Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20. 12. 2017

 

Přítomni:         Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Alena Mazzolini, Tomáš Janča, Stanislav Barek, Lucie Pšeničná

Nepřítomni:     Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven)

Hosté:             42 občanů


Program jednání:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na provoz na rok 2018
7. Přijetí dotace na školu dle zřizovací listiny
8. Rozpočet pro rok 2018
9. Rozpočtové opatření č. 6
10. Výjimky ze stavební uzávěry
11. Revokace usnesení č. 9/10/2017 ze dne 30. 10. 2017
12. Dotace obce Chýně
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizace záměru Silver development s.r.o. ze dne 15. 8. 2017
14. Dětská skupina
15. Prodloužení nájmu ordinace praktického lékaře MUDr. Veselé
16. Výpověď pojištění obce Chýně
17. Bezúplatný převod pozemku č. 542/3 v k.ú. Chýně od SPÚ (souhlas s nabytím)
18. Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci prostor pošty Partner
19. Smlouva o dílo na interiér u Nové základní školy Chýně – upravené znění
20. Diskuse
21. Závěr


Průběh zasedání:
1. Zahájení

    Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí. Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

    V bodu 2 programu starostka obce pí. Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

 • Vypuštění bodu 16 programu „Výpověď pojištění obce Chýně“
 • Doplnění bodu „Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 23. 1. 2017“ (bod 16 programu)
 • Doplnění bodu „Schválení předložení dotace na MMR – Lanový park Marjánka a rekonstrukce ulice Okružní“ (bod 20 programu)
 • Doplnění bodu „Kupní smlouva na pozemek č. 517/10 s panem Rajtorou“ – upravené znění ve věci plátce daně z nabytí nemovitosti (bod 21 programu)
 • Doplnění bodu „Pověření starostky s prováděním rozpočtových opatření dle směrnice č. 1/2016“ (bod 22 programu)


    Zastupitelé pak 8 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

    V bodu 3 programu pan Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 11. 2017.

    Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

    V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 1. návrhová komise: p. Palatinus a pí. Mazzolini;
 2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Janča

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Alenu Mazzolini a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/12/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

    V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

 1. Vláda schválila navýšení platů řidičů autobusové dopravy a následně také navýšení minimální mzdy, v důsledku čehož došlo k výraznému navýšení nákladů dopravců. Na základě smluv, které mají dopravci historicky uzavřené s obcemi a kraji, jsou dopravci ve ztrátě (smlouvy nereflektují aktuální navýšení nákladů) a tyto ztráty jsou povinné uhradit obce a kraje. Systém doplatků obcí je v současné době značně nekoncepční, a proto bylo ze strany starostů vyvoláno jednání na kraji, kde se řeší záležitosti, jako např. „co je to vlastně základní dopravní obslužnost, které linky je potřeba zachovat a které vypustit. Do současné doby platila obec Chýně cca 1 000 000,- Kč ročně za autobusovou dopravu do obce a navýšení by znamenalo částku 400 000,- Kč ročně. Prozatím se obce dohodly, že nebudou platit žádné navýšení a budou souhlasit pouze s inflační doložkou. Ohledně úhrady navýšení budou probíhat další jednání a stejně tak bude projednáváno to, které náklady bude hradit do budoucna kraj a které obce. Linku 358 hradí kraj, ne obec Chýně, na linku 347 má obec uzavřenu přímou smlouvu s ROPID. Co se týče dopravní obslužnosti, bude v obci Chýně na jaře 2018 probíhat dotazníkové řízení na zjištění potřeb občanů ve stejném rozsahu jako před 5 lety. Obci se podařilo uzavřít novou smlouvu s Hostivicemi, a to od 1. 11. 2017, na základě které dojde ke snížení nákladů obce Chýně na dopravu s ohledem na zastávku „Žitná“, která patří Hostivicím, ale do uzavření této smlouvy ji hradila obec Chýně.
   
 2. Paní starostka dále uvedla, že se blíží termín pro odevzdání žádosti o dotaci na vodojem (18. 1. 2018). Projektová dokumentace byla vyhotovená v roce 2008, a to na vodojem 2x 650 m3. S ohledem na skutečnost, že se obci povedlo získat odpovídající pozemek na rozšíření vodojemu, tak je možné postavit vodojem 2 x 1 500 m3, což byl i požadavek PVS jako dodavatele vody z Prahy. Obec v současné době předložila na stavební úřad žádost o změnu stavby před dokončením. 

 3. Pokračuje se v přípravách územního plánu, nadále probíhají jednání s arch. Slavíkem ve věci návrhové části nového územního plánu, který by měl být zfinalizován do cca poloviny února 2018 tak, aby mohl být rozeslán příslušným dotčeným orgánům a mohlo se konat veřejné projednání.
   
 4. Byly dokončeny stavební práce na ulici Hlavní.
   
 5. Byla dokončena první etapa realizace přechodu pro chodce v ulici „Ke Skále“.

 6. Byly instalovány dopravní značky u přechodu pro chodce v lokalitě „Na Vyhlídce“. 

 7. Bude realizován přechod pro chodce v ulici Rudenská a dojde k dobudování propojky.

 8. Proběhlo soudní řízení se společností EMBALADOR s.r.o. ve věci žaloby na neplatnost stavební uzávěry, ve kterém byla obec úspěšná a stavební uzávěra byla soudem první instance potvrzena.

 9. Dle harmonogramu probíhají stavební práce na tělocvičně nové základní školy, v současnosti jsou již osazena okna. 

 

6. Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na provoz na rok 2018

Paní starostka přivítala pana Mgr. Nováka, ředitele ZŠ a MŠ Chýně a poprosila ho o přednesení své žádosti. 

Pan ředitel uvedl, že žádá o částku 4 312 439,59 Kč. Oproti minulému roku se jedná o navýšení o cca 2 000 000,- Kč a to hlavně z důvodu navýšení nákladů na energie (plyn, elektřina). Pan ředitel dále uvedl, že se škola rozrostla a v příštím roce bude opětovně rozšířena o tři první třídy. Dalším významným navýšením jsou revize na údržbu budovy a všech technologií nové základní školy. 

Paní místostarostka se dotázala, jaké jsou dotační plány pana ředitele pro školu.

Pan ředitel odpověděl, že v současné době se předkládá žádost na dotaci na zahradu základní školy a taky zahradu mateřské školy (Palouček), dále byla podána dotace v rámci výzvy na IT technologie (vybavení učeben) a do září 2019 poběží „Šablony“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do rozpočtu Základní a mateřské školy obce Chýně na rok 2018 ve výši 4 312 439,59 Kč a výši jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/12/2017.

7. Přijetí dotace na školu dle zřizovací listiny

Paní starostka k tomuto bodu uvedla, že škola obdržela dotaci MŠMT v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně a počtem tříd do pěti, a to na zabezpečení mateřské školy ve výši 40 000,- Kč. Jelikož veškeré dotace školy procházejí účtem obce, je potřebné, aby byly schváleny zastupitelstvem obce. 

Spoluúčast školy bude ve výši 100 000,- Kč.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od MŠMT v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně a počtem tříd do pěti v celkové výši 40 000,- Kč. 

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/12/2017.

8. Rozpočet pro rok 2018

Pan Palatinus k uvedenému bodu sdělil, že základními údaji rozpočtu jsou příjmy v celkové výši 55 258 262,- Kč a výdaje v celkové výši 105 103 722,- Kč. Jedná se o schodkový rozpočet, přičemž schodek bude hrazen úvěrem (jedná se o dočerpání úvěru na výstavbu nové základní školy) a převodem finančních příspěvků z minulých let v celkové výši 15 400 000,- Kč (částečně se jedná o nevyčerpanou rezervu a částečně o plánované výdaje na příští rok). 

Nejdůležitějším výdajem pro příští rok je pořád výstavba nové základní školy, a to stavba haly a nákup a instalace interiéru školy, což činí náklad v celkové výši 41 908 000,- Kč. Mimo školu jsou plánovány další investice ve výši 22 500 000,- Kč (zahájení výstavby vodojemu, výstavba točny, rekonstrukce ulice Na Jarolímce, zřízení a vybavení obecní policie, výstavba hřiště v lokalitě „Marijánka“, výsadba zeleně biokoridoru v lokalitě Uhlířka, nákup pozemků od pana Rajtory a od pana Havla. 

Paní starostka uvedené doplnila, že co se týče provozu Obecního úřadu, došlo oproti loňskému roku k navýšení částek s ohledem na zákonné navyšovaní platů zaměstnanců veřejné správy a také zvýšení výdajů za svoz komunálního odpadu v souvislosti se zvýšeným počtem obyvatel. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Chýně na rok 2018 jako schodkový v celkové výši příjmů 55 258 262,- Kč a výdajů 105 103 722,73 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen úvěrem a převodem finančních prostředků z minulých období.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/12/2017.

9. Rozpočtové opatření č. 6

Paní starostka uvedla, že v tomto rozpočtovém opatření dochází k dnešnímu datu (20. 12. 2017) k aktualizaci veškerých položek k současnému stavu rozpočtu. Jedná se zejména o finální náklady na výstavbu základní školy, aktualizaci čerpání dotace na výstavbu tělocvičny, aktualizaci částky z úvěru na výstavbu nové základní školy. Dále se jedná o aktualizaci položek na stavební práce, které se nestihly zrealizovat, a to stavba točny, rekonstrukce ulice Na Jarolímce, dále pak se jedná o prostředky na koupi hasičského auta, opravy čerpadel.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chýně na rok 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/12/2017.

10. Výjimky ze stavební uzávěry

Paní starostka přednesla zastupitelům následující žádosti o výjimky ze stavební uzávěry.

1. Žádost o povolení výjimky Obce Chýně na stavbu vodojemu na pozemku parc. č. 156/6 ze dne 18. 12. 2017

 • Dle územního plánu je pozemek určen pro výstavbu vodojemu.
 • Jedná se o dvojkomorový vodojem o celkovém objemu 2 x 1 500 m3.
 • Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře obce Chýně ze dne 18. 12. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/12/2017.

2. Žádost o povolení výjimky pana Pavla Humplíka ze dne 22. 11. 2017

 • Jedná se o stavbu zahradního domku na pozemku parc. č. 182/239 v k.ú. Chýně, na kterém se nachází rodinný dům. 
 • Celková zastavěnost pozemku činí 216 m2, tj. 27,60 %. Nedochází k navýšení počtu připojovaných míst. 
 • Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Pavla Humplíka ze dne 22. 11. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/12/2017.

3. Žádost o povolení výjimky pana Libora Louly ze dne 25. 10. 2017

 • Žádost byla podána v zastoupení manželů Pashkovských.
 • Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. 185/319, 185/320,  185/325, 568/11 a 568/12 v k.ú. Chýně.
 • Celková plocha pozemků je 790 m2 a celková zastavená plocha je 196 m2.
 • Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Libora Louly ze dne 25. 10. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/12/2017.

4. Žádost o povolení výjimky společnosti TOPSHAM s.r.o ze dne 22. 11. 2017 

 • Jedná se o vytvoření areálu jednobytových domů v celkovém počtu 7 a dále výstavbu polyfunkčního centra (celková hrubá zastavěná plocha 3 200 m2) v lokalitě Nová Chýně a dále spojovací komunikace Chrášťanská-Rudenská a příjezdová a obslužná místní komunikace včetně odvodnění komunikací, tlakové kanalizace včetně přípojek, vodovodního řadu a vodovodní přípojky.
 • Dle slov paní starostky není předložený záměr v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou (pozemek je zahušťován zhruba o dvojnásobek oproti původní domluvě), a proto i po konzultaci s právním zástupcem obce navrhla předloženou žádost zamítnout.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnosti TOPSHAM s.r.o. ze dne 22. 11. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/12/2017.

5. Žádost o povolení výjimky pana Erica Burbauda ze dne 1. 12. 2017

 • Žádost byla podána v zastoupení panem Ing. Tomášem Novotným.
 • Jedná se o novostavbu – rodinný, nepodsklepený dům se sedlovou střechou a dvojgaráží, na pozemcích parc. č. 185/253, 185/254, 185/255 a st, 767 v k.ú. Chýně.
 • Celková zastavěná plocha činí 25,4 %.
 • Žádost byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Erica Burbauda ze dne 1. 12. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/12/2017.

6. Žádost o povolení výjimky manželů Navrátilových ze dne 30. 11. 2017

 • Jedná se o novostavbu – vrtaná studna na pozemku parc. č. 166/15 v k.ú. Chýně.
 • Žádost je podána v zastoupení paní Ing. arch. Jindrou Dohnalovou.
 • Studna má být využívaná jako zdroj na zálivku u RD. Studna je v dostatečné odstupové vzdálenosti od sousedních nemovitostí.
 • Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře manželů Navrátilových ze dne 30. 11. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/12/2017.

7. Žádost o povolení výjimky společnosti Volvagia s.r.o. ze dne 24. 10. 2017

Jedná se o výstavbu rodinných domů s nejvýše 3 nadzemními obytnými podlažími (NOP) a související infrastrukturu dle situace přiložené k žádosti na pozemcích zapsaných ke dni 7. 9. 2017 na LV č. 2064.

Jedná se o obdobnou situaci, jako u společnosti TOPSHAM s.r.o., záměr společnosti není v souladu s odsouhlasenou a podepsanou plánovací smlouvou, a proto byla žádost zastupitelům doporučena k zamítnutí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnosti Volvagia s.r.o. ze dne 24. 10. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/12/2017.

8. Žádost o povolení výjimky společnosti Šandera s.r.o. ze dne 15. 11. 2017

 • Žádost byla podána v zastoupení pana Pavla Šidlíka.
 • Jedná se o novostavbu – výrobní hala.
 • Daným projektem nedojde k navýšení přípojných míst, zpevněné plochy budou realizovány prostřednictvím zatravňovacích dlaždic.
 • Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnosti Šandera s.r.o. ze dne 22. 11. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/12/2017.

9. Žádost o povolení výjimky pana Ing. Petra Lomberského ze dne 22. 9. 2017

 • Žádost byla dne 14. 12. 2017 doplněna o dokreslení parkovacích míst pro 2 automobily, projektem nedochází k navýšení stávající zastavěnosti. 
 • Jedná se o žádost na změnu dokončené stavby, nejedná se o novou výstavbu.
 • Jedná se o lokalitu v historické Chýni. 
 • Paní starostka doporučila žádost ke schválení.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Ing. Petra Lomberského ze dne 22. 9. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/12/2017.

10. Žádost o povolení Královské kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 21. 11. 2017

 • Jedná se o výstavbu IV. a V. Etapy v lokalitě „Nová Chýně“ (bytové domy) spolu s komerčním objektem (supermarket o rozloze 1 700 m2). 
 • Projekt se týká následujících pozemků: 816/365, 816/7, 814, 816/367 a 126/90 v k.ú. Chýně.
 • Jedná se o výstavbu v území, na kterém obec nedala souhlasné stanovisko s výstavbou, a také s vydaným územním rozhodnutím, přičemž se jedná o realizaci v jiném rozsahu, než bylo staveno v plánovací smlouvě, proto byla žádost doporučena k zamítnutí.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce zamítá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře Královské kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 21. 11. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/12/2017.

11. Žádost o povolení pana Ing. Petra Štěpána ze dne 13. 12. 2017

 • Žádost byla podána v zastoupení za vlastníka předmětných pozemků parc. č. 185/249 a 185/250 v k. ú. Chýně pana Ing. Martina Lukáše, Ph.D.
 • Jedná se o novostavbu rodinného domu, 2 NP, jedn bytová jednotka.
 • Dům s garáží má zastavěnou plochu 147 m2 (21 %), zpevněné plochy, plot, schody 57 m2 (8 %) a zeleň 505 m2 (71 %).
 • Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Ing. Petra Štěpána ze dne 13. 12. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/12/2017.

12. Žádost o povolení pana Petra Homoly ze dne 13. 12. 2017

 • Žádost byla podána v zastoupení za manžely Jana Bucka a Lucii Buckovou.
 • Jedná se o novostavbu rodinného domu, 2 NP, jedna bytová jednotka na pozemku parc. č. 185/262.
 • Celková plocha pozemku má 832 m2, zastavěná plocha stavby je 128 m2 a zpevněných ploch 85 m2, tj. celková zastavěnost činí 25,60 %.
 • Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Petra Homoly ze dne 13. 12. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/12/2017.

13. Žádost o souhlasné stanovisko obce s dělením pozemků společnosti Areál PM, a.s. ze dne 4. 12. 2017

 • Je požadován souhlas s dělením pozemků parc. č. 61/1 a 61/20 podle přiloženého geometrického plánu s následujícím odůvodněním: „s ohledem na to, že jsme od Vás obdrželi zamítavé stanovisko k napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace), vedení společnosti rozhodlo, že výše citované pozemky již nebude dále rozvíjet a budou odprodány jednotlivým akcionářům společnosti.“
 • Pan Palatinus uvedl, že se jedná sice o malou lokalitu, která však obsahuje několik pozemků a v tuto chvíli není vůbec jasné, jaký záměr s jejich využitím má předmětná společnost. Pan Palatinus navrhl, že by bylo vhodné si nejdříve s vlastníkem pozemku tento záměr ujasnit a proto bude přizván na příští pracovní zastupitelstvo.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce odkládá žádost o rozdělení pozemku společnosti Areál PM, a.s. ze dne 13. 12. 2017.

Hlasování: pro návrh:7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/12/2017.

14. Žádost o souhlasné stanovisko obce s dělením pozemků společnosti Karla Kozlíka ze dne 4. 12. 2017

 • Žádost se týká rozdělení pozemku par. č. 182/5 v k.ú. Chýně na pozemek par. č. 182/100 dle přiloženého geometrického plánu. 
 • Jako zdůvodnění žádosti je uvedeno následující: „dělením pozemku je sledováno oddělení parcely ze stávajícího pozemku geometrickým plánem tak, aby vznikla nová parcela, shodného využití (zahrada), opatřena samostatným číslem parcelním 182/100 a tato mohla rozšířit přístup vlastníku pozemku parc. č. 185/292, resp. parc. č. 182/92.“
 • Oddělením pozemku nebude změněno funkční využití pozemku, které je v současnosti uvedeno jako zahrada.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o souhlas s dělením pozemku pana Karla Kozlíka ze dne 4. 12. 2017.

Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/12/2017.

11. Revokace usnesení č. 9/10/2017 ze dne 30. 10. 2017

Paní místostarostka uvedla, že dne 13. 10. 2017 byla podána žádost pana Marka o povolení výjimky ze stavební uzávěry, která byla projednána na zasedání zastupitelstva dne 30. 11. 2017. Jednalo se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 166/191. Dle tehdy předloženého projektu neodpovídala celková zastavěnost pozemku do 30 %. Na zastupitelstvu dne 30. 11. 2017 paní Fousková sdělila, že do žádosti zapomněli uvést pozemek parc. č. 166/90 v k.ú. Chýně a s tímto pozemkem již podmínka zastavěnosti do 30 % splněná bude. Na základě této nové skutečnosti zastupitelé žádost přehodnotili a následně usnesením č. 9/10/2017 schválili.
Paní místostarostka dále sdělila, že následně bylo zjištěno, že se na pozemku parc. č. 166/191 nachází vsakovací objekt, který se dle právního názoru obce také počítá do celkové zastavěnosti pozemku a z tohoto důvodu není splněná podmínka zastavěnosti, jelikož zastavěnost dle v současnosti předložené dokumentace činí cca 35 %.
Paní místostarostka uvedla, že na základě výše uvedeného vstoupily obě strany do jednání, konaly se dvě schůzky s panem Markem, paní Fouskovou a panem Pavlem Fouskem. Paní Fousková požádala obec, aby zaslala na odbor územního plánování do Černošic žádost s dotazem, zda se předmětný vsakovací objekt počítá do zastavěnosti pozemku nebo nikoliv. Obec proto vyzvala paní Fouskovou k doložení kompletní projektové dokumentace za účelem jejího přeposlání na již zmiňovaný odbor územního plánování. Požadovaná dokumentace obci dodána nebyla, nicméně paní Fousková informovala obec, že předmětnou žádost zaslali sami.
Paní místostarostka uvedla, že zastupitelům nebyly na zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 11. 2017 poskytnuty kompletní informace, a proto navrhuje přijaté usnesení revokovat.
Pan Marek poté k uvedenému sdělil, že na jednání s obcí dne 22. 11. 2017 mu bylo sděleno, že rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry nebylo vydáno z důvodu, že není splněna podmínka zastavěnosti pozemku, jelikož dle právního názoru obce je vsakovací objekt stavbou a ta jako taková se do zastavěnosti počítá. S tímto názorem on nesouhlasí, jelikož tento objekt (zakopaný cca 4 m pod zemí) je dle jeho názoru součástí dešťové kanalizace. Tento názorový rozpor se strany dohodly řešit právě již zmiňovaným dotazem na odbor územního plánování v Černošicích s tím, že do doby, než bude známa odpověď nadřízeného správního orgánu, se nebude usnesení revokovat. Pan Marek dodal, že dnešní záměr zastupitelstva revokovat předmětné usnesení pokládá za porušení dohody. Vzápětí pan Marek uvedl, že k dnešnímu dni již mají vyjádření odboru v Černošicích, od paní Zvěrevové a dle tohoto vyjádření je zřejmé, že předložená projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce a s územně-plánovací dokumentací v celém rozsahu a také s požadavky zastupitelů na udělení výjimky. Ve vyjádření je dále dle názoru pana Marka jednoznačně uvedeno, že zastavěnost včetně vsakovacího zařízení činí pod 30 %. Na základě uvedeného požádal pan Marek, aby byla revokace usnesení zrušena a naopak bylo vydáno rozhodnutí o udělení předmětné výjimky ze stavební uzávěry.
Zastupitelé po prostudování předloženého vyjádření byli názoru, že v něm není jednoznačně uvedeno stanovisko nadřízeného správního orgánu ve vztahu k vsakovacímu objektu ani k celkové zastavěnosti pozemku včetně tohoto vsakovacího zařízení. Naopak z výpočtu zastavěnosti na základě předložených dokumentů je nadále zřejmé, že i bez vsakovacího zařízení je hranice 30 % překročena – zastavěná plocha stavby a zpevněné plochy. Z vyjádření územně plánovacího odboru pouze vyplývá, že navrhovaná stavba je v souladu se současným územním plánem. Stavební uzávěra však byla vyhlášena také proto, že se zpracovává nový územní plán a byla nastavena zastavěnost na pozemcích.
Právní zástupkyně pana Marka, která se zasedání zastupitelstva účastnila, namítla, že dle jejího názoru nebyla závazným způsobem přijata kritéria, za jakých bude zastupitelstvo o výjimkách rozhodovat, dle jejího právního názoru mělo být v této věci přijato usnesení.
Paní místostarostka odpověděla, že se v této záležitosti obec radila se svým právním zástupcem a dle jeho názoru zastupitelstvo nemělo povinnost přijímat tato kritéria formou usnesení. Na zasedání zastupitelstva je deklarovala a jsou součástí vyhotoveného zápisu, který je veřejně přístupný.
Paní místostarostka dále uvedla, že správní řád neumožňuje nadále prodlužovat vyřízení předmětné žádosti o výjimku, není možné tento bod odložit na další zasedání zastupitelstva, protože by jinak obec nestihla vydat rozhodnutí do 60 dnů a proto bude usnesení revokováno a žadatel si pak může podat novou žádost, která bude odpovídat všem potřebným podmínkám pro udělení výjimky.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 9/10/2017 ze dne 30. 10. 2017.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2

Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/12/2017.

12. Dotace obce Chýně pro rok 2018

Paní starostka požádala přítomnou paní Petru Kubinovou, komunitního manažera obce, o přednesení doručených žádostí o dotaci.

Paní Kubinová uvedla, že obec obdržela celkově 9 žádostí, a to následující:

1. Spolek SENIOŘI

- požaduje dotaci ve výši 56 000,- Kč na 4 akce (výlet, divadlo, koncert, přednáška), navrhovaná výše dotace je 50 000,- Kč

2. KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ

- žádají dotaci ve výši 20 500 Kč na 3 akce (Noc s Andersenem, Svatomartinský průvod, Loučen), navrhovaná výše dotace k vyplacení 20 500,- Kč

3. NADAČNÍ FOND ZVONEK

- žádají o příspěvek ve výši 16 000,- Kč na 4 akce (pohádky z dýňové zahrádky, keramicky den, šperky, oplétání keramiky a drátování, výstava sochy šperky, osvěta), navrhovaná výše dotace k vyplacení 16 000,- Kč

4. ARBOR

- žádá o dotaci ve výši 23 700,- Kč na 4 akce (vánoční koncert živé hudby, adventní hud. vystoupení v altánu Višňovka, Kniho-jabko-braní a koncert, Dětský karneval), navrhovaná výše dotace k vyplacení je 23 700,- Kč

5. Chýňská OPS

- žádá o dotaci ve výši 56 000,- Kč na 4 akce (Masopust, Kayna propagace, Chýňská pětka, Festiválek Chýně), navrhovaná výše dotace je 37 000,- Kč

6. Stanislav Barek

- žádá o dotaci ve výši 10 000,- Kč (Kytara napříč žánry, André Godoy), navrhovaná výše dotace k vyplacení 10 000,- Kč

7. DŘEVOSAD

- žádá o příspěvek ve výši 24 000,- Kč (výsadba a péče o dřeviny, Dřevoklání, sportovní akce, badminton, střelba), navrhovaná výše dotace 24 000,- Kč

8. ZŠ A MŠ CHÝNĚ

- žádá o dotaci ve výši 12 000,- Kč (jarní a podzimní turnaj v ping-pongu), navrhovaná výše dotace k vyplacení 12 000,- Kč

9. SÁZÍME STROMY

- žádá o dotaci ve výši 5 300,- Kč (nářadí a vybavení k sázení (chráničky, kůly)), navrhovaná výše dotace k vyplacení 5 300,- Kč

Paní Kubinová dále uvedla, že celková požadovaná částka všech subjektů činí 218 200,- Kč, přičemž zastupiteli schválená částka z rozpočtu k vyplacení činí 200 000,- Kč. Celková navrhovaná částka k vyplacení dotací všem subjektům činí 198 500,- Kč.
Paní Mazzolini se zeptala, na základě jakých kritérii docházelo ke snižování dotací. Paní starostka odpověděla, že žádosti byly podrobně projednány v rámci pracovního zastupitelstva a nejčastěji byly žádosti kráceny v položkách na propagaci.
Paní starostka dále uvedla, že jako maminka dvou dětí je členem KLUBu RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ a mohlo by se jednat o možný střet zájmů.
Paní místostarotka uvedla, že je členkou KLUBu RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ a spolku DŘEVOSAD a mohlo by se tedy jednat o možný střet zájmů.
Pan Palatinus uvedl, že je členem KLUBu RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ a spolku DŘEVOSAD a mohlo by se tedy jednat o možný střet zájmů.
Paní Mazzolini uvedla, že spolupracuje s Chýňskou OPS a mohlo by se tedy jednat o možný střet zájmů.
Pan Barek uvedl, že žádá o dotaci na akci „Kytara napříč žánry“ a proto by se mohlo jednat o možný střet zájmů.

1. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci spolku SENIOŘI CHÝNĚ ve výši 50 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 21/12/2017

2. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ ve výši 20 500,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 22/12/2017.

3. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci nadačnímu fondu „ZVONEK“ ve výši 16 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 23/12/2017.

4. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci spolku ARBOR ve výši 23 700,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 24/12/2017.

5. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci spolku Chýňská OPS ve výši 37 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 25/12/2017.

6. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Stanislavu Barkovi ve výši 10 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 26/12/2017.

7. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci spolku DŘEVOSAD ve výši 24 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 27/12/2017.

8. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ZŠ A MŠ CHÝNĚ ve výši 12 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 28/12/2017.

9. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci spolku SÁZÍME STROMY ve výši 5 300,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 29/12/2017.

 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci záměru Silver development s.r.o. ze dne 15. 8. 2017

Při plnění smlouvy o spolupráci vyšlo najevo, že obsahuje některá chybná ustanovení:

 • čl. 3 odst. 1 smlouvy – napojení tlakové kanalizace. Lokalita společnosti Silver development s.r.o je napojena na gravitační kanalizaci, proto bude spojení „tlaková kanalizace“ nahrazena spojením „gravitační kanalizace“
 • v čl. 3 odst. 7 smlouvy – došlo k chybnému vyspecifikování pozemků, které mají být převedeny na obec. V původním znění byly vyjmenovány i pozemky, které tam nepatří (jiné bytové domy) a tedy dodatkem č. 1 budou ponechány pouze pozemky parc. č. 1239 a 156/772 v k.ú. Chýně a ostatní budou vypuštěny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci záměru Silver development s.r.o. ze dne 15. 8. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 30/12/2017.

14. Dětská skupina

Paní starostka uvedla, že na minulých zasedáních zastupitelstva bylo schváleno založení dětské skupiny a veškeré podklady pro dotaci byly již předloženy na MPSV. Následně obec zjišťovala zájem o umístění dětí do této dětské skupiny ze strany zaměstnanců školy a obce a obdržela pouze čtyři žádosti a to i z důvodu, že se začátek provozování skupiny značně posunul a někteří zaměstnanci situaci s umístěním svých dětí do předškolního zařízení vyřešili jiným způsobem. V současnosti se jedná pouze o překlenutí situace do konce tohoto školního roku.
Výše dotace na tuto skupinu byla schválena na 25 000,- Kč měsíčně.

Na základě současného malého zájmu ze strany zaměstnanců se obec rozhodla, že přistoupí k poskytnutí benefitu formou přípěvku na umístění dítěte do předškolního zařízení na území obce Chýně a to ve výši 3 000,- Kč měsíčně po předložení faktury dokládající tuto skutečnost.

Obec zřídí dětskou skupinu až od 1. 9. 2018.

Paní starostka dále uvedené doplnila, že v případě, že by se situace s malým zájmem v září 2018 opakovala, bude pak možné doplnit počet dětí v dětské skupině z řad zájemců o předškolní vzdělávání, a to i mimo zaměstnance za poplatek 3 000,- Kč měsíčně.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení příspěvku na umístění dítěte do zařízení předškolního vzdělávání žadatelům o zařazení dítěte do dětské skupiny ve výši 3 000,- Kč měsíčně po dobu šesti měsíců od 1. 1. 2018.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 31/12/2017.

15. Prodloužení nájmu ordinace praktického lékaře MUDr. Veselé

Paní starostka uvedla, že obec Chýně zveřejnila dne 12. 12. 2017 záměr obce pronajmout prostory v přízemní budovy Obecního úřadu Chýně o celkové výměře 79 m2 za účelem provozování ordinace praktického lékaře na dobu max. 6 měsíců. Důvodem byla skutečnost, že jak paní doktorka, tak ani obec nemá prozatím žádné jiné náhradní prostory, ve kterých by mohla být ordinace provozována, a proto se obec rozhodla, že ještě po nezbytně nutnou dobu prodlouží nájem těchto prostor MUDr. Veselé. 

Paní starostka dále doplnila, že k dohodě s paní MUDr. Veselou došlo teprve před několika dny, proto záměr obec Chýně dle § 39 odst. 1 zákona o obcích není ještě zveřejněn po dobu 15 dnů (konec lhůty 28. 12. 2017) a paní MUDr. Veselá ještě musí doručit obci písemně svůj zájem o tento pronájem, proto bude usnesení přijato pouze podmíněně.
Paní starostka dále uvedla, že s prostory současné ordinace praktického lékaře MUDr. Veselé je počítáno jako služebnou pro obecní policii. Po souhlasu stavebního úřadu bude obecní policie dočasně umístěna pravděpodobně v prostorách staré základní školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Veselou za stávajících podmínek do 30. 6. 2018 v případě splnění zákonných podmínek pro toto prodloužení.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 32/12/2017.

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 23. 1. 2017

Paní starostka uvedla, že vzhledem k tomu, že došlo s ohledem na stavbu tělocvičny a dodávku interiéru k prodloužení stavby školy až do 30. 4. 2018, dochází v dodatku č. 1 ke smlouvě k prodloužení lhůty pro čerpání úvěru do 30. 6. 2018.

Počínaje dnem 31. 7. 2018 pak dojde k zahájení splátek jistiny úvěru bance v pravidelných měsíčních splátkách splatných vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s firmou Komerční banka a.s. ze dne 23. 1. 2017.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 33/12/2017.

17. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 542/3 v k.ú. Chýně od SPÚ

Paní starostka k tomuto bodu uvedla, že usnesením zastupitelstva č. 29/8/2017 zastupitelstvo schválilo předložení žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 542/3 v k. ú. Chýně z ZPÚ do majetku obce Chýně, nicméně SPÚ vyzval obec k doložení souhlasu zastupitelstva obce s tímto bezúplatným převodem. Jedná se o část komunikace v ulici Družstevní naproti ulici U Váhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 542/3 v k. ú. Chýně od Státního pozemkového úřadu do majetku obce Chýně.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 34/12/2017.

18. Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci prostor pošty Partner

Paní starostka uvedla, že proběhlo poptávkové řízení na výběr dodavatele zakázky a to jako řízení VZMR mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Obec obdržela 6 nabídek v cenovém rozmezí od 464 000,- Kč do částky 1 000 000,- Kč. Jako nejvhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána společnost ZKRAT Stavby s.r.o.. 

Od 1. 3. 2018 je plánováno zahájení provozu pošty Partner.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci prostor pro poštu Partner s firmou ZKRAT Stavby s.r.o. v celkové výši zakázky 464 787,86 Kč vč. DPH s termínem předání díla nejpozději do 19. 2. 2018 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 35/12/2017.

19. Smlouva o dílo na interiér u Nové základní školy Chýně – upravené znění

Paní místostarostka k uvedenému bodu uvedla, že v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka interiéru stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ byla podána námitka společnosti Český nábytek a.s., která rozporovala některé skutečnosti ve smlouvě o dílo a označila je jako nevyvážené. Vzhledem k oprávněnosti některých bodů v námitce se obec rozhodla učinit některé změny ve znění návrhu smlouvy o dílo a zároveň prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 19. 1. 2018, a to i s ohledem na uveřejněné dodatečné informace. Termín realizace zakázky se posunul na nejpozději 4. 5. 2018, tj. o 2 dny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dodávka interiéru stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací II“.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 36/12/2017.

20. Schválení předložení dotace na MMR – Lanový park Marjánka a rekonstrukce ulice Okružní

Paní starostka uvedla, že obec má aktuálně počet obyvatel 2 930, což je od ledna 2017 nárůst obyvatel o 300. Většina dotací je určena pro malé obce do 3 000 obyvatel, proto se ještě obec pokusí získat dotaci z MMR na Lanový park Marjánka a rekonstrukci ulice Okružní vč. ulice Ke Školce a ulice Potoční, na které se v minulosti dotace získat nepovedlo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje předložení žádosti o dotaci na MMR na realizaci lanového parku Marjánka s celkovými náklady 536 796,- Kč a výši dotace 394 657,- Kč a na rekonstrukci Okružní s celkovými náklady projektu 2 169 130,- Kč a výši dotace 1 000 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 37/12/2017.

21. Kupní smlouva na pozemek č. 517/10 s panem Rajtorou

Paní starostka uvedla, že na minulém zastupitelstvu již byla schválena předmětná smlouva, nicméně smlouva chybně obsahovala ustanovení o tom, že daň z nabytí nemovitostí uhradí prodávající, což se ze zákona změnilo (daň hradí kupující), a proto dojde k úpravě smlouvy v tomto smyslu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění smlouvy o koupi pozemků p.č. 517/3 a 517/10 s panem Miroslavem Rajtorou.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 38/12/2017.

22. Pověření starostky s prováděním rozpočtových opatření dle směrnice č. 1/2016

Paní starostka uvedla, že na základě směrnice č. 1/2016 o rozpočtových opatřeních rozpočtu obce Chýně se každoročně na následující kalendářní rok přijímá usnesení o provádění jednotlivých rozpočtových opatřeních do výše 300 000,- Kč a to bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu obce Chýně na daný kalendářní rok.
Pan Palatinus k tomu doplnil, že dle směrnice rozpočtová opatření do výše 300 000,- Kč má v pravomoci starostka obce Chýně s podmínkou schválení finančním výborem a rozpočtová opatření nad touto částkou musí schvalovat zastupitelstvo obce. Usnesení je tedy schvalováno každoročně s platností 1 rok.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření v souladu se směrnicí obce Chýně č. 1/2016.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 39/12/2017.

23. Diskuse

Pan Rajtora se dotázal, proč se ve škole, nové budově, splachuje pitnou vodou. Paní starostka odpověděla, že v rámci přípravy projektové dokumentace se obec snažila o výstavbu budovy s energetickou náročností třídy A včetně toho, aby mohly být využívány principy ekologického nakládání s vodou. Tento záměr však nebyl v souladu s podmínkami a požadavky poskytovatele dotace s MF, kdy v době, kdy obec o dotaci žádala, nebylo možné tyto opatření implementovat do celkového konceptu projektu, protože nebyl umožněn souběh dotací s OP ŽP.

Dotaz veřejnosti: Proč je potřebná v obci vlastní obecní policie?

Paní starostka odpověděla, že probíhala mnohá jednání a diskuze ohledně potřeby zřídit vlastní obecní policii v Chýni.

Obec Chýně měla uzavřenu smlouvu s obcí Hostivice o poskytování služeb policie za měsíční částku 9 000,- Kč, která zahrnovala 8 hodin této služby za měsíc na území obce Chýně. Tuto smlouvu nebylo možné rozšířit a s ohledem na rostoucí potřebu zásahů v obci již Hostivice neměla zájem ani na pokračování této smlouvy. Paní starostka uvedla, že pořád je v Chýni nízká kriminalita, ale s rostoucím obyvatelstvem roste i četnost zásahů a nejvíce se rozmáhá bytová kriminalita (vykrádaní bytů, aut) a potyčky v některých částech obce. Kapacita 8 hodin měsíčně již není zdaleka dostatečná, a proto se obec rozhodla přistoupit ke zřízení vlastní obecní policie. Záměrem je spíš prevence, aby se včas eliminovala rostoucí kriminalita, než že by se mělo jednat o represivní složku. Do pěti let by měla mít obec Chýně 7 000 obyvatel, takže je potřeba začít jednat včas a koncepčně, aby se obec vyhnula do budoucna možným problémům. Paní starostka dále upřesnila, že zřízení obecní policie v Chýni bude stát cca 3 000 000,- Kč, nikoli 8 000 000, jak to z veřejnosti zaznělo.

Paní starostka uvedla, že zpočátku se nezakládá služebna v plném počtu strážníků, jako represivní složka, ale bude se jednat o tři – čtyři strážníky a s tím, jak se Chýně bude rozrůstat, bude se rozrůstat i počet strážníků.

Dotaz veřejnosti: Co se stane s ordinací MUDr. Veselé, až uplyne půlroční lhůta pro pronájem.

Paní starostka odpověděla, že v těchto prostorách je do budoucna počítáno se služebnou pro obecní policii. Prostory staré školy, které bude dočasně užívat, budou zachovány pro potřeby školy, jelikož nová škola bude do dvou let malá. Umístění lékaře do prostor staré školy by bylo z dlouhodobého hlediska nekoncepční právě z toho důvodu, že stará škola bude v budoucnosti zase využívána jako škola. Momentálně obec jedná se společností OK Trans o umístění čtyř ordinací popř. lékárny do jejích prostor s tím, že odhadované náklady se pohybují ve výši cca 1,75 milion korun. Z uvedeného důvodu je potřebné nejdříve najít investora, který by byl tuto investici ochoten zaplatit.

Zároveň obec jedná se společností BEMETT, která v rámci výstavby bytových domů v Chýni by jeden dům poskytla k provozování lékařských a sociálních služeb.

Paní starostka uvedla, že je v zájmu všech, aby v obci působil jak praktický lékař, tak i specialisti, nicméně se jedná o investice, které si vyžadují čas, a nějakou dobu potrvá, než se najde finální řešení.
Pan Palatinus dále doplnil, že skutečně není pravdou, že by někdo vyháněl paní MUDr. Veselou z obce Chýně, ale problémem je, že paní doktorka měla od roku 2015 záměr si vybudovat vlastní ordinaci, a obec s tím tedy počítala a naplánovala využití těchto prostor jiným způsobem. Až nedávno se začalo ukazovat, že záměr paní doktorky s vlastní ordinací se nedá realizovat v čase, který původně avizovala, a proto se i obec snaží najít řešení, ale nemůže to být tak, že obec rezignuje na své dlouhodobé plány na rozvoj obce a využití obecního úřadu, a bez hledání jiného řešení potvrdí paní MUDr. Veselé doživotní nájem.

Paní MUDr. Veselá k uvedenému sdělila, že prodloužení realizace jejího záměru bylo způsobeno prodloužením stavebního řízení, které ona ovlivnit nemůže. Sdělila, že žádost o prodloužení nájmu podala v dostatečném předstihu a že ji nepřipadá v pořádku, aby se tím obec zabývala na konci prosince, kdy ona je ve značné nejistotě ohledně možnosti poskytování zdravotní péče od ledna 2018, ohledně informovanosti svých zaměstnanců, s tříměsíčním předstihem má ohlašovací povinnost každé změny své činnosti vůči pojišťovnám, provozuje školicí středisko atd.

Paní starostka opětovně sdělila, že obec hledá cesty, jak vyjít vstříc paní doktorce v situaci kupředu nepostupujícího stavebního řízení a hledá cesty, jak podpořit možnosti i pro ostatní lékaře, kteří mají do budoucna zájem provozovat své ordinace v obci Chýně. Prodloužení nájmu o 6 měsíců je jakýmsi kompromisním řešením, kdy v této době se obec bude snažit najít vhodné prostory, kam se bude moci paní doktorka přesunout. Dle slov paní starostky, ani sama paní doktorka nakonec nic nenamítala proti možnosti stěhování se do jiných prostor, pokud budou splňovat hygienické parametry.

Paní starostka závěrem sdělila, že bohužel není možně, aby byla obec schopna zaštítit veškeré své činnosti, které potřebuje, nebo dokonce ze zákona musí vykonávat, pouze v těch málo prostorech, které má k dispozici. Paní starostka přislíbila, že další rozhodnutí ohledně paní doktorky bude učiněno nejpozději do konce března 2018 tak, aby paní doktorka měla tři měsíce potřebnou reakční dobu.

V diskuzi zazněla z řad hostů taktéž podpora lékařskému povolání a potřebě jeho podpory i ze strany obce. Dále zazněl dotaz, proč je nutné, aby na obecním úřadě byla policie místo lékaře, občané preferují služby lékaře. K tomuto se zastupitelé vyjádřili v obdobném duchu jako pro dotaz, proč obec potřebuje vlastní policii. Obec nevlastní téměř žádné budovy a stále se rozrůstá, je tedy třeba zásadních strategických rozhodnutí, které se týkají různých služeb v obci, nejen služeb paní doktorky. Tato rozhodnutí vychází ze závěrů ze setkání občanů z jara 2015 při zpracovávání Strategického plánu obce Chýně.

Pan Fingerhut sdělil, že budova obecního úřadu byla již na počátku plánována i pro ordinaci praktického lékaře.

Paní starostka uvedla, že zájem o poskytování lékařské péče v různých specializacích už obci avizovalo cca 10 lékařů. Prostory jsou poskytovány pouze paní doktorce Veselé, přestože velké množství občanů Chýně není k této doktorce nahlášeno a jejích služeb nevyužívá, přestože by měli o tuto službu zájem. Znovu zdůraznila, že obec se díky rozhodnutí svých občanů v roce 2004 bude silně rozvíjet a i obecní úřad potřebuje posílit služby. Od 1. 3. 2018 začne v budově obecního úřadu fungovat pošta, škola bude cca za dva roky znovu využívat původní budovu školy. Takto masivní rozvoj vyžaduje mnohá i nepopulární rozhodnutí.

Pan Chlupatý se dotázal, zda bude zachován průjezd k jeho pozemkům u nové školy z ulice Bolzanova směrem ke trati.

Paní starostka sdělila, že obec nadále vlastní celý pozemek, který zajišťuje propojení a 61 m2 určených k prodeji společnosti BEMETT neovlivní současnou obslužnost pro zemědělské stroje.

Pan Chlupatý se dále dotázal, jak je možné, že v obci nebudou dostačovat kapacity školy, ČOV a vody. Paní starostka znovu uvedla, že obec se díky svým rozhodnutím z minulosti potýká s masivním rozvojem, který bude znamenat rozšíření ČOV, výstavbu vodojemu a rozšíření kapacity pro školu i školku.

Pan Chadima se dotázal, jak je možné, že obec nebo provozovatel vodovodu neplní svoji zákonnou povinnost a nedodává v řádném objemu vodu svým obyvatelům.

Paní starostka uvedla, že k 18. 1. 2018 obec předpokládá předložení žádosti o dotaci na výstavbu vodojemu, který by měl situaci narovnat a pokrýt výkyvy v síti. Do doby realizace vodojemu obec nastavila zokruhování pomocí šoupat v ulici Bolzanova tak, aby prioritně voda tekla nejprve do nejvýše položených oblastí a teprve následně do historické části obci, která je nejníže položenou.

24. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 21:45 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 29. 12. 2017

 

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Petra Vacková

                                    Tomáš Janča

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz