Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 2. 8. 2017
Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Miroslav Sága, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Mgr. Alena Mazzolini, Tomáš Janča, Stanislav Barek (příchod 18:35)
Nepřítomni: Lucie Pšeničná (omluvena)
Hosté: 13 občanů
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
7. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2017 o zřízení obecní policie Chýně
8. Smlouva na realizaci projektu SFŽP – Biokoridor a biocentrum I. Etapa
9. Smlouvy na realizaci dodávky vybavení ICT s podbody A, B, C, D, E, F
10. Smlouva na dodávku nábytku do objektu Nové základní školy Chýně
11. Smlouva se společností Silver Dvelopment s.r.o.
12. Rozhodnutí o námitkách ke stavební uzávěře obce Chýně
13. Smlouva o výpůjčce nové základní školy
14. Diskuse
15. Závěr.
Průběh zasedání:
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Schválení programu
V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla zařazení následujících mimořádných bodů do programu:
• Opatření obecní povahy č. 1/2017
• Souhlas se zřízením přípravné třídy ZŠ (bod 8. programu)
• Smlouva se zpracovatelem územního plánu obce Chýně s firmou Sawicki-Slavík architekti (bod 17. programu)
• Pořizovatel změny č. 3 územního plánu – revokace předchozích usnesení (bod 16 programu)
• Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 558/2 k.ú. Chýně s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností Meritum Kladno Projekce s.r.o. (bod 18. programu)
Zastupitelé pak 7 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
V bodu 3 programu paní starostka seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2017.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1. návrhová komise: p. Palatinus a p. Pospiech;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Janča.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Romana Pospiecha a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/8/2017.
5. Zpráva starostky o činnosti obce
V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:
1. V současné době probíhá insolvenční řízení na společnost Debra s.r.o. (jednatel společnosti p. Koval), která působila v lokalitě Sluneční údolí. Insolvenční správce se na obec Chýně obrátil se žádostí o spolupráci. Obec Chýně rozeslala všem vlastníkům nemovitostí, kteří by mohli být na svých právech tímto řízením dotčeni, aby se v souvislosti s jakoukoliv pohledávkou vůči společnosti Debra s.r.o., nebo jednání p. Kovala, obrátili na jmenovaného insolvečního správce (kontakt je uveden v přiloženém dopise).
2. Probíhají jednání se společností HES stavební s.r.o. v souvislosti s rekonstrukcí chodníků II. etapa. Byla již vydána veškerá potřebná rozhodnutí silničního správního úřadu. K podpisu smlouvy o dílo dojde v průběhu srpna, přičemž k zahájení stavebních prací musí dojít dle smlouvy do třech týdnů od podpisu smlouvy, tj. přibližně v půlce září 2017 (doba realizace cca 4 týdny).
3. Při vjezdu do obce u Bašty bude umístěn radar k měření rychlosti, který bude napojen na centrální evidenci včetně záznamů, neboť obec má povinnost vést evidenci přestupků, takže tyto údaje budou předávány na Policii ČR k dalšímu zpracování.
4. Byly zahájeny stavební práce na přeložce u obce Chrášťany, délka prací je odhadována na dobu 18 měsíců. Paní starostka upozornila občany, že na křižovatce při vjezdu do obce Chýně je umístěna značka „přikázaný směr jízdy“ na Rudnou u Prahy, řidiči musí při cestě na Zličín na křižovatce odbočit doprava a přes kruhový objezd se vrátit na cestu na Zličín. To by mělo pomoci ke zlepšení současné dopravní situace v obci Chrášťany.
5. Stavba nové základní školy probíhá podle plánu, kolaudace proběhne 24. 8. 2017. Následně budou ještě probíhat dokončovací, úklidové práce a výsadba zeleně, nicméně bezpečný bezproblémový provoz školy by tyto práce ohrozit neměly.
6. Probíhají stavební práce v areálu mateřské školky, kde dochází k přestavbě bývalé jídelny a vývařovny na firemní školku o kapacitě 12 dětí. K otevření školky by mělo dojít v průběhu září 2017.
6. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Obec Chýně obdržela dotaci ve výši 10 000 000,- Kč na spolufinancování dotace z Ministerstva financí ČR na výstavbu základní školy v Chýni (138 000 000,- Kč). Celkové uznatelné náklady na stavbu školy jsou 210 000 000,- Kč, tzn., že výše spolufinancování obce činí 78 000 000,- Kč a právě na toto spolufinancování obdržela obec předmětnou dotaci ze Středočeského kraje ve výši 10 000 000,- Kč. Podmínkou přijetí dotace je usnesení zastupitelstva o schválení přijetí této dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na spolufinancování výstavby Nové základní školy Chýně ve výši 10 000 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/8/2017.
7. Smlouva o výpůjčce Nové základní školy
Paní místostarostka uvedla, že v souvislosti se zápisem nové základní školy Chýně do rejstříku vedeného Ministerstvem školství ČR je obec jako zřizovatel mj. povinna dodat i uzavřenou smlouvu o výpůjčce budovy a přilehlého pozemku nové základní školy.
V současné době, kdy se tato smlouva připravuje, je ještě vzhledem k charakteru školy jako komunitního prostoru mnoho provozních záležitostí nejasných, např. ohledně úklidu vnějších prostor (např. školní hřiště, které budou užívat obě strany – tedy škola i ostatní občané), odpovědnosti za způsobené škody apod., proto je návrh této smlouvy koncipován v obecnější rovině s tím, že ve smlouvě je uvedeno, že se obě strany sejdou po třech měsících provozu školy (nejpozději do 30. 11. 2017) a již na základě získaných zkušeností si domluví podrobnější podmínky výpůjčky a provozu Nové základní školy. Obec Chýně se prozatím dohodla s ředitelem základní školy na tom, že zkušebně bude zajišťovat úklid vnějších prostor škola prostřednictvím školníka s tím, že se posléze vyhodnotí, jestli bude tento způsob provozu pro školu udržitelný i z hlediska personálního nebo finančního.
Paní místostarostka uvedené doplnila, že užívání samotné budovy podrobněji upraví provozní řád školy. Co se týče pozemku kolem školy, tak ten od 17:00 do cca 21:00 bude zpřístupněn k užívání občanům Chýně, a proto bude v budoucnu potřebné „doladit“ podrobnosti tohoto společného užívání (podrobnější způsob užívání okolních pozemků, tj. kdy pozemek využívá škola, kdy veřejnost a za jakých podmínek, odpovědnost za způsobené škody a úklid včetně nákladů za něj, apod.).
Pan ředitel školy uvedené doplnil tím, že se mu jako ideální řešení jeví, aby mělo školní hřiště svého správce. Sdělil, že prozatím souhlasil, aby tuto funkci plnil školník školy s tím, že ze svého rozpočtu je schopen zaplatit školníkovi pouze plný úvazek, přičemž plnění úkolů při provozování školního hřiště již vnímá nad rámec tohoto úvazku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a obecných podmínkách provozu Nové základní školy Chýně se ZŠ a MŠ Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/8/2017.
8. Souhlas se zřízením přípravné třídy
Paní starostka sdělila, že obci Chýně byla doručena žádost Základní a Mateřské školy v obci Chýně o zřízení přípravné třídy.
Pan ředitel školy uvedl, že přípravná třída je určena pro děti, které mají odklad povinné školní docházky. Minimální počet dětí, který stanovuje zákon je 10, maximálně 15 v jedné třídě, přičemž v současné době je přihlášených 6 – 7 dětí. Zákon umožňuje, aby obec dofinancovala tento podstav dětí, což by při současné situaci činilo 30 – 40 % (podle finálního počtu žáků) z částky 30 164,- Kč měsíčně (superhrubá mzda učitelky v přípravné třídě). Tímto škola žádá o výjimku z počtu dětí v přípravné třídě. S tím souvisí při odsouhlasení žádosti o zřízení přípravné třídy v tomto rozsahu i závazek zřizovatele, zajistit v případě potřeby dofinancování provozu této třídy.
Paní starostka uvedené doplnila, že do této přípravné třídy se mohou přihlásit i děti z okolních vesnic, jelikož přijetí žáka do této třídy není vázán na trvalý pobyt v obci Chýně. Nicméně je třeba podotknout, že přijetí žáků do této třídy, jež nemají trvalý pobyt v obci Chýně, neznamená automatické přijetí do 1. třídy a ani nezakládá žádnou výhodu pro následné přijetí do 1. třídy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přípravné třídy v ZŠ Chýně pro školní rok 2017/2018.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/8/2017.
9. Obecně závazná vyhláška obce Chýně 4/2017 o zřízení obecní policie Chýně
Pan Palatinus k tomuto bodu uvedl, že k právnímu zřízení obecní policie v obci Chýně dojde k 1. 10. 2017, a to z důvodu rychle se rozrůstající obce, z čehož plyne zvýšená potřeba starat se  o veřejný pořádek v obci.
Na počátku se plánuje zřídit obecní policie v malém rozsahu, a postupně dle potřeb dojde k jejímu rozšiřování. Do konce roku 2017 by měla proběhnout výběrová řízení na pozice strážníků, začátkem roku 2018 dojde k rekonstrukci obecního úřadu, kde v přízemí vznikne služebna obecní policie a od dubna 2018 by měla začít obecní policie fungovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 4/2017 o zřízení obecní policie Chýně.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/8/2017.
10. Smlouva na realizaci projektu SFŽP – Biokoridor a biocentrum I. Etapa
Paní starostka uvedla, že dne 2. 8. 2017 proběhlo v rámci předmětného výběrového řízení otevírání obálek, bylo doručeno 7 nabídek s nabídkovou cenou od 954 994,44 do 2 163 883,54 Kč včetně DPH. Nejnižší nabídkovou cenu měla společnost STROMMY COMPANY s.r.o. s tím, že byla vyzvána k doplnění kvalifikace a také k vysvětlení některých velice nízkých položek ve svém rozpočtu, např. položení trávníku za cenu 5,- Kč/m2. V případě, že svoji nabídkovou cenu řádně a uspokojivě zdůvodní, bude smlouva o dílo uzavřena jako s vybraným uchazečem s nejnižší nabídkovou cenu se společností STROMMY COMPANY s.r.o. V případě, že bude tento uchazeč z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny z výběrového řízení vyřazen, bude uzavřena smlouva s uchazečem druhým v pořadí. Předpokládaná hodnota zakázky byla 2 250 000,- Kč. Na tuto zakázku obec obdržela 100% dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně“ s tím, že uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, společnost STROMMY COMAPANY s.r.o., byl vyzván k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž v případě, že tento uchazeč uspokojivě cenu svojí nabídky zdůvodní, tzn., nebude z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny z výběrového řízení vyřazen, bude uzavřena předmětná smlouva se společností STROMMY COMAPANY s.r.o. za cenu 954 992,44 Kč vč. DPH; v opačném případě bude smlouva o dílo uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý, tj. se společností OK Garden s.r.o. za cenu 1 165 427,23 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/8/2017.
11. Smlouvy na realizaci dodávky vybavení ICT s podbody A, B, C, D, E, F
Jedná se o dodávku počítačů, notebooků, serveru a dalšího technického vybavení do nové základní školy. Zakázka byla rozdělena na několik částí s tím, že bylo možné podat nabídku na jenom některou část, nebo na celou zakázku. Jednalo se o následující části:
 Část A: osobní počítače pro žáky včetně monitoru, osobní počítače pro učitele a pracovní stanice včetně monitoru pro učitele
 Část B: notebooky pro učitele a notebooky standardní
 Část C: tablety pro žáky a tablety po žáky standardní
 Část D: velkoplošné obrazovky včetně softwaru a 3D tiskárna
 Část E: server
 Část F: multifunkční kopírka
Pro všechny části veřejné zakázky bylo stanoveno jako jediné hodnotící kritérium výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na dodávku vybavení ICT, část A se společností Flame Systém s.r.o. v ceně 321 400,- Kč bez DPH, podpisem smlouvy na dodávku vybavení ICT, část B se společností Topsoft JKM s.r.o. v ceně 310 860,- Kč bez DPH, podpisem smlouvy na dodávku vybavení ICT, část C se společností NWT a.s. v ceně 460 500,- Kč bez DPH, podpisem smlouvy na dodávku vybavení ICT, část D se společností J4W s.r.o. v ceně 1 312 000,- Kč bez DPH, podpisem smlouvy na dodávku vybavení ICT, část E se společností NWT a.s. v ceně 56 327,- Kč bez DPH, a podpisem smlouvy na dodávku vybavení ICT, část F se společností NWT a.s. v ceně 39 013,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/8/2017.
12. Smlouva na dodávku nábytku do objektu Nové základní školy Chýně
Paní starostka uvedla, že ÚOHS rozhodl v přezkumu veřejné zakázky „Dodávka interiéru stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ i přes doloženou dokumentaci o nakládání se vzorky a místopřísežných prohlášení všech členů komise tak, že zrušila veškeré úkony zadavatele z důvodu netransparentnosti nakládání se vzorky od doby převzetí těchto vzorků až po dobu otevírání obálek hodnotící komisí. V důsledku uvedeného byla obec povinna vyzvat vyřazené dodavatele k doplnění svých nabídek a firmu Český nábytek a.s. k předložení nového vzorku žákovské židle.
Hodnotící komise posléze rozhodla o výběru nejhodnější nabídky společnosti Český nábytek a.s. s nabídkovou cenou ve výši 16 981 238,80 Kč bez DPH.
Paní starostka dále sdělila, že v důsledku uvedeného je také potřebné revokovat usnesení zastupitelstva č. 5/3/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 5/3/2017 ze dne 29. 3. 2017 a schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na „Dodávku interiéru stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ od společnosti Český nábytek a.s., IČO 260 633 95 ve výši 16 981 238,80 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto společností.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/8/2017.
13. Smlouva se společností Silver Development s.r.o.
Paní starostka uvedla, že u jednání se společností Silver Development s.r.o. došlo od minulého zasedání zastupitelstva k výraznému posunu. Společnost Silver Development s.r.o. upustila od výstavby ¼ bytových domů oproti původnímu návrhu, jsou naplánovaná dvě parkovací místa k jedné bytové jednotce, smlouva dále obsahuje podmínku, že kolaudace stavebních objektů neproběhne dřív, než bude dokončena výstavba vodojemu v obci Chýně. Společnost SD se dále zavázala, že převede pozemky původně určenéých k výstavbě bytových domů o velikosti 910 m2, 973 m2, a 683 m2 do vlastnictví obce s tím, že tyto pozemky jsou v současné době ve vlastnictví společnosti OAKLAND TRADE, a.s., přičemž v případě, že se SD nestane vlastníkem těchto pozemků nejpozději do 31. 3. 2018 a současně do 31. 5. 2018 nedojde mezi SD a obcí Chýně k dohodě o nahrazení závazku SD převést pozemky obci Chýně jiným vhodným řešením, bude obec oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to aniž by SD měla nárok na náhradu škody.
SD se dále ve smlouvě zaváže, že zajistí projednání a zřízení přechodu mezi autobusovými zastávkami v ulici Rudenská, obec Chýně a Krajskou správou a údržbou silnic, a to nejpozději do konce školního roku 2017/2018.
SD se dále zavazuje k tomu, že zajistí, a to i finančně projekční práce a pomůže při zajištění realizace hydraulické nádrže na ČOV.
Výše kompenzačního příspěvku obci byl smluvně stanoven na 480,- Kč za 1 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o spolupráci při realizaci záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/8/2017.
14. Rozhodnutí o námitkách ke stavební uzávěře obce Chýně
Paní starostka sdělila, že dne 26. 5. 2017 bylo na úřední desce Chýně zveřejněné opatření obecní povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, přičemž občané byli vyzváni k uplatnění písemných námitek a písemných připomínek. Obci Chýně bylo k předmětné stavební uzávěře doručených 10 námitek. Jedná se o následující námitky:
1. společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
o námitka byla doručena 21. 6. 2017, společnost požadovala, aby z území dotčeného opatřením bylo vyňato území, které je předmětem Smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci uzavřené mezi ní a obcí Chýně (lokalita Na Dušnicku), jelikož na základě této smlouvy byly prováděné úkony obchodního charakteru, jejichž nesplněním nebo oddálením plnění budou vznikat společnosti BEMETT škody velkého rozsahu.
o Paní starostka uvedla, že plánovaná stavební uzávěra se nebude týkat uzavřených plánovacích smluv, ty zůstávají v platné v tom, v jakém byly uzavřeny. Bylo rozhodnuto, že námitkám se nevyhovuje s odkazem na § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého může účastník podat k návrhu opatření o stavební uzávěře písemné odůvodněné námitky, jedná-li se o vlastníka nemovitosti, jehož práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecní povahy přímo dotčeny. Uzavřená smlouva o spolupráci je soukromoprávním aktem, který je závazný jen pro jeho smluvní strany a který tak nemůže závazně určovat podmínky využití území. Také případné dotčení práv vlastníka pozemků není pro vydání opatření o stavební uzávěře rozhodné. Možnost dotčení práv vlastníka pozemku je pouze předpokladem pro možnost této osoby podat proti návrhu opatření obecní povahy námitky. Pro vydání územního opatření je tak rozhodné pouze to, zda byly splněny zákonem vymezené podmínky (§ 97 a § 99 stavebního zákona).
o bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
o Paní starostka uvedené doplnila tím, že opatření obecné povahy č. 1/2017 bylo v souladu se stavebním zákonem navrženo jako dočasné, a to do doby nahrazení stávajícího územního plánu novým územním plánem (nejpozději však do 31. 12. 2020). Územní opatření je navrhováno pouze v nezbytném rozsahu, kdy obec Chýně předpokládá povolování výjimek, pokud výstavba nebude ohrožovat účel navrženého územního opatření a pokud budou splněny vymezené podmínky, které budou uveřejněny na webových stránkách obce.
2. účastníků Ing. Petra Blažka a Bc. Lenky Blažkové,
o manželé Blažkovi namítají, že si v Chýni zakoupili stavební pozemek – stavební parcelu za účelem výstavby rodinného domu; vyřizování stavební dokumentace a projektu již začali realizovat a se samotnou výstavbou rodinného domu chtějí začít na podzim tohoto roku.
o bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
3. společnosti EMBALADOR s.r.o.,
o Vzhledem k tomu, že námitky podával stejný právní zástupce, jako u společnosti BEMETT, jedná se v podstatně o identické argumenty (viz zdůvodnění výše).
o bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
4. účastníka Stanislavy Hojdové,
o paní Hojdová namítá, že návrh opatření je v rozporu s § 97 stavebního zákona, neboť je navrhováno omezit, resp. zakázat stavební činnost nikoli v nezbytném rozsahu, dále že účel a důvody návrhu opatření obecné povahy nejsou v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva obce a faktickým aktuálním stavem územního plánu a také, že doba trvání opatření není konkrétně stanovena.
o i v tomto případě bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
5. účastníka Královská kanonie premonstrátů na Strahově,
o účastník ve svých námitkách sděluje, že se společností EBALADOR s.r.o. má uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterými se zavázal převést na společnost EMBALADOR s.r.o. pozemky v pěti etapách. Účastník sděluje, že stavební uzávěra neguje předchozí právní a faktické kroky obce Chýně a že investor kontaktoval účastníka s tím, že stavební uzávěru považuje za podstatnou změnu okolností rozhodných pro uzavření budoucích kupních smluv a že v případě, že obec neodstoupí od svého záměru a nevyjme pozemky dotčené projektem investora ze stavební uzávěry, nebude investor schopen splnit své závazky ze smlouvy. Dle názoru účastníka stavební uzávěra významných způsobem zasahuje do jeho vlastnických práv, poškozuje jeho majetek a jeho zájmy.
o bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
6. společnosti OAKLAND TRADE a.s.
o jedná se o identické námitky, jako v případě společností EMBALADOR s.r.o. a BEMETT a ze stejných důvodů bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
7. společnosti Silver development s.r.o.
o společnost SD namítá, že nákup pozemků dotčených stavebních uzávěrou a plánovaná výstavba byla s obcí předem detailně projednána a po schválení předmětného opatření by jakýkoliv zásah, který by měl za následek zastavení, přerušení nebo oddálení realizované, resp. plánované výstavby, znamenal vznik škody v řádech 100 mil. korun.
o bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
8. účastníků Jaroslava Slabocha a Vity Slabochové,
o účastníci uvádějí, že v obci Chýně zakoupili stavební parcelu za účelem výstavby rodinného domu, v roce 2010 již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a do cca 5 let měli v úmyslu zahájit samotnou výstavbu RD.
o bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
9. společnosti Topsham s.r.o.
o jedná se o identické námitky, jako v případě společností EMBALADOR s.r.o., BEMETT a OAKLAND TRADE a.s., a ze stejných důvodů bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
10. společnosti Volvagia s.r.o.
o jedná se o identickou námitku, jako v případě společností EMBALADOR s.r.o., BEMETT, OAKLAND TRADE a.s. a Topsham s.r.o., a ze stejných důvodů bylo konstatováno, že všechny podmínky vyžadované stavebním zákonem pro vydání územního opatření byly splněny a námitce nebylo vyhověno.
Paní starostka závěrem zdůraznila, že územní opatření o stavební uzávěře se nevztahuje na stavby s vydaným územím rozhodnutím a na stavby, u nichž bylo územní řízení zahájeno před zveřejněním návrhu územního opatření na úřední desce a také na závazky obce plynoucí z již uzavřených plánovacích smluv s jednotlivými developery.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený fond a.s. proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách účastníků ing. Petra Blažka a Bc. Lenky Blažkové proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách společnosti EMBALADOR s.r.o. proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách účastníka Stanislava Hojdová proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách účastníka Královská kanonie premonstrátů na Strahově proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách OAKLAND Trade a.s. proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách společnosti Silver Development s.r.o. proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách společnosti Jaroslava Slabocha a Vity Slabochové proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách společnosti Topsham s.r.o. proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 18/8/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách společnosti Volvagia s.r.o. proti opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, takto: námitkám účastníka se nevyhovuje.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 19/8/2017.
15. Opatření obecní povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře
Zastupitelstvo obce Chýně, jako orgán příslušný k vydání územního opatření o stavební uzávěře podle § 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, schvaluje opatření obecné povahy č. 1/2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 20/8/2017.
16. Změna č. 3 územního plánu obce Chýně
Paní starostka uvedla, že na zasedání zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2017 byla schválena společnost PRISVICH, s.r.o., jako nový pořizovatel územního plánu obce Chýně, avšak bez zrušení původních usnesení zastupitelstva, kterými byl schválen jiný pořizovatel. Proto je potřeba tyto usnesení revokovat a následně opětovně schválit změnu č. 3 územního plánu na výhradní návrh společnosti BEMETT a jako jeho pořizovatele společnost PRISVICH, s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 5/2/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 22. 2. 2017; usnesení č. 6/3/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 29. 3. 2017; usnesení č. 7/6/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Chýně konaného dne 28. 6. 2017 a zároveň schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu obce Chýně v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, na výhradní návrh společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., IČO 27437558, uplatněný podle § 46 odst. 1 stavebního zákona. Předmětem jsou dílčí změny ÚPO Chýně v rámci ploch 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4, takto
a) Doplnit přípustné využití v plochách 3.1 a 3.2:
 rodinné dvojdomy, oplocení předzahrádek je nepřípustné,
 rodinné trojdomy, oplocení předzahrádek je nepřípustné;
b) Doplnit přípustné využití v ploše 3.2:
 objekty občanské a technické vybavenosti: stavby pro školství, stavby pro obchod, vodojem;
c) Doplnit přípustné využití v ploše 3.3:
 řadové rodinné domy, oplocení předzahrádek je nepřípustné;
d) Plochy komunikací v plochách 3.1, 3.2, 3.3, 3.4:
 aktualizovat polohu komunikací podle zastavovací studie, která je součástí plánovací smlouvy mezi obcí Chýně a BEMETT a obcí a Silver Development,
 vypustit obratiště na pozemcích parc. č. 156/758 až 156/760, k. ú. Chýně;
a uzavření trojstranné smlouvy o dílo č. 37010 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení a zhotovení změny č. 3 ÚPO Chýně mezi objednatelem, obcí Chýně, společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 3, a navrhovatelem, společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., IČO 27437558, který uhradí veškeré náklady spojené s pořízením a zhotovením změny č. 3 ÚPO Chýně přímo společnosti PRISVICH, s.r.o.;
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 21/8/2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k tomu, aby spolupracovala s pořizovatelem změny č. 3 Územního plánu obce Chýně jako „určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. stavebního zákona.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 22/8/2017.
17. Smlouva se zpracovatelem územního plánu obce Chýně s firmou Sawicki-Slavík architekti
Paní starostka uvedla, že na zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 28. 6. 2017 byl schválen výběr zpracovatele územního plánu obce s tím, že je ještě potřeba schválit pověření starostky podpisem smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na zpracovatele územního plánu obce Chýně s firmou Sawicki-Slavík architekti, IČO 737 73 085.
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 23/8/2017.
18. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 558/2 k.ú. Chýně s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností Meritum Kladno Projekce s.r.o.
Jedná se o umístění distribuční soustavy – přípojkové skříně napojené na kabelové vedení NN na pozemek p.č. 558/2 v k. ú. Chýně (ulice Ke skále).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 558/2 k.ú. Chýně s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností Meritum Kladno Projekce s.r.o..
Hlasování: pro návrh: 8    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 24/8/2017.
19. Diskuse
Nebyl žádný příspěvek do diskuse.
20. Závěr
Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:45 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 11. 8. 2017     
Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
   Tomáš Janča
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz