Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 30. 10. 2017


Přítomni: Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Roman Pospiech, LL.M. Mgr., Alena Mazzolini, Tomáš Janča
Nepřítomni: Mgr. Anna Chvojková (omluvena), Mgr. Miroslav Sága, (omluven), Lucie Pšeničná (omluvena), Stanislav Barek (omluven)
Hosté: 15 občanů


Program jednání:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Výjimky ze stavební uzávěry
7. Zřízení Pošty Partner v obci Chýně
8. Převzetí komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace od společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
9. Smlouva o spolupráci se společností Zahradnické centrum Chýně, s.r.o.
10. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 24/2 v k.ú. Chýně s paní Helenou Vančatovou a panem Richardem Reinischem
11. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1282 v k.ú. Chýně s panem Janem Hladišem
12. Výběrové řízení na interiér u Nové základní školy Chýně
13. Výběr dodavatele na stavbu točny
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřenou s MŠ a ZŠ Chýně
15. Smlouva o zřízení věcného břemene s Českomoravská energetika s.r.o.
16. Příkazní smlouva na výkon funkce TDI – výstavba objektu B - Tělocvična
17. Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na činnost projektového, cenového a dotačního manažera uzavřenou se společností MDA Praha, s.r.o.
18. Kupní smlouva na vozidlo Multicar M26, 2,5 Tdi – schvalování ex post
19. Schválení koupě hasičského auta
20. Smlouva o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
21. Diskuse
22. Závěr

Usnesení ze zasedání ke stažení zde

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. místostarostka obce pí Vacková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Schválení programu

V bodu 2 programu místostarostka obce pí Vacková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla doplnit následující body do programu:

· Smlouva o poskytování právních služeb s paní Mgr. Annou Komeiserovou, advokátkou (bod 21 programu)
· Žádost manželů Stříbrných o prodej části obecního pozemku parc. č. 186/7 (bod 22 programu)
· Kupní smlouva na pozemek parc. č. st. 22/21 s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově z důvodu umístění „Dešťové kanalizace“ (bod 23 programu)
· Kupní smlouva na pozemek parc. č. 531/147 se společností O.K. Trans Praha spol. s.r.o. z důvodu umístění „Dešťové kanalizace“ (bod 24 programu)

Zastupitelé pak 5 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.


3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Pavel Fousek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 9. 2017.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.


4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: p. Palatinus a p. Pospiech;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Mazzolini a p. Janča.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Romana Pospiecha a ověřovateli zápisu Alenu Mazzolini a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/10/2017.


5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 paní místostarostka uvedla následující:

1. V současnosti pokračuje výstavba chodníku směrem k Baště, realizace by měla být ukončena do 5. 11. 2017.

2. Proběhlo jednání o zvýšení dodávek vody od společnosti Pražské vody a kanalizace (PVS). Tohoto strategického jednání o dodávkách vody z Prahy do celého přivaděče Zličín – Rudná – Chýně se účastnila i TS Rudná jako majitel tohoto přivaděče. PVS vydalo oficiální souhlas s dodávkou vody do celého přivaděče tak, jak jej pro celou trasu předložila TS Rudná ( 1 200 000 m3 ). Potřeby vody pro Chýni na období až do roku 2036 byly vody. Investice do čerpadla na Kopanině (místo, na které je napojen rudenský přivaděč) - obec bude podávat žádost o dotaci v rámci potřeby výstavby nutného vodojemu a tuto investici do dotace zahrne. Při posilování Kopaniny však vzniknou další nutné investice v řádech miliard korun, které by měl však uhradit kraj, protože Kopanina se musí posílit pro celou oblast napojenou na toto místo v rámci metropolitní oblasti. Nicméně stále platí, že jakékoli zvýšené dodávky vody od PVS (a poté od TS Rudná) do obce Chýně jsou podmíněné výstavbou vodojemu (žádost o dotaci se připravuje k podání k 18. 1. 2018).

3. Byla dokončena výsadba stromů v biokoridoru – 1. Etapa (smlouva obsahuje i povinnost následnou péči).

4. Probíhají jednání se stavebním úřadem Kladno ve věci dalšího navážení na chrášťanskou skládku.

5. S paní starostkou Úhonic a ředitelkou ZŠ Úhonice projednávala obec Chýně možnost poskytnout vzdělávání dětem z Úhonic na II. stupni ZŠ. Na příští rok je požadováno umístění 15 dětí a další rok 23 dětí. Paní místostarostka uvedla, že nadále platí, že přednost mají dětí z Chýně, poté děti z Jenče (již uzavřena smlouva) a až poté je možné v případě volné kapacity umístit děti z jiných obcí, a to vždy po zhodnocení reálných možností školy.
 
6. Pokračuje stavba tělocvičny, jsou nadále prováděny železobetonové prefaskelety tělocvičny, základová deska se již ukončuje, dále se pokračuje v základových konstrukcích, zemních pracích, hydroizolacích, trapézových střešních konstrukcích.

7. Probíhají jednání s poštou, což bude samostatným bodem dnešního zasedání zastupitelstva. K dispozici je již první návrh dispozice umístění pošty v rámci obecního úřadu.

8. Velkou část agendy v současné době zabírá řešení výjimek ze stavební uzávěry.

6. Výjimky ze stavební uzávěry

Paní místostarostka představila paní Ing. Kláru Habancovou, investičního referenta na Obecním úřadu Chýně a požádala ji, aby představila zastupitelům a přítomné veřejnosti jednotlivé žádosti o výjimku ze stavební uzávěry.

1. Žádost o povolení výjimky pana Václava Chlupatého ze dne 4. 10. 2017
- Jedná se o výměnu střešní krytiny a přístavbu přístřešku pro dvě vozidla na pozemku parc. č. 23 v k.ú. Chýně
- Paní Habancová uvedla, že se jedná už o v minulosti zrealizovanou zpevněnou plochu, na které se vybuduje přístřešek.
- Žádost doporučila ke schválení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Václava Chlupatého ze dne 4. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/10/2017.


Pan Roman Pospiech si vzal slovo a uvedl, že myšlenka stavební uzávěry byla určitě dobrá, nicméně je názoru, že přichází pozdě a již nepostihne developery, ale právě občany Chýně – drobné stavebníky nebo budoucí spoluobčany. Dle jeho názoru by bylo vhodné se na nejbližším pracovní zastupitelstvu nad tím zamyslet například i s ohledem na správní poplatek ve výši 5 000,- Kč, který sice vyplývá ze zákona a obec jako taková s tím nic neudělá, ale pro běžného občana je to částka vysoká na rozdíl od developera, který tuto částku ani nepocítí. Dle názoru pana Pospiecha dále nebyla přesně určena pravidla, komu výjimku udělit a komu ne a potenciální žadatel proto nemůže předem vědět, jestli má jeho žádost naději na úspěch nebo ne.
Pan Palatinus k uvedenému sdělil, že právě na zastupitelstvu konaném dne 20. 9. 2017 byla pravidla pro udělování výjimek ze stavební uzávěry sdělena a jsou v rámci zápisu ze zasedání zveřejněném na webových stránkách obce Chýně k dispozici všem potenciálním žadatelům.
Paní místostarostka dále uvedla, že stavební uzávěra určitě ve vztahu k developerům význam má, jelikož právě díky vyhlášené stavební uzávěře odstoupil od nákupu dalších pozemků jeden z developerů, který chtěl pokračovat v obci Chýně ve výstavbě trojdomů. Dále paní místostarostka uvedla, že obec přistoupila k vyhlášení stavební uzávěry i proto, že celé zastavované území (ať se jedná o developery nebo o jednotlivé stavebníky) se neúměrně zahušťuje a i v příštím roce obec bude řešit nedostatek vody a díky neúměrnému zahušťování také počet míst ve školce a do budoucna i ve škole. Stavební uzávěra odklonila velké množství žádostí o výstavbu dvojdomů a trojdomů a tyto žádosti předkládají i jednotliví stavebníci, nikoli pouze developeři. Pokud na jednom pozemku místo jednoho domu postaví stavebník dvoj- či trojdům, pak to bude mít pro obec následky v podobě zvýšených nároků na dodávky vody, poskytování míst ve škole či školce atd.
I zbývající lokality Oaklandtradu jsou touto uzávěrou ochráněny před výstavbou dvoj- či trojdomů – tato lokalita není ochráněna žádnou plánovací smlouvou, taktéž z lokality Embaladoru (tzv. Nová Chýně) přichází budoucí stavebníci se žádostmi o výstavbu dvojdomů – jsou to tedy jednotlivci. Když je však těchto stavebníků několik desítek, pak už se nejedná o nevýznamné číslo.


2. Žádost o povolení výjimky paní ing. arch. Jindry Dohnalové ze dne 9. 10. 2017
- Jedná se o drobnou stavbu – vrtanou studnu.
- Paní Habancová doporučila výjimku udělit.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře paní ing. arch. Jindry Dohnalové ze dne 9. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/10/2017.


3. Žádost o povolení výjimky firmy KD House ze dne 25. 9. 2017
- Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 166/192 v k.ú. Chýně, lokalita za Ovčínem.
- Byla dodržena zastavěnost pozemku do 30 % a parkovací stání pro 2 vozidla, jsou dodrženy stávající vjezdy, jedná se o dům s jedním nadzemním podlažím.
- Žádost byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře firmy KD House ze dne 25. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/10/2017.


4. Žádost o povolení výjimky pana ing. Jakuba Kuthana ze dne 26. 9. 2017
- Jedná se o změnu užívání stavby na pozemcích parc. č. 27/3, 27/4 a 922 v k.ú. Chýně ve staré zástavbě.
- Jedná se o změnu stávající stavby pro zemědělství na stavbu pro výrobu a skladování – autodílnu a pneuservis.
- Paní místostarostka uvedla, že dnešního dne proběhla i diskuse se zpracovatelem nového územního plánu panem Slavíkem, ohledně spornějších žádostí o výjimku. Jeho názorem je, že by se v této lokalitě měla dodržet obytná funkce tohoto území. Původní pozemek byl rozdělen na dvě části, v jedné jeho části byla obytná funkce zachována a v druhé byl vybudován autoservis. Paní místostarostka se v této souvislosti zeptala přítomné veřejnosti, hlavně přítomných sousedů, jak vnímají přítomnost autoservisu v této lokalitě. Pan Pavel Fousek uvedl, že autoservis je umístěn uvnitř toho pozemku, takže nedochází k rušení hlukem a vždy bylo možné se s majitelem autoservisu bez problémů domluvit.
- Žádost byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře ing. Jakuba Kuthana ze dne 26. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/10/2017.


5. Žádost o povolení výjimky pana Ladislava Krhouna 27. 9. 2017
- Jedná se o povolení parkovacího stání pro dvě vozidla ze zatravňovacích dlaždic, rozvod vody ze studny žadatele a rozvod kanalizace, to vše na pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Chýně, ve staré zástavbě.
- Žádost byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Ladislava Krhouna ze dne 27. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/10/2017.


6. Žádost o povolení výjimky společnosti MITEX CZ s.r.o. ze dne 3. 10. 2017
- Jedná se o objekt u Pivovarského dvora na pozemku parc. č. 22/39
- Jedná se o úpravu stávající budovy s tím, že dojde ke zvednutí krovu, odstranění komínu, budou dodělány vikýře, přičemž v tomto objektu vznikne 13 bytů, v projektu není počítáno s dostatečnou kapacitou parkovacích míst.
- Společnost MITEX CZ nevstoupila do žádného jednání s obcí Chýně ohledně kapacit vody nebo ČOV.
- Paní Ing. Habancová nedoporučila tuto žádost ke schválení.
- Paní místostarostka uvedené doplnila s tím, že se jedná o nárůst na kapacitu ČOV, nové přípojky se v současné době nepovolují, a je potřebné, aby tato společnost, tak jako i jiní developeři, vstoupila s obcí do jednání ohledně uzavření smlouvy o spolupráci.
- Pan Pavel Fousek k uvedenému sdělil, že dle jeho názoru se jedná o skutečně velmi zchátralý objekt a právě nabízené řešení by mohlo uvedený objekt zachránit.
- Paní Habancová doplnila, že se jedná dle územního plánu o architektonicky a historicky cenné objekty, přičemž v případě těchto staveb je nepřípustné vznik nových staveb v jejich okolí, nebo provádění úprav, které by jejich hodnotu event. dominantu narušily, dále změna základního hmotového řešení staveb, které jsou typu přízemních staveb s podkrovím, změna tvaru střechy, zavádění etnicky cizích a módních prvků, změna výšky oken a charakteru dveří, změna umístění komínu, změna typu omítky, vnější obklady z glazované keramiky, umělé plochy nebo plechu, plechová nebo laminátová střešní krytina, stavět doplňkové a hospodářské stavby takového charakteru, že by nebyly materiálově jednotné se stavbou hlavní.
- v daném projektu by došlo ke změně střechy, oken, umístění komínu, z čehož vyplývá, že uvedená stavba by byla v rozporu s územním plánem hned v několika bodech.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnost MITEX CZ s.r.o. ze dne 3. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh: 0    proti návrhu: 5        zdržel/a se: 0
Usnesení nebylo přijato.


7. Žádost o povolení výjimky pana Martina Marťáka ze dne 16. 10. 2017
- Jedná se o vybudování parkovacího stání a skladu zahradního náčiní na pozemku par. č 185/268 v k.ú. Chýně.
- Žadatel dodržel zastavěnost do 30 % celého pozemku včetně zpevněných ploch a byl dodržen i stávající vjezd.
- Žádost byla zastupitelům doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Martina Marťáka ze dne 16. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/10/2017.


8. Žádost o povolení výjimky paní Ivany Karasové ze dne 27. 9. 2017
- Jedná se o novostavbu rodinného domu v lokalitě společnosti EMBALADOR s.r.o., pozemek parc. č. 126/53 v k.ú. Chýně. V této lokalitě se jedná o smíšené území s možností zastavění až do 60 %.
- Dle předloženého projektu je dodržena zastavěnost, parkovací místa pro 2 vozidla, jsou zachovány původní vjezdy.
- Žádost byla doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře paní Ivany Karasové ze dne 27. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/10/2017.


9. Žádost o povolení pana JUDr. Tomáše Rydvala ze dne 22. 9. 2017
- Jedná se o vybudování garáže s garsoniérou s tím, že bude zrušeno původní parkovací státní s vjezdem a bude vybudován nový vjezd na pozemek, a to vše na pozemku parc. č. 185/267.
- Paní Habancová tuto žádost ke schválení nedoporučila, jelikož nebude dodržena požadovaná zastavěnost pozemku, dále je požadována změna vjezdu a posledním problémem je vybudování další bytové jednotky, čímž dochází k dalšímu zahušťování stávající zástavby.
Pan Pospiech doplnil, že by bylo vhodné, aby žadatelé již přímo do svých žádostí o výjimku uváděli stávající zastavěnost a zastavěnost budoucí.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana JUDr. Tomáše Rydvala ze dne 22. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh:0     proti návrhu: 5        zdržel/a se: 0
Usnesení nebylo přijato.


10. Žádost o povolení pana Radka Marka ze dne 13. 10. 2017
- Jedná se o novostavbu rodinného domu (bungalov ve tvaru L) na pozemku parc. č. 166/191 v lokalitě za Ovčínem.
- Dle Ing. Habancové v předloženém projektu neodpovídá zastavěnost (přes 35 %) a je nesoulad projektové dokumentace a to situace versus pohledy (ve vztahu k vjezdu na pozemek).
- Přítomná paní Fousková (manželka žadatele) uvedla, že k pozemku patří ještě jedna parcela (parc. č. 166/190), kterou do předložené žádosti omylem neuvedli. Paní Fousková doplnila žádost o pozemek parc. č. 166/190 v k.ú. Chýně a také dovysvětlila nesrovnalosti ohledně projektové dokumentace, kdy bylo sděleno, že pilířek zůstane na svém původním místě a vjezd do garáže bude užší.
- Na základě doplněné žádosti byla přepočítaná zastavěnost pozemku, která vyšla do 30 %.
- Žádost byla ve světle nových skutečností opětovně posouzená a zastupitelům doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Radka Marka ze dne 13. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/10/2017.


11. Žádost o povolení výjimky pana ing. Jiřího Kučery ze dne 13. 10. 2017
- Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáží na pozemku parc. č. 126/69 v k.ú. Chýně (lokalita společnosti EMBALADOR, smíšené území).
- Žádost byla vyhodnocena v souladu s územním plánem a byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana ing. Jiřího Kučery ze dne 13. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/10/2017.


Pan Kučera, který byl přítomen zasedání zastupitelstva, vznesl námitku proti povinnosti žadatelů uhradit správní poplatek ve výši 5 000,- Kč a to i v případě, kdy již v minulosti byl udělen souhlas obce, ale nedošlo k vydání stavebního povolení do účinnosti stavební uzávěry.
Pan Pavel Fousek sdělil, že by se zastupitelé skutečně měli zamyslet nad tím, že stávající stavební uzávěra komplikuje život mnoha lidem a ještě je za to požadována částka 5 000,- Kč.
Paní Silvia Pospiechová, tajemnice obecního úřadu, k uvedenému sdělila, že obec se snažila zjistit možnosti upuštění, nebo alespoň snížení správního poplatku za výjimku ze stavební uzávěry a to alespoň pro případy, kdy již obec v minulosti vydala stavebníkovi souhlasné stanovisko k plánované stavbě. Povinnost úhrady tohoto poplatku a jeho výše vychází přímo ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek je formou daně a proto správní orgán může manipulovat s jeho výši jenom v případě přímého zmocnění v tomto zákoně. Dle tohoto zákona správní orgán však nemůže snížit nebo prominout tento správní poplatek z důvodu, že přímo v pol. 18 tohoto zákona nemá pro tento úkon zmocnění. Tuto informaci si obecní úřad ověřoval také na Ministerstvu vnitra, které má v gesci tento zákon a ten tuto informaci potvrdil.


12. Žádost o povolení výjimky společnosti VOLVAGIA s.r.o. ze dne 19. 9. 2017
- V předmětné žádosti je uvedeno, že se jedná o výstavbu rodinných domů, řadových domů, bytových domů, související infrastruktury, jakož i výstavbu občanské vybavenosti – objektů pro obchod a služby.
- Paní Habancová sdělila, že společnost VOLVAGIA s.r.o. se pokoušela kontaktovat a sdělit, že žádost je neurčitá.
- Paní Habancová nedoporučila žádost ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnosti VOLVAGIA s.r.o. ze dne 19. 9. 2017.
Hlasování: pro návrh:0     proti návrhu: 5        zdržel/a se: 0
Usnesení nebylo přijato.


13. Žádost o povolení výjimky pana ing. Aleše Zalabáka ze dne 18. 10. 2017
- Jedná se o novostavbu rodinného domu včetně plotu a zahradního domku na pozemku parc. č. 816/293 v k.ú. Chýně (lokalita EMBALADOR, smíšené území).
- Žádost byla vyhodnocena jako v souladu s územním plánem a doporučena ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana ing. Aleše Zalabáka ze dne 18. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/10/2017.


14. Žádost o povolení výjimky obce Chýně ze dne 18. 10. 2017
- Jedná se o stavbu tělocvičny, jde o změnu stavby před dokončením.
- Změna stavby spočívá ve změně rozměrů po délce i šířce a tímto přibude druhé patro v části budovy – školní klub, který bude možno využít i pro lehké sportovní aktivity. Vnější vzhled budovy zůstává stejný.
- Žádost byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře obce Chýně ze dne 18. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/10/2017.


15. Žádost o povolení výjimky společnosti Eldata Pražská s.r.o. ze dne 20. 10. 2017
- Jedná se o lokalitu Pod Horou, jde o uložení optického kabelu, jelikož je tam plánována výstavba společnosti Eurodevelopment s.r.o.
- Projektová dokumentace je v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou, proto byla předmětná žádost doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře společnosti Eldata Pražská s.r.o. ze dne 20. 10. 2017.
Hlasování: pro návrh:5     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/10/2017.


7. Zřízení Pošty Partner v obci Chýně

Tento bod prezentoval pan Palatinus, který k uvedenému bodu sdělil následující: po mnoha jednáních a diskuzích se dospělo k variantě, že Poštu Partner bude provozovat obec Chýně a bude umístěna v prostorách obecního úřadu v přízemí. Pošta bude mít 2 přepážky. Termín zřízení pobočky je 1. 3. 2018, tzn. v lednu a únoru 2018 proběhnou stavební úpravy obecního úřadu.

Z pohledu občanů nebude rozdíl mezi klasickou poštou a poštou Partner, otevírací doba pošty bude Po, St 7:00 – 18:00 (přestávka 11:30 – 12:30), Ut, Pa 7:00 – 11:30, Čt 15:00 – 19:00.

Dotaz veřejnosti: Bude v okolí pošty parkovací stání?

Paní místostarostka odpověděla, že parkovací místa jsou přímo před budovou obecního úřadu, nebo i ze strany.

Pan Pavel Fousek se zeptal, jestli zřízení a provoz pošty Partner bude na náklady obce Chýně.

Pan Palatinus odpověděl, že Česká pošta platí Poště Partner paušál a úhrady za každou transakci, tzn. podle množství transakcí může být pošta Partner na nule, nebo i v mírném zisku. Momentálně za současné situace bude obec na poštu doplácet cca 200 000,- Kč ročně, ale s přibývajícím obyvatelstvem bude i provoz větší a tím i příjem pošty Partner, takže za několik let by mohlo provozování pošty Partner být ziskové. Bohužel Česká pošta dlouhodobě odmítá v obci zřídit svoji pobočku, nemá zájem dále rozšiřovat svoji síť, proto se přistoupilo k variantě pošty Partner.

Paní místostarostka dále uvedla, že se obec rozhodla otevřít poštu Partner a tím, že ji bude i sama provozovat, může dohlížet nad poskytovanými službami tak, aby občané měli k dispozici veškeré potřebné služby včetně příznivých otevíracích hodin.
Pan Pavel Fousek se dále dotázal, že v minulých letech bylo na zasedání zastupitelstva řečeno, že v případě, že obec Chýně dosáhne určitého počtu obyvatel (2 500), bude mít Česká pošta povinnost zřídit v obci svoji pobočku. V dnešní době již obec Chýně tento počet obyvatel dosáhla.

Pan Palatinus odpověděl, že došlo ke změně tohoto pravidla, a hranice pro počet obyvatel byla posunuta výše a tedy Česká pošta tuto povinnost v obci Chýně nemá.

Pan Palatinus dále sdělil, že součástí pošty Partner bude i podatelna, tzn., že se obecní úřad z části stane bezbariérový, zaměstnanec pošty bude mít tedy i část agendy obecního úřadu, kterou by obec musela stejně zaplatit. Hlavní poštou zůstávají nadále Hostivice, u které bude ponechána roznášková služba.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení pobočky Pošty Partner v budově obecního úřadu a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/23681.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/10/2017.


8. Převzetí komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace od společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.

Jedná se o převzetí veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové a dešťově kanalizace v ulici Ecksteinova, ulice Bolzanova až ke škole.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace od společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. v ulicích Bolzanova a Ecksteinova do vlastnictví obce.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/10/2017.


9. Smlouva o spolupráci se společností Zahradnické centrum Chýně, s.r.o.

Jedná se o vybudování zahradnického centra s parkovištěm pro 20 vozů, pěší a manipulační zpevněné plochy, přípojku vodovodu a NN, oplocení, terénní a sadové úpravy pozemku parc. č. 815 v k.ú. Chýně (mezi lokalitou EMBALADORU a Na Vyhlídce).

Obec Chýně se s investorem (vlastníkem pozemku), Zahradnické centrum Chýně, s.r.o. zastoupeným panem Janem Káchou, dohodla na jednorázovém příspěvku na občanskou vybavenost obce Chýně v celkové výši 50 000,- Kč a dále, že obci Chýně poskytne stromy v hodnotě 50 000,- Kč dle vlastního výběru obce Chýně a dle aktuálního ceníku uveřejněného na webových stránkách Investora s 30 % slevou.

Obec Chýně se naopak zavazuje vydat Investorovi všechna potřebná povolení a stanoviska, pokud stavba bude v souladu s cíli územního rozvoje, územním plánem obce Chýně a územními regulativy obce Chýně.
Paní místostarostka dále uvedla, že na pozemku se nacházejí dvě vrtané studny a zálivka pro toto centrum bude uskutečňována z nich.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Zahradnické centrum Chýně, s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/10/2017.


10. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 24/2 v k.ú. Chýně s paní Helenou Vančatovou a panem Richardem Reinischem

Paní místostarostka uvedla, že tato záležitost se týká rekonstrukce chodníku II. etapa (ulice Hlavní směrem k Pivovarskému dvoru) a s tím spojeného budování dešťové kanalizace, kdy je potřeba odkoupit od vlastníků pozemky v místech, kde má být dešťová kanalizace umístěna.

Konkrétně v této smlouvě dochází k odkupu pozemku parc. č. 24/2 o výměře 91 m2 za cenu 200,- Kč za m2, tzn. celková kupní cena činí 18 200,- Kč. Majitelé pozemku trvali na prodeji pozemku jako celku a ne pouze jeho části, proto se jedná o pozemek větších rozměrů.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 24/2 v k.ú. Chýně s paní Helenou Vančatovou a panem Richardem Reinischem za celkovou kupní cenu ve výši 18 200,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/10/2017.


11. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 18 v k.ú. Chýně s panem Janem Hladišem

K uzavření této smlouvy dochází ze stejného důvodu, jako u smlouvy v bodě č. 10 programu. Jedná se o pozemek parc. č. st. 18 v k.ú. Chýně o výměře 6 m2 za cenu 200,- Kč/m2, který obec odkupuje od pana Hladiše.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1282 v k.ú. Chýně s panem Janem Hladišem za celkovou kupní cenu ve výši 1 200,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/10/2017.


12. Výběrové řízení na interiér u Nové základní školy Chýně

Paní místostarostka sdělila, že jelikož muselo dojít ke zrušení prvního výběrového řízení na výběr dodavatele na interiér stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací II, dochází v těchto dnech k opětovnému zahájení tohoto výběrového řízení.

Harmonogram průběhu výběrového řízení je následovný: pokud schválíme na tomto zasedání, okamžitě bude řízení vyhlášeno (jeho uveřejnění na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek), tak aby na zasedání zastupitelstva v prosinci 2017 mohlo dojít ke schválení návrhu smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku, v polovině ledna 2018 by mohlo dojít k zaměření v budově a od března do začátku května ke konečné realizaci interiéru ve škole.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 16 200 000,- Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky (nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH). Nebudou již požadovány vzorky, jenom katalogové listy.

Konkrétněji je doba plnění zakázky navržena následovně:

a. Provedení zaměření v budově školy (budova A) a jídelny (budova C) – druhá polovina ledna 2018;
b. Zpracování a předání Prováděcí dílenské dokumentace ke schválení objednateli – nejpozději do 14 kalendářních dnů od zpřístupnění budov k zaměření;
c. Provádění montáže v místě plnění – zahájení montáže 23. 3. 2018, délka provádění montáže 5 týdnů, nejpozději však do 27. 4. 2018;
d. Dokončení a předání díla – nejpozději do 15 týdnů od zpřístupnění budovy školy, nejpozději však do 2. 5. 2018.

Paní místostarostka dále doplnila, že po zkušenostech z realizací z jiných škol je v rámci technické kvalifikace požadován jako kvalifikační předpoklad v rámci dodání referenční významné dodávky taktéž prokázání alespoň jedné dodávky nábytku pro vybavení laboratoří v min. hodnotě 1 000 000,- Kč bez DPH. Důvodem je, že zařízení laboratoře je technicky speciální záležitost a je potřebné, aby budoucí dodavatel měl s tímto typem nábytku zkušenosti.
V návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, je stanovená i smluvní pokuta za nedodržení harmonogramu (dokončení jednotlivých částí díla) a to na částku ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý den.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky k výběrovému řízení na interiér Nové základní školy Chýně v předpokládané výši zakázky 16 200 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/10/2017.


13. Výběr dodavatele na stavbu točny

Paní místostarostka uvedla, že po dlouhých peripetiích se nakonec povedlo plánovanou točnu u trati naprojektovat. Točna bude z asfaltu, chodníky ze zámkové dlažby, což snížilo finanční náročnost celé stavby. Součásti této zakázky není vybudování zastávky.

Obec Chýně obdržela nabídku jediného dodavatele a to společnosti VALSTAV CZ, s.r.o. Předložená nabídková cena činí 1 429 613,- Kč bez DPH. Doba realizace od podpisu smlouvy bude činit 8,5 týdne, nejpozději však do 31. 3. 2018.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy VALSTAV CZ, s.r.o. IČO 241 49 284 jako dodavatele stavby Chýně – točna autobusu v ceně 1 429 61,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/10/2017.


14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřenou s MŠ a ZŠ Chýně

Předmětný dodatek č. 2 se uzavírá ve spojitosti se zakázkou ICT do základní školy, kdy postupně jsou dodávána jednotlivá plnění zakázky, a proto je potřebné doplnit uzavřenou smlouvu o výpůjčce o další položky majetku obce a to následovně.

· Vybavení školní kuchyně a jídelny specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku,
· 15 ks interaktivní velkoplošní obrazovky, 3 ks mobilních stojanů, 12 ks systému pro montáž obrazovky, 1 ks 3D tiskárny, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku,
· 28 ks osobních počítačů včetně příslušenství, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 3 tohoto Dodatku,
· 1 ks serveru FUJITSU PRIMERGY RX 1330,
· 26 ks Lenovo tablet MiiX 310 Atom, 26 ks Lenovo tablet MiiX 320 Atom, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 4 tohoto Dodatku.

Paní místostarostka doplnila, že veškerý tento majetek zůstává v majetku obce, nicméně základní škola bude mít povinnost tento majetek pojistit.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Chýně ze dne 25. 8. 2017.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 21/10/2017.


15. Smlouva o zřízení věcného břemene s Českomoravská energetika s.r.o.

Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 126/23, 171/1, 552/1, 816/8, 816/171 a 818 v k. ú. Chýně.

Obec Chýně touto smlouvou zřídí ve prospěch společnosti Českomoravská energetika s.r.o. věcné břemeno spočívající v právu této společnosti zřídit, vést, provozovat, udržovat, upravovat (za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti) a případně odstraňovat součást distribuční soustavy včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřizováním (umístěním), obnovou, provozováním, udržováním, upravováním a případným odstraňováním distribuční soustavy. Obec Chýně se zavazuje trpět tato práva odpovídající věcnému břemenu.

Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 816/8, 816/171 a 126/23 pro vedení a zařízení pro distribuci elektřiny nízkého napětí a k pozemkům parc. č. 171/1, 552/1, 818 a 816/8 pro vedení a zařízení pro distribuci elektřiny vysokého napětí.

Předmětné věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu v celkové výši 1 000,- Kč.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností Českomoravská energetika s.r.o. týkající se pozemků parc. číslo 126/23, 171/1, 552/1, 816/8, 816/171 a 818 v k. ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 22/10/2017.


16. Příkazní smlouva na výkon funkce TDI – výstavba objektu B - Tělocvična

Paní místostarostka uvedla, že v souvislosti s rozdělením objektů výstavby nové základní školy v Chýni na budovu školy (I. etapa, objekt A) a tělocvičnu (II. etapa, objekt B) a posunutím termínu realizace tělocvičny do 30. 4. 2018 vyvstala i potřeba uzavřít příkazní smlouvu na výkon TDI pro objekt B.

Předmětná příkazní smlouva bude na základě poptávkového řízení uzavřena s panem Ivo Zajícem, který předložil nejnižší nabídkovou cenu. Cena za poskytnuté služby byla stanovena dohodou stran na částku 62 000,- Kč bez DPH měsíčně.

Příkazní smlouva obsahuje rozsáhlý seznam činností, které je TDI povinen zaštitovat, přičemž rozsah činnost se jedná o každodenní přítomnost TDI na stavbě.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na staveništi – výstavba objektu B – Tělocvična s ing. Ivo Zajícem.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 23/10/2017.


17. Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na činnost projektového, cenového a dotačního manažera uzavřenou se společností MDA Praha, s.r.o.

Paní místostarostka uvedla, že i tento bod souvisí s rozdělením stavby školy a stavby haly, jak bylo uvedenou v bodu 16 programu, kdy je potřebné prodloužit i spolupráci s projektovým, cenovým a dotačním manažerem na základě uzavřené příkazní smlouvy se společností MDA Praha, s.r.o.

Dle bodu 1.1. čl. 1 tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na tom, že činnost projektového manažera se rozšíří až do 30. 4. 2018, činnost nebude ukončena dříve než předáním stavby, popř. dnem právní moci její kolaudace a předáním interiéru a zpracováním závěrečného vyhodnocení akce.

Rozsah činností projektového manažera dle příkazní smlouvy zůstane nezměněn.

Smluvní strany se také dohodly na změně ceny tak, že cena služeb projektového manažera se navyšuje o částku 369 520,- Kč bez DPH, tj. z původní částky 1 020 000,- Kč bez DPH na částku 1 389 500,- Kč bez DPH.

Uzavřená smlouva se prodlužuje tímto dodatkem o cca 6 měsíců.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na činnost projektového, cenového a dotačního manažera uzavřené se společností MDA Praha, s. r. o.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 24/10/2017.


18. Kupní smlouva na vozidlo Multicar M26, 2,5 Tdi – schvalování ex post

Paní místostarostka sdělila, že obec Chýně zakoupila multikáru za cenu 424 000,- Kč, která je již v obci v činnosti a předala slovo panu Mikulenkovi, který vede obecní zaměstnance obce a má na starosti technické zázemí.

Pan Mikulenka uvedl, že předmětná multikára má víceúčelové využití: v současné době se používá na posyp komunikací, dále se dá na ni přidat kropicí lišta, smeták, zavlažovací cisterna s čerpadlem, kontejner. Jedná se o terénní úpravu – čtyřkolku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na vozidlo Multicar M26, 2,5 Tdi s firmou Auto Daniel – Daniel Skřivánek, IČO 725 93 083 ve výši 424 000,- Kč.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 25/10/2017.


19. Schválení koupě hasičského auta

I v tomto bodě paní místostarostka poprosila pana Mikulenku, který je zároveň členem a velitelem dobrovolných hasičů v obci Chýně, k prezentaci typu hasičského auta, jež by obec Chýně ráda zakoupila.

Paní místostarostka zároveň využila tuto příležitost a poděkovala členům dobrovolného hasičského sboru za pomoc při odstraňování škod vzniklých po vichřici, která se Chýní v minulém dni prohnala (napadané dříví, polámané stromy, utržené plechy na střeše stavby tělocvičny…).

Pan Mikulenka uvedl, že hasičské auto, jež obec v současnosti vlastní, je staré 45 let, přičemž po poslední neúspěšné technické prohlídce bylo obci sděleno, že odstranění závad vozidla (např. elektroinstalace, náprava, brzdy apod.) by trvalo 1 měsíc a cena opravy by se pohybovala přes 200 000,- Kč.

Vůz, který by měl stávající vůz nahradit, je značky Reanult s obsahem nádrže 3 000 l vody, jsou tam skříňky na veškeré potřebné a nutné nářadí, s kapacitou pro 8 lidí. Cena vozidla činí 592 900,- Kč včetně DPH.

Prodejcem vozidla je firma SIDES, auto bude dovezené z Francie, firma zařídí přihlášení v ČR. Na vůz bude poskytnuta 1 rok záruka.

Pan Mikulenka dále uvedl, že toto vozidlo splňuje veškeré normy požadované právními předpisy České republiky a bude také uvedeno do integrovaného záchranného systému.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup hasičského auta Renault CAS 15/3000 L v ceně 592 900,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 26/10/2017.


20. Smlouva o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Smlouvou bude na pozemku parc. č. 552/1 – ostatní komunikace a 818 - silnice v k.ú. Chýně zřízena stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v obci Chýně, lokalita V Roklích, v jejímž rámci bude na předmětných pozemcích umístěno komunikační vedení veřejné komunikační sítě metalický kabel typu 300XN, 25XN, 150XN a HDPE trubky. Celková délka trasy činí 15,1 bm.

Za tuto služebnost si strany dohodly jednorázovou odměnu ve výši 2 000,- Kč.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemku parc. č. 818 a 552/1 v k.ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 27/10/2017.


21. Smlouva o poskytování právních služeb s paní Mgr. Annou Komeiserovou, advokátkou

Předmětem smlouvy je závazek advokáta poskytovat obci Chýně služby dle českého práva a požadavků obce v rozsahu zadanému obcí a obec se naopak zavazuje zaplatit advokátovi odměnu a náhrady dle této smlouvy.

Poskytování právních služeb bude zejména zahrnovat právní služby na úseku stavebního zákona, agendy vyhlášek obce, pracovně-právní poradenství, správního práva a zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Dalšími oblastmi právních služeb budou majetkoprávní záležitosti obce a konzultace uzavíraných smluv o dílo s dodavateli, jakož i další oblasti související s činností obce jako územně samosprávného celku. Předmětem poskytování právních služeb nebude zastoupení obce v soudních sporech, tyto úkony budou v případě potřeby hrazeny zvlášť nad rámec této smlouvy.

Advokát bude poskytovat právní služby na základě ústních informací, listin, dokumentů a dalších zdrojů poskytnutých obcí. Právní služby budou advokátem poskytovány e-mailovou formou a v místě a čase dohodnutém s obcí, zpravidla v sídle obce jedenkrát za čtrnáct dní ve čtvrtek, v rozsahu 2 – 4 hodin.

Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně za poskytování právních služeb ve výši 15 000,- Kč bez DPH, která bude hrazena paušálně každý měsíc.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb s paní Mgr. Annou Komeiserovou, advokátkou.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 28/10/2017.


22. Žádost manželů Stříbrných o prodej části obecního pozemku parc. č. 186/7

Manželé Stříbrní žádají obec Chýně o koupi části pozemku parc. č. 186/7, která bezprostředně sousedí s jejich pozemky, a to ve výměře cca 40 m2. Svoji žádost odůvodňují tím, že tato část slouží výlučně k přejezdu na jejich pozemek. Svoji žádost podepírají tvrzením, že obec tak již učinila v minulosti, kdy prodala pozemek sousedům, když přejížděli přes pozemek parc. č. 186/173, který byl také původně ve vlastnictví obce Chýně.

Paní místostarostka dále poprosila přítomného pana Pospiecha, aby na základě znalosti místních poměrů vysvětlil ostatním zastupitelům polohu daného pozemku a danou problematiku.

Pan Pospiech sdělil, že předmětný pozemek skutečně slouží pouze pro projíždění manželů Stříbrných na jejich pozemek, že se jedná jakoby o rozšířený chodník (tato situace vznikla pravděpodobně chybným zaměřením pozemků společností OXES s.r.o.), tento pozemek nemá obec možnost využít žádným způsobem, protože cokoliv by na něj umístila, zabránila by vjezdu manželů Stříbrných na jejich pozemek, a obci vznikají pouze povinnosti (např. údržba tohoto pozemku…) v souvislosti s vlastnictvím tohoto pozemku. Dle pana Pospiecha se jedná pouze o holé vlastnictví a ačkoliv není zastáncem toho, aby se obec „zbavovala“ svého nemovitého majetku, tak v případě takovém čistě holého vlastnictví spojené pouze s povinnostmi, přičemž žadatel užívá obecní pozemek fakticky stejně jako vlastník, by dle jeho názoru stálo za zvážení z důvodu hodného zvláštního zřetele, jestli obec neudělá výjimku a nevyjde žadateli vstříc.

Pan Palatinus uvedl, že by v souladu s pravidly ve vztahu k prodeji obecních pozemků, které na začátku svého volebního období zastupitelé přijali a kde vyjádřili nesouhlasný postoj k prodeji veškerých obecních pozemků, navrhl tuto žádost projednat ještě v rámci pracovního zastupitelstva a navrhl by tedy tuto žádost odložit. Jednou z možností řešení je pronájem této plochy.

Ostatní zastupitelé s uvedeným návrhem souhlasili.


Bod 22 programu zastupitelstva se odkládá.


23. Kupní smlouva na pozemek parc. č. st. 22/21 s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově z důvodu umístění „Dešťové kanalizace“

Paní místostarostka uvedla, že se opětovně jedná o odkup části pozemků v rámci rekonstrukce chodníku k Pivovarskému dvoru a potřeby umístit dešťovou kanalizaci.

V předmětné smlouvě se jedná o odkup pozemku parc. č. st. 22/21 o výměře 66 m2 za celkovou cenu 10,- Kč.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. st. 22/21 s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově za celkovou kupní cenu ve výši 10 Kč.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 29/10/2017.


24. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 531/1 se společností O.K. Trans Praha spol. s.r.o. z důvodu umístění „Dešťové kanalizace“

Jedná se o stejný případ, jako v bodě 23 programu dnešního zastupitelstva.

Předmětnou smlouvou dojde k odkupu pozemku parc. c. 531/47 v k.ú. Chýně o výměře 85 m2 za celkovou cenu 10,- Kč.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 531/47 se společností O.K. Trans Praha s.r.o. za celkovou kupní cenu 10 Kč.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 30/10/2017.


25. Diskuse

Pan Fousek se dotázal, jestli je součástí rekonstrukce chodníku směrem k Baště i dodávka veřejného osvětlení.

Pan Palatinus uvedl, že není, nicméně v případě dodatečné potřeby je možné kopat v místech trávníku vedle chodníku, jelikož jde o obecní pozemky, nebo v případě nutnosti sejmout z chodníku zámkovou dlažbu.

Pan Pavel Fousek v rámci diskuse sdělil, že dle jeho názoru je značka „Konec obytné zóny“ u parkoviště nové budovy školy umístěna tak, že budí dojem, že lokalita „Za Ovčínem“ již nepatří do obytné zóny, a žádá o přemístění této značky, jelikož to pokládá za nebezpečné s ohledem na rychlé projíždění řidičů.

Paní místostarostka slíbila, že uvedenou záležitosti prošetří.

Pan Pavel Fousek se dále dotázal, jak to vypadá se stožárem na vlajku před novou základní školou.

Paní místostarostka odpověděla, že se nákupem stožáru bude obec v nejbližší době zabývat.

26. Závěr

Po ukončení diskuse místostarostka obce pí Vacková poděkovala všem za účast a ve 20:45 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 8. 11. 2017

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Alena Mazzolini
Tomáš Janča

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz