Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18. 1. 2017

Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Mgr. Miroslav Sága, MBA, Tomáš Janča

Nepřítomni:  Stanislav Barek (omluven), Lucie Pšeničná (omluvena), Mgr. Alena Mazzolini (omluvena)

Hosté: 5 občanů, pan Bečvář (zástupce společnosti Development Chýně s.r.o.), Mgr. Pavla Růžková, PhD.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti obce

6. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

7. Koupě Nakladače Detvan 080

8. Rozpočtové opatření č. 1

9. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody s Technickými službami Rudná, a.s.

10. Plánovací smlouva se společností Development Chýně s.r.o.

11. Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6011074, Chýně p.č. 763-přípojka kNN

12. Smlouva o poskytnutí úvěru pro financování investičních akcí obce s KB, a.s.

13. Výběrové řízení na dodávku interiéru u Nové základní školy Chýně

14. Jmenování členů školské rady za zřizovatele

15. Pojmenování ulic navazující na ul. Uhrova

16. Návrh opatření obecné povahy č.1/2017 o stavební uzávěře

17. Diskuse

18. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• vypustit bod 16 programu „Návrh opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře”

• vypustit bod 9 programu „Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody s Technickými službami Rudná, a.s.“

• vypustit bod 8 programu „Rozpočtové opatření č. 1“

• bod 14 programu „Jmenování členů školské rady za zřizovatele” přesunout na bod 6 programu

• zařadit nový mimořádný bod „Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ do programu (bod 9 programu)

Zastupitelé pak 6 hlasy schválili navržený program jednání vč. nově zařazeného bodu.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

V bodu 3 programu paní starostka obce seznámila přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 12. 2016.

Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: p. Palatinus a p. Pospiech;

2. ověřovatelé zápisu: pí Vacková a p. Janča.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Romana Pospiecha a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Tomáše Janču.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/1/2017.

5. Zpráva starostky o činnosti obce

V bodu 5 starostka obce paní Chvojková uvedla následující:

1. Paní starostka informovala veřejnost, že ke dni 17. 1. 2017 rezignoval na funkci zastupitele obce Chýně pan Vladimír Dočekal a na jeho místo jako další v pořadí nastoupila ke dni 18. 1. 2017 paní Lucie Pšeničná, která se z dnešního zasedání ze zdravotních důvodů omluvila. Ke složení slibu dojde z uvedeného důvodu na příštím zasedání zastupitelstva.

2. Byly předloženy dvě žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. První žádost byla předložena na objekt „Lanový park Mariánka“ a druhá žádost se týká rekonstrukce v ulici Okružní a přilehlého chodníku. Prozatím jsme obdrželi pouze informaci o formální správnosti obou žádostí, rozhodnutí o přidělení těchto dotací by mělo být známo v dubnu – květnu 2017.

3. Dne 29. 12. 2016 byla podána na Ministerstvo financí žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny u nové základní školy, výsledek by měl být znám v průběhu února 2017.

4. Probíhaly práce na smluvní dokumentaci o poskytnutí úvěru u KB pro financování akcí obce.

5. Probíhaly přípravy na výběrové řízení zhotovitele „Parku Opatovka“, v rámci dotazování předložila nejnižší cenovou nabídku společnost Arnika, Hostivice, která bude vypracovávat projektovou dokumentaci na tento projekt.

6. Byly zahájeny stavební úpravy dopravního značení v ulici Ke Školce, kdy v této ulici byla umístěna značka „Zákaz vjezdu“ a bude tam také umístěna značka „Zákaz zastavení“ (na straně u chodníku).

6. Jmenování členů školské rady za zřizovatele

Paní starostka sdělila, že dle Volebního řádu školské rady má obec povinnost na období tří let jmenovat dva její členy za zřizovatele.

Paní místostarostka navrhla do školní rady jmenovat paní Mgr. Pavlu Růžkovou, Ph.D. Svoji volbu zdůvodnila tím, že školská rada má v základní škole velmi důležitou roli a s ohledem na to, že školská rada může participovat a projednávat i taková témata, jakým je např. školní vzdělávací program, má možnost do svých řad přizvat mimo jiné i člena z řad odborníků v oblasti školství.

Paní Mgr. Pavla Růžková, Ph.D. všem zúčastněným sdělila, že si velmi považuje této příležitosti být u zrodu nové velké základní školy, což považuje za velkou výzvu i závazek. Dále ke své osobě uvedla, že pracovala 8 let na Ministerstvu školství jako tajemnice náměstka pro budoucí operační programy (příprava a zacílení finančních podpor). Pozn. Ověřovatele – jedná se o náměstka sekce Regionálního školství, které má ve své agendě mimo jiné rozvoj základního školství.

Pan Pospiech se paní Mgr. Růžkové dotázal, proč se hodlá angažovat právě v Chýni. Paní Růžková odpověděla, že se do Prahy přestěhovala z jižních Čech a že k tomu, aby byl někdo přizván k takové spolupráci, musí mít důvěru. Tím, že paní Růžková není komunitně tak úplně ukotvená, tak se na ní nikdo s nabídkou takové spolupráce neobrátí, i když by ona spolupracovala na takovém projektu velice ráda. Proto si nabídky paní místostarostky velice váží a ráda ji přijme.

Pan Pospiech se dále dotázal, čím konkrétně chce paní Mgr. Růžková ve školské radě přispět. Paní Mgr. Růžková odpověděla, že by chtěla skloubit učební osnovy a koncepci s požadavky školské inspekce a zároveň je přizpůsobit tak, aby byly pro děti zajímavé, aby je probírané učivo bavilo a měly motivaci.

Pan Pospiech se dále dotázal, zda paní Mgr. Růžková bude schopná hájit jako zástupce zřizovatele především jeho zájem, i když možná nebude tak úplně v souladu s jejími vizemi a představami. Svoji otázku vysvětlil tím, že pro zřizovatele jsou v ústředí zájmu především děti, zájmy rodičů a pedagogického sboru jsou pro něj až druhotné, přičemž tyto zájmu můžou být někdy i protichůdné. Paní Mgr. Růžková odpověděla, že samozřejmě zájmy zřizovatele pro ni budou rozhodující. Na druhé straně je názoru, že její úkol je právě v tom, aby zřizovateli poskytla všechny potřebné a dostupné informace, zprostředkovala mu svůj pohled na věc podložený širokými odbornými znalostmi a dlouhou praxí v oboru tak, aby se zřizovatel poté mohl rozhodnout kvalifikovaně.

Paní místarostka uvedené doplnila, že ona sama za sebe nemá obavy z nějakých vzájemných názorových rozkolů, že naopak po absolvování jednání s rodiči i ředitelem školy je toho názoru, že všichni sledují stejný záměr a to vytvoření „nové“ a moderní školy, v jejímž popředí budou především zájmy dětí.

Dalším členem školské rady zůstává současný člen pan Barek.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce jmenuje paní Mgr. Pavlu Růžkovou, Ph.D a pana Stanislava Barka členy školské rady.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/1/2017.

7. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Od 1. října 2016 vstoupila v účinnost novela zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), kterým bylo v § 47 změněno zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu a to tak, že od 1. 10. 2016 nemají obce možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, mohou obce stanovit pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky.

Dle § 47 zákona o přestupcích se „dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

V návrhu obecně závazné vyhlášky obce Chýně č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností byla doba nočního klidu zkrácena ve vztahu k následujícím akcím:

- Doba nočního klidu se nevymezuje

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna.

- Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 hod do 6:00 hod

a) viz. Příloha č. 1 (akce Myslivecký ples, oslava založení firmy O.K.Trans Praha, spol. s r.o.;

b) konání těchto tradičních slavností: Staročeské Máje, Pálení čarodějnic, Posvícení, Masopust.

- Doba nočního klidu se nevymezuje od 1:00 hod do 6:00 hod

a) v době konání rodinných oslav občanů (svatby, oslavy jubileí apod.), pokud bude termín konání této akce oznámen obecnímu úřadu minimálně 15 dnů před jejich konáním. Písemné oznámení musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: druh oslavy, místo a datum konání oslavy a určení konkrétní odpovědné osoby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/1/2017.

8. Koupě Nakladače Detvan 080

Paní starostka sdělila, že se jedná o schválení ex post, jelikož předmětný nakladač byl již obcí zakoupen. Paní starostka uvedla, že se jedná o nakladač rok výroby 1999 s příslušenstvím 2 x lžíce, 1 x paketovací vidle, o celkové ceně 210 000,- Kč.

Paní starostka dále uvedla, že na obecním úřadě je k dispozici evidence všech nabídek z předmětného poptávkového řízení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nakladače Detvan 080.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/1/2017.

9. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet

Paní starostka sdělila, že dne 10. 3. 2017 proběhne mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ z důvodu 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky, a v jehož důsledku zemřel téměř milion Tibeťanů.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidský práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 759 obcí, městských částí nebo krajů. Akce je pořádaná spolkem Lungta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na Obecním úřadě dne 10. března 2017 v rámci akce Vlajka pro Tibet.

Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/1/2017.

10. Plánovací smlouva se společností Development Chýně s.r.o.

Jedná se o lokalitu „Pod Horou“ (pod chrášťanskou skládkou – poznámka zapisovatele). Součástí projektu bude i vybudování sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, kanalizace, retenční nádrže, vodojem o kapacitě 200 m3), vybudování 292 rodinných domů o max. dvou nadzemních podlažích, 4 bytové domy o max. čtyřech nadzemních podlažích, inženýrské sítě, komunikace, komerční centrum o dvou nadzemních podlažích, zajištění dostatečného množství parkovacích míst (2 parkovací místa na každou bytovou jednotku na pozemku nemovitosti) a veřejná parkovací místa u komunikací, veřejný park náměstí s vodovodní kašnou, vytvoření autobusové zastávky a okružní křižovatky.

Tento projekt se bude realizovat v deseti etapách, přičemž u některých etap je jejich realizace podmíněna splněním závazku investora z předchozí etapy (např. výstavba náměstí, komerčního centra apod.).

Pan Bečvář sdělil, že veškerou dokumentaci a povolovací řízení chce provést prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, která musí být odsouhlasena a podepsána všemi účastníky (cca 18 účastníků), tedy i obcí Chýně, jinak ji není možné uzavřít.

Obec se v této plánovací smlouvě zaváže, že do 6ti měsíců od poslední kolaudace stavby na pozemcích převezme za symbolickou částku 1,- Kč do svého vlastnictví vybudovanou veškerou infrastrukturu včetně veřejných prostranství za podmínky, že půda již bude vyňata z ZPFD a budou zaplaceny všechny poplatky s tím související a dále obec převezme  veřejné osvětlení pouze včetně osazeného elektroměru a zaplacení všech poplatků za připojení.

Investor se dále zavazuje uhradit obci poplatky za připojení každé bytové jednotky ke kanalizační síti obce ve výši 480,- Kč za každý metr čtvereční užitné plochy s tím, že tento poplatek bude uhrazen do 3 měsíců od kolaudace poslední bytové jednotky v dané etapě.

Pan Bečvář uvedené doplnil s tím, že v současné době vybírá architekta - generálního dodavatele projektové dokumentace, přičemž součástí týmu bude i dopravní inženýr, který udělá dopravní průzkum a projekt pro dopravu. Schůzky s těmito odborníky budou probíhat jednou měsíčně za účasti a spolupráce obce Chýně a to hlavně v souvislosti s tvorbou veřejného prostranství, např. náměstí, kašny a komerčního centra.

Pan Sága sdělil, že sice skutečně velmi oceňuje vzájemné konstruktivní jednání, v rámci kterých došlo k oproti původně navrhovanému projektu k výraznému posunu, ale že mu i nadále velice vadí podoba centrálního prostoru – náměstí tak, jak je v současném situačním nákresu navržena. Pan Sága sdělil, že by současný návrh potřeboval úpravu minimálně v orientaci přilehlých domů, aby tento centrální prostor mohl vypadat jako náměstí.

Dále se pan Sága dotázal na realizaci veřejného parku, který podle jeho názoru v současném situačním nákresu zakreslen není. Pan Bečvář odpověděl, že veřejný park bude ve svahu pod skládkou (pozemek parc. č. 757), který pan Frýdl v rámci rekultivace již začal svahovat.

Pan Bečvář dále v souvislosti s náměstím sdělil, že má v plánu do svého projekčního týmu přizvat i umělce, který bude spolupracovat právě při tvorbě podoby náměstí a kašny, jelikož i on má zájem na tom, aby se tyto veřejné prostory odlišily od návrhů ostatních developerů v obci Chýně.

Pan Bečvář dále uvedl, že dle jeho názoru má plánovací smlouva pouze určit základní záměr a strategii další komunikace. Pan Sága s uvedeným souhlasil, nicméně byl toho názoru, že plánovací smlouva se na přiložený nákres odvolává a tedy podpisem této smlouvy bude i tento nákres závazným. Pan Bečvář sdělil, že tento návrh představuje pouze rámec, ve kterém se bude možné při následné realizaci pohybovat (např. max. počet domů…), ale že samozřejmě může docházet k různým změnám, např. ohledně podoby náměstí, nebo dopravní situace. Pan Bečvář vysvětlil, že v současné fázi projektu nelze ještě mít tyto věci dotažené do finální podoby.

Pan Sága vysvětlil, že tento projekt ovlivní obec Chýně a její podobu na dlouhá léta a pro něho je skutečně zásadní, aby tento centrální prostor působil jako náměstí, což z přiloženého nákresu nevyplývá.

Pan Palatinus uvedené doplnil, že návrh plánovací smlouvy, tak jak je koncipována teď, tak skutečně činí všechny přiložené dokumenty včetně situačního nákresu závazné, pokud se strany nedohodnou jinak a nezmění to dodatkem.

Zastupitelé se po vzájemné diskusi domluvili, že se do předmětného návrhu plánovací smlouvy doplní věta, že „konkrétní podoba náměstí a jeho blízkého okolí bude předmětem dalšího jednání a odsouhlasení oběma smluvními stranami v termínu do 30. 6. 2017“.

Pan Palatinus se dále zeptal, co se stane v případě závažného porušení této plánovací smlouvy. Pan Bečvář na to odpověděl, že si neumí představit, aby nějaký developer stavěl v obci a přitom neplnil uzavřenou plánovací smlouvu, když potřebuje připojovat a obec je ten subjekt, který předmětnou infrastrukturu vlastní.

Pan Pospiech deklaroval, že se mu uvedený projekt nelíbí, protože je toho názoru, že není přínosem pro obec a proto tento projekt nepodpoří a to ani v případě, že by ke změně smlouvy došlo. Je toho názoru, že pozemek o velikosti 230 m2 je velice malý, a proto to bude pro lidi, kteří se tam nastěhují pouze přestupní stanice. Nebudou to občané, kteří budou mít k obci nějaký bližší vztah a budou se chtít v obci dlouhodobě usadit. Pan Pospiech dále uvedl, že ačkoliv by se rád mýlil, tak to bude dle jeho názoru pouze taková ubytovna.

Pan Bečvář k tomu sdělil, že ne každý má prostředky na koupi nemovitosti s velkou parcelou a tento projekt myslí právě na klientelu z nižší příjmové skupiny a také existují lidé, kteří ani nestojí o to mít velkou zahradu.

Paní starostka sdělila, že ona nehodnotí předmětný pohled ze subjektivního hlediska, tedy jestli se jí navrhované rodinné domy líbí, či nikoliv, protože je toho názoru, že na to právo nemá. Paní starostka uvedla, že ona to hodnotí z pohledu obce, tzn., že vycházela z územního rozhodnutí, které bylo vydáno na 117 přípojek a stavební zákon umožňuje na každou přípojku připojit tři bytové jednotky a to, jestli si to investor na tuto kapacitu rozmístí do bytových domů, nebo do navrhovaných „domečků“ s malou zahradou, je v mezích zákona a čistě na rozhodnutí investora. Paní starostka sdělila, že to hodnotí čistě z tohoto pohledu a z pohledu infrastruktury a technické vybavenosti. Co se týče připojení, tak investor dodržuje příslib, který mu obec udělila v roce 2006, tyto kapacity jsou dodrženy. I dopravní infrastruktura je tam navržena tak, že se nejedná o jednosměrné silnice o šířce 4,5 m, jako silnice v lokalitách „Kamenice“ a „Kaliště“. Paní starostka uvedené shrnula, že celá navrhovaná lokalita jako celek, co se navržené infrastruktury a technického řešení pro obec týká, je víc než vyhovující a dodržuje všechny podmínky obce kladené v této oblasti a také všechny podmínky zákona.

V závěru je třeba uvést vstřícné jednání společnosti Development Chýně při projektování lokality.

V navrhované smlouvě je zakotvena povinnost pravidelných jednání se zástupci obce při projektování veřejných prostranství. Zastupitelé se dohodli, že co nejdříve proběhne společná schůzka zastupitelů se zástupci a architektem Development Chýně s cílem znovu vydefinovat potřeby obce především směrem k projektování náměstí popř. ostatní veřejná prostranství v dané lokalitě.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chýně schvaluje plánovací smlouvu se společností Development Chýně, s.r.o.

Hlasování: pro návrh: 4    proti návrhu: 1        zdržel/a se: 1

Návrh usnesení nebyl přijat.

11. Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011074, Chýně p.č. 763-přípojka kNN

Jedná se o vybudování přípojky (přípojková skříň a kabelové vedení NN) na pozemku par. č. 763 (budoucí sběrný dvůr).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6011074, p.č. 763 k.ú. Chýně.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/1/2017.

12. Smlouva o poskytnutí úvěru pro financování investičních akcí obce se KB, a.s.

Paní starostka sdělila, že se jedná o schválení podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru s KB, a.s. podle podmínek schválených na zastupitelstvu konaného dne 22. 12. 2016.

Úvěr bude poskytnut ve výši 80 000 000,- Kč a bude použit výhradně pro účely profinancování výstavby nové základní školy Chýně s přilehlou komunikací včetně vybavení základní školy.

Úroková sazba úvěru bude činit 0,88 % z jistiny úvěru s fixací na 10 let a s dobou splácení 20 let (do 31. 12. 2037).

Čerpání úvěru bude probíhat na základě faktur, které bude proplácet přímo KB, a.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru pro financování investičních akcí obce s KB, a.s. v maximální výši 80. mil. Kč, dobou splatnosti 20 let, s úrokovou sazbou 0,88% a dobou fixace 10 let.

Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/1/2017.

13. Výběrové řízení na dodávku interiéru Nové základní školy Chýně

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro novou základní školu v obci Chýně.

Paní místostarostka k tomuto bodu sdělila, že se bude odděleně zadávat zakázka na interiérové vybavení a zakázka na ICT, a to z důvodu, aby případné komplikace zakázky na ICT neohrozila realizaci interiéru, protože ten je v současné době prvořadý. Zakázka ICT bude předmětem jednání na dalších zasedáních zastupitelstva. Odděleně bude probíhat ještě výběr drobností – např. nádobí do jídelny.

Předpokládaná hodnota předmětné zakázky je 13 250 000,- Kč bez DPH, tj. 15.000.000 s DPH a zrealizování této zakázky proběhne nejpozději do 25. 8. 2017. V rámci hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena za kompletní plnění realizace předmětu plnění veřejné zakázky bez DPH. 

V rámci prokazování kvalifikace bude v zadávací dokumentaci požadováno, aby potenciální dodavatel předložil vzorky žákovské židle, jídelní židle, čalouněného křesla a k ostatním dodávaným výrobkům budou požadovány tzv. katalogové listy, 15 prvků bude v průběhu realizace zakázky zhotoveno na míru. Podmínkou pak také bude výroba a dodání vzorku školní lavice max. do třech týdnů od výběru dodavatele interiéru.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 2. 3. 2017. Součásti zadávací dokumentace je i návrh smlouvy o dílo, ve které je navržená smluvní pokuta za nesplnění termínu zhotovitelem ve výši 25 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla.

Paní místostarostka dále uvedené doplnila, že bylo s panem ředitelem Mgr. Novákem domluveno, že na nákupu drobných interiérových prvků, jako např. zkoumavky apod. se bude podílet škola, a to mimo jiné i formou získávání dotací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání výběrového řízení na dodávku interiéru stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací.

Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/1/2017.

14. Pojmenování ulic navazující na ul. Uhrova

Pan Palatinus uvedl, že potřeba pojmenování těchto ulic vznikla z důvodu, že i když tyto ulice nejsou dlouhé, v každé z těchto ulic bude 12 čísel popisných.

Pan Sága dále sdělil, že jména ulic jsou navržena tak, aby odpovídala svým zařazením do lokality „Opatovka“, tzn. podle opatů, kteří se významným způsobem zapsali do historie Chýně. Jedná se o následující návrhy názvů ulic:

• Opata Petra (1408–1410) - Petr z Čachrova zadal známý urbář 1410 s popisem Chýně • Opata Matěje (1579–1585) - Matěj (Mathias) Gehell, který se opravdu staral a znovuobnovil v Chýni panský dvůr (dnešní pivovarský)

• Opata Jana (1586–1612) - jde o odkaz na Jana Lohela, po r. 1612 pražského arcibiskupa a jednoho z nejvýznamnějších opatů na Strahově

• Opata Mariana (1711–1741) Marian Hermann, za něj byl v Chýni založen mlýn (Matěj Mysliveček) a rybník Bašta, který je pravděpodobně pojmenován právě po něm (Marianka)

Pan Sága uvedené doplnil s tím, že dle jeho názoru pojmenování těchto ulic výrazně zlepší orientaci v této lokalitě.

Navrhovaný seznam ulic je v sekvenci od severu k jihu. (viz mapka, příloha usnesení)

Pan Rajtora apeloval na členy zastupitelstva s tím, že ačkoliv se to v případě dnes schvalovaných ulic povedlo, aby dbali na jednoduchost názvů nových ulic, aby se nemusela v běžné komunikaci komplikovaně vysvětlovat jejich výslovnost, jako to je např. u ulice Ecksteinova.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje názvy ulic navazujících na ulici Uherova ve znění Opata Petra, Opata Matěje, Opata Jana a Opata Mariana. Mapka s umístěním ulic je přílohou tohoto usnesení.

Hlasování: pro návrh: 5    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1

Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/1/2017.

15. Diskuse

Pan Chlupatý v rámci diskuse sdělil, že ho velice překvapilo sdělení paní starostky, že se nemůže na projekt (lokalita Pod Horou), v rámci kterého budou schvalovány parcely o velikosti cca 200 m2, nahlížet i subjektivně. V tomto případě by dle slov pana Chlupatého mohly sedět v zastupitelstvu stroje, které by automaticky všechno odsouhlasily a že právě naopak je toho názoru, že zastupitelstvo by do rozhodování subjektivní prvek vnášet mělo, jelikož jde o blaho všech obyvatel obce.

Paní starostka sdělila, že zčásti souhlasí, nicméně takto to mělo posuzovat zastupitelstvo v roce 2006. Dnešní zastupitelstvo již tuto možnost dle slov paní starostky nemá, jelikož je územní rozhodnutí platné. Všechny tyto problémy dle slov paní starostky vznikají v důsledku špatného územního plánu vzniklého v minulosti.

16. Závěr

Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a ve 20:00 hod ukončila zasedání zastupitelstva.

V Chýni, dne 23. 1. 2017

 

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková    Tomáš Janča

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz