Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 29. 3. 2017

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Lucie Pšeničná, Mgr. Alena Mazzolini, Tomáš Janča

Nepřítomni: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven), Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven), Stanislav Barek (omluven)

Hosté: 10 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky o činnosti obce
 6. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
 7. Přestupková komise – odměňování
 8. Žádost o dotaci - Rozšíření kapacity stávající MŠ výstavbou 2 tříd v obci Chýně – ITI
 9.  Smlouva o dílo na dodávku interiérového vybavení ZŠ Chýně
 10. Diskuse
 11. Závěr

Výpis usnesení ke stažení zde

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla doplnit do programu následující body:

• Revokace usnesení č. 5/2/2017 ze dne 22. 2. 2017 (bod 10 programu)

• Rozpočtové opatření č. 2 (bod 11 programu)

• Výpověď smluv se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o. (bod 12 programu)

Zastupitelé pak 6 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní starostka seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 2. 2017.

Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: pí Mazzolini a p. Sága;

2. ověřovatelé zápisu: pí Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Alenu Mazzolini a Miroslava Ságu a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/3/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:

 1. Připravovala se žádost o dotaci do programu ITI na mateřskou školku (samostatný bod programu). 
 2. V rámci výstavby nové školy probíhá výstavba železobetonových konstrukcí. Dobíhá se postupně zpoždění, které bylo způsobeno mrazivou zimou, takže stavba školy by měla být dokončena v řádném termínu.
 3. Nadále se pracuje na dokončení projektu haly (měla by být dokončena cca lednu 2018). V současné době probíhá úprava části týkající se zázemí pro školní klub a rozšíření malé tělocvičny. 
 4. Na obec byla převedena infrastruktura od společnosti Silver development s.r.o., jedná se o část komunikací (ulice Opata Petra) a technickou infrastrukturu. Co se týče  komunikace, budou ještě upraveny kanálové vpusti (do 15. dnů od vyhotovení předávacího protokolu). 
 5. Pokračují práce na územním plánu. V současné době probíhá připomínkové řízení – zadání územního plánu bylo rozesláno na připomínky dotčených orgánu, které budou zapracovány do finálního zadání nového územního plánu.
 6. Proběhla jednání s krajem a také se SŽDC (správce vlakové infrastruktury) ohledně dopravní dostupnosti z Prahy do obce Chýně. Bylo dohodnuto, že ve chvíli, kdy bude umožněno křížení vlaků v Hostivici - Litovici, bude možné zintenzivnit spoje, které budou pendlovat mezi Rudnou u Prahy a Hostivici přes Chýni (horizont 2020), od 2018 se uvažuje o spojích Rudná – Chýně – Praha-Zličín (konečná tramvají Řepy). Druhé jednání proběhlo ohledně uzavřené smlouvy s ROPIDem, která je stará již 10 let a pozbyla aktuálnosti. Cílem těchto jednání je jednak navýšení autobusových spojů a dále pak snížení podílu ceny pro obec Chýně za provozování autobusových linek. 
 7. Probíhá vyhodnocení dotace na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) ve věci dotace na chodník k rybníku Bašta.
 8. Připravuje se realizace nového parku „Marijánka“.
 9. Co se týče Chrášťanské skládky, proběhlo další natáčení pořadu České televize„Černé ovce“, přičemž tentokrát byl závěr takový, že Policie ČR chtěla zatknout vlastníky příslušných pozemků. Všichni přítomni vlastníci pozemků se museli legitimovat a podepsat protokol a byli vyvedeni ze svých pozemků.
 10. Dne 22. 3. 2017 týden proběhlo na obecním úřadě dvoudenní jednání rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který se závěrem usnesl, že poslanecké sněmovně předloží návrh na zvýšení rozpočtového určení daní ve prospěch obcí, a to ve výši 2 % z podílu HDP, což v případě Chýně znamená částku cca 600 000 – 650 000,- Kč ročně, o kterou by si obecní rozpočet polepšil.
 11. Velkou část prací v tomto měsíci zabraly přípravy na zadání zakázky na interiérové vybavení nové školy (samostatný bod programu).
 12. Byla ukončena fáze studie k projektu sadových úprav v parku Opatovka (široký pás zeleně nad školou). V následujících 14ti dnech je plánováno setkání s občany bydlícími v ulici Na Jarolímce, aby se s projektem seznámili. 
 13. Obec Chýně získala 100% dotaci na pokračování výsadby v biokoridoru (lokalita za „ Třetí skálou“, jedná se o částku 2 600 000,- Kč. Celkově bude v lokalitě vysázeno 715 stromů a 3 400 keřů v obou fázích. V záležitosti jednání s ROPIDem přítomná obyvatelka lokality „Na Vyhlídce“ sdělila, že autobusový spoj 358 neustále vynechává a dotázala se, jestli by obec nemohla v této věci zakročit, přičemž navrhla, aby i spoj 347 zajížděl aspoň k nové výstavbě v lokalitě „Nová Chýně“, jelikož obyvatelé této lokality jsou od autobusové dopravy dle názoru tazatelky zcela odříznuti. Dále bylo členům zastupitelstva sděleno, že je velice nepříjemné a hlavně nebezpečné pro obyvatele lokality „Na Vyhlídce“ docházet na zastávku autobusu, nebo vlaků po neosvětlených silnicích. Paní starostka k uvedenému sdělila, že ke zlepšení dojde v momentě, kdy společnost EMBALADOR s.r.o. dostaví obchvatovou komunikaci, po které pak budou autobusy jezdit, pro obyvatele Vyhlídky dojde k posunutí stávající zastávky cca o 100 m dál směrem do obce. Paní starostka dále uvedla, že spoj 358 je hrazen krajem a obec je pouze příjemcem, jedná se o autobus sloužící k zajištění školní docházky (spoj je oficiální vedený jako „školní autobus“), takže není ve velké moci obce Chýně příliš tento spoj ovlivnit, ale pokusíme se. Nicméně obec tyto připomínky kraji k projednání již zaslala. Co se týče navrhovaného „zajíždění“ spoje 347, tak tam hlavní problém spočívá v tom, že po této trase jsou ulici velice úzké a autobus (klasický autobus značky Karosa) se tam nevytočí. Co se týče špatné dostupnosti zastávky, tak paní starostka sdělila, že proběhlo jednání s developerem, který na protější straně vybuduje podél silnice protihlukovou zeď, podél které bude vybudovaný chodník. V této zdi bude vybudovaný průchod pro pěší do obytné zóny, kterou se bude moci dát bezpečně projít k zastávce autobusů a vlaku (předpokládaný termín realizace je do září 2017).

Pan Sága dále k uvedenému dodal, že je plánována nová zastávka v lokalitě „Opatovka“ a „V Roklích“. Dalším dotazem veřejnosti bylo, že v lokalitě Chýně došlo k přejmenování ulice z „Jižní“ na „Za Horou“, aniž by to bylo obyvatelům této lokality nějak oznámeno. Pan Sága odpověděl, že se jedná o ulici, v které nikdo nebydlí a přejmenování této ulice bylo schváleno zastupitelstvem (tzn. publikováno na webu obce Chýně) a posléze publikováno v Chýňském zpravodaji před rokem.

6. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně

Vhledem k tomu, že původní vyhláška upravující volný pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství je z roku 2006, tak vydefinování veřejných prostranství již neodpovídalo faktickému stavu v obci Chýně s ohledem na vznik nových ulic, hřišť a parku.

Touto vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a to tak, že na veřejných prostranstvích obce uvedených v příloze č. 1 je možný pohyb psů pouze na vodítku, zakazuje se na nich výcvik psů a chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství. Dále se také zakazuje vstup psů na veřejná dětská a sportovní hřiště a na pískoviště.

V příloze č. 1 vyhlášky je pak vydefinováno, co všechno se rozumí veřejným prostranstvím (vyjmenované ulice - zastavěná část obce, náves, hřiště, parky).

V souvislosti s uvedeným přítomná obyvatelka Chýně sdělila, že dle jejího názoru se jedná o týraní psů, když bude nucena vodit svého psa na vodítku. Paní starostka uvedla, že tato povinnost byla stanovena již v původní vyhlášce z roku 2006 a že novou vyhláškou došlo pouze k upřesnění definice veřejného prostranství, na kterých je volný pohyb psů zakázán. Dále sdělila, že bohužel ne každý se svému psu věnuje a má ho vzorně vycvičeného a že tato opatření jsou přijímána právě kvůli těm psům, které jejich majitelé tak úplně pod kontrolou nemají.

Tazatelka dále sdělila, že se jí zdá rozmístění košů na psí exkrementy v obci nelogické, že se nacházejí v nezastavěných částech obce, kde se stejně exkrementy většinou nesbírají a naopak v zastavěné obci se nenacházejí žádné. Paní starostka sdělila, že dojde k umístění těchto košů i do obytné zóny obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně. Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/3/2017.

7. Přestupková komise – odměňování

Vzhledem k tomu, že se nápad přestupků projednávaných v obci Chýně rapidně zvyšuje, schází se v současné době přestupková komise jednou za měsíc. Jedná se o náročnou agendu, která kromě účasti na zasedání přestupkové komise v rozsahu cca 5 hodin obsahuje i vyhotovení množství právních dokumentů. Členové přestupkové komise tuto agendu dělali bezúplatně, nicméně s ohledem na nárůst agendy je paní starostka názoru, že by bylo vhodné po vzoru jiných obcí členy komise za jejich práci odměnit, a to předsedu komise ve výši 3 000,- Kč a ostatní členy komise ve výši 2 000,- Kč za uskutečněné jednání přestupkové komise, a to na dohodu o provedení práce.

Pan Sága sdělil, že jako člen přestupkové komise se zdrží hlasování pro střet zájmů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro členy přestupkové komise ve výši 3 000,- Kč pro předsedu a 2 000,- Kč pro řadového člena za každé uskutečněné zasedání přestupkové komise.

Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/3/2017.

8. Žádost o dotaci - Rozšíření kapacity stávající MŠ výstavbou 2 tříd v obci Chýně – ITI

Paní starostka uvedla, že obec Chýně má cca 70-80% šanci uvedenou dotaci získat a i když se plánovala realizace až na roky 2019 – 2020 a ne v průběhu stavby školy, tak má za to, že obec by o tuto dotaci zažádat měla, jelikož se už tento dotační titul ve stejné podobě více vypisovat nebude a celkově bude dotačních prostředků ubývat.

Paní starostka dále navrhla, aby se odsouhlasilo rozšíření kapacity stávající MŠ výstavbou minimálně dvou tříd, jelikož obec má v tuto chvíli možnost získat dotaci ve výši cca 30 000 000,- Kč, přičemž za tuto částku by bylo možné postavit i tři třídy, při úpravě projektu. Od roku 2020 bude mít obec povinnost dát možnost nástupu do školky už děti dvouleté (max. 18 dětí ve třídě), takže navýšit kapacitu školky bude nutné.

Bude se jednat o samostatnou budovu, aby ji v budoucnu bylo možné využít i k jinému účelu. Nová školka by se s největší pravděpodobností postavila na pozemku za stávající školkou, na který je příjezdová cesta směrem, od rybníčku (Sádka), takže by zároveň došlo i ke zrekonstruování komunikace. Nákup pozemku je uznatelným výdajem v rámci dotace – jeho poměrná část. Zahájení realizace stavby se předpokládá cca na březen 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření kapacity stávající MŠ výstavbou alespoň 2 tříd v obci Chýně v maximální výši 40 000 000,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/3/2017.

9. Smlouva o dílo na dodávku interiérového vybavení ZŠ Chýně

Paní místostarostka uvedla, že dne 21. 3. 2017 proběhlo zasedání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na dodávku interiérového vybavení nové školy. Byly podány 4 nabídky, přičemž součástí nabídky bylo i dodání vzorků jídelní židle, žákovské židle a křesla. Po posouzení splnění kvalifikace u předmětných nabídek 3 z nich nepostoupily do další fáze hodnocení, a to z následujících důvodů:

• společnost GEMEX Slovakia s.r.o. s nabídkovou cenou 13 197 163,32 bez DPH (společnost není plátcem DPH), tato společnost neměla v pořádku referenční zakázku a dodaný vzorek neodpovídal technické specifikaci;

• společnost Český nábytek a.s. s nabídkovou cenou 16 981 238,80 Kč bez DPH, společnost dodala poškozený vzorek (ze spodu prasklý sedák) a také neodpovídal technické specifikaci;

• společnost MY DVA group a.s. s nabídkovou cenou 18 579 766,70 Kč bez DPH, nabídka bylo posouzena jako úplná a také dodané vzorky odpovídaly technické kvalifikaci;

• společnost ARBYD CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 19 414 125,- Kč bez DPH, nabídka nebyla úplná (chyběly některé dokumenty).

Vhledem k tomu, že tři nabídky byly z výběrového řízení z výše uvedených důvodů vyřazeny, tak bylo hodnotící komisí doporučeno uzavřít smlouvu se společností MY DVA group a.s., za cenu 22 481 517,- Kč včetně DPH.

Na dotaz veřejnosti, zda se jedná pouze o školní lavice, paní místostarostka upřesnila, že se jedná o veškerý nábytek a všechny zařizovací předměty do školy včetně vybavení laboratoří, jídelny, cvičné kuchyně, koupelen atd. Pouze elektronika a drobnosti budou předmětem další zakázky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na „Dodávku interiéru stavby nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ od společnosti MY DVA group a.s., IČO 290 30 684, ve výši 22 481 517, 71 s DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo na dodávku interiéru nová škola Chýně se společností MY DVA group a.s. ve výše zmíněné ceně.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/3/2017.

10. Revokace usnesení 5/2/2017 ze dne 22. 2. 2017

Paní starostka k uvedenému bodu sdělila, že je potřebné změnit předmětné usnesení z toho důvodu, že při koncipování změny č. 3 územního plánu došlo ke komunikačním problémům mezi developery, jejichž území a výstavby se tato změna týká, a nevykomunikovali si detailně velikost příslušných parcel. S ohledem na to, že v usnesení zazněla podmínka, že u rodinných dvojdomů bude min. velikost pozemků 800 m2, přičemž ty domy už na pozemcích stojí a průměrná velikost parcel v této zástavbě se pohybuje průměrně kolem 720 m2, je potřebné toto usnesení v této části změnit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně revokuje část usnesení č. 5/2/2017 ze dne 22. 2. 2017 týkající se změny č. 3 územního plánu obce Chýně, a to tak, že se vypouští odrážka „Rodinné trojdomy – min. velikost pozemku 800 m2 a nahrazuje se „Stávající plochy pro výstavbu rodinných domu budou doplněny o přípustné využití rodinné dvojdomy a rodinné trojdomy s min. velikostí pozemku 700 m2 podle přiloženého plánku.

Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/3/2017.

11. Rozpočtové opatření obce Chýně č. 2

Hlavním důvodem tohoto rozpočtového opatření bylo přenesení skutečného stavu rezervy rozpočtu a skutečného stavu rozpočtu na konci roku 2016. Konečný stav rezervy ke konci roku 2016 ve vztahu k ČOV a vodohospodářské infrastruktuře byl 2 652 680,- Kč (náklady na havarijní stavy) a celkový převod prostředků z minulých let byl ve výši 34 313 903,- Kč (v této částce bylo zahrnutých 31 000 000,- Kč na úhradu faktury společnosti PKS stavby a.s. za výstavbu školy). V rozpočtovém opatření tedy došlo ke zrevidování rozpočtové rezervy pro rok 2017, která činí 3 634 523,- Kč.

V rámci rozpočtového opatření došlo k následujícím úpravám rozpočtu:

• náklady na stavbu školy ve výši 169 160 000,- Kč;

 byly vypuštěny náklady na sběrný dvůr, jelikož byly zastaveny projekční práce;

• došlo ke zaktualizování položky u daně z nemovitostí;

 byla provedena změna ve vztahu ke svozu komunálního odpadu;

• byly zaktualizovány výdaje za výměnu vodoměrů (všechny bytové domy v ulici U Dráhy, Borová a Na Kališti) ve výši 118 100,- Kč;

• převod finančních prostředků od provozovatele vodohospodářské infrastruktury na vázaný účet ve výši 641 900,- Kč;

• nájemné za kontejnery ve výši 10 000,- Kč;

• navýšené platby za tříděný odpad na částku 838 000,- Kč;

• navýšená položka na odvody DPH na částku 2 000 000,- Kč.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/3/2017.

12. Výpověď smlouvy o stravování a smlouvy o výpůjčce se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o.

Paní místostarostka k uvedenému bodu sdělila, že vhledem k tomu, že s novou školou se staví i jídelna, obec řeší způsob jejího provozování.. V současné době je školní jídelna provozována prostřednictvím společnosti SCOLAREST, se kterou je uzavřena smlouva o zajištění stravování ze dne 23. 7. 2013 a smlouva o výpůjčce ze dne 7. 8. 2013.

Paní místostarostka dále sdělila, že i na základě přání rodičů, uživatelů školní jídelny i obce navrhujeme, aby byla stávající smlouva se společností SCOLAREST obcí vypovězena k 31. 7. 2017 a v novém školním roce by již jídelnu provozovala prozatím přímo škola. Paní místostarostka vysvětlila, že je zájem na tom, aby si škola mohla samostatně určovat např. z jakých zdrojů, a za jaké ceny bude nakupovat potraviny apod. V případě, že by se časem ukázalo, že by mimoškolní aktivity ve školní jídelně nabývaly na kvantitě, tak by bylo možné přesunout tyto aktivity pod technické služby obce Chýně. Nicméně vždy jsou prioritou aktivity pro školu.

Ve vztahu k uzavřené smlouvě o výpůjčce paní místostarostka dále uvedla, že v zájmu zvýšení úrovně stravovacího provozu pořídila společnost SCOLAREST na svůj náklad technologická zařízení a dovybavení stravovacího provozu v hodnotě 700 000,- Kč s tím, že v případě, že bude tato smlouva ukončena před 31. 8. 2019, tak se obec zavázala odkoupit příslušnou investici do svého vlastnictví (na základě nově sepsané kupní smlouvy na tuto část investice), a to v hodnotě 1/72 hodnoty investice krát počet měsíců zbývajících od data ukončení smlouvy do 31. 8. 2019, tj. cca 250 000,- Kč (příslušná kupní smlouva by byla předmětem schvalování na některém z dalších zasedání zastupitelstva).

Výpovědní lhůta u smlouvy o zajištění stravování je 15 dnů a smlouva o vypůjčce je smlouvou závislou na smlouvě o stravování, tzn. doba jejího trvání je závislá na době platnosti smlouvy o zajištění stravování.

Paní starostka uvedené doplnila, že prostor školní jídelny zůstane v současných prostorách školky a školka bude mít od školy vlastní kuchyň, přičemž se plánuje i otevření firemní školky pro děti pedagogů o kapacitě cca 12 dětí. Provoz školní jídelny bude probíhat v prostorách nové školy, její provoz bude zabezpečovat ředitel školy s paní hospodářkou. Čipový systém vydávání obědu bude zachován.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje vypovězení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi obcí Chýně a společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o. ze dne 7. 8. 2013 a Smlouvy o zajištění stravování uzavřené mezi Základní a Mateřskou školou Chýně a společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s.r.o. ze dne 23. 7. 2013, a to ke dni 31. 7. 2017 a pověřuje ředitele Základní a Mateřské školy Chýně k výpovědi smlouvy o zajištění stravování.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/3/2017.

13. Diskuse

Dotaz veřejnosti: V lokalitě „Na Vyhlídce“ je často slabý tlak vody, v důsledku čeho voda neteče. Jak bude obec tuto situaci řešit a jak přistupuje obec ve vztahu k rozsáhlé nové výstavbě v obci Chýně k povolování nových přípojek s ohledem na již nedostatečnou kapacitu ČOV?

Paní starostka k tomu sdělila, že množství předávané vody je ošetřeno ve smlouvách a nová připojovací místa obec v současné době nepovoluje (žádné nové lokality), tzn., že celá IV., V. a VI. etapa výstavby společností BEMETT Chýně s.r.o. a EMBALADOR s.r.o. nebude obcí povolena do doby, než dojde k navýšení kapacity ČOV, přičemž bude na developerech, jestli navrhnou  nějaké řešení akceptovatelné pro obec Chýně.

Co se týče přivaděče vody, paní starostka sdělila, že se s 1. Vodohospodářskou pracuje na nové koncepci nakládání s vodami a na aktualizaci stavby vodojemu. Jsou již připraveny některé podklady pro podání žádosti o dotaci (podzim 2017/jaro 2018). Paní starostka závěrem uvedla, že dle jejího názoru dojde k nápravě celé situace v roce 2019. Částečně ke zlepšení tlaku vody by mělo dojít při zokruhování vodovodního potrubí mezi ulicemi Bolzanova - Krátká a Bolzanova – Točivá. Problémem taktéž je, že trubky vedení přivaděče jsou dimenzovány na 4 000 ekvivalentů, v obci je sice oficiálně hlášeno 2 700 obyvatel, reálně však podle nátoku na ČOV v obci bydlí cca 4 000 obyvatel a proto tyto problémy mohou být způsobeny i tímto extrémním odběrem vody ve špičce, na který daný přivaděč nebyl dimenzován. Řešením by mohla být rekonstrukce přivaděče z Chrášťanských vrchů, který by se sice kvůli tvrdosti vody nepoužíval trvale, ale pouze na vykrytí těchto špiček a to jen do doby, dokud by společnosti Development Chýně s.r.o., která bude stavět lokalitu „Pod Horou“ nezokruhovala vodovodní potrubí i ze spodní části obce.

Pan Sága dále doplnil, že s ohledem na problémy s vodou, se bude pravděpodobně vztahovat na jednotlivé vlastníky rodinných domů možnost získat dotaci na nádrže na vodu.

Uspokojivě a definitivně je však schopen celou situaci, dle slov paní starostky, vyřešit pouze nový vodojem s dostatečnou kapacitou.

Dotaz veřejnosti: Proč se zastavil projekt „Sběrný dvůr“?

Dle slov paní starostky nechce stavební úřad v Hostivici povolit stavbu sběrného dvora bez dokončené obchvatové komunikace, který zabezpečí přístup ke sběrnému dvoru.

Paní Mazzolini se zeptala, jak to vypadá s poštou v Chýni?

Paní starostka sdělila, že realizace pošty v Chýni bude předmětem nejbližšího pracovního zastupitelstva, jehož se bude účastnit i paní Bílková, která má zájem tuto poštu provozovat a má již uzavřenou smlouvu s Českou poštou. Jakmile se v obci uvolní prostory vhodné k provozování pošty (pravděpodobně prostory současné ordinace MUDr. Veselé), tak bude její činnost zahájena (cca leden – únor 2018).

Paní Mazzolini se dále zeptala na termíny dokončení stavby haly školy.

Paní starostka uvedla, že stavba haly bude zahájena cca v červnu 2017 a k dokončení stavby dojde nejpozději v březnu 2018. Pozdější realizace haly je zapříčiněna tím, že se na její výstavbu žádala dotace odděleně. Stavba však bude oplocena a neměla by zasahovat do běžného chodu školy. Stavba venkovního hřiště by měla být hotová v září 2017 a z velké části by měly být hotové i sadové úpravy, přičemž výsadba některých stromů bude provedena až v říjnu 2017 (při výsadbě v létě by mohlo dojít k zvýšenému úhynu zasazených stromů).

Dotaz veřejnosti: Mohli byste prosím blíže specifikovat kritéria přijímání dětí do 1. třídy základní školy. Je nějaká pravděpodobnost, že by se předškoláci nedostali v září do školy, případně jak budou ta kritéria nastavena pro příští rok?

Paní místostarostka sdělila, že dle jejich informací by všechny děti s trvalým pobytem k 1. březnu 2017 měly být do první třídy přijaty (v evidenci je momentálně 62 těchto dětí). Počítá se tedy se třemi třídami prvňáku, což nebude možné dělat každý rok, jelikož škola se svojí kapacitou tříd tomu neodpovídá. Počítalo se se dvěma třídami v každém ročníku. Paní místostarostka dále uvedla, že při plánování výstavby školy bylo v obci Chýně mnoho ohlasů, že školu obec nepotřebuje vůbec a že je zbytečně velká, přičemž už teď je zřejmé, že za pár let kapacita této školy nebude stačit. Obec je povinna zabezpečit školní docházku pro chýňské děti pouze do výše svoji kapacity, což se letos pravděpodobně povede. Nicméně příliv nových obyvatelů je enormní a tak se nedá předpokládat, jak to v příštích letech dopadne. Obec nehodlá navyšovat kapacitu v jednotlivých třídách, kdy je plánováno max. 20 dětí (+ 4 na výjimku), protože jsou zastupitelé názoru, že by to bylo na úkor kvality výuky. Nicméně již v současnosti obec situaci zvažuje a připravuje kroky k tomu, aby byl co největší počet dětí s trvalým pobytem přijat do naší školy.

Paní starostka uvedené doplnila tím, že skutečně bude při přijetí dětí do školy rozhodující trvalý pobyt a budou upřednostňovány chýňské děti před dětmi z okolních vesnic, protože jsou to právě chýňští občané, kteří se budou podílet na splácení úvěru na výstavbu nové školy.

V této souvislosti paní místostarostka sdělila, že zároveň probíhají jednání s jednotlivými developery ohledně jejich příspěvku na občanskou vybavenost v Chýni.

Paní místostarostka dále závěrem zdůraznila, že obecně je obec povinna zabezpečit školní docházku dětem do výše kapacity školy, pokud se v obci škola nalézá, což je případ Chýně. A je taktéž obecně pravdou, že by měli být rodiče  aktivní a zajímat se o umístění svých dětí do školy. Pokud ve škole nestačí kapacita, musí i rodič hledat náhradní řešení.

Dotaz veřejnosti: Je v obci Chýně plánována výstavba nějakého sportoviště?

Některá sportoviště plánují vybudovat jednotliví developeři, mělo by se jednat o tenisový kurt, dále pan Kuchař ve spolupráci s Premonstráty a obcí plánuje výstavbu fotbalového hřiště, dojde k rekonstrukci již stávajícího hřiště, buduje se hřiště v areálu nové školy a brzy přibude i hala - bude přístupno i veřejnosti, plánuje se bikrosový areál v lokalitě „Za Baštou“.

Paní Mazollini se dále dotázala, jestli je už v obci naplánovaný nějaký supermarket?

Paní starostka uvedla, že v obci se už byli dotazovat zástupci obchodů BILLA, LIDL a PENNY, nicméně ještě nebylo nic rozhodnuto. Plánování umístění supermarketu je naproti lokalitě „Na Vyhlídce“ a realizace se předpokládá nejdříve v roce 2018.

Závěrem paní starostka sdělila, že 8. 4. 2017 proběhne akce „Ukliďme Chýni“ a 9. 4. 2017 Velikonoční trhy a všechny na obě akce pozvala.

14. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 7. 4. 2017     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková

                              Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz