Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20. 9. 2017


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Miroslav Sága, Mgr. Alena Mazzolini, Tomáš Janča, Stanislav Barek, Lucie Pšeničná
Nepřítomni: Ing. Petra Vacková (omluvena), Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven)
Hosté: 13 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Střednědobý výhled rozpočtu
8. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o.
9. Změna zřizovací listiny MŠ a ZŠ Chýně
10. Diskuse
11. Závěr.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva zde

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující úpravy programu:
• Vypuštění bodu 8 „Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o.“ z důvodu, že k dohodě prozatím nedošlo,
• Zařadit bod „Výjimky ke stavební uzávěře obce Chýně vyhlášené opatřením územní povahy č. 1/2017“ (bod 8. programu),
• Zařadit bod „Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s MŠ a ZŠ Chýně“ (bod 10. programu).
Zastupitelé pak 7 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 31. 8. 2017.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Palatinus a pí. Mazzolini;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Pšeničná a p. Janča.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Alenu Mazzolini a ověřovateli zápisu Lucii Pšeničnou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/9/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:
1. V areálu Nové základní školy probíhá odstraňování vad a nedodělků, výsadba zeleně, úprava exteriéru, dále probíhá stavba haly. Co se týče financování stavby, tak dotace již byly vyčerpány a probíhá financování z poskytnutého úvěru.
2. Byla zrušena veřejná zakázka na interiér do nové základní školy s tím, že proti rozhodnutí o zrušení výběrového řízení byla podána námitka. Námitce nebylo vyhověno.
3. Byla zahájena výsadba I. částí Biokoridoru, která bude probíhat cca 3 týdny.
4. V průběhu příštího týdne dojde k zahájení rekonstrukce chodníku od obecního úřadu směrem k Baště.
5. Společnost VRV (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) připravila zprávu ohledně dodávek vody do obce Chýně a výstavby vodojemu. Závěrem této studie je, že obce Chýně nemá vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, která přivádí vodu z Prahy do Chýně, tzn., že bude potřebné do budoucna zajistit, jak a z čeho se bude nový vodojem napouštět. Reálny termín pro realizaci vodojemu a jeho uvedení do provozu je rok 2019 (zahájení výstavby podzim 2018).

6. Rozpočtové opatření č. 4

V rámci tohoto opatření byly zaktualizovány veškeré výdaje za stavbu, náklady na vybavení, náklady na ICT, náklady na projektovou činnost haly a stavbu haly, dále byly zaktualizovány výdaje na projekční práce na silnice, terminál, chodníky, zateplení OÚ, vodojem, točnu (realizace ještě v roce 2017), rekonstrukci ulice na Jarolímce. Dále byly zaktualizovány výdaje na revitalizaci centra obce III. etapa, náklady na výsadbu zeleně biocentra, byl změněný výdaj za obecní multikáru s radlicí na odstraňování sněhu a s posypem (bazarovaná dovezena z Německa).
Co se týče příjmů, tak bylo na daní z přidané hodnoty vybráno o 2 500 000,- Kč více oproti minulému rozpočtu.
Rezerva rozpočtu činí 4 544 739,73 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2017.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/9/2017.

7. Střednědobý výhled rozpočtu

Paní starostka k tomu sdělila, že je povinností obce mít schválený střednědobý výhled rozpočtu vždy na tři roky.
Od roku 2018 se změní rozpočtové určení daní, což bude mít vliv na příjmovou část výhledu rozpočtu. V reakci na stavbu školy a její etapizaci bylo potřeba upravit také výdajovou část výhledu rozpočtu.
Paní starostka shrnula nejdůležitější body výhledu následovně: předpokládaný počet obyvatel v roce 2018 je 2 912, a celkové příjmy a výdaje jsou rozpočtovány na částku 79 858 000,- Kč. Pro rok 2019 je předpokládaný počet obyvatel 3 349, a celkový příjmy a výdaje jsou rozpočtovány na částku 46 641 000,- Kč. V roce 2020 je předpokládaný počet obyvatel 3 852, a celkové příjmy a výdaje jsou odhadovány na částku 52 059 000,- Kč.
Plánované investice pro rok 2018 jsou 11 847 000,- Kč, 14 051 000,- Kč pro rok 2019 a 17 687 000,- Kč pro rok 2020.
Daňové příjmy pro rok 2018 jsou předpokládány na částku 32 835 000,- Kč, pro rok 2019 36 118 000,- Kč a pro rok 2020 41 536 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně na roky 2018-2020.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/9/2017.

8. Výjimky ke stavební uzávěře obce Chýně vyhlášené opatřením územní povahy č. 1/2017

Paní starostka k uvedenému bodu uvedla, že stavební uzávěra vešla v účinnost dne 13. 9. 2017, tzn., že u veškerých stavebních řízení, v rámci kterých nebylo k datu účinnosti stavební uzávěry vydané stavební rozhodnutí, je potřebné se vyjádřit znovu a to i tam, kde obce již v minulosti vydala souhlasné stanovisko (i prostřednictvím plánovacích smluv). Veškeré tato řízení a žádosti, které byly podány až po účinnosti stavební uzávěry je nutno podrobit řízení o výjimce ze stavební uzávěry.
Kromě jedné drobné stavby jsou na dnešním zastupitelstvu projednávány pouze žádosti o udělení výjimky, kde již bylo v minulosti uděleno souhlasné stanovisko obce.
1. Žádost o povolení výjimky společnosti EDM TRADE, s.r.o.
   - Jedná se o provozní areál, kombinace administrativně komerční a předváděcí halou, ve které bude probíhat i kusová strojírenská výroba, skladovou halou a nezbytnými prostory technického a sociálního zázemí,
 - s touto společností byla ohledně tohoto areálu uzavřena plánovací smlouva,
 -funkční vymezení území je stavba haly, zastavěnost je max. 60 % odpovídající stávající parcelaci, výška oplocení je splněna, výška haly a podlaží a počet parkovacích míst je také splněno,
 - v žádosti nedošlo oproti podepsané plánovací smlouvě k žádné změně,
 na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že podmínky pro udělení výjimky jsou splněny.
2. Žádost o povolení výjimky společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
 - Jedná se o přípravu staveb bytových domů O, P, Q, R, S a 15ti rodinných domů T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG a AH, změny staveb bytových domů E1 a E2 a souvisejících a podmiňujících staveb (vodovodních, splaškových a dešťových kanalizačních řádů a přípojek, elektrických přípojek a distribučního vedení elektrické energie včetně trafostanic, veřejného osvětlení, vedení elektronických komunikací, zpevněných ploch chodníků, parkovacích stání, komunikací, státní pro kontejnery a s tím souvisejících odvodňovacích zařízení – trubní vedení, vpusti, žlaby, příkopy a drenáže, stavby parku Opatovka a v němu umístěných staveb,
- Společnost zároveň žádá také o výjimku pro související investory ČEZ Distribuce, a.s. a ELDATA pražská s.r.o. (zajištění položení sítí),
- Společnost má s obcí Chýně uzavřenou plánovací smlouvu na tyto stavební objekty.
3. Žádost o povolení výjimky společnosti Silver development s.r.o.
 -Jedná se o změnu stavby před dokončením – Vodovod a splašková kanalizace – II. etapa, lokalita Na Dušnicku, k.ú. Chýně,
 -Tento projekt nenarušuje svým rozsahem zadání nového územního plánu,
 -Se společností byla na tento projekt uzavřena smlouva o spolupráci.
4. Žádost o povolení výjimky společnosti Silver development s.r.o.
 -Jedná se o novostavbu tří bytových domů (B1, B2 a B3) na pozemcích par. č. 156/778, 156/777 a 156/776 v k.ú. Chýně.
 -Se společností byla na tento projekt uzavřena smlouva o spolupráci.
5. Žádost o povolení výjimky paní MUDr. Heleny Veselé
 -Jedná se o stavbu budovy nové ordinace praktického lékaře pro dospělé, připojení na IS, odstavnými stáními, terénními úpravami a zpevněnými plochami na pozemku par. č. st. 32/4 a parc. č. 981 v k.ů. Chýně,
 -Na danou stavbu již bylo v minulosti vydané stavební povolení, proti kterému však bylo podáno odvolání a odvolací orgán vydané rozhodnutí a zrušil a vrátil věc k novému projednání stavebnímu úřadu.
6. Žádost o povolení výjimky společnosti TOPSHAM s.r.o.
 Jedná se o výstavbu rodinných domů, řadových domů, bytových domů, související infrastruktury, jakož i výstavbu objektů občanské vybavenosti – objektů pro obchod a služby pro všechny pozemky zapsané ke dni 7. 9. 2017 na LV č. 1902, pro k.ú. Chýně,
 Jedná se o záměr, který podléhá uzavřené plánovací smlouvě se společností EMBALADOR s.r.o.
7. Žádost o povolení výjimky společnosti EMBALADOR s.r.o.
 -Jedná se o výstavbu rodinných domů, řadových domů, bytových domů, související infrastruktury, jakož i výstavbu objektů občanské vybavenosti – objektů pro obchod a služby pro všechny pozemky zapsané ke dni 7. 9. 2017 na LV č. 1736, pro k.ú. Chýně (pozemky parc. č. 816/365, 816/7, 814, 816/367, 126/90).
8. Žádost o povolení výjimky společnosti VOLVAGIA s.r.o.
 -Jedná se o výstavbu rodinných domů, řadových domů, bytových domů, související infrastruktury, jakož i výstavbu objektů občanské vybavenosti – objektů pro obchod a služby pro všechny pozemky zapsané ke dni 7. 9. 2017 na LV č. 2064, pro k.ú. Chýně,
 Paní starostka uvedla, že se jedná o lokalitu, kde by mělo být vypuštěno slovo „bytových“ domů, v této lokalitě jsou povolovány pouze rodinné domy,
 V souladu s plánovací smlouvou je možno udělit výjimku v této lokalitě pouze na výstavbu rodinných domů, nikoliv bytových domů.
9. Žádost o povolení výjimky obce Chýně
 Jedná se o výstavbu přechodu pro chodce v ulici ke skále u zastávky MHD na pozemku parc. č. 558/2 v k.ú. Chýně.
10. Žádost o povolení výjimky paní Lenky Králičkové
 -Jedná se o stavbu plotu ve výši 180 cm na pozemcích parc. č. 987 a 988.
Paní starostka dále zrekapitulovala postup při podávání žádosti o povolení výjimky ze stavební uzávěry. Žadatel musí vyplnit žádost, který je ke stažení na webových stránkách obce Chýně.
Zastupitelé spolu se zpracovatelem nového územního plánu se shodli na následujících parametrech, jejichž splnění je zapotřebí k povolení výjimky:
Čistě obytné území:
 -Zastavěnost zpevněných ploch a dalších staveb max. 30 %
 -Stávající parcelace
 -Výstavba soliterního rodinného domu
 -Oplocení max. 180 cm – max. 80 cm podezdívka a vrchní část řešena jen jako částečně průhledná
 -RD jednopodlažní s obytným podkrovím
 -Stavební čára, určující vzdálenost objektu od kraje komunikace 4 m
 -Objekty musí stát na stavební čáře orientované do ulice reprezentativním průčelím
 -2 parkovací místa na pozemku
 -Nepovoluje se budování nových přípojek
Smíšené území:
 -Zastavěnost zpevněných ploch a dalších staveb max. 60%
 -Stávající parcelace
 -Výstavba solitérního rodinného domu
 -Oplocení max. 180 cm – max. 80 cm podezdívka a vrchní část řešena jako částečně průhledná
 -RD jednopodlažní s obytným podkrovím
 -Stavební čára, určující vzdálenost objektu od kraje komunikace 4 m
 -Objekty musí stát na stavební čáře orientované do ulice reprezentativním průčelím
 -2 parkovací místa na pozemku
 -Nepovoluje se budování nových přípojek

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující žádosti o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře:
• žádost Ing. arch. Františka Prajera ze dne 20. 09. 2017
• žádost společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 18. 9. 2017
• žádost společnosti Silver Development s.r.o. ze dne 19. 9. 2017, č.j. 2470/DZá/17/Ch
• žádost společnosti Silver Development s.r.o. ze dne 19. 9. 2017, č.j. 2469/DZá/17/Ch
• žádost MUDr. Heleny Veselé ze dne 13. 9. 2017
• žádost společnosti Topsham s.r.o. ze dne 19. 9. 2017
• žádost společnosti Embalador s.r.o. ze dne 19. 9. 2017
• žádost obce Chýně ze dne 20. 9. 2017
• žádost paní Lenky Králíčkové ze dne 13. 9. 2017
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/9/2017.

9. Změna zřizovací listiny MŠ a ZŠ Chýně

Vzhledem k tomu, že se škola přesunula do nových prostor, tak také rozšířila řadu svých činností a jedná se hlavně o doplnění doplňkových činností a to následovně:
 -pořádání odborných kroužků a seminářů pro děti
 -zřízení a vedení dětské skupiny pro zaměstnance školy a pro veřejnost
 -příprava obědů a večeří pro cizí strávníky
 -hostinská činnost, příprava cateringů a občerstvení na soukromé, školní či obecní akce
 -příprava dopoledních a odpoledních svačin a zajištění pitného režimu pro žáky
 -pronájmy sportoviště a pozemků školy
 -pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro odbornou i laickou veřejnost
 -organizace mimoškolních vzdělávacích a zájmových aktivit pro žáky školy i veřejnost
 -pronájem vypůjčených nebytových a bytových prostor

Dále se zřizovací listina v čl. 3 „Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace“, mění na následující text:

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem, základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům v přípravné třídě, základní vzdělávání žákům na I. stupni, základní vzdělání žákům na II. stupni, a to pouze v šesté a sedmé třídě, školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Činnost těchto zařízení se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/9/2017.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s MŠ a ZŠ Chýně

Tímto dodatkem č. 1 dochází k výpůjčce počítačů a kopírky, které jsou podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, které byly vysoutěženy v rámci veřejné zakázky na ICT. Součástí tohoto dodatku je i předávací protokol.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Chýně ze dne 25. 8. 2017.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/9/2017.

11. Diskuse

Pan Pavel Fousek se dotázal, jak to vypadá s odstraňováním vad a nedostatků v budově nové základní školy, které měly být odstraněny do konce září 2017.
Paní starostka uvedla, že z 517 estetických nedodělků, které byly specifikovány v předávacím protokolu, tak jich k dnešnímu dni bylo odstraněno již 310. Do konce měsíce by měl být odstraněn i zbytek vad a nedodělků. V případě, že by nějaké vady nestihly být v uvedeném termínu odstraněny, bude muset dodavatel zaplatit smluvní sankci 300 000,- Kč za den.


Otázka veřejnosti: Jak to vypadá s parkem Opatovka?
Na webových stránkách obce Chýně je uveřejněn projekt tohoto parku, nicméně v současné době probíhají menší úpravy tohoto projektu, protože majitelé sousedních pozemků požadovali určité změny, jako např. výměna některé vzrostlé zeleně za keře, vypuštění dětského hřiště, zpevněné plochy byly zaměněny za štěrk apod. Projekt by měl být zfinalizován v průběhu příštího týdne. Realizovat projekt bude společnost BEMETT a měl by být hotový do poloviny roku 2018


Otázka veřejnosti: Jak to bude s kolaudací, která je naplánovaná za účinnosti stavební uzávěry?
Pani starostka odpověděla, že opatření obecní povahy o stavební uzávěře nemá na kolaudace vliv.
Paní starostka dále v závěru uvedla, že si obec Chýně vyžádala posudek z kladenských vodáren na kvalitu vody, přičemž se jedná o vodu hloubkovu. Paní starostka uvedla, že mnoho lidí lpí na pražské vodě z Přední kopaniny, jedná se o vodu povrchovou, která je sice měkká, nicméně má dle posudku i řadu negativ, jako např. obsah stopového množství antibiotik, antikoncepce a jiných léčiv. Hloubková voda je naopak tvrdá, ale zase má větší obsah minerálních látek. Obě varianty splňují všechny normy a požadavky na pitnou vodu a je tedy na každém jednotlivci, ke které variantě si přikloní.
Dle názoru paní starostky však obce Chýně bude stát zanedlouho před rozhodnutím, kterou vodu bude odebírat a za jakých podmínek, aby mohlo dojít k naplňování plánovaného vodojemu, protože není možné tyto dva zdroje míchat dohromady, aby nedocházelo k různým vzájemným kontaminacím.
S novým vodojemem je již počítáno v novém územním plánu a jeho kapacita je plánována na 2 x 1 500 m3.
Paní starostka dále připomněla, že se budou konat volby do Poslanecké sněmovny a že Chýně bude mít již dva volební okrsky (obě na Obecním úřadě Chýně – zasedačka a bývalá knihovna).

12. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a v 19:30 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 29. 9. 2017     
Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Lucie Pšeničná
                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz