Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 31. 8. 2017


Přítomni:     Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Miroslav Sága, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Mgr. Alena Mazzolini,

                  Tomáš Janča, Stanislav Barek, Lucie Pšeničná
Nepřítomni: 0
Hosté:        10 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Přijetí dotace MF na stavbu tělocvičny Nové základní školy (etapa B)
7. Souhlas a pověření starostky k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na výstavbu „Nová základní škola v Chýni s přilehlou komunikací“ (etapa B)
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Pozemky Státního pozemkového fondu
10. Smlouvy o zřízení práva stavby obce Chýně za účelem umístění „Dešťové kanalizace“ na pozemky soukromých vlastníků
11. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o.
12. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o.
13. Diskuse
14. Závěr.

Výpis usnesení ke stažení zde + příloha č.1 k usnesení č.28/8/2017

Průběh zasedání:

1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující úpravy programu:
• Vypuštění bodu 13 „Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o.“ z důvodu, že k dohodě nedošlo,
• Zařadit bod „Předávací protokol k budově Nové základní školy“ (bod 8. programu),
• Zařadit bod „Smlouva o spolupráci se společností EDM TRADE s.r.o.“ (bod 13. programu)
Zastupitelé pak 9 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 2. 8. 2017.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Palatinus a p. Pospiech;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Romana Pospiecha a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 25/8/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:
1. Byla zrušena veřejná zakázka na interiér do nové základní školy z důvodu, že není možné uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky tak, jak byla koncipována v zadávací dokumentaci a to s ohledem na lhůtu plnění, termíny v průběhu roku nejsou možné. Smlouva ve svém věcném znění neodpovídá dodávkám do školní budovy, ale na stavbu a je nutné její kompletní přepracování. Zároveň je nutné etatizovat a změnit termíny dodání v souladu s tím, že budova již nebude ve správě obce, ale školy. V současné době běží lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Posléze v průběhu podzimu/zimy bude vyhlášeno nové zadávací řízení, pokud bude možné i nadále zajistit financování ze spoluúčasti dotace, přizpůsobené novým potřebám zakázky na interiér jinak se bude hledat jiné řešení.
2. Obec obdržela dotaci na výsadbu II. etapy Biokoridoru od SFŽP ve výši 2 500 000,- Kč. Výsadba bude probíhat v jarních měsících roku 2018.
3. Byly zkolaudovány prostory pro firemní dětskou skupinu.
4. Byl zkolaudován LAPOL u základní školy.
5. Byla zkolaudována komunikace v ul. Bolzanova.
6. Byla zkolaudována vodovodní přípojka a došlo k zokruhování celé lokality Háje přímo z přivaděče v ul. Rudenská.
7. Budova Nové základní školy byla uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz je z toho důvodu, že stavební povolení bylo vydáno na areál celé základní školy včetně tělocvičny, která ještě nebyla dokončena.

6. Přijetí dotace MF na stavbu tělocvičny Nové základní školy (etapa B)

Původně byla stavba tělocvičny zahrnuta do jedné dotace ve výši 138 000 000,- Kč, přičemž celkové náklady činily 211 000 000,- Kč. Tím, že byl vypsán druhý dotační titul, který umožňoval získat dotaci na stavbu tělocvičny včetně interierového vybavení, získala obec dotaci ve výši cca 44 460 000,- Kč, celkové náklady jsou 61mil. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci Tělocvična s učebnou pro školní klub při ZŠ Chýně ve výši 44 467 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 26/8/2017.

7. Souhlas a pověření starostky k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu „Nová základní škola v Chýni s přilehlou komunikací“ (etapa B)

Tímto dodatkem dochází v souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla v části II. Etapa výstavby – Tělocvična k navýšení ceny díla do 15 % původní ceny, což je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Celková cena díla se tak mění na částku 189 879 393,25 Kč bez DPH (I. etapa – stavba školy, II. etapa – stavba tělocvičny). Kolaudace tělocvičny je dle Dodatku naplánovaná na 30. 4. 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 27/8/2017.

8. Protokol o odevzdání a převzetí stavby nebo její části

Paní starostka uvedla, že byly dokončeny veškeré stavební práce, a stavba nové základní školy byla řádně uvedena do zkušebního provozu. Dne 31. 8. 2017 došlo k předání části díla a to následujících objektů: Objekt A – Škola, Objekt C – Jídelna, Spojovací krček mezi objekty A a C, přípojky inženýrských sítí, areálové rozvody inženýrských sítí, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, sadové a terénní úpravy, objekty drobné architektury (železobetonové stěny, pobytové schodiště), venkovní hřiště. Stavba obsahuje drobné estetické nedodělky, žádná z nich však nebrání řádnému užívání školy.
Paní starostka uvedla, že k posunu termínu a těsnému ukončení k 31.8.2017 došlo i vinou objektivních skutečností jako např. silný mráz v lednu a proto se obec s dodavatelem dohodla, že po tuto dobu se dodavateli sníží výše smluvní pokuty nebo učiní jiná opatření k nápravě. Paní starostka dále sdělila, že v rámci celé stavby vznikaly položky, jež nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, ale bylo nutné je realizovat, např. trapézové plechy, odvoz zeminy nad odhadovaný objem (reálný náklad byl cca dvojnásobný). Tyto náklady dosahují v současné době částku 4 264 997,85 Kč bez DPH. Paní starostka proto navrhla, že by obec souhlasila s prodloužením lhůty pro dodavatele na odstranění těchto estetických drobných vad a nedodělků do 30. 9. 2017 a dodavatel na druhou stranu nebude po obci Chýně požadovat polovinu zmiňovaných nákladů vzniklých nad rámec výkazu výměr a k tomu zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za den. V případě, že by dodavatel nestihl odstranit všechny estetické vady a nedodělky do 30. 9. 2018, požadovala by obec Chýně již pokuty stanovené ve smlouvě o dílo, tj. 300 000,- Kč za den.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Protokol o odevzdání a převzetí části stavby Nová základní škola v Chýni s přilehlou komunikací s tím, že drobné vady a nedodělky specifikované v protokolu budou odstraněny do 30. 9. 2017 s výjimkou pěti vad s delší dobou dodání, které budou odstraněny nejpozději do 30. 4. 2018. Těchto pět vad je vyjmenováno v příloze č. 1 tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce dále souhlasí se snížením smluvní sankce za prodlení s dokončením díla na 30 000,- Kč za jeden den prodlení s platností od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 s podmínkou, že celkové náklady nad rámce projektové dokumentace nepřesáhnou částku 4 264 997,85 Kč bez DPH a že společnost PKS stavby a.s. se na této částce bude podílet částkou minimálně ve výši 1 264 997,85 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 28/8/2017.

9. Rozpočtové opatření č. 4

Paní starostka uvedla, že v rozpočtovém opatření jsou nově zahrnuty položky dotace na stavbu tělocvičny ve výši 10 000 000,- Kč, byly zaktualizovány položky na projekční práce silnice, zaktualizovala se položka na rekonstrukci v ul. Na Jarolímce (obec již obdržela 1. kalkulaci), dále jsou v něm zahrnuty náklady na firemní dětskou skupinu, dále byly zaktualizovány částky za revitalizaci centra obce III. etapa, za měření rychlostí, za projekční práce na zeleň, za přechod v ul. Ke Skále, byla ponížena částka na zpracování územního plánu. Ve výdajích byly zaktualizovány položky za výměnu vodoměrů, dále byla převedena dotace od kraje škole „bezpečné klíma“ a převod dotace od kraje pro školy „šablony“. Dále došlo k výměně stožáru veřejného osvětlení, dále je zahrnut nájem pracovních strojů (auto na čistění komunikací), byly pořízeny nové obleky pro požárníky (nové kukly, svítilny), byla navýšena částka na služby pošty.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá schválení rozpočtového opatření č. 4. Rozpočtu obce Chýně pro rok 2017.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

10. Pozemky Státního pozemkového fondu

Státní pozemkový fond nabídl k  převodu 7 pozemků (pozemky u mateřské školky – cca metrové části), s tím, že u pozemku p.č. 542/3 by se jednalo o bezúplatný převod a u ostatních za úplatu, jedná se však o trvalý travní porost, takže se částky dle současných obdobných posudků pohybují od 20 – 100,- Kč za m2. Paní starostka sdělila, že v současné době nejde o schválení částky za odkup pozemku, ale pouze o schválení žádosti o převod těchto pozemků, přičemž obec má v těchto případech předkupní právo. Soupis těchto pozemků je uveřejněn na úřední desce obce Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 542/3 v k.ú. Chýně a úplatný převod u pozemků p. č. 531/6, 694, 516/3, 14/11 v k. ú. Chýně od Státního pozemkového úřadu do majetku obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 29/8/2017.

11. Smlouvy o zřízení práva stavby obce Chýně za účelem umístění „Dešťové kanalizace“ na pozemky soukromých vlastníků

Paní starostka uvedla, že je již dokončena žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na etapu III rekonstrukce chodníků (lokalita od RD č.p. 18 směrem k Pivovarskému dvoru), přičemž v této lokalitě je potřeba umístit dešťovou kanalizaci. Jedná se o pozemky šesti vlastníků, s kterými se obec dohodla, že uzavřou smlouvu o zřízení práva stavby s tím, že do budoucna budou tyto pozemky převedeny do vlastnictví obce Chýně. Někteří vlastníci již souhlasili s bezúplatným převodem a ve dvou případech půjde o převod úplatný (cca 100 - 200 Kč za m2). Uzavření těchto smluv je podmínkou pro to, aby obec mohla obdržet dotaci na tento projekt.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o zřízení práva stavby dešťové kanalizace mezi obcí Chýně a majiteli pozemků Ing. Vladimírem Housou, zástupcem společenství vlastníků SVJ bytového domu č.p. 176, Richardem Reinischem a Bc. Helenou Vančatovou, Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, se společnosti O.K. Trans Praha spol. s.r.o., Josefem Machem a Janem Hladišem.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 30/8/2017.

12. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o.

Paní starostka sdělila, že tímto dodatkem bylo upraveno, že množství vody zjištěné na vodoměru umístěného ve vodovodní šachtě bude podkladem pro fakturaci vodného a stočného. Cena pro vodné a stočné bude stejná, jako cena vodného a stočného v obci Chýně. Dále je v dodatku upraveno, že pokud mezi společností Silver development a 1 VHS bude uzavřena smlouva o provozování vodovodu a kanalizace, uzavře 1 VHS smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s každým vlastníkem odběrného místa zvlášť. Společnost Silver development se dále zavazuje vybudovat předávací místo – vodoměrnou šachtu do 15. 10. 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 31/8/2017.

13. Smlouva o spolupráci společností EDM TRADE s.r.o.

Paní starostka uvedla, že společnost (budoucí stavebník) hodlá vybudovat na pozemku provozní areál (předváděcí místnost pro průmyslové stroje) včetně parkoviště pro 14 vozů, pěší a manipulační zpevněné plochy, přípojku vodovodu a NN, oplocení, terénní a sadové úpravy, jímku splaškové kanalizace, retenční nádrž a vsakovací objekt. Ve smlouvě je dále stanovena povinnost společnosti poskytnou obci Chýně jednorázový přípěvek na občanskou vybavenost v celkové výši 100 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci se společností EDM TRADE s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 9    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 32/8/2017.

14. Diskuse
Nebyl žádný příspěvek do diskuse.

15. Závěr
Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:45 hod ukončila zasedání zastupitelstva.


V Chýni, dne 6. 9. 2017     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz