředitelem Mgr. Novákem dohodnuto, že bude nadále řídit mateřskou školu on, a proto v současné době postrádá dělení ZŠ a MŠ smysl. Z tohoto důvodu je potřebné revokovat předmětné usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 22/3/2018 ze dne 7. 3. 2018.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/6/2018.

8. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 1238, 1254, 1255 se společností Silver development s.r.o. (vodovod, kanalizace, komunikace)

Paní starostka uvedla, že se jedná o pozemky, ve kterých je umístěn vodovod (zásobovací síť pro obytný soubor na Dušnicku), kanalizace a komunikace. O předání byl sepsán protokol, ve kterém byl uveden seznam vad a nedodělků. Tyto vady a nedodělky již byly odstraněny a v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou je ještě potřebné uzavřít darovací smlouvu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemky parc. č. 1238, 1254, 1255 se společností Silver development s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/6/2018.

9Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1324/1 se společností OAKLAND TRADE a.s. (komunikace, kanalizace)

Paní starostka uvedla, že se jedná o stejnou problematiku, jako v bodě 7 programu s tím rozdílem, že tento pozemek ještě nebyl převeden na společnost Silver development s.r.o, proto musí být smlouva uzavřena se společnosti OAKLAND TRADE a.s., která je ještě vlastníkem předmětného pozemku. Jedná se o komunikaci, ve které je uložena splašková gravitační kanalizace a dešťová kanalizace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek parc. č. 1324/1 se společností OAKLAND TRADE a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/6/2018.

10Smlouva o zřízení věcného břemene „Chýně, Rudenská 156/775 – kVN, TS, kNN“

Paní starostka uvedla, že se jedná o smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 156/775, jedná se o uložení kabelového vedení NN 0,4 k, v zemi uložené kabelové vedení VN 22kV a pilíř s rozvodnou skříní včetně přívodních kabelů NN 0,4kV.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene „Chýně, Rudenská 156/775 – kVN, TS, kN se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/6/2018.

11Smlouva o zřízení služebnosti s ELDATA pražská s.r.o., pozemky parc. č. 817 a 818 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o vedení optických trubek s optickými kabely a propojovacími zemními i nadzemními prvky v celkové délce trasy 37,5 m a celkové ploše věcného břemene 18,47 m2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společnosti ELDATA pražská s.r.o. o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 817 a 818 v k.ú. Chýně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/6/2018.

12Žádost o dotaci na Strategický rozvoj obce Chýně

Paní starostka uvedla, že žádost je předkládaná na dobu 24 měsíců, jedná se o investice do institucionální kapacity a zefektivnění fungování veřejné správy, tj. vzdělávání zaměstnanců obecního úřadu a budoucích zastupitelů. Jedná se o program kompletního vzdělávání ve všech oblastech působnosti obecního úřadu a taktéž o rozpracování již zpracovaných projektových fiší z předchozích kroků přípravy Strategického plánu obce.
Celkové náklady projektu jsou 2 614 019,- Kč s tím, že celková výše dotace je 2 221 916,- Kč. Spolufinancování obce bude činit cca 137 000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na Strategický rozvoj obce Chýně do Operačního programu Zaměstnanost.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/6/2018.

13Nájemní smlouva na pozemek parc. č. 369/4 v k. ú. Chrášťany

Paní starostka uvedla, že se jedná o nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 369/4 v k.ú. Chrášťany o ploše cca 400 m2. Na tomto pozemku bude umístěn „Vak“, jako dočasný vodojem. Výše sjednaného nájmu činí 8 000,- Kč ročně.
Paní starostka dále dodala, že se na pozemku nachází skládka o rozměrech cca 4 m3, kterou odstraní obec na své náklady

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 369/4 v k.ú. Chrášťany za 8 000,- Kč ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh 6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/6/2018.

14Rozpočtové opatření č. 3

Paní starostka uvedla, že důvodem tohoto rozpočtového opatření jsou zejména dohody na úklid a správu haly, kde byla nově vyčleněna částka 100 000,- Kč, která byla převedena z částky „platy zaměstnanců v pracovním poměru“ a zároveň tak byly vyčleněny částky ve výši 25 000,- Kč na sociální zabezpečení a nákup úklidových potřeb.
U provozních nákladů byla snížená částka ze 470 000,- Kč na 455 000,- Kč na činnost obecní policie.
Paní starostka uvedla, že u ostatních změn se jedná o drobné částky do 10 000,- Kč.
Stav rezervy rozpočtu je 5 451 560,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Chýně pro rok 2018.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/6/2018.

15Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby vodojemu

Paní starostka uvedla, že žádost o dotaci na stavbu vodojemu již prošla oběma hodnotiteli a obec získala potřebný počet bodů proto, aby mohla být zařazena do posledního kola hodnocení. Výsledek v tomto posledním kole závisí jednak na seřazení jednotlivých žádostí podle množství přidělených bodů a také na tom, kolik prostředků fond na dotace uvolní, přičemž paní starostka dodala, že zájem o dotace na výstavbu vodojemu je zhruba dvojnásobný, než je alokace v daném dotačním titulu. Výsledky by měly být známy v polovině července 2018.
Paní starostka uvedla, že přesto se již připravily podklady pro výzvu k podání nabídky na dodavatele stavby vodojemu, tak aby v případě přidělení dotace mohla být tato výzva uveřejněna okamžitě. Podle předloženého projektu by měla být zahájena realizace vodojemu na přelomu října a listopadu 2018.
Celková alokace v rozpočtu obce Chýně je 44 000 000,- Kč bez DPH, přičemž samotná stavba by měla trvat 6 měsíců.
Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zakázku „Chýně napojení na pražský vodovod – vodojem“ v předpokládané výši zakázky 44 000 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/6/2018.

16Výběr dodavatele a pověření starostky podpisem smlouvy na dodávku nábytku a vybavení výdejny jídel do mateřské školy v obci Chýně

Paní místostarostka uvedla, že tento bod souvisí s bodem 21, tj. s rekonstrukcí budovy Okružní 170 a změnou užívání ze ZŠ na MŠ, a to z důvodu velkého množství přihlášených dětí do MŠ Chýně, kdy je zřejmé, že kapacita současné MŠ již nebude stačit. K předání MŠ by mělo dojít nejpozději k 29. 8. 2018, výrobní kapacitu nábytku je třeba objednat v dostatečném předstihu.
Ve MŠ nebude jídelna, pouze výdejna jídla.
Předpokládaná hodnota zakázky je 750 000,- Kč bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla společnost Kenast s.r.o a to 553 748,- Kč bez DPH (670 035,- Kč s DPH).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Kenast s.r.o., IČO 272 43 397, jako dodavatele zakázky „Dodávka nábytku a vybavení výdejny jídel do MŠ v obci Chýni“ za celkovou cenu zakázky 553 748,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/6/2018.

17Pověření starostky podpisem smluv o pronájmech tělocvičny v areálu ZŠ Chýně

Paní místostarostka uvedla, že budova tělocvičny z mnoha důvodů zůstane v péči obce a z toho důvodu je potřebné, aby paní starostka měla oprávnění k podpisu smluv o pronájmech.

Na webových stránkách, na facebooku a jiných kanálech byla zveřejněna výzva, kdy k 25. 6. 2018 jsou přijímané požadavky na pronájmy haly pravidelného charakteru od září 2018 (různé kroužky – školní i mimoškolní, různé sportovní kluby atd.). Na základě obdržených žádostí bude sestaven harmonogram s tím, že stále platí, že školní aktivity a školní kroužky mají přednost. Na jednotlivé aktivity se budou uzavírat smlouvy o pronájmech, které bude podepisovat paní starostka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv o pronájmech tělocvičny v areálu ZŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/6/2018.

18Výběr dodavatele na realizaci dodávky „Vaků“ a pověření starostky podpisem smlouvy

Paní starostka uvedla, že na předmětnou zakázku byla oslovena pouze jedna firma (jediný výrobce na trhu), a to společnost FT vaky, s.r.o., která předložila nabídku na cenu 381 000,- Kč bez DPH s tím, že reálná ceníková cena je 767 000,- Kč bez DPH. Důvodem nízké ceny, která byla obci nabídnuta je, že obec Chýně je první v ČR, která bude mít tuto technologii, jedná se o referenční zakázku.
Cena zakázky vzrostla z důvodu biologické membrány, o kterou by Vak doplněn.
Paní starostka závěrem dodala, že původně se odhadovaly náklady na realizaci Vaků na 1 000 000 – 1 200 000,- Kč bez DPH, nicméně po obdržení požadavků od PVS a PVK, kdy se musí kompletně osadit celá čerpadlová část, tak už jen tento požadavek navýšil cenu o 712 000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost FT vaky, s.r.o, IČO 059 53 308, jako dodavatele Vaků za celkovou cenu zakázky 381 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/6/2018.

19. Výběr dodavatele stavebních prací na akce „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy.

Paní starostka uvedla, že na tuto zakázku byly předloženy tři nabídky, přičemž nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o., a to na cenu 430 000,- Kč bez DPH:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost VALSTAVCZ-Z s.r.o., IČO 241 49 284, jako dodavatele stavební prací na „akci Vaky“ za celkovou cenu zakázky 430 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/6/2018.

20Výběr dodavatele čerpadlových armatur pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy.

Paní starostka uvedla, že se jedná o vybudování šachty se zabudovanými čerpadly. Šachta bude velká 3,5 x 2,15 m, včetně poklopu a dna a bude připojena na současný přivaděč.
Paní starostka dodala, že při výstavbě vodojemu by tato šachta mohla pomoci při rozdvojení přivaděče.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Envi-pur, s.r.o., IČO 251 66 077, jako dodavatele vystrojené plastové šachty doplněné čerpadly a armaturami pro „akce Vaky“ za celkovou cenu zakázky 696 266,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/6/2018.

21Výběr dodavatele na přestavbu budovy Okružní č. 170 na MŠ a pověření starostky podpisem smlouvy.

Paní starostka uvedla, že byla vypracovaná projektová dokumentace, která byla odsouhlasená hygienou. Posléze byly osloveny tři společnosti, přičemž nabídku předložila pouze společnost Stavounion Praha s.r.o. s nabídkovou cenou 292 537,- Kč bez DPH (jedná se o cenu o 150 000,- nižší, než byl původní odhad). Jedná se o společnost, která realizovala již v minulosti první rekonstrukci stavby budovy Okružní 170, což představuje pro následnou přestavbu za účelem změny užívání budovy ze ZŠ na MŠ velkou výhodu.
V ceně není zahrnuto vybavení výdejny jídel (viz výše poptávkové řízení na mimo jiné vybavení výdejny jídel) a kuchyňky (náklad cca 30 000 – 40 000,- Kč).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Stavounion Praha s.r.o, IČO 248 27 363, jako dodavatele zakázky „Přestavba budovy Okružní č. 170 na MŠ“ v celkové ceně zakázky 292 537,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/6/2018.

22. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ke škole

Paní starostka k uvedenému bodu sdělila, že se jedná pouze o zřízení osmé třídy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/6/2018.

23. Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) se společností EMBALADOR s.r.o.; Kupní smlouva na pozemky parc. č. 126/43, 126/71, 126/84, 816/187, 816/190, 816/234, 816/413, 816/423, 126/105, 816/368, 816/416, 816/193, 816/245, 816/229 a 816/199 v k. ú. Chýně o celkové výměře 9 347 m2 se společností EMBALADOR s.r.o.; Kupní smlouva – infrastruktura se společností EMBALADOR s.r.o.; Dohoda o postoupení práv z vad ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka uvedla, že se jedná o převod technické infrastruktury v rámci II. etapy od společnosti EMBALADOR s.r.o. Obec již tuto infrastrukturu fyzicky převzala cca před 1,5 rokem předávacím protokolem. Paní starostka uvedla, že společnost EMBALADOR s.r.o. předložila až teď potřebné návrhy smluv. Jedná se o stejný režim, jako u etapy č. 1: obec uzavírá s developerem kupní smlouvu a Dodatkem č. 2 developer pak zaplacenou kupní cenu obci zpět daruje při převodu této infrastruktury. Jedná se o pozemky parc. č. 126/43, 126/71, 126/84, 816/187, 816/190, 816/234, 816/413, 816/423, 126/105, 816/368, 816/416, 816/193, 816/245, 816/229 a 816/199 v k. ú. Chýně o celkové výměře 9 347 m2. Paní starostka uvedla, že se z velké části jedná o komunikace. Kupní cena na předmětné pozemky činí celkovou částku 48 000,- Kč a celková kupní cena za technickou infrastrukturu činí 350 000,- Kč. Obci bude darována částka 531 580,- Kč.
Paní starostka závěrem dodala, že součástí této smluvní dokumentace je i trojstranná Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky, kde jednou se smluvních stran je společnost Casta dopravní stavby s.r.o.
Paní starostka uvedla, že se již budou vydávat souhlasná stanoviska s připojením na vodu pro lokalitu „Nová Chýně – II. etapa“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí vlastnického práva k pozemkům a inženýrským sítím, tak jak jsou definovány v plánovací smlouvě uzavřené mezi obcí a společností EMBALADOR s.r.o. se sídlem Arbesovo náměstí 1064/3, 150 00 Praha 5, IČO 27940527, na základě

o kupní smlouvy na pozemky parc. č. 126/43, 126/71, 126/84, 816/187, 816/190, 816/234, 816/413, 816/423, 126/105, 816/368, 816/416, 816/193, 816/245, 816/229 a 816/199 v k. ú. Chýně o celkové výměře 9 347 m2,
o kupní smlouvy na technickou infrastrukturu, 
o dohodě o postoupení práv a vad ze záruky
o Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce uzavřené dne 21. 12. 2011.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/6/2018.

24. Diskuse

Pan Sága se dotázal, jak bude probíhat revitalizace pozemku, na kterém byly umístěny stavební buňky společnosti PKS a.s. potřebné při stavbě školy.

Paní místostarostka uvedla, že následující den má firma zavést toto místo zeminou a uvést tento pozemek do původního stavu.

Občan bydlící v ulici Ecksteinová se dotázal, zda v souvislosti s dokončením dalšího bytového domu E1 budou v dané lokalitě přistavěné další nádoby na sběr papíru.

Paní starostka odpověděla, že se počítá s přistavením modré i žluté nádoby.

Dotaz veřejnost: Z jakých zdrojů bude financován park „Opatovka“?

Paní starostka odpověděla, že park bude financovat společnost Bemett v plném rozsahu (cca 1 000 000,- Kč). Momentálně se čeká na souhlasné stanovisko stavebního úřadu. Dětská část parku by měla být dokončena na konci září 2018, ale k dokončení celého parku by mělo dojít až na podzim roku 2019.

Dotaz veřejnosti: Pozemek, na kterém bude umístěn Vak, bude oplocen, nebo nějak hlídán?

Paní starostka odpověděla, že pozemek bude oplocený a bude řešeno hlídání.

Dotaz veřejnosti: Na jaký počet dětí bude mít mateřská škola kapacitu?

Paní starostka odpověděla, že se s rekonstruovanou budovou Okružní 170 bude mít kapacitu 188 – 192 dětí, podle rozhodnutí hygieny.

Dotaz veřejnosti: Jak je řešeno parkování u domů, které staví společnost Silver development s.r.o., protože situace v dané lokalitě začíná být neúnosná.

Paní starostka odpověděla, že dle uzavřené plánovací smlouvy musí developer na každou bytovou jednotku vybudovat 2 parkovací místa a u autobusu u zastávky Na Vyhlídce má vybudovat velké parkoviště.

25. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a v 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 29. 6. 2018 

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Mgr. Miroslav Sága

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz