Přítomni:    Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Tomáš Janča, Mgr. Alena Mazzolini, Stanislav Barek
Nepřítomni:    Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven), Lucie Pšeničná (omluvena)
Hosté:    21 občanů

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
6.    Dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017079/011 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
7.    Úprava prostor jídelny MŠ pro potřeby firemní školky v obci Chýně
8.    Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
9.    Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a podmínkách dodávky pitné vody s TS Rudná a.s.
10.    Výběrové řízení na dodávku ICT do nové ZŠ
11.    Kupní smlouva se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o.
12.    Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce nové budovy ZŠ se Základní školou Chýně
13.    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace se společností Atelier CMJN ze dne 13. 7. 2015
14.    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o.
15.    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektu „Rekonstrukce vybraných komunikací a chodníků Chýně“ ze dne 30. 11. 2015 s Projekce dopravní Filip s.r.o.
16.    Smlouvy o zřízení práva stavby obce Chýně za účelem umístění stavby „Dešťové kanalizace“ na pozemky soukromých vlastníků
17.    Žádost o vydání stanoviska obce Chýně k záměru společnosti Silver Development s.r.o. – III. etapa
18.    Nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. na hydraulické posouzení vodovodu obce Chýně
19.    Výběrové řízení na dodávku nádobí do jídelny nové ZŠ
20.    Výměna elektronických vodoměrů v obci Chýně
21.    Poptávkové řízení na úpravu prostor ZŠ a Obecního úřadu Chýně pro potřeby budoucí občanské vybavenosti
22.    Diskuse
23.    Závěr.
Průběh zasedání:
1.    Zahájení
Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2.    Schválení programu
V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:
•    Ruší se bod 16 programu „Smlouvy o zřízení práva stavby obce Chýně za účelem umístění stavby „Dešťové kanalizace“ na pozemky soukromých vlastníků“
•    Ruší se bod 19 programu „Výběrové řízení na dodávku nádobí do jídelny nové ZŠ“
•    Ruší se bod 18 programu „Nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. na hydraulické posouzení vodovodu obce Chýně“, tato nabídka je součásti Dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci (bod 8 programu)
•    Nové body programu:
o    Zhotovitel chodníků II. Etapa ze SFDI
o    Zpracovatel územního plánu obce Chýně
o    Pořizovatel změny č. 3 územního plánu
o    Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Chýně
Zastupitelé pak 7 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
V bodu 3 programu pan Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 5. 2017.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
1.    návrhová komise: p. Palatinus a pí. Mazzolini;
2.    ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Janča.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Alenu Mazzolini a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/6/2017.
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:
1.    Stav účtu obce Chýně je 16 108 521,93 Kč.
2.    Stavba nové základní školy probíhá podle plánu, byla osazena okna v celé budově školy, právě se zhotovují omítky a probíhá instalace rozvodů. Byla rozvedena vzduchotechnika, probíhá pokládka dlažeb v sociálních zařízeních. Ke zpoždění by mohlo dojít s vnějšími omítkami v důsledku přívalových dešťů, které by je mohly smýt. K dokončení prvních místností by mělo dojít k 15. červenci a dokončení celé stavby je nadále naplánováno na 15. 8. 2017 (kolaudace naplánována v týdnu od 21. 8. 2017).
3.    Začala výstavba komunikace, která bude spojovat ulici Bolzánova s ulicí Ecksteinova a měla by být dokončena do konce července 2017.
4.    V souvislosti s výstavbou nové školy se pokračuje v kombinaci čerpání úvěru a dočerpávání dotace a obec zároveň obdržela dotaci ze Středočeského kraje ve výši 10 000 000,- Kč.
5.    Byla zfinalizována žádost o dotaci na vzdělávání zaměstnanců obce Chýně do výzvy 58, celková výše dotace by mohla být až do výše 2 400 000,- Kč, přičemž projekt by běžel tři roky.
6.    Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele chodníku II. Etapa (od obecního úřadu k Baště).
7.    Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu.
8.    Bylo zahájeno výběrové řízení na osázení Biokoridoru (1. etapa výsadby by měla být zahájena na podzim 2017, dotace ve výši 2 500 000,- Kč).
9.    Byly zahájeny terénní práce na lanovém parku „Mariánka“, samotná výstavba lanového parku bude probíhat v průběhu července – srpna 2017.
10.    Probíhá připomínkové řízení k jízdním řádům vlaků.
11.    Probíhají práce na přípravě participativního rozpočtu pro rok 2018.
12.    Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici strážníků obecní policie v obci Chýně a na pozici komunitního manažera a referenta pro přestupkovou agendu.
6.    Dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017079/011 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Jedná se o doplnění jednorázové úhrady ve výši 1 000,- Kč za umístění kabelu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě za ulici Bolzánovou k ulici Ecksteinova. Ostatní ujednání smlouvy zůstaly dodatkem nezměněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017079/011 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/6/2017.
7.    Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
Vzhledem k tomu, že se obci Chýně nepodařilo zajistit firmu, která by pomohla obci vyřešit situaci s vodojemem, oslovila společnost BEMETT s.r.o., v jehož lokalitě se budoucí vodojem má nacházet, s prosbou o pomoc, jestli by nemohla s obcí v tomto směru spolupracovat. Obec Chýně se se společností BEMETT s.r.o. v Dodatku č. 3 mj. dojednala spolupráci při výstavbě centrálního vodojemu obce Chýně na pozemku parc. č. 156/6 v k.ú. Chýně tak, že společnost BEMETT s.r.o. zajistí projektovou dokumentaci včetně potřebných podkladů, přičemž náklady na její zajištění uhradí společnost BEMETT s.r.o. a jejich výše pak bude započtena proti úhradě kompenzačního příspěvku dojednaného v plánovací smlouvě s tím, že obec bude koordinovat a odsouhlasovat jednotlivé kroky přípravy a zpracování projektové dokumentace, včetně veškerých finančních toků.
V souvislosti s tímto záměrem již byla podána nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na hydraulické posouzení vodovodu obce Chýně, a to hlavně externích zdrojů. Paní starostka k tomu uvedla, že v minulosti se obec Chýně soustředila hlavně na vnitřní zdroje (zokruhování, posílení ATS…). Nicméně bylo zjištěno, že stávající problémy s vodou nejsou zapříčiněny nedostatky na straně obce, ale jedná se o problém vnější skrze zásobování celé Prahy – západ, jelikož vodojem, který je umístěn na Kopanině není schopen dodávat vodu v potřebném množství do všech satelitních lokalit.
Obec Chýně má tu výhodu, že se může případně napojit i na vodu přitékající z Hostivice a proto jsou naplánována jednání o tom, že by byla Chýně zásobována z části i „kladenskou vodou“ (Hostivice jsou napojeny již na „pražskou vodu“ s tím, že je částečně míchaná s vodou „kladenskou“). Nová koncepce má tedy vyřešit, jak se bude plánovaný vodojem napouštět a jak řešit problémy s vodou z vnějšku směrem do Chýně, tak, aby obec Chýně měla dostatečné množství vody. Paní starostka uvedené doplnila tím, že požadavek pro rok 2025 je 550 000 m3 za rok, což v součastné době je o řád méně, přičemž k navyšování dochází hodně skokovitě i během roku.
Zároveň proběhla jednání se Středočeským krajem, kde obec Chýně na tyto přetrvávající problémy s vodou upozornila. K tomu, aby se vyřešil problém na Přední Kopanině je potřebná investice cca 1,8 miliardy, takže se v současnosti budou hledat hlavně finanční zdroje na její pokrytí. Bude ustavena pracovní skupina na úrovni kraje, zástupci obce budou součástí této skupiny.
Paní starostka závěrem zdůraznila, že bohužel v této situaci neexistuje rychlé řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru společnosti BEMETT s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/6/2017.
8.    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektu „Rekonstrukce vybraných komunikací a chodníků Chýně“ ze dne 30. 11. 2015 s Projekce dopravní Filip s.r.o.
Předmětem Dodatku č. 2 je rozšíření díla o projekt dešťové kanalizace v ulici Dlouhá s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Oblouková, přičemž celková cena díla bude navýšena o 71 390,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektu „Rekonstrukce vybraných komunikací a chodníků Chýně“ ze dne 30. 11. 2015 se společností Projekce dopravní Filip s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/6/2017.
9.    Žádost o vydání stanoviska obce Chýně k záměru společnosti Silver Development s.r.o. – III. etapa
Paní starostka uvedla, že se jedná o žádost společnost Silver Devolopment s.r.o. (dále jen „SD“) na výstavbu bytových domů v lokalitě Opatovka navazující na výstavbu trojdomků. Ze strany společnosti SD došlo k úpravě projektu a to množství parkovacích míst (obec požadovala 2 parkovací místa na bytovou jednotku). Paní starostka sdělila, že s ohledem na současnou situaci s vodou v obci Chýně by obec požadovala od společnosti SD ještě další změny projektu, a proto navrhuje tento bod programu odložit a předložený záměr se společností SD ještě projednat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o vydání stanoviska obce Chýně k záměru společnosti Silver Development s.r.o. – III. etapa.
10.    Zhotovitel chodníků II. Etapa ze SFDI
Paní starostka k uvedenému bodu sdělila, že dne 27. 6. 2017 proběhlo zasedání hodnotící komise na výběr dodavatele u veřejné zakázky malého rozsahu „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – Etapa II“. V rámci zadávacího řízení byly podány dvě nabídky: nabídka společnosti Chládek & Tintěra a. s. s nabídkovou cenou ve výši 1 670 560 bez DPH a společnosti HES stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1 279 840,- Kč. S ohledem na nejnižší nabídkovou cenu doporučila hodnotící komise obci Chýně jako zadavateli uzavřít smlouvu se společností HES stavební s.r.o., IČO 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, jako s vybraným uchazečem, s tím, že realizace díla musí být zahájena do 60 dní od podpisu smlouvy, jelikož je realizace vázána na rozhodnutí SFDI o přidělení dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Chýně podpisem smlouvy se společností HES stavební s.r.o., IČO 281 43 213 na realizaci zakázky „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – Etapa II“ za částku 1 279 840,22 Kč bez DPH.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/6/2017.
11.    Zpracovatel územního plánu obce Chýně
Paní starostka sdělila, že již po druhé bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, přičemž obec sama oslovila 8 potenciálních dodavatelů. Ve výběrovém řízení byla doručena pouze jedna nabídka uchazeče „Sawicki – Slavík architekti“ s nabídkovou cenou 459 800,- Kč. Nabídka splňovala veškeré požadavky obce Chýně (ve své nabídce uchazeč doložil 22 referencí na zpracování územních plánů) a to včetně ceny, proto hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s tímto uchazečem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Sawicki – Slavík architekti, IČO 737 73 085, jako zpracovatele územního plánu obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/6/2017.
12.    Pořizovatel změny č. 3 územního plánu
Paní starostka sdělila, že vhledem k tomu, že byla ukončena spolupráce s původním zpracovatelem změny č. 3 územního plánu, který byl dojednán společností Silver development s r.o., a společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. má nadále zájem tuto změnu realizovat, navrhla jako zhotovitele změny č. 3 územního plánu společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 271 01 053 a to za stejných podmínek, jaké byly dojednány s původním zhotovitelem změny č. 3 územního plánu (návrh zadání zůstává nezměněn). Veškeré náklady s tím spojené budou hrazeny společností BEMETT a novými vlastníky bytových jednotek od společnosti BEMETT.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 271 01 053, jako pořizovatele změny č. 3 územního plánu obce Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/6/2017.
13.    Poptávkové řízení na úpravu prostor ZŠ a Obecního úřadu Chýně pro potřeby budoucí občanské vybavenosti
Paní místostarostka k uvedenému bodu sdělila, že škola se bude stěhovat do nových prostor a proto je potřebné zpracovat projektovou dokumentaci pro změnu užívání (rekolaudaci) objektu budovy základní školy  s cílem vybudování ordinací různých odborností lékařů, centrální čekárny, výdejny léčiv a zajištění bezbariérovosti (v první fázi bude zprovozněno pouze 1. NP). Druhou část zakázky bude tvořit zpracování projektové dokumentace pro změnu užívání objektu (rekolaudaci) budovy Obecního úřadu v Chýni v 1. NP s cílem vybudování pošty Partner, obecní policie, podatelny obecního úřadu a archivu obecního úřadu.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 100 000,- Kč bez DPH. Realizace zakázky by měla být ukončena do dvou měsíců od podpisu smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro úpravu objektu obecního úřadu č.p. 200 a úpravu objektu původní budovy základní školy č.p. 55.
Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0……nepřítomni: 2
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/6/2017.
14.    Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Chýně
Pani místostarostka uvedla, že v součastné době měla Základní škola Chýně povolenou výuku pouze do šesté třídy. S ohledem na skutečnost, že od září 2017 bude v Chýni probíhat i výuka 7. třídy, je potřebné tuto skutečnost zohlednit ve zřizovací listině a upravit Dodatkem č. 2 tak, že se rozšíří účel zřízení Základní školy Chýně o poskytování základního vzdělání mj. žákům na II. stupni, a to pouze v šesté a sedmé třídě. Poptávka po vyšších ročnících zatím nebyla dostatečná na to, aby se otevřela i osmá a devátá třída.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/6/2017.
15.    Úprava prostor jídelny MŠ pro potřeby firemní školky v obci Chýně
Paní starostka uvedla, že tento záměr byl již zastupitelstvem schválen na zasedání konaného dne 24. 5. 2017 a dnes ke schválení předkládá již samotný návrh smlouvy o dílo, s tím, že celkové náklady na stavbu jsou 257 125,- Kč včetně DPH. Cena zahrnuje výměnu oken, úpravou prostor bývalé jídelny tak, aby mohla sloužit jako firemní školka s kapacitou max. 12 žáků pro zaměstnance zřizovatele a Základní a Mateřské školy Chýně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy se společností Stavounion Praha s.r.o. na úpravu prostor jídelny mateřské skolky pro potřeby firemní školky v obci Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/6/2017.
16.    Výběrové řízení na dodávku ICT do nové ZŠ
Paní místostarostka k uvedenému bodu sdělila, že součástí této zakázky bude nákup osobních počítačů a monitorů, notebooky, tablety (2 tabletové učebny), velkoplošné obrazovky a 3D tiskárna, server, multifunkční kopírka a mikroskopy s příslušenstvím včetně instalace, montáže a zaškolení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 3 500 000,- Kč včetně DPH.
Předmětná zakázka se bude vyhlašovat 3. 7. 2017 a lhůta pro podání nabídek skončí 24. 7. 2017. Realizace zakázky by měla probíhat až v září 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodávku informačních a komunikačních technologií pro Základní školu Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/6/2017.
17.    Kupní smlouva se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o.
Paní místostarostka sdělila, že tento bod navazuje na rozvázání smluvního vztahu se společností SCOLAREST výpovědí, které se schvalovalo na minulém zastupitelstvu (24. 5. 2017), z důvodu, že jídelna bude provozována samotnou základní školou.
S ohledem na to, že obec Chýně vypověděla tento smluvní vztah předčasně, je nutné v souladu s uzavřenou smlouvu odkoupit část movitého majetku z kuchyně a jídelny za kupní cenu 228 986,- Kč včetně DPH od společnosti SCOLAREST.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o. o odkoupení vybavení kuchyně a jídelny v Mateřské škole Chýně.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/6/2017.
18.    Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce nové budovy ZŠ se Základní školou Chýně
Paní místostarostka uvedla, že Základní škola Chýně se rozhodla zažádat o dotaci, jejíž předmět se již vztahuje k nové základní škole. Z tohoto důvodu potřebuje Základní škola Chýně předložit dotačnímu orgánu dokument prokazující existenci práv budoucího užívání nové základní školy. Z důvodu, že nová škola ještě není dokončena a zkolaudována, přistoupilo se k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce a podmínkách provozu budovy nové základní školy a příslušných pozemků.
Po zkolaudování nové budovy bude tato smlouva nahrazena již standardní smlouvou o výpůjčce, ve které budou veškerá pravidla provozu a užívání budovy podrobně a komplexně nastavena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí se Základní a Mateřskou školou Chýně o výpůjčce a podmínkách provozu nové budovy ZŠ.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/6/2017.
19.    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace se společností Atelier CMJN ze dne 13. 7. 2015
Paní místostarostka uvedla, že důvodem vypracování dodatku je skutečnost, že budova haly v rámci realizace stavby nové základní školy se zvyšuje o jedno patro, ve kterém vznikne malá tělocvična. Z důvodu této změny je potřebné vypracovat architektonickou studii ze strany Atelieru CMJN, který má na předmětný projekt autorská práva. Obec se se společností Atelier CMJN dohodla za vypracování uvedené studie na ceně 250 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování studie fasády budovy tělocvičny v nové základní školy Chýně se společností Atelier CMJN ze dne 13. 7. 2015.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/6/2017.
20.    Výměna elektronických vodoměrů v obci Chýně
Paní starostka sdělila, že dojde k výměně stávajících vodoměrů za vodoměry elektronické. Tyto vodoměry umožňuji dálkové odečty v jakémkoliv čase, přičemž nebude nutné, aby tyto vodoměry odečítali jednotliví vlastníci nemovitosti samostatně. Obec bude schopna nepřetržitě monitorovat všechny vodoměry v obci a v případě problému ihned detektovat, kde došlo k poruše.
V letošním roce by mělo dojít k výměně 350 vodoměrů (končí životnost cejchů), přičemž celkové množství vodoměrů v Chýni je 787. V roce 2018 bude vyměněných 157 vodoměrů a v roce 2019 bude vyměněných 147 vodoměrů. Následně zůstane cca 100 vodoměrů, které byly měněny v roce 2015 a 2016, které se pak budou měnit postupně tak, jak jim bude končit životnost.
Obec získala na výměnu vodoměrů dotaci od společností Sensus ve výši 50 % na jednotlivé vodoměry, tzn., že celkové náklady pro rok 2017 na výměnu vodoměrů činí cca 600 000,- Kč, přičemž v původním plánu na výměnu vodoměru bylo 280 000,- Kč, tzn., že v této části dojde k navýšení rozpočtu obce Chýně pro letošní rok. Nicméně životnost elektronických vodoměrů je dána na 15 let (dvojnásobná oproti standardním vodoměrům).
Dotaz veřejnosti: Povinnost platit vodoměry má provozovatel, proč bude hradit obec? Paní starostka  uvedla, že ze zákona je povinen hradit výměnu vodoměrů provozovatel, pokud neplatí nájemné, což je případChýně.   1. Vodohospodářská bude realizovat a obec bude hradit náklady a doplatí i výši rozdílu mezi původně dohodnutou výší stávajících vodoměrů a vodoměry elektronickými (jedná se cca o dvojnásobnou cenu).
Občané obce Chýně budou mít možnost si prostřednictvím aplikace, která bude umístěna na webových stránkách obce Chýně, kdykoliv kontrolovat aktuální stav svého vodoměru, včetně vývoje a historických dat.
Pan Fingerhut (veřejnost) zastupitelům sdělil, že za dobu cca 20 let nebyl ve staré části obce Chýně měněn žádný vodoměr. Paní starostka odpověděla, že tuto skutečnost prověří z výkazů výměn vodoměrů, které nám každoročně 1. Vodohospodářská předkládá, a v případě, že se to potvrdí, tak to projedná s 1. Vodohospodářskou.
Dotaz veřejnosti: Jakým způsobem tento vodoměr dálkově odečítá?
Paní starostka uvedla, že ve vozidle musí být umístěna „krabička“ (nejspíš bude umístěna v obecním traktůrku), která má dosah 1 km, takže jak obecní zaměstnanci pravidelně projíždějí obec, tak bude pokaždé prováděn odečet, přičemž je možné nastavit intervaly jednotlivých odečtů v rozmezí 1 min – 6 hod.
Dotaz veřejnosti: Má ten vodoměr nějakou baterku, kterou bude potřeba vyměňovat?
Výrobce vodoměrů garantuje, že by baterie, která je v něm umístěna měla vydržet po celou dobu cejchu. V případě, že se dostane baterie pod 5 % své kapacity, tak to bude znát v odečtech, které budou podbarveny červenou barvou.
Dotaz veřejnosti: Jak se ta výměna pak bude realizovat, když se bude vodoměr nacházet v soukromé nemovitosti?
Povinnost každého majitele nemovitosti je mít funkční vodoměr, resp. nahlásit jeho nefunkčnost, nebo poruchu. Obec se pak domluví s příslušným majitelem na zpřístupnění nemovitosti a výměně vodoměru.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chýně bere na vědomí výměnu elektronických vodoměrů v obci Chýně.
21.    Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a podmínkách dodávky pitné vody s TS Rudná a.s.
Jedná se o smlouvu, kterou obec uzavírá s Technickými službami Rudná a.s. za účasti společnosti 1. Vodohospodářské společnost, s.r.o. Tuto smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a podmínkách dodávky pitné vody má obec povinnost uzavřít ze zákona, přičemž vyjednávání o smluvních podmínkách s TS Rudná probíhají již od roku 2015 a to z důvodu, že TS Rudná nebyla ochotná přijmout písemný závazek, že budou obci dodávat určité množství vody za rok s odpovídajícím tlakem a v určitém celkovém objemu. Aktuální potřeba je nastavena na cca 140 000 m3 za rok, přičemž původní smlouvou byla nastavena na 120 000 m3 za rok (nastaveno na 1 800 obyvatel). V současné době má obec cca 3 500 faktických obyvatel. Zároveň se v obci Chýně rozmohl nešvar připojovat na jednu vodovodní přípojku tři bytové jednotky, takže jakýkoliv vývoj bylo velice těžké predikovat, jelikož oproti původnímu plánu navržené infrastruktury, dochází k zhruba trojnásobnému navýšení, přičemž předpokládaný počet obyvatel v roce 2023 je dle vydaných stavebních povolení odhadován na min. 7 500.
Paní starostka dále uvedla, že problémy s vodou v Chýni jsou také způsobeny špatným koncepčním řešením celkové vodovodní infrastruktury v obci Chýně, protože je řešena větvením z jedné centrální větve a nebyla zokruhovaná. V roce 2015 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na zokruhování, v roce 2016 došlo i díky výstavbě lokality „Za Ovčínem“ k realizaci přeložky a částečnému zokruhování. V součastné době se plánuje zokruhování lokality Háje skrze lokalitu v ulici Ecksteinova a také se plánuje v budoucnu propojit ulici Dlouhá s ulicí Ke Skále. Tímto zokruhováním by mělo dojít k vyrovnání tlakových poměrů v obci a ke kontinuálnímu zásobování vodou v těchto oblastech.
Problém s vodou, který nastal v měsíci červnu, však nebyl způsoben vnitřní infrastrukturou obci Chýně, ale hlavní problém spočíval v tom, že nebylo dostatečné množství vody dodávané z Prahy. V důsledku toho se Technické služby Rudná připojily na zdroj z Berouna, aby veškerou vodu z Prahy mohly přeposílat do Chýně, ale ani toto množství nebylo dostačující.
V důsledku popsaných události byla zahájena také jednání se společností Pražské vodovody a kanalizace, s Magistrátem města Prahy a jednání se Středočeským krajem, který si právě nechává zpracovávat analýzu nakládaní s vodami v období sucha. Z této studie je již teď zřejmé, že zásobování vodou v celé oblasti Praha – západ je velice problematické, protože neexistují mezidepony akumulací, aby bylo možné saturovat maximální odběr v některých denních špičkách. Proto při projektování vodojemu v obci Chýně se řeší zejména, jak a z jakých zdrojů tento vodojem vůbec napustit a zjistilo se, že při současném stavu infrastruktury to možné není.
Paní starostka dále sdělila, že Obec Chýně se bude snažit v současné době vyjednat s Pražským vodovody a kanalizacemi, aby aspoň umožnily Technickým službám Rudná zprovoznit další čerpadlo, které by mohlo sloužit na vodojemu Kopanina alespoň dočasně. Dále bude spuštěna pracovní skupina v rámci Středočeského kraje pro Prahu – západ, která bude hledat koncepční řešení pro situaci s vodou v této lokalitě tak, aby se nalezla dlouhodobá alternativní řešení pro napojení s vodou. Krizový plán v obci Chýně je zahájit jednání s Technickými službami Hostivice o dodávce vody, aby se v případě problémů bylo operativně možné připojit na jejich vodovod, protože Technické služby Rudná v současnosti nejsou schopny zajistit dostatečné množství vody pro Chýni. A poslední aktivitou bude snaha ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Středočeským krajem a Prahou posílit vodojem na Kopanině, což je však investice 1,8 miliardy korun.
Pan Fingerhut sdělil, že dle jeho informací by se v blízkém okolí Chýně mělo nacházet obrovské podzemní jezero sladké vody a že dle jeho názoru by stálo za to i tento potenciální zdroj vody pro obec prověřit. Paní starostka odpověděla, že tato možnost prozatím prověřena nebyla, nicméně v rámci stavby dálnice byly provedeny i nějaké vrty na území Chýně, nějaká voda se sice našla, ale jednalo se pouze o zvodněnou horninu s tím, že není z ní možné trvale čerpat vodu. Paní starostka dodala, že byla zmapovaná pouze oblast v intravilánu obce Chýně až k trati, takže nechá prověřit i lokalitu za tratí.
Pan Fousek dále sdělil, že v době jeho působení ve funkci starosty obce Chýně zjišťoval příčiny problému vodojemu na Kopanině, a že mu bylo řečeno, že problém není vodojem, ale katastrofální stav potrubí, které z něho vede, což je vlastně ta investice 1,8 miliard korun. Paní starostka uvedla, že má stejné informace, ale jediné, co může obec dělat, je vyvíjet tlak na Středočeský kraj např. přes již zmiňovanou pracovní skupinu, aby došlo v této oblasti k nějakému posunu.
Dotaz veřejnosti: Bude nový územní plán regulovat masivní přírůstek obyvatel v obci Chýně?
Paní starostka odpověděla, že nový územní plán bude regulovat pouze ty části obce, které ještě regulovat jdou, tzn., že již naplánovanou výstavbu to nezastaví a nepostihne. Prozatím se plánuje, že nový územní plán bude hotový do konce roku 2019. V souvislosti se vznikem nového územního plánu se pracuje i na koncepci nakládání s vodou a ČOV. Paní starostka uvedla, že v důsledku enormního skokového nárůstu obyvatel obec Chýni nečekají jenom problémy s vodou, ale také problémy s ČOV, kde navíc právě běží udržitelnost projektu a proto není možné do ní momentálně jakkoliv zasahovat. V minulosti již byly problémy na výtoku ČOV, momentálně je hodně velký problém na nátoku v souvislosti s hydraulickým tlakem, proto je potřebné vybudovat přečerpávací jímku, kterou však kvůli velikosti příslušného pozemku není kam umístit. Dále je potřeba provést výměnu česel a vybudovat další přečerpávací stanici. Celá tato problematika se bude řešit koncepčně s tím, že se bude snažit obec v novém územním plánu rozfázovat výstavbu tak, že obce bude vědět, v kterém období k jaké výstavbě dojde, jakou kapacitu bude potřeba a bude ji odpovídajícím způsobem podmiňovat.
Paní starostka dále uvedla, že v době, kdy je obec zatížena úvěrem na školu ve výši 80 000 000,- Kč se zmiňovaná opatření plánují velice těžko, na druhé straně se však na jejich realizaci budou finančně podílet i developeři se svými příspěvky 480 Kč/m2 obytné plochy, kterou postaví a také získané prostředky z dotací (např. obec by měla být schopná dosáhnout na 60 % dotace z celkové ceny vodojemu).
Pan Fingerhut sdělil, že součástí posledního územního plánu byl i projekt na vodojem, který byl součásti územního rozhodnutí. Paní starostka odpověděla, že s tímto projektem obec počítá, dokonce na něj bylo již jednou vydané stavební povolení, pouze došlo k jeho aktualizaci podle platných norem a na základě něho se zpracovává nový projekt vodojemu o kapacitě 1 500 m3, přičemž možná dojde k jeho rozšíření až na 2 200 m3.
Paní starostka se závěrem vrátila k samotnému návrhu smlouvy s TS Rudná, a sdělila, že ve smlouvě byla kompromisně navýšena kapacita, která je definovaná v příloze smlouvy (stanoví množství odebírané vody a průměrný odběr za 1 hod) a bude se každý rok obměňovat. Paní starostka uvedla, že se v průběhu vzájemných jednání nepovedlo dosáhnout maximálního špičkového odběru, kdy požadavek obce byl 19 litrů za sekundu, nicméně se povedlo dojednat pouze 11 l/s, což ve špičkách zřejmě stačit nebude, ale i tak je to navýšení o 3 l/s oproti původní smlouvě.
Paní Mazzolini sdělila, že v předloženém návrhu smlouvy nevidí závazek TS Rudná dodávat nějaké minimální množství vody, které by bylo garantováno.
Paní místostarostka k uvedenému bodu dodala, že největším problémem smlouvy dle jejího názoru je exkluzivita, tzn., že obec Chýně může odebírat vodu pouze z TS Rudná, a to i v době, když TS Rudná vodu do Chýně dodávat nestačí. Paní místostarosta uvedla, že s TS Rudná již jednala a sdělila jim, že obec Chýně začne hledat a vyjednávat i jiné alternativy odběru vody pro případy, kdy voda dodávaná z TS Rudná nebude postačovat.
Pan Fingerhut dále požádal, aby v případě, že dojde k odběru vody z TS Hostivice, tuto skutečnost občanům ve „staré“ Chýni oznámila, a ti se napojí na své studny, jelikož má za to, že voda z Kladna je v hrozné kvalitě. Paní místostarostka odpověděla, že lidé v postižených lokalitách „nové“ Chýně neměli v průběhu posledních 10 dnů často i několik hodin ani kapku vody a proto by pro ně bylo řešením mít dočasně vodu z Kladna. Nicméně doplnila, že všechna jednání jsou teprve v počátcích a uvidí se, kam povedou.
Dotaz veřejnosti: Paní starostko, nestálo by za zvážení zakomponovat do smlouvy minimální množství vody, které bude TS Rudná muset garantovat?
Pan Fingerhut k uvedenému sdělil, že je členem představenstva TS Rudná a že TS Rudná na takovou podmínku nemůže přistoupit z důvodu, že Pražské vodovody a kanalizace ji také negarantuje minimální množství dodané vody a proto se TS Rudná k takové podmínce nemůže zavázat.
Paní místostarostka sdělila, že tento problém nevyřeší obce navzájem, jelikož problém je v tom, že Praha má vody dostatek, ale není schopná v důsledku špatné infrastruktury tu vodu v dostatečném množství „dotlačit“ do potřebných lokalit a proto musí jednání směrovat na vyšší místa.
Přítomní zastupitelé se závěrem shodli na schválení předmětného návrhu smlouvy s tím, že bude z původní smlouvy odstraněna již zmiňovaná exkluzivita pro případy, kdy TS Rudná nebude schopna dodávat dostatečné množství vody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chýně pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody s TS Rudná s podmínkou, že současně s podpisem smlouvy bude uzavřen dodatek ke smlouvě č. 37/2011 o dodávkách vody s TS Rudná, který upraví článek 2.2. této smlouvy tak, aby bylo zrušeno výhradní právo TS Rudná na dodávky vody do obce Chýně v případě, že TS Rudná a.s. nebudou schopny dodat dostatečné množství vody pro pokrytí potřeb obce.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/6/2017.
22.    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníku provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver development s.r.o.
Paní starostka sdělila, že na základě uzavřené plánovací smlouvy se společnosti SD ještě nedošlo k převzetí technické infrastruktury a pozemků, ve kterých je tato infrastruktura uložena, proto do doby jejího převodu na obec Chýně se uzavře předmětná dohoda. V součastné chvíli se jedná o napojení čtyř rodinných domů, s tím, že navržené roční množství vody předané je 3 000 m3 (garantovaný odběr).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chýně pověřuje starostku obce podpisem Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Silver Development s.r.o.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/6/2017.
23.    Diskuse
Pan Pavel Fousek se dotázal, co se stane se zvonkem, který je umístěn v budově staré školy, když se škola přestěhuje do nových prostor.
Paní starostka odpověděla, že bude v nové budově umístěn u centrálního vchodu.
Pan Pavel Fousek se dále dotázal, jestli v areálu nové školy budou umístěny stožáry na vlajky.
Paní starostka odpověděla, že budou umístěny na náměstí před školou.  
Paní Davidová se dotázala, jak to bude se stravováním dětí v mateřské školce.
Paní starostka odpověděla, že se obědy budou dovážet ze školy a snídaně a svačinky se budou nadále připravovat ve školce.
24.    Závěr
Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:40 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 5. 7. 2017                    
Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Petra Vacková
            Tomáš Janča
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz