Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 22. 2. 2017

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Mgr. Miroslav Sága, MBA, Stanislav Barek, Lucie Pšeničná, Mgr. Alena Mazzolini (příchod 18:15), Tomáš Janča

Nepřítomni:  Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (omluven), Mgr. Roman Pospiech, LL.M. (omluven)

Hosté: 2 občané

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti č. IV:12-6018857/003 Chýně p.č. 156/907-kNN

7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností ELDATA pražská s.r.o., OAKLAND TRADE, a.s., Silver development s.r.o.

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

9. Změna ÚP č. 3 – stanovení zpracovatele a pořizovatele UP

10. Zadání nového ÚP

11. Dodatek plánovací smlouvy se společností EMBALADOR s.r.o.

12. Převod pozemku od Premonstrátů

13. Dohoda o provozně souvisejících jednotkách se společností EMBALADOR s.r.o.

14. Dohoda o provozně souvisejících jednotkách s TS Rudná

15. Plánovací smlouva lokalita Pod Horou

16. Diskuse

17. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále starostka obce pí Chvojková vyzvala paní Lucii Pšeničnou, novou členku zastupitelstva, ke složení slibu zastupitele. Složení slibu proběhlo tak, že starostka obce pí Chvojková přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a poté vyzvala paní Lucii Pšeničnou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu; paní Pšeničná pronesla slovo „slibuji“, neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• rozdělení bodu 13 na dva body

o  „Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů – pitná voda se společností EMBALADOR s.r.o.” (bod 13)

o „Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o.” (bod 14)

• zařadit do programu nový mimořádný bod „Smlouva se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemena – služebnosti č. IV-12-6018106/015 Chýně p.č. 156/32 a 166/2-kNN“ (bod 17 programu)

 zařadit do programu nový mimořádný bod „Převedení technické infrastruktury od společnosti SILVER DEVELOPMENT s.r.o.“ (bod 18 programu)

Zastupitelé pak 6 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazených bodů programu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu pan Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 1. 2017. Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

    1. návrhová komise: pí. Mazzolini a p. Sága;

    2. ověřovatelé zápisu: pí Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Alenu Mazzolini a Miroslava Ságu a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:

  1. V důsledku velkých mrazů v průběhu ledna se stavba nové základní školy dostala do skluzu cca o 3 – 4 týdny, s tím, že ještě pořád by měla být stavba ukončena a zkolaudována a obci předána v řádném termínu dle smlouvy, tj. do 31. 8. 2017. Byl vybetonován suterén a v současnosti se staví 1. nadzemní patro (přízemí), pracuje se na kanalizaci a rozvodech a probíhá ve velké míře vzorkování. Paní starostka dále uvedla, že kontrolní dny na stavbě probíhají každou středu a je možné, aby se jich zastupitelé v případě zájmu účastnili.

  2. V průběhu minulého týdne bylo zahájeno zadávací řízení na projekt interiéru. Prozatím byla obci doručena jedna žádost o dodatečnou informaci, která byla včetně odpovědi uveřejněna, čímž došlo k posunutí lhůty pro podání nabídek z 8. 3. 2017 na 14. 3. 2017 (na web byly dodány další výkresy projektové dokumentace).

  3. Dne 29. 12. 2016 byla podána na Ministerstvo financí žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny u nové základní školy, přičemž výsledek by měl být znám v průběhu února 2017.

  4. Nadále probíhají jednání s ministerstvem financí a s krajem o dalších dotacích na stavbu nové školy. Dle slov paní starostky by kraj mohl obci poskytnout dotaci ve výši cca 10 000 000,- Kč. Jednání s MF proběhne v nejbližších dnech.

  5. V únoru 2017 proběhl na obecním úřadě audit veškerého financování a veškerých výkazů a faktur za strany Krajského úřadu. V rámci tohoto přezkumu nebyly v hospodaření obce zjištěny žádné nedostatky.

  6. V souvislosti s auditem byly také vyhotoveny poslední finanční protokoly s přesnou strukturou hospodaření obce za rok 2016, které jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách obce.

  7. Velká část činností byla spojena s kompletací podkladů pro zadání nového územního plánu obce Chýně (samostatný bod programu zastupitelstva).

  8. Byla předložena žádost o dotaci na SFDI včetně připomínkových částí. Zároveň bylo obci sděleno, že žádost o dotaci na další etapu ozelenění biokoridoru ve výši cca 4 500 000 Kč prošla 2. kolem výběru a je před schválením. K realizaci této akce by mělo dojít na podzim 2017 a bude spočívat ve výsadbě 750 ks stromů.

  9. Probíhala jednání ohledně autobusového terminálu v lokalitě Háje, závěrem kterých bylo, že terminál z důvodu malé plochy v této lokalitě při dodržení všech právních předpisů umístit nejde a proto může dojít pouze ke stavbě točny. Paní starostka dále sdělila, že v důsledku nedodržování územního plánu v minulosti jsou v součastné době problémy s nalezením vhodné varianty vedení autobusové dopravy v obci, jelikož není mnoho ulic, kterými by se dala autobusová doprava vést. Podmínkou ROPIDu je, aby autobusová zastávka byla dostupná v dosahu 600 m z jakýchkoliv částí obce, pokud tam autobus zajíždí, ale bohužel jsou v obci oblasti, kde této podmínky dosáhnout nepůjde. V současné době se připravuje ve spolupráci se společností Dopravní Filip s.r.o. koncept autobusové dopravy v obci ve variantním řešení, jako podklad pro nový územní plán, nicméně situace se nevyvíjí ideálně z již zmiňovaných důvodů. Paní starostka dále vysvětlila, že jelikož není prozatím způsob, jak vést autobus i jinými částmi obce, autobusová doprava zbytečně prodražuje, protože se autobus vrací po stejné trase (jedna cesta se platí 2x – úsek k zastávce Háje), aniž by bylo obslouženo větší území obce. Dalším problémem je, že v obci zůstávají oblasti bez dopravní obslužnosti v rozumné vzdálenosti. Zároveň probíhají jednání o tom, aby došlo k posunutí autobusových spojení tak, aby se časově nekryly s vlakovými spoji.

Taktéž probíhají jednání s ROPIDem o tom, zda by spoje jezdící mimo dopravní špičku nemohly končit v Chýni, jelikož např. spoj 347 není až do zastávky Motol vůbec využíván (z měření vyplynulo, že mimo špičku využívá tento spoj až do zastávky Motol pouze jeden člověk denně).

Paní starostka dále doplnila, že na žádost obce jezdí spoj 358 malý autobus z důvodu finanční úspory, větší ekologičnosti a lepšího obratu při otáčení z hlediska průjezdnosti.

  10. Proběhlo první jednání ve věci projektování zpevnění a opravy silnice směrem na Chrášťany.

  11. Proběhlo první jednání ve věci trestního stíhání pana Frýdla za nelegální „chrášťanskou skládku“.

  12. V obci se rozmohl vandalizmus v podobě sprejování autobusových zastávek, značek, laviček, přičemž škoda se již vyšplhala v řádu na několik desítek tisíc korun. Obec proto podala trestní oznámení na neznámého pachatele a zároveň vypsala odměnu ve výši 5 000,- Kč za poskytnutí informace vedoucí k odhalení pachatele.

6. Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti č. IV:12-6018857/003 Chýně p.č. 156/907-kNN

Smluvní strany se v této smlouvě dohodnou na umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN na předmětný pozemek a za účelem jejího provozování se dohodnou na zřízení věcného břemene, jehož obsahem bude právo oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat tuto distribuční soustavu na pozemku a obec bude povinna výkon tohoto práva oprávněného strpět.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018857/003 Chýně p.č. 156/907-kNN.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2/2017.

7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společnosti ELDATA pražská s.r.o., OAKLAND TRADE, a.s., Silver development s.r.o.

Obec Chýně zřídí na pozemku par. č. 990 v k.ú. Chýně ve prospěch společnosti ELDATA pražská s.r.o. služebnost inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačních vedení na předmětném pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností ELDATA pražská s.r.o., OAKLAND TRADE, a.s. a Silver development s.r.o. o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2/2017.

8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Z důvodu nesprávnosti ve vyhlášce č. 1/2017 je potřebné schválit předmětnou obecně závaznou vyhlášku v novém opraveném znění a zároveň se nabytím účinnosti vyhlášky č. 2/2017 zruší vyhláška č. 1/2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0       zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2/2017.

9. Změna ÚP č. 3stanovení zpracovatele a pořizovatele UP

Změna č.3 územního plánu obce Chýně se bude týkat pouze přesně vymezených lokalit a pozemků. Část tohoto území (lokalita, kde staví společnost Bemett s.r.o.) je definované jako území pro výstavbu bytových domů a změnou č. 3 se umožní v této lokalitě výstavba řadových rodinných domů o maximálně třech nadzemních podlažích a maximální výšce 9 m.

Důvodem této změny je snaha o to, aby v této lokalitě dále nepokračovala výstavba velkých bytových domů (dle podepsané plánovací smlouvy by v se v této lokalitě mělo vybudovat ještě 9 velkých bytových domů).

Paní starostka sdělila, že v minulosti došlo k pochybení stavebního úřadu, kdy povolil stavbu bytových domu o třech nadzemních podlažích a dvoupatrové podkroví, ačkoliv územní plán dovoloval pouze bytové domy o třech nadzemních podlažích a podkroví.

Paní starostka sdělila, že z uvedených důvodů plánovanou změnu územního plánu vítá, i když část pozemků plánovaných na výstavbu solitérních rodinných domů bude zastavěna právě povolovanými trojdomky, nicméně dle názoru paní starostky je to lepší řešení, než výstavba velkých bytových domů (32 – 35 bytových jednotek v jenom bytovém domě).

Paní starostka dále uvedla, že zpracovatelem předmětné změny územního plánu bude Ing. arch. Vladimír Charvát a pořizovatelem Ing. Rudolf Jahoda. Celá změna č. 3 územního plánu bude hrazena a realizována investorem, proto návrh usnesení byl nadefinován podrobně včetně všech podmínek realizace, aby při zpracování této změny nemohlo dojít k nežádoucím změnám či zásahům do územního plánu, jelikož veškeré dotčené orgány jsou podmínkami stanovenými v usnesení vázáni.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele Změny č. 3 územního plánu obce Chýně Ing. arch. Vladimíra Charváta, autorizace č. 2016, Dukelských hrdinů 20, Praha 7, 170 00 a pořizovatele Změny č. 3 územního plánu obce Chýně Ing. Rudolfa Jahodu, Ústí nad Labem - Všebořice, Spartakiádní 263/9, 40010, IČ 018 14 958.

Změna č. 3 územního plánu obce Chýně se bude realizovat za následujících podmínek:

• Dotčené pozemky (nebo jejich části): 156/893, 156/723, 156/724, 156/848, 156/782, 156/853, 156/847, 156/804, 156/842, 156/840, 156/805, 156/807, 156/806, 156/808, 156/780, 156/907, 156/994, st. 935, 156/993, 156/781, západní 1/3 156/783, 156/784, 156/786, 156/785, 156/787, 156/776, 156/777, 156/778 v k.ú. Chýně.

• Bude se jednat o čistě obytné plochy.

• Stávající plochy pro výstavbu rodinných domů budou doplněny o přípustné využití:  Rodinné dvojdomy – min. velikost pozemků 700m2  Rodinné trojdomy – min. velikost pozemků 800m2

• Stávající plochy pro výstavbu bytových domů budou doplněny o přípustné využití:  Řadové rodinné domy o maximálně 3NP do výšky 9m

Hlasování:

pro návrh: 7  proti návrhu: 0       zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2/2017.

10. Zadání nového Územního plánu

Jedná se o dokument, který se zpracovává na základě požadavků jednak pořizovatele (MU Černošice, paní Zverevová) a jednak nadřízených orgánů. Tento dokument se po schválení zastupitelstvem bude prostřednictvím pořizovatele rozesílat na všechny dotčené orgány. Po obdržení stanovisek a připomínek všech dotčených orgánů bude vypracován dokument, do kterého tato stanoviska a připomínky budou zapracovány a poté na základě schválení tohoto dokumentu proběhne výběrové řízení na zpracovatele územního plánu (jedná se o architekta, který již vypracuje konkrétní podobu územního plánu).

Zásadní body nového územního plánu jsou následující:

• bude se vycházet z původního územního plánu obce schváleného dne 12. 8. 2004 včetně změny č. 1 z roku 2010 a změny č. 2 z roku 2014;

• návrh zadání územního plánu obce obsahuje požadavky na základní koncepci rozvoje území (charakteristika stávajícího stavu – jak probíhá současná výstavba v lokalitách Háje, Kamenice, Kaliště, Opatovka, Pod Horou; vymezen charakter obce – vesnická obec), požadavky na urbanistickou koncepci (upřesnění požadavků Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje; došlo k nadefinování jednotlivých parametrů, jako např. chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; navrhovat přiměřený rozvoj sídel, hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území, zejména zemědělské a lesní půdy; zachování veřejné zeleně apod.);

• vzhledem k dostatečné rezervě stávajících rozvojových lokalit se vymezování nových zastavitelných ploch nepředpokládá, rozloha zastavitelných ploch může být případně korigována v souvislosti s detailním řešením návrhu, přičemž můžou být uplatněny pouze návrhy rozvoje veřejně-prospěšných staveb a ploch zeleně;

• prověřit potřebu etapizace rozvoje území tak, aby bylo zaručeno naplňování ploch v ucelených celcích a ve vazbě na technickou infrastrukturu (ČOV, vodovod, dešťovou i splaškovou kanalizaci, elektrické vedení, plyn);

• v urbanizovaném území budou stanoveny podrobné podmínky prostorového a plošného uspořádání vč. určení charakteru jednotlivých lokalit, s ohledem na stávající ráz obce a okolní krajiny – stanovení přesných závazných regulativů, které byly v minulosti v územním plánu pouze v podobě doporučení;

• ve východní části obce budou potvrzeny stávající lokality pro podnikatelské aktivity malého a středního rozsahu (lokalita „Pod Šanderou“ a „u tiskárny“), rozšiřování současně vymezených ploch výroby a skladů se nepředpokládá;

• v dalších místech umožnit vznik smíšených území – tj. ploch k bydlení s umožněním drobných nerušících podnikatelských aktivit (např. drobný prodej, ubytování, stravování, služby apod.); • v blízkosti přírodních ploch při severním okraji sídla prověřit podmínky využití území tak, aby byl vliv zástavby na přírodní prostředí minimalizován. Při řešení zohlednit záplavové území Litovického potoka;

• prověřit využití pozemků v jihozápadní části okraje sídla s ohledem na skutečnosti, že se jedná o pozemky v blízkosti dráhy;

• s ohledem na charakter území prověřit v nezastavěném území obce vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého „v nezastavěném území obce vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologické a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace nevylučuje.“

• Požadavky na dopravní infrastrukturu (prověří se parametry pozemních komunikací v obci a případně navrhne řešení nevyhovujících úseků; budou vytvořeny předpoklady pro prostupnosti pro pěší v zastavěném území a zastavitelných plochách v návaznosti na krajinu atd.)

• Požadavky na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, způsob likvidace dešťových vod, elektřina, plyn, prověření  zásobování území pitnou vodou, napojení nové výstavby na vodovod a veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV, bude kladen důraz na důsledné řešení bezškodné likvidace srážkových vod v místě, v co největší míře zasakováním);

• Požadavky na občanské vybavení (prověřit dle bilance rozvoje bydlení plochy občanského vybavení pro školství, zdravotnictví, sociální služby, sport. Předpokládá se prověření možnosti rozvoje sportovně rekreačních aktivit v rámci využití bývalého vojenského areálu v severní části území);

• Požadavky na veřejná prostranství (do ploch veřejného prostranství bude prověřeno zahrnutí návsi, ulic, chodníků, zeleně, parků a dalších prostor přístupných každému bez omezení, navrhnout koncepci důležitých veřejných prostranství obce a zejména jejich pěší propojení).

Paní starostka dále uvedla, že v případě potřeby bude možné předmětné dokumenty i v průběhu řízení ještě doplňovat o další návrhy (např. o další regulativy), či změny drobnějšího rozsahu, pokud koncept územního plánu, tak jak byl nastíněn, zůstane zachován.

Celý proces bude probíhat tak, že po vypracování prvního návrhu územního plánu budou probíhat veřejná projednávání, kterých může být i několik, přičemž jsou k nim opětovně přizvány všechny dotčené orgány k posouzení, jestli byly zapracovány všechny jejich stanoviska a podmínky.

Paní místostarostka uvedené shrnula tak, že obec skutečně nemá zájem na další enormní výstavbě a jejím cílem je zachování aspoň některých tradičních prvků obce vesnického typu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zadání nového územního plánu obce Chýně.

11. Dodatek plánovací smlouvy se společností EMBALADOR s.r.o.

Paní starostka v rámci osvětlení problematiky sdělila, že tento bod souvisí s bodem 12. programu, kdy z plánovací smlouvy se společností EMBALADOR s.r.o. uzavřené dne 21. 12. 2011 vyplývá povinnost společnosti převést na obec ve smlouvě přesně specifikovaný pozemek za kupní cenu ve výši 1,- Kč, a to za účelem pozdějšího vybudování mateřské školky, školy či jiného objektu občanské vybavenosti ze strany obce Chýně.

S ohledem na to, že pozemek specifikovaný v plánovací smlouvě v současné době již neexistuje, vyzvala obec Chýně společnosti EMBALADOR s.r.o. k vymezení jiného odpovídajícího pozemku. Společnost EMBALADOR s.r.o. nabídla obci pozemek o rozměru 1 152 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. PGP-2981/2016-210 a bylo mu přiděleno par. č. 816/369 v k.ú. Chýně. Vlastníkem předmětného pozemku je Královská kanonie premonstrátu na Strahově, která kupní smlouvou převádí na obec tento pozemek za cenu 202 704,- Kč (viz bod 12. programu).

Dodatek k plánovací smlouvě, který je předmětem tohoto bodu programu měl pak ošetřit to, aby společnost EMBALADOR s.r.o. vrátila obci zaplacenou kupní cenu navýšenou o daň z převodu nemovitostí tak, aby v souladu s plánovací smlouvou byl předmětný pozemek převeden do vlastnictví obce za kupní cenu ve výši 1,- Kč. S ohledem na to, že současný návrh dodatku plánovací smlouvy odstraňuje z plánovací smlouvy závazek společnosti EMBALADOR s.r.o. převést pozemek na obec za zmiňovaných podmínek, nicméně neobsahuje již závazek společnosti vrátit obci uhrazenou kupní cenu a uhrazenou daň z převodu nemovitostí, se zastupitelé dohodli tento bod programu odložit do doby, než se se společností EMBALADOR s.r.o. dojednají podmínky navrácení uhrazené kupní ceny formou dodatku nebo dohody o narovnání. Až poté bude možné považovat předmětný závazek společnosti EMBALADOR s.r.o. za splněný.

Zastupitelstvo obce tento bod programu odkládá na další zasedání zastupitelstva.

12. Převod pozemku od Premonstrátů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově na koupi pozemku parc. č. 816/369 v k.ú. Chýně za cenu 202 704,- Kč.

Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0       zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2/2017.

13. Dohoda o provozně souvisejících jednotkách se společností EMBALADOR s.r.o

Při koncipování této smlouvy se vycházelo ze smluv, které má již obec uzavřené s jinými developery. Povinnost uzavřít tyto smlouvy ukládá § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Smlouva se uzavírá na dobu od okamžiku kolaudace infrastruktury do doby jejího převzetí obcí, tzn. jedna se víceméně o formální dokumenty, protože v této době (I. a II. etapa výstavby) bude probíhat napojování jen v minimální míře. Obě smlouvy (pitná voda i kanalizace) již byly zkontrolovány i provozovatelem - 1. Vodohospodářskou s.r.o. (doladění kvality vody a tlaku vody dle § 15 zák. o vodovodech a kanalizacích, specifikace předávacích míst na vodu, vymezení množství předávané vody).

Smlouva dále obsahuje závazek společnosti EMBALADOR s.r.o. přizpůsobit se kanalizačnímu řádu obce Chýně a dále ujednáním, že fakturace bude probíhat přímo mezi provozovatelem a koncovými odběrateli tak, aby v těchto závazcích obec Chýně vůbec nefigurovala.

Zastupitelé se dále dohodli, že v souladu s populačním ekvivalentem podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., bude maximální roční množství předané vody stanoven na 30 000 m3 na celý projekt s tím, že I. etapa infrastruktury byla již obci předána.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o. s tím, že celkové množství odpadní vody předané nepřevýší 30 000 m3 za rok na celý projekt.

Hlasování: pro návrh: 7   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2/2017.

14. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací se společností EMBALADOR s.r.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů se společností EMBALADOR s.r.o.

Hlasování: pro návrh: 5   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/2/2017.

15. Dohoda o provozně souvisejících jednotkách s TS Rudná

Paní starostka k tomuto bodu sdělila, že s ohledem na závazky obce plynoucí z již uzavřené smlouvy o spolupráci, je i tato smlouva pro obec značně nevýhodná. Paní starostka s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu pro obec extrémně nevýhodnou a značně jednostrannou, kterou uzavřelo předchozí vedení,shrnula návrhy zastupitelů, aby byla tato smlouva podrobena právnímu přezkumu. 

Zastupitelstvo obce tento bod programu odkládá z projednání z důvodu právního posouzení předmětné smlouvy.

16. Plánovací smlouva lokalita Pod Horou

Paní místostarostka sdělila, že se jedná o lokalitu pod chrášťanskou skládkou. Od minulého zasedání zastupitelstva, na kterém nebyla tato plánovací smlouva schválena, se na znění návrhu smlouvy intenzivně pracovalo a byla do něj zapracována většina požadavků a připomínek zastupitelů a to především podmínění schválení další etapy pouze pod podmínkou, že veškeré závazky investora z předcházející etapy byly řádně splněny, tzn. až po kolaudaci všech bytových jednotek a infrastruktury v dané etapě bude možné zahájit jednání o další etapě. Byly upraveny podmínky hrazení kompenzačního příspěvku ze strany investora, kdy 1/3 příspěvku bude hrazena po nabytí právní moci stavebního povolení a 2/3 příspěvku po kolaudaci.

Veškerá realizace těch částí projektů, které v současné době ještě nejsou zcela jasné (např. jejich podoba), jsou navázané na předchozí projednání s obcí a na její souhlas.

Obec již obdržela od investora návrh podoby komerčního centra a náměstí, která taktéž podléhá odsouhlasení obcí. Součástí projektu bude i vybudování okružní křižovatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje plánovací smlouvu se společností Development Chýně, s.r.o., IČO 040 64 526, se sídlem v Ječné 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Hlasování: pro návrh: 7   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/2/2017.

17. Smlouva se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemena – služebnosti č. IV-12-6018106/015 Chýně p.č. 156/32 a 166/2-kNN

Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene spočívajícího v zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy  - kabelové vedení NN na pozemcích p. č. 156/32 a 166/2. Věcné břemeno zahrnuje též právo společnosti ČEZ provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018106/015 Chýně p.č. 156/32 a 166/2-kNN.

Hlasování:pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0  nepřítomen: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/2/2017.

18. Převedení technické infrastruktury od společnosti SILVER DEVELOPMENT s.r.o.

Paní starostka sdělila, že má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, kompletní protokoly i kolaudační souhlasy (v listové podobě i na CD). Veškerá infrastruktura je vedena po hranici příslušných pozemků. S ohledem na skutečnost, že v dané lokalitě probíhá ještě výstavba, umožní obec průjezd vozidel touto komunikací s tím, že společnost bude obci ručit za stav této komunikace po dobu 5 let.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením technické infrastruktury od společnosti SILVER DEVELOPMENT s.r.o., IČO 026 62 949, umístěné v komunikaci a pozemcích s par. č. 156/853, 156/778 a dle Geometrického plánu č. 2735/2016 v pozemku s parc. č. 1088 v k.ú. Chýně.

Hlasování:pro návrh: 7   proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/2/2017.

19. Diskuse

Pan Sága se dotázal, zda je ještě pořád aktuální výměna lamp a osvětlení v obci Chýně. Paní starostka odpověděla, že právě uběhl rok, kdy má obec převedeno veřejné osvětlení do svého vlastnictví, proběhly první fakturace a teprve teď je možné podat žádost o dotaci na tento účel. Paní Mazzolini se dále dotázala na poruchy veřejného osvětlení v poslední době. Paní starostka sdělila, že v lokalitě „Háje“ měl poruchu rozvaděč C a D, kdy byl opačně nastaven impuls spínače, tzn., že se svítilo přes den a v noci bylo zhasnuto. Tato porucha byla odstraněna, nicméně v důsledku velkých mrazů došlo k poruše vedení v ulici Ke Skále a Dlouhá, které se musí vyměnit, což však v současné době kvůli zmrzlé půdě nejde. Paní starostka upozornila, že příští zastupitelstvo se bude konat pravděpodobně o týden později, tj. 29. 3. 2017. O přesném termínu zasedání zastupitelstva budou zastupitelé a veřejnou včas informováni. Paní starostka dále sdělila, že dne 8. 4. 2017 se bude konat akce „Ukliďte Chýni“ a 9. 4. 2017 velikonoční trhy.

20. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva. V Chýni, dne 2. 3. 2017     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková   

                             Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz