Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 22. 11. 2017


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (příchod 18:35), Mgr. Alena Mazzolini, Tomáš Janča, Stanislav Barek
Nepřítomni: Lucie Pšeničná (omluvena)
Hosté: 12 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Výjimky ze stavební uzávěry
7. Pověření starostky obce Chýně k podpisu smlouvy na výstavbu točny
8. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 517/10 s panem Rajtorou
9. Zadání změny č. 3 Územního plánu obce Chýně
10. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1124 se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností ELDATA pražská s.r.o. a Silver development s.r.o
12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PKS stavby a.s. ze dne 10. 10. 2016
13. Diskuse
14. Závěr.

Usnesení ze zasedání ke stažení zde

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla doplnit následující body do programu:
• Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. (bod 13 programu)
• Žádost manželů Stříbrných o prodej části pozemku parc. č. 186/7 (bod 14 programu)
• Koupě technologie INFRASET na opravu komunikací (bod 15 programu)
Zastupitelé pak 7 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 10. 2017.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Palatinus a pí. Mazzolini;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Alenu Mazzolini a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/11/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní starostka uvedla následující:
1. Stav účtu je 7 051 794,02 Kč.
2. Většina činností od minulého zasedání se týká aktualizace dat PRVKUK a vodojemu. Jedná se o databázi, v níž se evidují vodovody a kanalizace středočeského kraje. S ohledem na problémy, které má obec Chýně s vodou (např. pravidelně v neděli voda neteče…), dochází k intenzivním jednáním s PVS o výstavbě vodojemu a o posílení čerpadel na Kopanině. Paní starostka však uvedla, že je potřebné počítat s tím, že se tato situace v nejbližších době nezlepší. V rámci PRVKUK jsou zadávána opatření, která by mohla být použita v rámci žádosti o dotaci, která musí být podána nejpozději do 18. ledna 2018. V současné době probíhá revize veškeré stavební dokumentace vodojemu. Požadovaná kapacita vodojemu je 2 x 1 500 m3, vodojem bude mít udržovací schopnost H48 (původně požadavek na H24), což je požadavek Prahy při jakémkoliv výpadku ze Želivky, tj. aby byla Chýně po dobu min. 48 hodin soběstačná ze zásobování plánovaného vodojemu. V současné době se podávají žádosti o vyjádření k dokumentaci, je vypracovávána požárně-bezpečnostní studie. Společnost Oakland Trade byla požádána o darování dalšího pozemku o rozloze 800 m2 z důvodu, že na pozemek, který má v současnosti obec na výstavbu vodojemu k dispozici, se vodojem se zvýšenou kapacitou nevejde.
3. Je připravována žádost o trvalé opatření obecné povahy na omezení užívání pitné vody z vodovodu, která bude podána na odbor životního prostředí v Černošicích v průběhu příštího týdne.
4. Dále probíhá příprava rozpočtu pro rok 2018. Návrh rozpočtu spolu s rozpočtem mateřské a základní školy Chýně bude uveřejněn na webových stránkách v prvním prosincovém týdnu 2017.
5. Dokončuje se rekonstrukce chodníků směrem k Baště, následovat bude výstavba přechodu a části chodníku v ulici Ke Skále.
6. Proběhla koordinační jednání se společností Eurodevelopment s.r.o. ohledně propojovací komunikace mezi lokalitou společnosti Embalador (Nová Chýně) a společností Eurodevelopment. Oproti původnímu návrhu dojde k odchylce cca 5 m, čímž došlo k zmenšení záboru jednoho soukromého pozemku.
7. Probíhala přípravná jednání obce Chýně a školy na spuštění a provoz knihovny ještě v letošním roce.
8. Byla podána žádost o dotaci na vedení dětské skupiny (firemní školky).
9. Nadále probíhají přípravy nového územního plánu.
10. Probíhají projekční práce a příprava stavebních prací na vybudování pošty na obecním úřadě, tak aby mohlo dojít k jejímu otevření k 1. 3. 2018. Proškolování zaměstnanců v délce cca 4 týdnů bude probíhat v průběhu ledna a února 2018.

 6. Výjimky ze stavební uzávěry

Paní starostka přednesla zastupitelům následující žádosti o výjimky ze stavební uzávěry.

1.  Žádost o povolení výjimky Obce Chýně na dešťovou kanalizaci ze dne 16. 11. 2017, č.j. 3176/ASv/17/Ch a na rekonstrukce chodníku ze dne 16. 11. 2017, č.j. 3175/ASv/17/Ch
 - Jedná se o vybudování dešťové kanalizace a s tím související rekonstrukce chodníků (viz žádost č.j. 3175/ASv/17/Ch)
 - Paní starostka uvedla, že dešťová kanalizace bude předložena na vodoprávní odbor do Černošic a rekonstrukce chodníků k žádosti o dotaci na SFDI. Jedná se o úsek ulice Hlavní směrem k pivovaru.
 - V současné době již došlo i k vypořádání vlastnických vztahů některých pozemků, které do dešťové kanalizace zasahují vyjma SVJ v ulici Tichá.
 - Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci byla již v červenci předložena na Stavební úřad v Hostivici, stavební úřad však nestihl do účinnosti stavební uzávěry vydat potřebná stanoviska, proto musí obec žádat o výjimku ze stavební uzávěry. U chodníku se jedná o obdobnou situaci. Souhlas ROPIDu i veškerých dotčených orgánů je k žádosti doložen.
 - Paní starostka doporučila obě žádosti ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře obce Chýně č. 3176/Asv/17/Ch a č. 3175/ASv/17/Ch ze dne 16. 11. 2017.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/11/2017.

2. Žádost o povolení výjimky pana Ing. Petra Lomberského ze dne 22. 9. 2017

 - Jedná se změnu dokončené stavby – přístavba RD na pozemku parc. č. 44 a 936 v ulici V Pískách 645.
 - Stavba se nachází ve staré zástavbě obce Chýně, která je silně zahuštěna. Obec si k této žádosti nechala vystavit stanovisko pana architekta Slavíka projektujícího územní plán obce Chýně. V předmětném stanovisku je uvedeno, že se jedná o území ve stabilizovaných plochách, kde je možné připustit stavby, které nad rámec v území obvyklý nevytvářejí zahušťování ani intenzifikaci obytné zástavby. V zastavitelných plochách se přihlíží k platným smlouvám a vydaným rozhodnutím. Dále jsou přípustné výjimky pro stavby, které nevytvářejí nadměrné požadavky na veřejnou infrastrukturu a udržovací práce.
 - Zastavěná plocha budovy činí 69 m2. Stavba vychází z původní zastavěnosti na parc. 936, kde se do roku 1995 nacházela budova se stejnou zastavěností. Parcela s parc. č. 44 byla původně plocha zahrady. Dochází pouze k otočení rodinného domu průčelím kolmo na komunikaci.
 - Ze žádosti pana Lomberského však nevyplývá, že byl splněn požadavek obce na 2 parkovací místa na jednu bytovou jednotku na pozemku, proto paní starostka navrhla tuto žádost odložit za účelem doplnění žádosti.
 - Pan Fousek uvedl, že se nejedná o stavbu spojenou se zemí, jenom o jakousi „buňku“.
- Paní starostka odpověděla, že tato skutečnost není ze žádosti patrná, naopak ze žádosti vyplývá, že se jedná o umístění stavby na základových pasech.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana ing. Petra Lomberského ze dne 22. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/11/2017.


3. Žádost o povolení výjimky Mgr. Lucie Matějíčka Sehnalová ze dne 8. 11. 2017
 -Jedná se o novostavbu – plot, na pozemku parc. č. 185/238 v k.ú. Chýně (rohová parcela v ulici Šeříková a Zvonková).
 -Plot má průměrnou výšku do 1,6 m, přičemž v jedné části, kde navazuje na sousední parcelu a plot, a také kvůli sklonu dosahuje výšky 2 m. Stávající vjezdy jsou zachovány. Návrh řešení plotu splňuje veškeré požadavky obce.
 -Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře paní Lucie Matějička-Sehnalové ze dne 8. 11. 2017.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/11/2017.


4. Žádost o povolení výjimky pana Pavla Šidlíka ze dne 15. 11. 2017 zastupující společnost ŠANDERA s.r.o.

 -Jedná se o novou stavbu „Výrobní a skladovací hala“ na pozemku parc. č. 751/4 a 752 pro uskladnění zemědělských produktů – ovoce a zeleniny.
 -Obec již v minulosti vydávala souhlasné stanovisko k realizaci parkoviště na pozemku parc. č. 752, nicméně pozemek parc. č. 751/4 s ohledem na připojení na obecnou infrastrukturu s obcí projednáván nebyl, takže paní starostka navrhla předmětnou žádost odložit za účelem zahájení jednání se společností ŠANDERA s.r.o., a to ohledně parametrů haly a požadavků připojení na veřejnou infrastrukturu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Pavla Šidlíka ze dne 15. 11. 2017.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/11/2017.

5. Žádost o povolení výjimky Jana Navrátila a Kláry Navrátilové ze dne 18. 10. 2017
 -Jedná se o novostavbu – zahradní domek, nepodsklepený, dřevostavba se sedlovou střechou, o rozměrech 3,2 m x 4,6m na pozemku parc. č. 166/34 v k.ú. Chýně.
 -Zahradní domek je umístěn 1 m od hranice sousedního pozemku.
 -Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Jana Navrátila a paní Kláry Navrátilové ze dne 18. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/11/2017.

6. Žádost o povolení výjimky Miloše Zahrádky ze dne 3. 10. 2017
 -Jedná se o novostavbu – oplocení v délce 15 m na pozemku parc. č. 298/15 a 185/377 v k.ú. Chýně (rohová parcela).
 -Žádost je podána v zastoupení za paní Petru Zahurancovou.
 -Průměrná výška plotu činí 1,50 m. Žádost je doplněná o rozhledové poměry v křižovatce a o souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje.
 -Na náklady realizátora bude muset být umístěno dopravní zrcadlo v křižovatce pro zlepšení rozhledu.
 - Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Miloše Zahrádky ze dne 30. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/11/2017.

7. Žádost o povolení výjimky Vojtěchu Šebkovi ze dne 30. 10. 2017
 -Jedná se o novostavbu rodinného domu a přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 816/160, 816/224 a 816/79 v k.ú. Chýně.
 -Paní starostka uvedla, že se jedná o projektovou dokumentaci, ke které byla již v minulosti kompletně udělena souhlasná stanoviska veškerých dotčených orgánů včetně obce Chýně, a není tedy zřejmé, z jakého důvodu nebylo stavebním úřadem za tak dlouhou dobu (od dubna 2017) rozhodnuto.
 -Jedná se o lokalitu „Nová Chýně“, kde je umožněna celková zastavěnost pozemku do 60 %, nicméně zastavěnost navrhovaného projektu činí do 30 %, plot je průhledný do výše 1,6 m, na pozemku se nacházejí 2 parkovací místa a jedná se o stavbu o 1 bytové jednotce.
 -Žádost byla zastupitelům doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře panu Vojtěchu Šebkovi ze dne 30. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/11/2017.

8. Žádost o povolení výjimky Jaroslava Slabocha a Vity Slabochové ze dne 3. 11. 2017
 -Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 166/162 v k.ú. Chýně (parcela sousedící s novou základní školou).
 -Na parcele jsou umístěna 2 parkovací místa, celková zastavěnost pozemku činí 29,7 %. Jedná se o přízemní bungalov.
 -Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Jaroslava Slabocha ze dne 3. 11. 2017.
Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/11/2017.

9. Žádost o povolení výjimky společnosti VOLVAGIA s.r.o. ze dne 26. 10. 2017
 -Jedná se o výstavbu 9 rodinných domů s nejvýše 2 NOP (nadzemní obytná podlaží) a související infrastruktury, dle situace připojené k žádosti. Žádost obsahuje realizaci části parku.
- Pan Palatinus navrhl předmětnou žádost odložit, jelikož je názoru, že s tak velkým projektem by se zastupitelé měli blíže a podrobněji seznámit. Společnost VOLVAGIA s.r.o. bude vyzvána k doplnění žádosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnosti VOLVAGIA s.r.o. ze dne 26. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/11/2017.

10. Žádost o povolení Královské kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 21. 11. 2017
 -Jedná se o výstavbu IV. a V. Etapy v lokalitě „Nová Chýně“ (bytové domy) spolu s komerčním objektem (supermarket o rozloze 1 700 m2).
 -Jedná se o výstavbu v území, kde obec nedala souhlasné stanovisko s výstavbou, a také s vydaným územním rozhodnutím, přičemž se jedná o realizaci v jiném rozsahu, než bylo staveno v plánovací smlouvě.
 -Paní starostka uvedla, že odchylky nejsou nijak dramatické, ale je potřebné se žadatelem projednat, jakým způsobem bude projekt upraven, aby odpovídal plánovací smlouvě a proto navrhla uvedenou žádost odložit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře Královské kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 21. 11. 2017.
Hlasování: pro návrh:8     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/11/2017.

7. Pověření starostky obce Chýně k podpisu smlouvy na výstavbu točny
Paní starostka uvedla, že na minulém zastupitelstvu byla schválena společnost Valstav 7 cz s.r.o., jako budoucí zhotovitel točny a předmětem dnešního jednání je pouze pověření k podpisu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy byl součásti zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
Pan Sága se dotázal, jak vypadá projekt na výstavbu točny. Paní starostka odpověděla, že tam budou vystavěny dvě autobusové zastávky (z důvodu, že probíhají jednání o vzniku nové autobusové linky), tzn., aby na jedné zastávce mohla linka autobusu končit (pro odpočinek řidiče, nebude to nástupní zastávka), přičemž druhá zastávka bude souběžně v provozu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy se společností Valstav 7 cz s.r.o. na výstavbu „Chýně – výstavba autobusového obratiště“.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/11/2017.

8. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 517/10 s panem Rajtorou
Paní starostka uvedla, že tato smlouva se uzavírá na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené s panem Rajtorou v minulém roce, která obsahuje závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu do března 2018 a to na pozemkové parcely parc. č. 517/3 o výměře 7 697 m2 a parc. č. 517/10 o výměře 355 m2 v k.ú. Chýně.
Celková kupní cena pozemku byla domluvena na 3 679 650,- Kč s tím, že bude uhrazena ve třech splátkách: částka 150 000,- Kč jako záloha na kupní cenu ještě před uzavřením kupní smlouvy, částka 1 764 825,- Kč do 14 dní od podpisu kupní smlouvy a částka 764 825,- Kč do 14 dnů ode dne zápisu vkladu vlastnického práva obce Chýně k předmětné nemovitosti v katastru nemovitosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 517/3 a 517/10 s panem Miroslavem Rajtorou a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/11/2017.

9. Zadání změny č. 3 územního plánu obce Chýně
Změna č. 3 územního plánu je pořizovaná na výhradní návrh společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., přičemž důvodem této změny je změna pravidel a podmínek funkčního využití a uspořádání řešeného území – změna rodinných domků na dvojdomy a trojdomy. Paní starostka uvedla, že se do zadání změny č. 3 dostala chyba a je potřebné v usnesení zadání změny územního plánu č. 3 vypustit spojení „přípustné využití lokality 3.2.“, jelikož této lokality se již změna netýká. Obec nesouhlasí, aby přípustné využití bylo rozšířeno v lokalitě 3.2. o  dvoj či trojdomy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně:
A. Bere na vědomí
Informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Chýně“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.
B. Schvaluje
Zadání změny č. 3 územního plánu obce Chýně podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 ve spojení § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že v ploše 3.2 nejsou přípustné dvojdomy a trojdomy.
C. Ukládá starostce
1. Zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu obce Chýně v souladu se schváleným zadáním;
2. Předat dokument „Zadání změny č. 3 územního plánu obce Chýně – Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Chýně a společnosti PRISVICH, s.r.o.,
3. Podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti.

Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/11/2017.


10. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1124 se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Jedná se o pozemek ve vlastnictví obce Chýně parc. č. 1124 v k. ú. Chýně o výměře 61 m2. K odprodeji tohoto pozemku se obec zavázala v plánovací smlouvě z roku 2014, kterou má se společností BEMETT uzavřenou.
Jedná se o ústupek obce výměnou za to, že společnost BEMETT realizuje propojenou komunikaci z ulice Ecksteinova až k základní škole v termínu do kolaudace školy. Ve smlouvě byl závazek stanoven na pozemek s možnou výměrou až do 200 m2 s tím, že se nakonec jedná pouze o 61 m2.  Jedná se o pozemek naproti aule školy, nad kterým vedou dráty vysokého napětí, které mají být následně svedeny do trafostanice umístěné na pozemku společnosti OAKLAND TRADE s.r.o.
Kupní cena byla stanovena na částku 73 000,- Kč bez DPH (1 200,- Kč za m2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1124 se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/11/2017.

11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společnosti ELDATA pražská s.r.o. a Silver development s.r.o.
Paní starostka uvedla, že tento bod souvisí se schválením výjimky na zasedání zastupitelstva dne 30. 10. 2017 na pokládání optických kabelu.
Z důvodu, že tyto kabely povedou i přes některé obecní pozemky, je potřebné uzavřít se společností ELDATA pražská s.r.o. (jako „oprávněným“) a společností Silver development s.r.o. (vedle obce jako „obtížený 2“) smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, předmětem které bude zřízení, provozování, údržba a oprava komunikačního vedení na obecních pozemcích parc. č. 1018, 990, 156/4, 1141 v k.ú. Chýně za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností ELDATA pražská s.r.o. a Silver development s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem smluv.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  nepřítomen: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/11/2017.

12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PKS stavby a.s. ze dne 10. 10. 2016
Paní místostarostka obce uvedla, že během výstavby nové základní školy došlo k různým stavebním změnám, které bylo možné  souladu se smlouvou o dílo se společností PKS stavby a.s. provést. Tyto změny byly zdokumentovány ve změnových listech. Tyto změny byly částečně způsobené nesouladem projektové dokumentace na stavbu a projektové dokumentace na interiér. Další změny byly způsobeny např. tím, že společnosti PKS stavby a.s. v rámci soutěže nacenila některé položky nižší kvality, než se pak ve skutečnosti realizovala, jiné změny souvisely se skutečností, že obec nemohla některé potřeby předvídat a přesto na ně při realizaci díla musela reagovat.
Paní místostarostka dále uvedla, že na Ministerstvu financí by bylo možné ještě do konce roku 2017 zažádat o dotaci na vzniklé vícenáklady na základě právě těchto zdůvodněných změnových listů.
Samotný dodatek upravuje navýšení ceny díla v důsledku vícenákladů a to na částku 193 412 825,68 Kč, a to jako cena nepřekročitelná, přičemž na I. etapu (výstavba školy) připadá částka 146 217 955,68 Kč a na II. etapu (výstavba tělocvičny) připadá 47 194 870,- Kč.
Celková cena změnových listů činí 3 800 000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PKS stavby a.s. ze dne 10. 10. 2016 a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/11/2017.

13. Darovací smlouva se společností OAKLAND TRADE a.s a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Jedná se o dvě darovací smlouvy.
První smlouva se týká pozemků, které požadovala obec na převod parku, který má vzniknout mezi bytovými domy a domy Na Jarolímce tak, aby tam nevzniklo oplocení zahrad jednotlivých bytových domů, ale aby tam vznikl veřejný park. Část pozemků se také nachází pod komunikacemi a chodníky (část ulice Ecksteinova). Jedná se o následující pozemky: parc. č. 1018, 1126, 1127, 1312, 1123/1, 1101/2, 1119/3, 1109/2, 1312, 1123/1, 1102/2, 1119/3, 1109/2 (Dárce 1 – společnost OAKLAND TRADE a.s.), 987, 156/910, 156/911, 156/4, 1141, 1207, 156/910 a 156/911 (Dárce 2 – společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. v k.ú. Chýně.
Druhá darovací smlouva se týká pozemku parc. č. 156/760 v k. ú. Chýně. Jedná se o další pozemek určený pro výstavbu vodojemu. Paní starostka dále uvedla, že v této smlouvě nejsou stanoveny žádné konkrétní podmínky či závazky společností, nicméně společnosti OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. plánují vstoupit s obcí do jednání ohledně povolení výstavby 6. a 7. etapy, protože obec s nimi v minulosti souhlas nedala. S touto výstavbou však obec nehodlá souhlasit do doby, než bude v obci vybudován vodojem, rozšířena kapacita na ČOV, požadavek na výstavbu 2 tříd mateřské školky a výstavba domu pro seniory, což je ošetřeno v dodatku č. 3 k plánovací smlouvě se společností BEMETT.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu se společností OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT nemovitostní uzavřený fond, a.s. na pozemky komunikací a veřejné infrastruktury dle plánovací smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/11/2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu se společností OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT nemovitostní uzavřený fond, a.s. na pozemek parc. č. 156/760 k. ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/11/2017.

14. Žádost manželů Stříbrných o prodej části pozemku parc. č. 186/7
Paní starostka uvedla, že se jedná o odložený bod ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 10. 2017, kde manželé Stříbrní žádají o odkoupení části pozemků par. č. 186/7 v k. ú. Chýně o výměře 40 m2, která slouží výlučně k přejezdu na jejich pozemek. Zastupitelé tuto žádost projednali na svém pracovním zastupitelstvu, přičemž odkázali na své „Stanovisko zastupitelů k prodeji a pronájmu obecních pozemků“.
V tomto stanovisku je uvedeno, že „pozemky ve vlastnictví obce tvoří základ veřejného prostoru a je v zájmu obce tento prostor udržovat, vytvářet podmínky pro jeho využívání veřejností a nezmenšovat.“
Ve vztahu k prodeji obecních pozemků je v tomto stanovisku uvedeno následující: „Prodej obecního pozemku připadá v úvahu jen v naprosto výjimečných případech, je-li takový prodej v jednoznačném zájmu obce nebo lze-li k takovému prodeji shledat jiné zvlášť závažné důvody….“
Ve vztahu k pronájmu pozemků je v stanovisku uvedeno: „Pronájem pozemku bez vyloučení pozemku z veřejného prostoru – preferovaná varianta. Takový pronájem je možný, pokud daný pozemek není běžně využíván veřejností (zejména pěšina, plocha pro hru nebo vycházky a další). Součástí nájemní smlouvy bude právo obce smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu s vypovědění lhůtou 1 měsíc, a povinnost nájemce – nedojde-li k jiné dohodě – odstranit všechny dočasné stavby a uvést pozemek do původního stavu. Cena pronájmu v tomto případě je stanovena na 50,- Kč za m2 a rok.“
Zastupitelé na základě citovaného se shodli na tom, že nebudou souhlasit s prodejem požadované části pozemku, ale je možné, aby si manželé tento pozemek dlouhodobě pronajali a to za výše citovaných podmínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chýně zamítá žádost manželů Stříbrných o prodej části pozemku 186/7 ze dne 25. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 1        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/11/2017.

15. Koupě technologie INFRASET
Paní starostka uvedla, že obec Chýně poptávala technologii na úpravu asfaltových komunikací. V současné době se výmoly na cestách opravují studeným asfaltem, přičemž náklady na opravu touto technologií činí cca 600,- Kč za m2. Pokud by tyto opravy zadávala obec firmám, byly by náklady na opravu cca 1000 - 1 200,- Kč za m2.
Paní starostka uvedla, že se byla podívat ve dvou okolních obcích, kde na opravu výmolů na silnicích používají tuto metodu infrasetu. Touto metodou dojde k rozehřátí asfaltu do hloubky 10 cm a za použití asfaltového recyklátu (od SUS je možné tento recyklát získat zdarma, nebo za minimální cenu). Náklady na opravu silnice touto technologií činí 40 – 60 Kč za m2 a to dle množství použité penetrace a dle hloubky výmolu.
Průměrné výdaje obce na opravování těchto výmolů činí 200 000 – 300 000,- Kč ročně, s tím, že velkou část těchto výdajů tvoří právě pořízení materiálu, tj. studeného asfaltu. Všechno ostatní povinné vybavení (např. vibrační desku, traktůrek, za kterým bude infraset napojen) již obec vlastní.
V současné době má obec možnost koupit v akci výprodejový model tohoto infrasetu z roku 2016 za částku 65 500,- Kč bez DPH. K tomuto infrasetu je dále potřebné dokoupit penetraci a hrabě na teplý asfalt (cena příslušenství se bude pohybovat v rozmezí 4 000 – 5 000,- Kč). Tato investice by se obci měla vrátit již v příštím roce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup technologie Infraset pro opravu výtluků v asfaltu v ceně 65 500,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 21/11/2017.

16. Diskuse
Pan Veselý sdělil, že byl svědkem, jak se na pláži u Bašty kromě psů již koupou i koně (a to i přes vyvěšený zákaz koupání zvířat), což je dle jeho názoru zcela nevhodné z důvodu přenosu různých chorob (např. tetanus). Je názoru, že pokud už někdo potřebuje vykoupat zvířata, má k dispozici Strahovský rybník, kde by to určitě nikomu nevadilo. Jako řešení navrhl vydání obecně závazné vyhlášky, ve které by koupání zvířat v tomto místě bylo zakázáno.
Paní starostka odpověděla, že k tomu je potřebné oslovit třeboňské rybníky, kteří jsou vlastníky pláže i rybníku.
Pan Veselý se dále dotázal, zda obec má v rámci sázení stromů v obci seznam jejich druhů, aby nedocházelo k sázení stromů silně alergizujících stromů (např. bříza).
Paní starostka sdělila, že obec má k dispozici přehled stromů z odboru životního prostředí z Černošic ve spojení s výstavbou školy, kde původně architekti navrhli právě jenom břízy. Ke změně posléze došlo s tím, že se musí jednat o místní příslušné stromy, nesmí se jednat o jehličnany. Bude se jednat zejména o olše, duby, habry a jiné stromy (asi 6 druhů), které se doporučují pro výsadbu veřejných prostranství a které by dle hygieny neměly být alergizující. Tyto stromy by měly být i součásti biokoridoru.
Pan Veselý se dále dotázal, jestli by se chrášťanská skládka nedala využít k nějakým např. sportovním účelům.
Paní starostka uvedla, že tato otázka není tak jednoduchá z důvodu, že obec není zdaleka jediným vlastníkem pozemků pod chrášťanskou skládkou. Obec Chýně vlastní „jenom“ 9 000 m2, ostatní pozemky jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Paní starostka dále uvedla, že v současnosti probíhají aktivity k tomu, aby nemohlo začít navážení na skládku nanovo.
Paní starostka uvedla, že si obec nechala výšku navážky zaměřit. Výška skládky činí 420 m nad mořem, což je cca 30 m nad povolenou výšku plynoucí z vydaného územního rozhodnutí. Jeden zájemce se již na obci informovat byl s tím, že by na skládce vybudoval sjezdovku, nicméně po zjištění, že obec není jediným vlastníkem pozemků, od svého záměru odstoupil. Nicméně společnost Frýdl má nadále povinnost tuto skládku zrekultivovat a pořád platí, že by měla být odstraněna černá stavba. Dalším problémem je, že ten svah není příliš zhutněný, takže pohyb na skládce není bezpečný a je pouze na vlastní nebezpečí (např. při sáňkování…).
Dotaz veřejnosti: Kde se počítá s poštou v Chýni.
Paní starostka odpověděla, že v prostorách obecního úřadu a s otevřením se počítá od 1. 3. 2018.
Paní starostka dále pozvala občany Chýně na prezentaci myšlenky územního plánu ve středu 29. 11. 2017 ve škole s účastí pana architekta Slavíka a dále na adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu dne 2. 12. 2017.

17. Závěr
Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:15 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 1. 12. 2017 


Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz