Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 24. 5. 2017

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Lucie Pšeničná, Tomáš Janča, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Stanislav Barek

Nepřítomni: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena)

Hosté: 6 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti „Chýně, OS Pod Horou, opt. Sek ELDATA pražská s.r.o.“

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Ke Školce 14/10, přeložka kNN

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Chýně p.č. 156/4 – kVN, TS, kNN

9. Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Chýně

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15-111 s Projekce dopravní Filip s.r.o.

11. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci – se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. a vlastníky sousedních pozemků

12. Rozpočtové opatření č. 3

13. Závěrečný účet obce Chýně

14. Účetní závěrka obce Chýně

15. Dodatek se společností EMBALADOR s.r.o.

16. Smlouva se společností TENDRA spol. s.r.o. na administraci projektu Biokoridor I. etapa

17. Dodatek plánovací smlouvy č. 2 se společností BEMETT s.r.o

18. Diskuse

19. Závěr

Výpis usnesení ke stažení zde

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla doplnit do programu následující body:

• Zadání nového územního plánu – po připomínkách dotčených orgánů (bod 18 programu)

• Dodatek č. 2 se společností Atelier CMJN, rozšíření stavby tělocvičny v areálu základní školy (bod 19 programu)

• Smlouva o vzájemné spolupráci s obcí Jeneč (bod 20 programu)

• Opatření obecné povahy č. 1/2017 – stavební uzávěra v obci Chýně (bod 21 programu)

• Bod 17 programu „Dodatek plánovací smlouvy č. 2 se společností Bemett s.r.o.“ bude nahrazen bodem „Smlouva se společností BEMETT, a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“

Zastupitelé pak 6 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu (p. Pospiech se vzdálil).

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní starostka seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 3. 2017.

Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: p. Pospiech a pí. Pšeničná;

2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Romana Pospiecha a Lucii Pšeničnou a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/5/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:

1. Stav účtu je 15 366 338,35 Kč.

2. Stavba nové základní školy probíhá podle plánu, v součastné době se instalují rozvody, byly dokončeny železobetonové konstrukce přízemí a prvních pater. Dále probíhá instalace vzduchotechniky, vody a kanalizace, pokládání optických kabelů, hydroizolace střech přízemního objektu a rozvody dešťové kanalizace. V objektu jídelny základní školy se již začínají dělat omítky, následující týden budou osazena okna ve zbytku budovy, dělají se větrné izolace, dále dochází i k izolaci celého objektu minerální vatou, postupně již dochází k terénním úpravám a úpravám sportoviště, dobetonovává se tribuna a u ní chodník pro vozíčkáře.

3. Dne 26. 5. 2017 proběhne návštěvní den stavby nové základní školy pro veřejnost v pěti skupinách po max. 12 osobách, na prohlídku se bylo potřeba zaregistrovat. Pro ty, kteří se zaregistrovat nestihli, bude na webových stránkách obce umístěn záznam z těchto prohlídek.

4. Ve třetím týdnu v červnu dojde k demontování všech jeřábů, proto paní starostka upozornila na to, že dojde cca na 2 hodiny v ulici Ke Skále k zastavení provozu, o čemž bude obec veřejnost včas informovat.

5. Průběžně probíhá dočerpávání dotace MF a čerpání úvěru z Komerční banky, přičemž financování stavby školy zatím probíhá podle plánu a bez problémů. Zahájení čerpání dotace na halu je plánováno na červen 2017.

6. Bylo ukončeno třetí poptávkové řízení na projekt koncepce vodovodní infrastruktury a projekt vodojemu. Výběrového řízení se zúčastnili 2 dodavatelé s nabídkou 600 000,- Kč a 2 000 000,- Kč. Vybraný dodavatel po zjištění situace v Chýni zakázku opětovně odmítl a realizovat ji nebude. Dle slov paní starostky odmítají firmy realizaci vodojemu jednak z důvodu špatné vodovodní infrastruktury v obci Chýně a špatnému nadimenzování vodovodních trubek a způsobu přivádění vody do obce formou stromu s jednotlivými větvemi a ne zokruhováním. V důsledku této situace se obec Chýně obrátila na developery, kteří přislíbili, že se pokusí oslovit projektanty, s nimiž spolupracují v rámci vlastních lokalit, přičemž projekt spolu s koncepcí by vypracovali na vlastní náklady. Projekt vodojemu však musí být hotový nejpozději do konce října 2017, což je termín, kdy musí být předložena žádost o dotaci, jelikož se jedná o poslední možný termín v rámci tohoto dotačního titulu. Paní starostka sdělila, že toto je dle jejího názoru druhý důvod, proč oslovené firmy odmítly realizaci zakázky, jelikož se jedná o šibeniční termín, ačkoliv obec vyhlašovala výběrové řízení poprvé již v listopadu 2016. Termín realizace vodojemu a uvedení do zkušebního provozu je naplánován na rok 2019.

7. Byla podána žádost o dotaci na Středočeský kraj ve výši 10 000 000,- Kč na část spolufinancování stavby nové základní školy.

8. Probíhají jednání s Ropidem ohledně změn, které budou probíhat od 1. 1. 2018. Změny budou vyplývat ze skutečnosti, že celé Kladensko přechází pod Ropid, přičemž v důsledku těchto změn by mělo dojít i k posilnění spojů v obci Chýně.

9. Byly zahájeny práce na úpravě jídelny v budově mateřské školy pro vytvoření „firemní školky“ pro zaměstnance ZŠ a MŠ a Obecního úřadu Chýně o celkové kapacitě 10 – 12 dětí.

10. Byly zahájeny přípravné práce na úpravu budovy stávající základní školy na polikliniku. Paní místostarostka měla jednání na hygieně ohledně podmínek, které je potřeba splnit pro realizaci polikliniky a vyjasnění si, co taková úprava budovy bude obnášet.

11. Byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci ohledně lokality „Pod Horou“, přičemž všechny požadavky obce byly do této smlouvy zapracovány včetně parku, nákupního centra, výstavby mateřské školky atd. 

12. K 1. 5. 2017 byl ukončen provoz „Chrášťanské skládky“ na základě soudních rozhodnutí.

13. Dne 9. 5. 2017 proběhla veřejná diskuze s obyvateli lokality mezi ulicemi „Na Jarolímce“ a ulici Ecksteinova, kde má vzniknout park „Opatovka“, který měl sloužit zejména převážně ke sportovním účelům. Ohledně účelového využití parku proběhne mezi veřejností anketa, na jejímž základě pak bude rozhodnuto o konkrétní podobě a využití parku.

14. Probíhala jednání s 1. Vodohospodářskou ohledně problému v čistírně odpadních vod (rozbily se vstřikovací trysky). Dále má u 350 domácností v Chýni dojít k výměně vodoměrů, na základě čehož jednáme s 1. Vodohospodářskou o tom, abychom místo standardních vodoměrů využívali elektronické, které jsou schopny provádět samoodečty. Veškeré odečty bude možno udělat v jakoukoliv minutu a bude je možno provádět na dálku z projíždějícího vozidla s dosahem 1,5 km. Výměna vodoměrů bude probíhat v tomto roce.  

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti „Chýně, OS Pod Horou, opt. Sek ELDATA pražská s.r.o.“

Jedna se o vedení optických kabelů v lokalitě „Pod Horou“ společností ELDATA pražská s.r.o. S předmětnou společností se obec dohodla na částce/ jednorázové náhradě ve výši 100,- Kč s tím, že po dobu 5 let bude základní škole poskytnut zdarma kompletní servis a připojení na internet.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí pro stavbu „Chýně, OS Pod Horou, opt. Sek ELDATA pražská s.r.o.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/5/2017.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Ke Školce 14/10, přeložka kNN

Jedná se o přeložku v areálu mateřské školky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Ke Školce 14/10, přeložka kNN.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/5/2017.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Chýně p.č. 156/4 – kVN, TS, kNN

Obsahem věcného břemene je právo společnosti AZ Elektrostav, a.s. umístit, provozovat, opravovat a udržovat v zemi uložené kabelové vedení NN na pozemku par. č. 156/4 v k.ú. Chýně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Chýně na stavbu p.č. 156/4 – kVN, TS, kNN.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/5/2017.

9. Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Chýně

 Obcí Chýně byla předložena žádost o schválení vyúčtování organizace MŠ a ZŠ Chýně, přičemž její hospodaření za rok 2016 skončilo ztrátou ve výši 78 225,16 Kč a bude uhrazena z rezervního fondu organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotaz veřejnosti: Čím byla způsobena tato ztráta?

Ztráta byla způsobena provozem budovy v ul. Okružní 170, s kterým se v původním návrhu rozpočtu nepočítalo. Ředitel školy pan Novák žádal v prosinci 2016 zastupitelstvo o navýšení rozpočtu cca o 85 000,- Kč, přičemž tuto žádost zastupitelstvo tehdy neodsouhlasilo a bylo mu sděleno, že tato částka má být dle zákona pokryta z rezervního fondu organizace. Část ztráty byla pokryta také z hospodářské činnosti organizace.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Chýně sestavenou k 31. 12. 2016. Ztráta ve výši -78 225,16 Kč bude uhrazena z rezervního fondu příspěvkové organizace dle zákona 250/2000Sb. §30 (2d).

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/5/2017.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15-111 s Projekce dopravní Filip s.r.o.

V listopadu 2015 byla mezi obcí Chýně a společností Projekce dopravní Filip s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo na vypracování projektu „Rekonstrukce vybraných komunikací a chodníků Chýně“ s tím, že byla navržena určitá etapizace prací, která se odvíjela od rozsahu tehdejších dotačních titulů a z tehdejší potřeby obce. V průběhu uplynulých 2 let se potřeby obce změnily, což vyústilo k sepsání Dodatku č. 1, kterým se změní počet etap ze čtyř na tři a také celá oblast Chýně byla rozdělena do třech částí podle priority. Cena díla zůstává stejná, pouze se mění specifikace a rozsah zpracování projektové dokumentace na základě aktuálních požadavků dotačních titulů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15-111 se společností Projekce dopravní Filip s.r.o. ze dne 30. 11. 2015. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/5/2017.

11. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci – se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. a vlastníky sousedních pozemků

Jedná se o dodatek ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi vlastníky sousedních pozemků panem Lukášem Laurínem, manželi Navrátilovými a manželi Buchtovými na straně jedné a společností BEMETT Chýně s.r.o. (současný právní nástupce: BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.) na straně druhé, která byla uzavřena dne 5. 5. 2014. Původně tato smlouva upravovala závazek společnosti BEMETT přispět na výsadbu zeleně na části pozemku par. č. 156/4 v k.ú. Chýně celkovou částku od 75 000 – 100 000.- Kč při výstavbě bytových domů.

Tato smlouvu se v tomto ustanovení Dodatkem č. 1 mění tak, že jako další smluvní strana přistoupila ke smlouvě obec Chýně s tím, že se společnost BEMETT zavazuje přispět na výsadbu zeleně v částce 100 000,- Kč a tato částka bude převedena na účet obce Chýně a bude určena na část finanční spoluúčasti obce k získání dotace na výsadbu zeleně (projekt výsadby parku). Tato částka bude převedena na účet obce postupně a to ve výši 25 % při dokončení každého bytového domu A, B, C, D.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci – se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. a vlastníky sousedních pozemků ze dne 5. 5. 2014.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/5/2017.

12. Rozpočtové opatření č. 3

Vzhledem k tomu, že obci byla přiznána dotace na stavbu haly v komplexu nové školy v rozšířené variantě, tak se to muselo odrazit v rozpočtu obce v položce náklady na stavbu školy, kdy náklady na stavbu haly pro letošní rok činí celkově 37 640 000,- Kč s tím, že dotace činí 26 348 000,- Kč. Část prostředků ve výši cca 20 000 000,- Kč a dotace ve výši 18 000 000 bude převedena do dalšího rozpočtového období 2018. Dále došlo k ponížení částky za projekční práce na zateplení Obecního úřadu na částku 120 000,- Kč, přidala se položka projekční práce poliklinika ve výši 68 000,- Kč, o 26 000,- Kč se navýšila částka na realizaci hřiště v lokalitě Mariánka („topolový háj“), na základě získání 100% dotace na výsadbu zeleně a biocentra Uhlířka došlo k zaktualizování částky původně plánované na její realizaci. Dále se přidala položka ve výši 285 000,- Kč za platbu společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o. v souvislosti s výpovědí smluv s ním uzavřených. Položka ve výši 300 000,- Kč na participativní rozpočtování zůstala nezměněna. Červeně označená položka ČEZ – položení drátů do země schváleno ve výši 754 680,- Kč se bude pravděpodobně realizovat až v příštím roce, jelikož je realizace navázána na dotaci (v tomto roce již žádné dotační výzvy pro tento projekt neproběhnou). Celková rezerva rozpočtu činí 16 140 864,- Kč, což, jak paní starostka sdělila, je způsobeno tím, že část finančních prostředků bude převedeno do financování stavby haly v příštím roce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Chýně.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/5/2017.

13. Závěrečný účet obce Chýně

Jak závěrečný účet, tak i účetní závěrka (bod 14. Programu) obce Chýně byla v souladu se zákonem zveřejněna na úřední desce obce Chýně. Závěrečný účet byl také schválený auditem, v rámci kterého byly zkontrolovány veškeré účetní doklady. Oba dokumenty byly vypracovány včetně všech povinných příloh (plnění rozpočtu obce, financování, peněžní fondy, majetek, vyúčtování finančních vztahů – kraje, obce, DSO a vnitřní převody, vyúčtování finančních vztahů – státní rozpočet, státní fondy a národní fond, finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření). V závěru auditu nebyly zjištěné žádné nesrovnalosti, nedostatky nebo pochybení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chýně za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/5/2017.

14. Účetní závěrka obce Chýně

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chýně sestavenou k 31. 12. 2016.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/5/2017.

15. Dodatek se společností EMBALADOR s.r.o.

Jedná se o dodatek k plánovací smlouvě, kterou uzavřela obec Chýně se společností EMBALADOR s.r.o. dne 21. 12. 2011. Tímto dodatkem se upravuje splnění závazku společnosti EMBALADOR s.r.o. poskytnout obci bezúplatně pozemek par. č. 816/369 v k.ú. Chýně prostřednictvím Královské kanonie premonstrátů na Strahově, která je vlastníkem tohoto pozemku. Královská kanonie převádí tento pozemek na obec za cenu 202 704,- Kč s tím, že předkládaným dodatkem k plánovací smlouvě se upravuje povinnost společnosti EMBALADOR s.r.o. uhradit obci tuto kupní cenu včetně případné DPH a také daň z nabytí nemovitosti, kterou obec za tento pozemek zaplatí správci daně, tak, aby byl splněn závazek společnosti z plánovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku na obec.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce uzavřené dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o., kde bude doplněno v čl. 1 bod 3 úhrada částky ve výši 202 704,- Kč a DPH v zákonné výši z této částky.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/5/2017.

16. Smlouva s, Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. na administraci projektu Biokoridor I. etapa

Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k. ú. Chýně dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP za cenu 77 699,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. na administraci projektu Biokoridor I. Etapa na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/5/2017.

17. Smlouva se společností BEMETT, a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

Jedná se o připojení nového předávacího místa v lokalitě „Na Dušnicku“ v obci Chýně (pozemky par. č. 988 a 989 v k.ú. Chýně) do doby převzetí vodohospodářské infrastruktury obcí Chýně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/5/2017.

18. Zadání nového územního plánu – po připomínkách dotčených orgánů

Zastupitelstvo obce Chýně rozhodlo o pořízení nového Územního plánu na svém zasedání dne 11. 2. 2015. Návrh zadání nového územního plánu byl v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce obce Chýně a byl předložen dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Ve lhůtě pro vyjádření poslali některé dotčené orgány své připomínky (požadavky na dopravní obslužnost, požadavky na veřejná prostranství, na vytyčení zeleně atd.), které byly následně zaneseny do návrhu zadání územního plánu.

V návrhu zadání nejsou a ani nemohou být zmiňovány jednotlivé pozemky, jelikož zadání ÚP má za cíl pouze hodnotit základní koncepci rozvoje území obce a až v dalším kroku budou řešeny jednotlivé návrhy tak, jak byly předloženy jednotlivými vlastníky pozemků.

Návrh zadání územního plátnu obsahuje požadavek na změnu charakteru obce na město z důvodu silného zahušťování obce dle současného územního plánu.

Paní starostka dále sdělila, že v případě, že zastupitelstvo schválí zadání územního plánu, tak bude následovat zahájení výběru zpracovatele územního plánu, kdy pak některé části budou již konzultovány s občany obce na veřejném projednání prostřednictvím mediátora nebo fascilitátora. Záměrem obce je vyhotovit skutečně kvalitní návrh územního plánu, který bude reflektovat jak požadavky nového stavebního zákona, tak i potřeby obce a jejích obyvatelů.

Až dojde k vyhotovení návrhu územního plánu zpracovatelem, bude opětovně rozeslán všem dotčeným orgánům k vyjádření, proběhne opětovně veřejné projednání (před připomínkami a po připomínkách dotčených orgánů), následně dochází ke schválení dané verze návrhu územního plánu, který se musí vypracovat i v grafické podobě a poté dojde k vydání nového územního plánu. Celý tento proces trvá cca 18 – 24 měsíců.

Dle současné legislativní úpravy musí být nový územní plán hotov do 31. 12. 2020 s tím, že obec má v plánu připravit nový územní plán do konce roku 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební zákon“) schvaluje podle § 47 odst. 5 stavební zákona zadání nového územního plánu po připomínkách DOSS.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/5/2017.

19. Dodatek č. 2 se společností Atelier CMJN, rozšíření stavby tělocvičny v areálu základní školy

Paní místostarostka k uvedenému bodu uvedla, že v souvislosti s rozšířenou verzí budovy haly nové základní školy (přibylo nad jednou částí haly patro s učebnou/menší tělocvičnou) a získanou větší dotací došlo také k tomu, že společnost ateliér CMJN, která zhotovila projekt nové základní školy, se vzhledem k úpravě vnějšího vzhledu (přidání patra) přihlásila o svoje autorská práva. Se společností CMJN se obec dohodla, že společnost zpracuje studii prostorové změny tělocvičny v max. výši 250 000,- Kč, a realizace bude provedena jako změna stavby před dokončením, s čímž souhlasil i příslušný stavební úřad. Na základě uvedeného paní místostarostka požádala přítomné zastupitele o schválení přípravy dodatku se společností Atelier CMJN ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace ze dne 13. 7. 2015 na částku 250 000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje přípravy Dodatku č. 2 se společností Atelier CMJN, jehož předmětem je zpracování studie prostorové změny tělocvičny v max. výši 250 000,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 15/5/2017.

20. Smlouva o spolupráci s obcí Jeneč

Paní místostarostka sdělila, že tato smlouva se týká zajišťování školní docházky pro děti z obce Jeneč.  V lednu 2017 se na obec Chýně obrátil pan starosta a pan místostarosta z obce Jeneč se žádostí o zajištění vzdělávání dětí s trvalým pobytem v obci Jeneč, a to na 2. stupni. Smlouva se prozatím uzavírá na dobu jednoho roku s tím, že je v ní stanoveno, že obec Chýně může ve školním roce 2017/2018 zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky pro max. 4 děti, a přijmout tyto děti  do 6. třídy. Tuto smlouvu bude možné prolongovat vždy až po zohlednění přihlášených chýňských dětí v tom daném roce. Teprve pak bude obec ve spolupráci se školou zvažovat, jestli vůbec anebo kolik dětí s trvalým pobytem v obci Jeneč může základní škola v Chýni přijmout. V předmětné smlouvě je dále stanoveno, že součástí zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky není zajištění dopravního spojení mezi obcí Chýně a obcí Jeneč. Paní starostka dále vysvětlila, že s ohledem na to, že se změnil systém financování škol, je výhodou mít ve škole naplněnou kapacitu počtu dětí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci s obcí Jeneč na dobu 1 roku, jejímž předmětem je umístění dětí s trvalým pobytem v obci Jeneč na 2. stupeň základní školy Chýně.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 16/5/2017.

21. Opatření obecné povahy č. 1/2017 – stavební uzávěra v obci Chýně

Paní starostka sdělila, že tímto opatřením obecné povahy č. 1/2017 zastupitelstvo obce Chýně vydává návrh územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2017. Řízení o návrhu opatření obecné povahy je dle § 172 odst. 3 správního řádu písemné. K návrhu opatření obecné povahy může dle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu (tj. na Obecním úřadu Chýně, se sídlem Hlavní 200, 253 01 Chýně) písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Veškeré dotčené orgány byly osloveny v připomínkovém řízení, které probíhalo od 21. 4. 2017 po dobu 30 dnů. V rámci tohoto řízení bylo osloveno cca 20 dotčených orgánů, z kterých pouze dva se vyjádřily, a to bez připomínek.

Dotčené osoby uvedené v § 98 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 172 odst. 5 správního řádu, tj. vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, dále zástupci veřejnosti (dle § 23 stavebního zákona) a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné a odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, tj. od 25. 5. 2017. Zmeškání úkonů nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tj. zastupitelstvo obce Chýně.

Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl dle § 98 odst. 2 stavebního zákona písemně projednán s dotčenými orgány (viz seznamy, které jsou přiloženy k samotné žádosti), které mohly uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne obdržení návrhu.

Obec Chýně vydává návrh územního opatření o stavební uzávěře na celé katastrální území obce Chýně, kde vyjma udržovacích prací a prací souvisejících s údržbou vyjma vydaných stavebních povolení není možné provádět další stavební činnost. Zároveň v návrhu opatření obecné povahy je dána výjimka, o kterou je možné zažádat v případě splnění následujících podmínek:

- soulad záměru s aktuálním stavem návrhu nového územního plánu, včetně dosaženého stavu jeho projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem územního plánování, sousedními obcemi a veřejností;

- soulad záměru s případně pořízenou, schválenou a zaevidovanou územní studií;

- v případě lokalit zasahujících do ochranných pásem lesa, do významných krajinných prvků a do prvků územního systému ekologické stability, včetně regionálních a nadregionálních prvků vymezených v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, je podmínkou udělení výjimky souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny k předloženému záměru;

- soulad záměru s architektonickými a urbanistickými hodnotami v území;

- soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona;

- soulad záměru s veřejnými zájmy na rozvoji území;

- soulad záměru s ustaveními vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Zastupitelstvo obce Chýně bude konkrétní situaci před rozhodnutím o výjimce konzultovat s pořizovatelem nového územního plánu, což je Město Černošice, odbor územního plánovaní a stavebního řízení. Žadatel o výjimku musí svoji žádost řádně odůvodnit. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.

V případech uvedených v § 177 odst. 1 stavebního zákona (zejména závažné havárie, záplavy apod.), je oprávněn povolit výjimku starosta obce nebo místostarosta ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o obecním zřízení.

Paní starostka k uvedenému doplnila, že staveb, na které bylo k dnešnímu dni vydané platné stavební povolení, se zvláštní režim stavební uzávěry týkat nebude. Předpokládaný začátek platnosti stavební uzávěry je září 2017.

Dotaz veřejnosti: Má tato stavební uzávěra nějaké časové omezení?

Paní starostka odpověděla, že stavební uzávěra má časové omezení, a to po dobu tvorby nového územního plánu, tj. nejdéle do 31. 12. 2020.

Dotaz veřejnosti (pan Fousek): Jaké stavební povolení má společnost EMBALADOR s.r.o., BEMETT a v jakém rozsahu můžou dál pokračovat ve stavbě?

Paní starostka odpověděla, že mají vydaná územní rozhodnutí, zároveň mají podepsané plánovací smlouvy na určitý rozsah činností, které jsou už většinou podchyceny stavebními povoleními (BEMETT 15 bytových domů, lokalita „Pod Horou“ 351 bytových jednotek, EMBALADOR s.r.o podle stávající smlouvy 168 rodinných domů a 114 bytových jednotek v bytových domech). Jakékoliv změny těchto smluv, nebo doplnění by již podléhali podmínkám stavební uzávěry.

Dotaz veřejnosti (pan Fousek): Proč obec tuto stavební uzávěru vyhlašuje?

Paní starostka k tomuto dotazu uvedla, že hlavním důvodem je tvorba nového územního plánu, protože stávající územní plán obec nechrání, v minulosti nebyly využity všechny možnosti, které měla obec k nápravě chyb, které stávající územní plán obsahuje a také s ohledem na skutečnost, že individuální zájmy stavebníků a developerů jsou často v rozporu s koncepcí a cíli nového územního plánu.

Veřejnost (pan Fousek): Dle mého názoru z Vašich odpovědí vyplývá, že velké developery tato uzávěra téměř nezasáhne, ale naopak to zasáhne pouze malé stavebníky, kteří si budou chtít postavit v obci rodinný domek. Pan Fousek dále vyzval zastupitele, aby velice dobře zvážili, jestli budou hlasovat pro tuto stavební uzávěru.

Paní starostka k uvedenému sdělila, že s panem Fouskem souhlasí v tom, že se stavební uzávěra mohla realizovat dřív, ale přesto si myslí, že i v této době uzávěra postihne i developery, jelikož smluvně ještě nemají pokryté celé jejich území. Tato uzávěra má chránit zájmy obce v tom, aby nedocházelo k nežádoucím změnám výstavby přes autorizované inspektory včetně toho, že se staví dvojdomky a trojdomky na území určené pro výstavbu solitérních rodinných domů. Největším nešvarem ve stávajícím územním plánu je, že všechny požadavky obce na min. velikost pozemků, sklon střechy apod. jsou pouze v doporučující části a ne v regulativech, a také v důsledku rozporu územního plánu a vyhlášky, kterou zastupitelé přijali v rozporu se zákonem, není platná ani textová část územního plánu. Jedinou platnou částí územního plánu zůstává jeho grafická část. V důsledku toho obec často nemá jinou možnost, než se stavbami souhlasit, protože pro svůj nesouhlas musí najít nějaký zákonný důvod, což se stávajícím územním plánem uspokojivě nelze. Paní starostka zdůraznila, že tímto krokem nikdo nechce bránit stavebníkům stavět, ale bude to za podmínky, že stavba bude v souladu s novým územním plánem. Stavební uzávěrou se obec snaží zabránit např. tomu, aby na pozemku o výměře 700 m2 nemohl vzniknout trojdům, obec nemůže při současných problémech s vodou a na ČOV pokračovat ve stejném duchu výstavby, jako doteď a toto je jediná zákonná možnost, jak obec může regulovat výstavbu na svém území. Bohužel v letech 2006 – 2012 obec uzavřela smlouvy, které ji dohnaly do stávající nelehké situace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně, dle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obcích (obecní zřízení),(dále jen „zákon o obecním zřízení“), § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), § 99 stavebního zákona, a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního opatření, vydává návrh územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2017.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 17/5/2017.

22. Diskuse

Dotaz veřejnosti: Bude zvětšen prostor za školkou?

Paní starostka odpověděla, že se zahrada školy zvětší o 3 000 m2, s tím, že Biokoridor v současné podobě bude zachován. Paní místostarostka k uvedenému doplnila, že děti ze školky mohou ještě využívat plochu u hřiště. Paní starostka závěrem pozvala všechny občany Chýně na Den dětí, který se bude konat dne 3. 6. 2017 a na běžecké závody, které se uskuteční 10. 6. 2017. Další zastupitelstvo se bude konat dne 28. června 2017 a v létě bude jenom jedno zasedání zastupitelstva dne 2. 8. 2017.

23. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 30. 5. 2017 

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková   

                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz